Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. december 2017, Streda
 

Slovenská republika je súčasťou Schengenu už päť rokov

20. 12. 2012

Slovenská republika sa 21. decembra 2007 stala súčasťou schengenského priestoru. V tento deň sa štátna hranica s Ukrajinou stala vonkajšou pozemnou hranicou schengenského priestoru. Vnútornými pozemnými hranicami EÚ sú štátne hranice s Českom, Rakúskom, Maďarskom a Poľskom.

Slovensko tak zabezpečilo svojim občanom právo slobodného pohybu v rámci členských štátov EÚ bez kontrol na vnútorných hraniciach. Museli sme splniť prísne predvstupové schengenské  kritériá a obstáť v rámci  schengenských hodnotení. Napríklad len v roku 2012 sme absolvovali hodnotenia v troch oblastiach - ochrana osobných údajov, policajná spolupráca a vzdušné hranice, ktorých výsledkom je konštatovanie, že spĺňame požiadavky  schengenských acquis.

Schengenská päťročnica

Slovenská republika na tento účel vynaložila už približne 100 mil. Eur. Suma zahŕňa zabezpečenie východnej hranice, ale aj náklady spojené s vývojom a prevádzkou Schengenského informačného systému, budovaním národnej ústredne SIRENE, národných policajných informačných systémov relevantných pre medzinárodnú policajnú spoluprácu a náklady spojené s úpravami medzinárodných letísk schengenského charakteru. Ide o Letisko M. R. Štefánika v Bratislave, Poprad-Tatry, Letisko Košice.

MV SR výrazným spôsobom čerpá finančné zdroje z fondov EÚ. Slovenská republika použila na ochranu vonkajšej hranice najmodernejšie technické systémy detekcie migrantov ukrytých v prepravných priestoroch autobusov, nákladných vozidiel a nákladných vlakových súprav prichádzajúcich na územie SR. Tieto zariadenia systému EPOFAT -RALEN sú slovenským patentom.   Od roku 2005 bol realizovaný systém technickej a fyzickej ochrany hranice s Ukrajinou STAFO. Okrem investičnej výstavby a materiálno-technického zabezpečenia sme na južnom  úseku hranice vytvorili  súvislý 34-kilometrový  kamerový reťazec EBAS s vývodom na operačné stredisko. V rokoch 2008 – 2010 bol vylepšený o seizmické senzory a doplnené o perimetrický podzemný kábel.
Severná, kopcovitá a zalesnená časť úseku hranice je zabezpečená fyzickou ochranou a mobilnými dopravnými a pozorovacími prostriedkami.
V 2009 bol spustený pilotný projekt výstavby líniového detekčného systému kontroly pohybu osôb tzv. virtuálny plot. V najbližšom období plánujeme doplniť severný úsek vhodnými technickými zariadeniami. 
V októbri 2012 bol spustený informačný systém MIGRA, ktorý vedie evidenciu cudzincov v rámci útvarov UHCP a Migračného úradu.                                                            

Naďalej vykonávame obmenu, ale aj dopĺňanie technických prostriedkov slúžiacich ku kontrole hraníc. Ide napríklad o prostriedky na nočné videnie, automobilová technika, prostriedky využívané pri hraničnej kontrole na hraničných priechodoch, výpočtová technika.  Napríklad na hraničnom priechode Vyšné Nemecké-Užhorod bolo inštalované zariadenie EPOFAT - RALEN, ktoré slúži na zisťovanie živých osôb, ktoré by sa chceli vyhnúť hraničnej kontrole. V súčasnosti vykonávame jeho modernizáciu.                                        

Na vnútorných hraniciach schengenského priestoru SR so susednými štátmi boli zrušené oddelenia hraničnej kontroly a postupne sú odstraňované fyzické prekážky (objekty, bunky, rampy, nadchody).  Od roku 2007 bolo zriadených ďalších 5 spoločných kontaktných pracovísk policajných služieb na spoločných hraniciach s Poľskom (1), Maďarskom (3) a Českom (1). V súčasnej dobe je ich spolu 7, v celej Európe 39.

Upravili a skonkretizovali sme podmienky pôsobenia príslušníkov polícií susedných štátov na našom území a naopak. Slovenská republika sa dňom 1. septembra 2007 aktívne pripojila na databázu Schengenského informačného systému. V súčasnej dobe sa v systéme nachádza 46 299 628 záznamov vytvorených 28 krajinami. Z celkového počtu 1 059 872 záznamov patrí Slovenskej republike.    

Od roku 2007 Slovenská republika prostredníctvom Schengenského informačného systému vyhlásila pátranie po 1965 hľadaných osobách, voči ktorým bol slovenskými justičnými orgánmi vydaný európsky zatýkací rozkaz.  V tomto období bolo na území SR vypátraných a do zahraničia vydaných 274 osôb a  Slovensko prevzalo 792 osôb. Okrem pátrania na základe európskeho zatýkacieho rozkazu slúži systém rovnako efektívne aj ako nástroj pátrania po ďalších hľadaných a nezvestných osobách, motorových vozidlách a veciach.                                                                                                                         

Všetky spomenuté opatrenia predstavujú intenzívnejší  boj proti nelegálnej migrácii, čo sa odrazilo aj na štatistických ukazovateľoch. Kým  roku 2008 sme zaznamenali 1034 prípadov nelegálneho prekročenia štátnej hranice,  v roku 2012 ich bolo 603. V roku 2007 bolo na Slovensku 1321 prípadov neoprávnených pobytov, v roku 2012 len 782.  

Úrad hraničnej a cudzineckej polície PPZ pre potreby Schengenu má k dispozícii 1780 policajtov. Riaditeľstvo hraničnej polície Sobrance má 830 policajtov. Samozrejme Schengen nie je len vonkajšia hranica. Na plnení niektorých úloh sa podieľajú aj ostatné služby polície, napríklad poriadková, alebo dopravná polícia, ale aj policajti ostatných členských štátov EÚ pri vykonávaní spoločných operácii.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Viac na www.statutar.sk

  • e-SLUŽBY MV SR
    Pri evidencii vozidiel môžete využívať aj elektronické služby