Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. marec 2017, Utorok
 

Dopravná polícia: nové pravidlá cestnej premávky sú účinné

04. 02. 2010

Policajný zbor Slovenskej republiky eviduje štatistické ukazovatele dopravnej nehodovosti od roku 1966. Pri pohľade na údaje o následkoch dopravných nehôd je zrejmé, že sa v roku 2009 podarilo dospieť k  historicky najnižšším - teda najlepším -  údajom  o počte usmrtených a ťažko zranených osobách. Tieto údaje sú základným hodnotiacim kritériom úspešnosti tých opatrení, ktoré polícia v posledných rokoch  prijímala v oblasti bezpečnosti cestnej premávky.

V roku 2009 sme pri dopravných nehodách zaevidovali najnižší počet usmrtených osôb 347 a najnižší počet ťažko zranených osôb 1.400. Tento priaznivý vývoj sa odrazil aj na celkovom počte dopravných nehôd, ktorých sme zaevidovali 25.975, čo je najmenej za posledných 24 rokov ( od roku 1985 najmenej).

 • Pri zaevidovanom počte 25.975 dopravných nehôd v roku 2009 bolo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka 2008 zaevidovaných o 33.033 dopravných nehôd menej.
 • Pri týchto dopravných nehodách došlo k usmrteniu 347 osôb, čo je o 211 usmrtených osôb menej.
 • Ťažko zranených osôb bolo zaevidovaných 1.400 osôb (-406) a ľahko zranených 7.127 (-2.107).
 • Alkohol bol u účastníka dopravnej nehody zaevidovaný v 2.520 (-602) prípadoch.


Vodiči motorových vozidiel boli zaevidovaní ako najčastejší vinníci dopravných nehôd a to v 22.510 prípadoch (-29.347) čo v rámci Slovenska predstavuje 86,6 % podiel na dopravnej nehodovosti.
Pri nehodách zavinených vodičmi motorových vozidiel bolo

 • usmrtených 272 (-154) osôb čo je 78,3 % z celkovo usmrtených osôb,
 • ťažko zranených bolo 1.140 (-336) osôb čo je 81,4 % z celkovo ťažko zranených a
 • ľahko zranených osôb bolo 5.953 (-1831) čo je 83,5 % z celkovo ľahko zranených.
Pri týchto dopravných nehodách bol v 2.251 (-490) prípadoch zistený alkohol u vodiča motorového vozidla čo je 89,3% z celkového počtu dopravných nehôd zavinených pod vplyvom alkoholu.

Vodiči nemotorových vozidiel z celkového počtu dopravných nehôd zavinili 357 (-189) dopravných nehôd. Pri týchto dopravných nehodách boli
 • usmrtené 2 (-15) osoby,
 • ťažko zranených bolo 52 (+8) osôb a
 • ľahko bolo zranených 241 (-104) osôb.


Pri týchto dopravných nehodách bolo v 87 (-46) prípadoch u cyklistu - vinníka dopravnej nehody zistené požitie alkoholických nápojov. Pri 841 (-415) dopravných nehodách s účasťou cyklistov bolo usmrtených 14 (-26 ) osôb.


Chodci mali celkovo účasť na 1.691 (-593) dopravných nehodách, čo je 6,5 % z celkového počtu nehôd. Z uvedeného počtu nehôd samotní chodci zavinili 681 (-245) nehôd, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 44,5 % z celkového počtu nehôd s účasťou chodca.

Pri dopravných nehodách s účasťou chodca bolo v roku 2009

 • usmrtených 104 (-80) chodcov,
 • ťažko zranených 323 (-141) chodcov a
 • ľahko zranených 1.127 (-268) chodcov.

Chodci zavinili 681 (-245) dopravných nehôd, pri ktorých bolo

 • usmrtených 35 (-15) chodcov,
 • ťažko zranených 111 (-43) chodcov a
 • ľahko zranených 477 (-111) chodcov.


Pri týchto dopravných nehodách zavinených chodcom bol v 142 (-58) prípadoch zistený alkohol.

Deti zavinili 187 (-81) dopravných nehôd, pri nich boli

 • usmrtené 2 (-2) deti,
 • ťažko zranených bolo 20 (-17) detí a
 • ľahko zranených bolo154 (-38) detí.


Na priechode a v blízkosti priechodu pre chodcov sme zaevidovali 538 (-198) nehôd, čo tvorí 31,8 % z celkového počtu nehôd s účasťou chodcov, pri ktorých bolo

 • 20 (-30) chodcov usmrtených,
 • 114 (-65) chodcov ťažko zranených a
 • 404 (-92) chodcov ľahko zranených.

Príčinou s najvážnejšími následkami pri dopravných nehodách je zaevidovaná neprimeraná rýchlosť jazdy.

Pri počte 4.608 (-2975) dopravných nehôd bolo v roku 2009

 • usmrtených 113 (-75) osôb,
 • ťažko zranených 378 (-81) a
 • ľahko zranených 1720 (-461) osôb.

Dopravných nehôd pod vplyvom alkoholu v príčinnej súvislosti s neprimeranou rýchlosťou bolo zaevidovaných 490 (-136).

Neprimeraná rýchlosť jazdy je najproblémovejšou príčinou dopravných nehôd z dôvodu svojej závažnosti. Počtom nehôd sa zaraďuje na druhé miesto má však najvyšší podiel na počte s usmrtených, ťažko a ľahko zranených osobách.

Najčastejšou príčinou dopravných nehôd bolo porušenie základných povinností, dôsledkom toho bol vznik 10.416 (-10.129) dopravných nehôd pri ktorých bolo 

 • 99 (-40)osôb usmrtených,
 • 395 (-132) ťažko a
 • 2084 (-493) ľahko zranených

.
Dopravných nehôd pod vplyvom alkoholu v príčinnej súvislosti s porušením základných povinností bolo zaevidovaných 1384 (-254).

V obci bolo zaevidovaných celkom 17.748 (-25.189) dopravných nehôd, čo predstavuje 68,3 %. Pri týchto dopravných nehodách bolo usmrtených 157 (-97) osôb. Pod vplyvom alkoholu bolo zaevidovaných 1.957 (-465) dopravných nehôd.

Mimo obce bolo zaevidovaných 8.227 (-7844) dopravných nehôd, pri ktorých došlo k usmrteniu 190 (-114) osôb. Alkohol bol zaevidovaný v 563 (-137) prípadoch.

Z uvedeného vyplýva, že mimo obec je situácia v následkoch dopravných nehôd nepriaznivejšia, nakoľko pri každej 136-tej dopravnej nehode dôjde k usmrteniu osoby.

Na železničných priecestiach sme zaevidovali 195 (-197) dopravných nehôd. Pri týchto dopravných nehodách bolo zaevidovaných

 • usmrtenie 24 (+16) osôb,
 • ťažké zranenie 14 (+2) osôb a
 • ľahko zranených bolo 69 (+6) osôb.


V 14 (-13) prípadoch sme zaevidovali vznik dopravnej nehody na železničnom priecestí pod vplyvom alkoholu.

Podľa druhu komunikácie bolo na diaľniciach zaevidovaných 848 (-591) dopravných nehôd s 9 (-4) usmrtenými osobami, ťažko zranených 27 (+3) a ľahko zranených 119 (-11) osôb.
Poznámka: 21 (-9) prípadoch bolo pri dopravných nehodách na diaľniciach zistené požitie alkoholických nápojov.

Na cestách I. triedy bolo 5.533 (-7491) dopravných nehôd, pri ktorých bolo usmrtených 128 (-111) osôb, ťažko zranených 433 (-135) a ľahko zranených 2046 (-704) osôb.
Poznámka: V 445 (-115) prípadoch bolo zistené požitie alkoholických nápojov.

Na cestách II. triedy bolo 2.716 (-3177) dopravných nehôd, pri ktorých bolo usmrtených 62 (-46) osôb, ťažko zranených 220 (-119) a ľahko zranených 1124 (-391) osôb.
Poznámka: V 273 (-82) prípadoch bolo zistené požitie alkoholických nápojov.

Na cestách III. triedy bolo 2.577 (-2271) dopravných nehôd, pri ktorých bolo usmrtených 62 (-33) osôb, ťažko zranených 246 (-58) a ľahko zranených 1066 (-348) osôb.
Poznámka: V 356 (-155) prípadoch bolo zistené požitie alkoholických nápojov.

Na miestnych komunikáciách bolo zaznamenaných 14.299 (-29.505) dopravných nehôd, pri ktorých bolo usmrtených 84 (-25) osôb, ťažko zranených 474 (-97) a ľahko zranených 2771 (-654) osôb. V 1.425 (-241) prípadoch bolo zistené požitie alkoholických nápojov.

Najnehodovejším časovým úsekom je čas od 16.00 do 20.00 hod., a to 5.762 (-7530) dopravných nehôd, pri ktorých bolo usmrtených 123 (-30) osôb, 365 (-144) ťažko a 1.875 (-511) ľahko zranených osôb.  Požitie alkoholických nápojov v tomto časovom rozmedzí bolo zistené v 582 (-244) prípadoch.

Najnehodovejším dňom je piatok s 4.251 (-6134) dopravnými nehodami, pri ktorých bolo usmrtených 57 (-49) osôb, 209 (-123) ťažko a 1.100 (-503) ľahko zranených osôb. Alkohol bol v tento deň zistený v 361 (-112) prípadoch.

Najnepriaznivejším dňom z hľadiska následkov je sobota, kedy pri 3.579 (-3720) dopravných nehodách bolo usmrtených 78 (-10) osôb, 249 (-84) ťažko a 1.203 (-313) ľahko zranených osôb. Alkohol bol v sobotu zistený v 591 (-187) prípadoch.

Pozitívne ukazovatele dopravno-bezpečnostnej situácie za uplynulý rok boli dosiahnuté predovšetkým

 • vďaka plikácii zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do praxe v dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky,
 • opatreniam represívneho a preventívno-výchovného charakteru s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré vykonal Policajný zbor v rámci plnenia svojich úloh vyplývajúcich zo zákona o Policajnom zbore a z Národného plánu na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky na II. polrok 2005 s výhľadom do roku 2010, v ktorom sa stanovil aj ambiciózny cieľ a to znížiť počet usmrtených v dôsledku dopravných nehôd do roku 2010 o 50 % v porovnaní s rokom 2002.

V Slovenskej republike počet usmrtených osôb dosiahol najvyššiu hodnotu v roku 1998 kedy bolo usmrtených 819 osôb.

 • roku 2002 bolo na našich cestách zaznamenaných 610 usmrtených osôb,
 • v roku 2006 bolo usmrtených 579 osôb čo je o -31 osôb menej ako v roku 2002. Oproti roku 2002 to predstavuje -5 % pokles. Pokles usmrtených osôb pokračoval aj v ďalších rokoch.
 • v roku 2008 bolo usmrtených 558 osôb čo je oproti roku 2002 pokles o -52 usmrtených osôb, čo predstavuje -8,5 % pokles.

Najväčší pokles usmrtených osôb je zaznamenaný medziročne, kým v roku 2008 bolo usmrtených na cestách v Slovenskej republike 558 osôb, tak v roku 2009 to bolo 347 čo je pokles o -211 osôb a predstavuje pokles o -36,7 %.
Pokračovalo aj znižovanie ťažko zranených osôb, kým v roku 1998 bol počet ťažko zranených najvyšší 3124 osôb v roku 2002 to bolo 2213 osôb.
Najväčší pokles ťažko zranených osôb je zaznamenaný medziročne, kým v roku 2008 bolo 1806 ťažko zranených osôb tak v roku 2009 to bolo 1400 čo je pokles o-406 osôb, čo predstavuje pokles oproti roku 2008 o -22,5%.

Na základe predložených štatistických údajov je zrejmé, že sa v hlavných štatistických ukazovateľoch podarilo Národný plán na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky na II. polrok 2005 s výhľadom do roku 2010 splniť nasledovne:

V roku 2009 bolo na našich cestách usmrtených 347 osôb čo je oproti roku 2002 pokles o -263 osôb ( o - 43,1%). Ťažko zranených osôb bolo v roku 2009 zaevidovaných 1400, čo je oproti roku 2002 pokles o -813 osôb( o -36,7%). 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Viac na www.statutar.sk

 • e-SLUŽBY MV SR
  Pri evidencii vozidiel môžete využívať aj elektronické služby