Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. september 2019, pondelok
 

Tlačivá a formuláre odboru starostlivosti o životné prostredie

Tlačivá na úseku odpadového hospodárstva

V Z O R Y   T L A Č Í V   - podľa  vyhlášky MŽP SR  č. 366/2015  Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia  zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov. (DOCX, 19 kB)

 

Tlačivá na úseku ochrany ovzdušia

Formuláre pre prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa legislatívy platnej na Slovensku


 

Tlačivá na úseku ochrany prírody

OZNÁMENIE podľa § 47 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o výrube dreviny rastúcej mimo lesa pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín. (RTF, 54 kB)

OZNÁMENIE podľa § 47 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o výrube dreviny rastúcej mimo lesa pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe značnej škody na majetku. (RTF, 48 kB)

OZNÁMENIE podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o výrube dreviny rastúcej mimo lesa podľa § 47 ods.4 písm. e) ak oprávnenie alebo povinnosť vyplýva z osobitných predpisov (RTF, 37 kB)

  

Tlačivá na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie

Žiadosť o upustenie od variantného riešenia navrhovanej činnosti (RTF, 51 kB)

Predloženie oznámenia o vypracovaní stragegického dokumentu/zmeny dokumentu na vykonanie zisťovacieho konania povinného hodnotenia (RTF, 53 kB)

Predloženie zámeru navrhovanej činnosti na vykonanie zisťovacieho konania (RTF, 50 kB)

Predloženie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na vykonanie zisťovacieho konania (RTF, 50 kB)

Predloženie správy o hodnotení navrhovanej činnosti na vykonanie povinného hodnotenia (RTF, 50 kB)

Žiadosť o potvrdenie Prílohy číslo.... žiadosti o nenávratný finančný príspevok (RTF, 51 kB)

 

 

Tlačivá na úseku ochrany vôd

Žiadosti

Žiadosť o vydanie vyjadrenia/stanoviska k projektovej dokumentácii stavby (RTF, 45 kB) 

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Oznámenie podľa § 47 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o výrube dreviny rastúcej mimo lesa pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín (53,5 kB) rtf
Oznámenie podľa § 47 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o výrube dreviny rastúcej mimo lesa pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri hrozbe vzniku značnej škody na majetku (48,5 kB) rtf
Žiadosť o upustenie od variantného riešenia navrhovanej činnosti (51,4 kB) rtf
Predloženie oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu/zmeny strategického dokumentu na vykonanie zisťovacieho konania povinného hodnotenia (52,6 kB) rtf
Predloženie zámeru navrhovanej činnosti na vykonanie zisťovacieho konania (49,6 kB) rtf
Oznámenie podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o výrube dreviny rastúcej mimo lesa podľa § 47 ods.4 písm. e) ak oprávnenie alebo povinnosť vyplýva z osobitných predpisov (36,9 kB) rtf
Predloženie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na vykonanie zisťovacieho konania (49,6 kB) rtf
Predloženie správy o hodnotení navrhovanej činnosti na vykonanie povinného hodnotenia (49,8 kB) rtf
Žiadosť o potvrdenie Prílohy číslo..... žiadosti o nenávratný finančný príspevok (50,9 kB) rtf
Žiadosť o vydanie vyjadrenia/stanoviska k projektovej dokumentácii stavby (44,7 kB) rtf