Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. september 2017, Sobota
 

Hlavné úlohy splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

V rozsahu svojej pôsobnosti splnomocnenec plní tieto úlohy: 

a) navrhuje a realizuje opatrenia v súčinnosti s ústrednými orgánmi štátnej správy, miestnymi orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy a mimovládnymi organizáciami,

b) pripravuje podklady a stanoviská na rokovanie vlády,

c) konzultuje činnosti úradu s predsedom vlády Slovenskej republiky a ministrom,

d) v spolupráci so zainteresovanými inštitúciami a orgánmi pripravuje a vyhodnocuje programy zamerané na zlepšenie postavenia príslušníkov rómskych komunít v spoločnosti s dôrazom na:

1. zvyšovanie vzdelanostnej úrovne, prístup ku vzdelaniu a k príprave na povolanie,
2. zlepšenie životných podmienok v obciach s rómskymi osadami,
3. zvyšovanie právneho vedomia,
4. zvyšovanie aktívnej účasti Rómov na verejnom živote a správe vecí verejných,
5. využívanie ľudského a pracovného potenciálu,
6. vedecké skúmanie problematiky rómskych komunít,
7. aktívnu účasť na medzinárodných projektoch zameraných na zlepšenie života rómskych komunít,
8. plnenie úloh vyplývajúcich z revidovaného národného akčného plánu Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 - 2015 na roky 2011 – 2015,
9. plnenie úloh vyplývajúcich zo stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020.