Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2020, sobota
 

Tlačivá a formuláre odboru starostlivosti o životné prostredie

Tlačivá na úseku odpadového hospodárstva

V Z O R Y   T L A Č Í V   - podľa  vyhlášky MŽP SR  č. 366/2015  Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia  zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov. (DOCX, 19 kB)

 

Tlačivá na úseku ochrany ovzdušia

Formuláre pre prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa legislatívy platnej na Slovensku


 

Tlačivá na úseku ochrany prírody a krajiny

ŽIADOSŤ o vydanie vyjadrenia k zmene druhu pozemku. (RTF, 52 kB)

ŽIADOSŤ o vydanie súhlasu na výrub dreviny rastúcej mimo lesa. (RTF, 50 kB)

OZNÁMENIE podľa § 47 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o výrube dreviny rastúcej mimo lesa pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín. (RTF, 54 kB)

OZNÁMENIE podľa § 47 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o výrube dreviny rastúcej mimo lesa pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe značnej škody na majetku. (RTF, 48 kB)

OZNÁMENIE podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o výrube dreviny rastúcej mimo lesa podľa § 47 ods.4 písm. e) ak oprávnenie alebo povinnosť vyplýva z osobitných predpisov (RTF, 37 kB)

  

Tlačivá na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie

Žiadosť o upustenie od variantného riešenia navrhovanej činnosti (RTF, 51 kB)

Predloženie oznámenia o vypracovaní stragegického dokumentu/zmeny dokumentu na vykonanie zisťovacieho konania povinného hodnotenia (RTF, 53 kB)

Predloženie zámeru navrhovanej činnosti na vykonanie zisťovacieho konania (RTF, 50 kB)

Predloženie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na vykonanie zisťovacieho konania (RTF, 50 kB)

Predloženie správy o hodnotení navrhovanej činnosti na vykonanie povinného hodnotenia (RTF, 50 kB)

Žiadosť o potvrdenie Prílohy číslo.... žiadosti o nenávratný finančný príspevok (RTF, 51 kB)

 

 

Tlačivá na úseku štátnej vodnej správy

Žiadosť o dodatočné povolenie zmeny stavby pred jej dokončením (RTF, 46 kB).

Žiadosť o povolenie na vypúšťanie odpadových vôd do podzemných vôd podľa § 21 písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách. (DOC, 38 kB)

Doplnenie podania (RTF, 38 kB).

Žiadosť o povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd alebo osobitných vôd a vôd z povrchového odtoku podľa § 21 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách. (RTF, 54 kB)

Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd zo studne v zmysle § 21 ods. 1 písm. b) 1. zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. (RTF, 41 kB)

Žiadosť o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových alebo podzemných vôd v zmysle § 21 ods. 1 písm. d) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. (RTF, 43 kB)

Žiadosť o povolenie na vypúšťanie odpadových a osobitných vôd do povrchových alebo podzemných vôd v zmysle § 21 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. (RTF, 52 kB)

Žiadosť o povolenie na vysádzanie, stínanie a odstraňovanie stromov a krov v korytách vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a na inundačných územiach v zmysle § 23 ods. 1 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. (RTF, 45 kB)

Žiadosť o povolenie na odstránenie vodnej stavby. (RTF, 55 kB)

Žiadosť o povolenie na vodnú stavbu. (RTF, 55 kB)

Žiadosť o súhlas vodohospodárskeho orgánu podľa §27 vodného zákona k projektovej dokumentácií stavby. (RTF, 39 kB)

Žiadosť o vyjadrenie vodohospodárskeho orgánu k projektovej dokumentácii stavby resp. jej zmeny podľa § 28 vodného zákona. (RTF, 39 kB)

Žiadosť o vyjadrenie podľa zákona č. 7/2010 o ochrane pred povodňami k projektovej dokumentácií stavby resp. jej zmeny. (RTF, 38 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia. (RTF, 43 kB)

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením. (RTF, 49 kB)

 

Žiadosti

ŽIADOSŤ o vydanie záväzného stanoviska/vyjadrenia/stanoviska k projektovej dokumentácií stavby. (RTF, 42 kB)

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Žiadosť o vydanie vyjadrenia k zmene druhu pozemku (52,0 kB) rtf
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny rastúcej mimo lesa (49,8 kB) rtf
Oznámenie podľa § 47 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o výrube dreviny rastúcej mimo lesa pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín (53,5 kB) rtf
Oznámenie podľa § 47 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o výrube dreviny rastúcej mimo lesa pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri hrozbe vzniku značnej škody na majetku (48,5 kB) rtf
Žiadosť o upustenie od variantného riešenia navrhovanej činnosti (51,4 kB) rtf
Predloženie oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu/zmeny strategického dokumentu na vykonanie zisťovacieho konania povinného hodnotenia (52,6 kB) rtf
Predloženie zámeru navrhovanej činnosti na vykonanie zisťovacieho konania (49,6 kB) rtf
Oznámenie podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o výrube dreviny rastúcej mimo lesa podľa § 47 ods.4 písm. e) ak oprávnenie alebo povinnosť vyplýva z osobitných predpisov (36,9 kB) rtf
Predloženie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na vykonanie zisťovacieho konania (49,6 kB) rtf
Predloženie správy o hodnotení navrhovanej činnosti na vykonanie povinného hodnotenia (49,8 kB) rtf
Žiadosť o potvrdenie Prílohy číslo..... žiadosti o nenávratný finančný príspevok (50,9 kB) rtf
Žiadosť o vydanie zaväzného stanoviska/vyjadrenia/stanoviska k projektovej dokumentácii stavby (42,2 kB) rtf
Žiadosť o dodatočné povolenie zmeny stavby pred jej dokončením (45,9 kB) rtf
Žiadosť o povolenie na vypúšťanie odpadových vôd do podzemných vôd podľa § 21 písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách. (37,9 kB) doc
Doplnenie podania (38,1 kB) rtf
Žiadosť o povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd alebo osobitných vôd a vôd z povrchového odtoku podľa § 21 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (54,2 kB) rtf
Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd zo studne v zmysle § 21 ods. 1 písm. b) 1. zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (41,3 kB) rtf
Žiadosť o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových alebo podzemných vôd v zmysle § 21 ods. 1 písm. d) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (43,5 kB) rtf
Žiadosť o povolenie na vypúšťanie odpadových a osobitných vôd do povrchových alebo podzemných vôd v zmysle § 21 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (52,3 kB) rtf
Žiadosť o povolenie na vysádzanie, stínanie a odstraňovanie stromov a krov v korytách vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a na inundačných územiach v zmysle § 23 ods. 1 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (45,5 kB) rtf
Žiadosť o povolenie na odstránenie vodnej stavby (54,6 kB) rtf
Žiadosť o povolenie na vodnú stavbu (54,7 kB) rtf
Žiadosť o súhlas vodohospodárskeho orgánu podľa §27 vodného zákona k projektovej dokumentácií stavby. (39,5 kB) rtf
Žiadosť o vyjadrenie vodohospodárskeho orgánu k projektovej dokumentácii stavby resp. jej zmeny podľa § 28 vodného zákona (39,1 kB) rtf
Žiadosť o vyjadrenie podľa zákona č. 7/2010 o ochrane pred povodňami k projektovej dokumentácii stavby resp. jej zmeny (38,3 kB) rtf
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (42,7 kB) rtf
Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením (49,4 kB) rtf