Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. december 2019, streda
 

Terorizmus

Terorizmus predstavuje hrozbu pre demokraciu, slobodný výkon ľudských práv a pre hospodársky a sociálny rozvoj v členských štátoch, ktoré sú založené na zásadách demokracie a právneho štátu.

Členské štáty Európskej únie v rámcovom rozhodnutí Rady 2002/475/SVV z 13. 06. 2002 o boji proti terorizmu v znení rámcového rozhodnutia Rady 2008/919/SVV z 28. 11. 2008 sa dohodli na spoločnej definícii teroristických trestných činov, ktoré majú byť zahrnuté do vnútroštátnych právnych predpisov, pričom Slovenská republika toto aj upravila. Teroristické trestné činy sú charakterizované ako úmyselné činy, ktoré majú za cieľ destabilizovať alebo zničiť základné politické, ústavné, hospodárske alebo sociálne štruktúry krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Patrí medzi nich násilná trestná činnosť, únosy, branie rukojemníkov, zničenie infraštruktúry, výroba a používanie zbraní, výbušnín alebo CBRN látok alebo hrozba spáchať niektorý z týchto činov.

Súčasný vývoj bezpečnostnej situácie vo svete si vyžiadal aktívny prístup a adekvátnu reakciu na aktuálnu situáciu a z toho dôvodu bol 29. apríla 2015 uznesením vlády Slovenskej republiky č. 213 schválený Národný akčný plán boja proti terorizmu na roky 2015-2018 (PDF, 341 kB). Vychádza z kľúčových európskych dokumentov, ako napríklad sú Európska protiteroristická stratégia, Akčný plán Európskej únie pre boj proti terorizmu, Stratégia boja proti radikalizácii a náboru, Akčný plán pre boj proti radikalizácii a náboru.

Cieľom dokumentu je prostredníctvom nových úloh rozšíriť nástroje boja proti terorizmu v Slovenskej republike a reagovať na aktuálne trendy v uvedenej oblasti, akými sú cestovanie európskych občanov do konfliktných zón, ich radikalizácia a následný návrat do európskych štátov, hrozby útokov tzv. osamelých aktérov, radikalizácia a samoradikalizácia na internete, vo vzdelávacích inštitúciách a v náboženských komunitách, financovanie terorizmu a iné.

Dôraz kladie zároveň aj na pokračovanie vo vytváraní vhodných podmienok na dôsledné napĺňanie a implementáciu viacerých medzinárodných záväzkov, ako sú bilaterálne a multilaterálne zmluvy, rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov, nariadenia a rámcové rozhodnutia orgánov Európskej únie, výnosy medzinárodných inštitúcií i konkrétnych štátov, v ktorých sú vyhlasované sankcie voči osobám a skupinám podozrivým z terorizmu a z podpory terorizmu. Je orientovaný na konkrétne opatrenia, ktoré premietnu ich zmysel a cieľ do činnosti národných orgánov.