Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. marec 2019, Utorok
 

Prehľad požiarovosti na Slovensku za trištvrte roka 2018

06. 11. 2018

Za trištvrte roka 2018 vzniklo na území Slovenskej republiky 6 908 požiarov a škody nimi spôsobené sú vo výške 31 768 130 €. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka došlo k poklesu počtu požiarov o 1 897 prípadov (pokles o 21,5 %), naopak škody boli vyššie o 5 778 690 € (nárast o 22 %). Pri týchto požiaroch bolo usmrtených 24 osôb a zranených 127 osôb, pričom tieto hodnoty predstavujú oproti rovnakému obdobiu minulého roka pokles, a to v počte usmrtených o 43 % a v počte zranených o 25 %. Z celkového počtu usmrtených osôb bolo 11 vo vekovej kategórii od 15 do 60 rokov a 13 prekročilo vekovú hranicu 60 rokov. Najviac zranených (68 %) bolo vo veku od 15 do 60 rokov, takmer štvrtina z celkového počtu zranených boli osoby staršie ako 60 rokov, zranených bolo tiež 7 detí.

Počet požiarov na Slovensku za trištvrte roka 2018

Z hľadiska územnosprávneho členenia bolo najviac požiarov zaznamenaných v Košickom kraji (1 443) a najvyššie materiálne škody spôsobili požiare v Trnavskom kraji (12 100 770 €). Najmenej požiarov (580) a taktiež najnižšie priame škody (1 601 740 €) vznikli v Trenčianskom kraji.

Počet požiarov za trištvrte roka 2018 podľa krajov

Zo štatistických údajov o požiarovosti za deväť mesiacov tohto roka vyplýva, že najviac požiarov vzniklo v mesiaci apríl (1 254). Najčastejšie horelo v nedeľu (1 028 požiarov), najmenej v piatok (925 požiarov). Z hľadiska času vzniku najviac požiarov vzniklo v časovom intervale od 15. do 16. hodiny (498) a medzi 17. až 18. hodinou (494).
Z hľadiska príčin vzniku požiarov takmer polovica všetkých požiarov za trištvrte roka 2018 vznikla následkom nedbalosti a neopatrnosti dospelých osôb - 3 308 požiarov, pričom je to pokles o 1 384 požiarov oproti vlaňajšku. Z toho najviac požiarov vzniklo v dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov (887). Prevádzkovo-technické poruchy zapríčinili vznik 1 046 požiarov (o 52 menej ako v rovnakom období minulého roka), úmyselne bolo zapálených 889 požiarov (o 169 menej ako minulý rok).
Celkovú bilanciu požiarovosti za trištvrte roka 2018 z hľadiska odvetví ekonomických činnosti najviac ovplyvnilo bytové hospodárstvo. V tomto odvetví vzniklo 1 323 požiarov s výškou škody 6 162 740 € a  na celkovom počte usmrtených a zranených osôb sa toto odvetvie podieľalo až troma štvrtinami. Ďalšími odvetviami s najvýznamnejším výskytom požiarov bolo nakladanie s odpadom (1 247 požiarov, výška škody 166 675 €, 4 zranené osoby), cestná doprava (740 požiarov, výška škody 4 634 690 €, 1 usmrtený a 7 zranených) a poľnohospodárstvo (651 požiarov, výška škody 938 375 €, 1 zranený).
Najpočetnejšiu skupinu vyhodnocovanú podľa priestoru vzniku tvoria požiare, ku ktorým došlo v prírodnom prostredí. Za hodnotené obdobie trištvrte roka vzniklo v tejto kategórii 4 861 požiarov, čo je o 1 638 menej ako vlani. Pri týchto požiaroch boli dve osoby usmrtené a 14 bolo zranených. Najpočetnejšiu skupinu v tom tvoria požiare trávnatých porastov a úhorov (1 138 požiarov).
V budovách pre trvalé bývanie vzniklo 1 158 požiarov s priamou škodou 4 953 035 €, 16 osôb bolo usmrtených a 92 zranených. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka došlo k poklesu počtu požiarov o 190 prípadov a škody boli nižšie o 123 230 €. Bilanciu požiarovosti v tejto skupine ovplyvnili najmä požiare rodinných domov a v budovách bytového fondu. V rodinných domoch evidujeme vznik 734 požiarov, ktoré spôsobili priamu škodu 3 795 880 €, 13 osôb bolo usmrtených a 49 zranených. V bytových domoch vzniklo 388 požiarov so škodou 1 094 545 €, 3 osoby boli usmrtené a 42 bolo zranených.
budovách pre spoločné ubytovanie a rekreáciu bolo zaevidovaných 79 požiarov, ktoré spôsobili škodu 1 264 570 €, tri osoby utrpeli zranenia. V počte požiarov oproti minulému roku ide o pokles o 28 požiarov, výška škody klesla o 346 550 €, taktiež klesol počet usmrtených a zranených osôb (v oboch prípadoch o 4 osoby).
Vo výrobných budovách vzniklo 109 požiarov a škody boli najvyššie vo všetkých sledovaných kategóriách priestorov vzniku požiarov, pričom dosiahli až 13 551 690 €. Najvyšší podiel na výške škody mal požiar zo dňa 1. 6. 2018 vo výrobnej hale prevádzky na výrobu pečiva v Dunajskej Strede, ktorým boli spôsobené škody vo výške 10 000 000 €.
budovách určených na skladovaniedošlo k 34 požiarom (o 5 menej ako minulý rok), pri ktorých vznikla škoda 540 250 €, t. j. pokles o 34 140 € oproti vlaňajšku.
Počet požiarov osobných, resp. dodávkových automobilov za trištvrte roka 2018 oproti minulému roku len mierne stúpol, a to z 627 na 634 prípadov. Škody tento rok dosiahli 3 348 630 €, čo je nárast o 456 540 € oproti rovnakému obdobiu minulého roka, pričom počet usmrtených a zranených naopak poklesol. Pri týchto požiaroch bola usmrtená jedna osoba a zranených bolo 7 osôb (pokles o 50 %). Najčastejšou príčinou vzniku požiarov osobných, resp. dodávkových automobilov boli prevádzkovo-technické poruchy, v dôsledku ktorých vzniklo 391 požiarov, výška priamych škôd dosiahla 1 148 970 € a dve osoby boli zranené. Úmyselne bolo založených 161 požiarov osobných, resp. dodávkových automobilov, pričom škody boli vyčíslené na 1 787 330 €, jedna osoba utrpela zranenia.

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy