Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. apríl 2017, Štvrtok
 

Terorizmus

Terorizmus nie je ideológia, ale zhluk násilných taktík, ktoré sú teroristickými trestnými činmi, ak sa používajú proti legitímnemu ústavnému poriadku.

Členské štáty Európskej únie sa dohodli na spoločnej definícii teroristických trestných činov, ktoré majú byť zahrnuté do vnútroštátnych právnych predpisov.

Rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV z 13/06/2002, v znení rámcového rozhodnutia Rady 2008/919/SVV z 28/11/2008, definuje trestné činy, ktoré by mali byť kriminalizované podľa vnútroštátneho práva členských štátov ako teroristické trestné činy.

Patrí medzi nich násilná trestná činnosť, únosy, branie rukojemníkov, zničenie infraštruktúry, výroba a používanie zbraní, výbušnín alebo CRBN látok alebo hrozba spáchať niektorý z týchto činov.

Tieto trestné činy sú charakterizované ako úmyselné činy, ktoré majú za cieľ, okrem iného, destabilizovať alebo zničiť základné politické, ústavné, hospodárske alebo sociálne štruktúry krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Terorizmus, podľa definície EÚ, predstavuje hrozbu pre demokraciu, slobodný výkon ľudských práv a pre hospodársky a sociálny rozvoj v členských štátoch, ktoré sú založené na zásadách demokracie a právneho štátu.

Terorizmus je známy po stáročia a v nedávnej minulosti sa stal jedným z hlavných globálnych bezpečnostných rizík, ktoré svojou podstatou a prejavmi ohrozuje celé medzinárodné spoločenstvo, nakoľko dejiskom teroristického incidentu sa môže stať ktorákoľvek krajina na svete. Napriek tomu prijatie jednotnej celosvetovo uznávanej definície, ktorá by komplexne vystihovala tento jav, spôsobuje problémy. Najväčšie rozdiely vyplývajú z jeho odlišného vnímania médiami, policajnými zložkami a spravodajskými službami a v konečnom dôsledku sú určité rozdiely v interpretácii pojmu terorizmus i medzi jednotlivými štátmi.

Preferované sú nasledovné vymedzenia:

  • pod pojmom terorizmus sa všeobecne rozumie použitie hrozby alebo násilia proti osobám alebo majetku pri sledovaní politických, sociálnych alebo náboženských cieľov. Spravidla sa používa na zastrašenie alebo donútenie k ústupkom voči vláde, jednotlivcom alebo skupinám, resp. na to, aby zmenili svoje správanie alebo politiku,
  • cieľavedomé, premyslené ohrozovanie jednotlivcov alebo skupín osôb, najmä páchaním násilia či hrozbou násilím, s cieľom vyvolať v nich strach a odôvodnené obavy o svoj život, zdravie a majetok ako vlastný, tak aj osôb blízkych, s cieľom vynútiť zmenu ich konania vo svoj prospech, napríklad za účelom získania moci alebo dosiahnutia vytýčených cieľov,
  • podľa ďalšej, v krajinách Európskej únie preferovanej definície, je pod pojmom terorizmus chápané použitie násilia organizovanou skupinou, s cieľom dosiahnuť politické zmeny v krajine alebo ovplyvniť prípadne narušiť fungovanie jej štátneho aparátu.