Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. január 2019, Utorok
 

Leto a suché počasie aj v znamení nebezpečenstva lesných požiarov

03. 06. 2008

Vonku je krásne teplo, príroda volá do lesov na pikniky a za ďalšími radovánkami, ktoré ponúka pobyt v prírode. Aby sme sa i z prírody vracali zdraví, krásni, opálení a oddýchnutí, so samými krásnymi spomienkami, buďme ostražití, predovšetkým pred neželaným ohňom.
Lesné požiare sa zväčša začínajú horením pôdneho pokrytia. Spoločným znakom týchto požiarov je postupné šírenie plameňa. Rýchlosť šírenia požiaru závisí od hustoty, druhu a stavu rastlinného pokrytia, jeho vlahy, od vlhkosti vzduchu a jeho teploty, charakteru a reliéfu prostredia, klimatických podmienok a rýchlosti vetra. V prvej fáze vzniká pozemný požiar, ktorý za určitých podmienok môže prejsť do korunového požiaru. V machovitej pôde sa požiar môže preniesť do hĺbky, čím vzniká podzemný požiar. Pri týchto požiaroch hrozí v dôsledku vyhorenia koreňov stromov nebezpečenstvo vzniku prepadlísk a zavalenie stromami. Pri lesných požiaroch môže dôjsť v dôsledku prehriatia vzdušných prúdov alebo silného vetra k prenosu požiaru horiacimi časticami aj na väčšie vzdialenosti.

Pri lokalizácii a likvidácii lesných požiarov môže občan stratiť orientáciu v dôsledku veľkého zadymenia, zníženej viditeľnosti (hmla, opar) a tmy, neznalosti terénu a jeho členitosti a tiež intenzívneho plošného horenia (strach a panika).

Prevencia vzniku lesných požiarov


Povinnosti fyzických osôb
(§ 14 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi )

Fyzická osoba nesmie

 • fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, 
 •  vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
 • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,

Povinnosti právnických osôb
(§ 4 – 8 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi)

 • zabezpečiť preventívne protipožiarne prehliadky a odstraňovať zistené nedostatky; 
 •  zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru; 
 •  udržiavať zdroje vody na hasenie požiarov v takom stave, aby bola zabezpečená možnosť jej čerpania;
 • zriaďovať protipožiarne hliadky a zabezpečiť plnenie ich úloh a odbornú prípravu;
 • oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru každý požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jej vlastníctve, správe alebo v užívaní.

Právnická osoba a podnikajúca fyzická osoba nesmie

 • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov;
 • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu;
 • spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve bez predchádzajúceho písomného súhlasu okresného riaditeľstva.

Povinnnosti vlastníkov lesa
(§10 Vyhlášky MV SR č. 121/2002 o požiarnej prevencii)

Vlastník lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom vykonáva najmä tieto opatrenia:

 • zabezpečuje v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v lesoch hliadkovaciu činnosť, najmä v dňoch pracovného pokoja;
  - pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúva časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať,
  - zabezpečuje jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov
 • zabezpečuje umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov, pričom
  - ak ide o plochu lesa od 5 ha do 100 ha, je najmenší počet 15 ks náradia najmenej troch druhov (lopaty, hrabličky, sekeromotyky, tlmnice, krompáče a sekery),
  - ak ide o plochu lesa nad 100 ha do 500 ha, je najmenší počet 40 ks náradia (sekeromotyky, lopaty, krompáče, tlmnice a motorová píla),
  - 3. ak ide o plochu lesa nad 500 ha, je najmenší počet 60 ks náradia (15 ks sekeromotýk, 15 ks lopát, 15 ks krompáčov, 15 ks tlmníc, 1 ks motorovej píly a najmenej 3 ks vhodných ručných striekačiek, ktoré sú umiestnené na osobitne určenom mieste)
 • buduje v lesoparkových zónach a v najviac navštevovaných lesných oblastiach ohniská, zabezpečené proti voľnému šíreniu ohňa a zabezpečuje na všetkých prístupových cestách k nim, ako aj na ďalších vhodných miestach viditeľné označenie zákazu zakladania ohňov mimo určených a vyhradených priestorov, 
 • eviduje a vyznačuje v mapových podkladoch všetky dôležité údaje z hľadiska ochrany pred požiarmi, najmä zoznam užívateľov lesných pozemkov, ako aj stav a počet existujúcich vodných zdrojov, prejazdových a lesných ciest, zvážnic, ochranných pásov a priesekov a ich dostupnosť pre lesnú a hasičskú techniku a na požiadanie ich poskytuje okresnému riaditeľstvu,  udržiava existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah.

POMOC PRI ZDOLÁVANÍ POŽIAROV

(§ 46 + § 47 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi)
Každý je povinný v súvislosti so zdolávaním požiaru

 •  vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb,
 • uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia,
 • ohlásiť bez zbytočného odkladu na určenom mieste zistený požiar alebo zabezpečiť jeho uhasenie,
 •  poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky alebo obce.

Každý je povinný na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky, okresného riaditeľstva alebo obce poskytnúť dopravné prostriedky, zdroje vody na hasenie požiarov, spojovacie prostriedky a iné vecné prostriedky na zdolávanie požiarov.

Priestupky

 • (§ 61 zákona 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi)

Okresné riaditeľstvo HaZZ môže za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi uložiť

 • Pokarhanie alebo pokutu do 3 000 Sk možno uložiť fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku na úseku ochrany pred požiarmi tým, že bez zbytočného odkladu neoznámi príslušnému okresnému riaditeľstvu požiar, ktorý vznikol v objekte v jej vlastníctve alebo užívaní ,
 • Pokarhanie alebo pokutu do 5 000 Sk možno uložiť fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku na úseku ochrany pred požiarmi tým, že
  - poškodí, odstráni, zneužije alebo inak zníži účinnosť požiarno-technických zariadení alebo požiarnych vodovodov,
  - sťažuje k nim prístup
  - bezdôvodne privolá hasičskú jednotku
  - bezdôvodne vyvolá požiarny poplach,
  - neposkytne osobnú alebo vecnú pomoc v súvislosti so zdolávaním požiaru, hoci je na to povinná na základe výzvy veliteľa zásahu
 • Pokarhanie alebo pokutu do 10 000 Sk možno uložiť fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku na úseku ochrany pred požiarmi tým, že
  - poruší príkazy alebo zákazy týkajúce sa manipulácie s otvoreným ohňom na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
  - poruší zákaz fajčenia,
  - svojím konaním spôsobí vznik požiaru,
  - v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru nedodrží zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
  - vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov
  - zakladá oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu.

  Pokuty právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi
  (§ 59 zákona č. 314/2001 Z.z.)
 • Okresné riaditeľstvo HaZZ môže uložiť pokutu do 250 000 Sk právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť ustanovenú v tomto zákone tým, že neoznámi bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu každý požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch a na veciach v jej vlastníctve, správe alebo užívaní, neumožní alebo sťaží výkon štátneho požiarneho dozoru, neposkytne potrebné doklady, súčinnosť a pomoc pri zisťovaní príčin vzniku požiarov.
 • Okresné riaditeľstvo môže uložiť pokutu do 500 000 Sk právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť tým, že vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov alebo zakladá oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu, alebo spaľuje horľavé látky na voľnom priestranstve bez písomného súhlasu okresného riaditeľstva.
 • Právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorá opätovne porušila povinnosť, za ktorú jej bola v predchádzajúcich troch rokoch uložená pokuta, môže okresné riaditeľstvo alebo ministerstvo uložiť ďalšiu pokutu až do dvojnásobku pokuty, t.j. do 1 000 000 Sk.

Pri určovaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a čas trvania protiprávneho konania a na rozsah spôsobenej škody.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy