Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. júl 2016, Utorok
 

ÚRADNÁ TABUĽA

OKRESNÉHO ÚRADU KOŠICE 

 OZNAM

GARANT

ZVEREJNENÉ DŇA

Odbor krízového riadenia [26. 01. 2016]
Majetkovoprávny odbor [31. 12. 2015]
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií [15. 07. 2015]
Odbor starostlivosti o životné prostredie [07. 07. 2015]
Odbor starostlivosti o životné prostredie [09. 02. 2015]
Organizačný odbor [24. 10. 2014]
Katastrálny odbor [25. 11. 2013]
Odbor starostlivosti o životné prostredie [19. 11. 2013]
Odbor živnostenského podnikania [01. 10. 2014]
Organizačný odbor [02. 09. 2013]
Odbor starostlivosti o životné prostredie [26. 03. 2014]

  Posledná zmena: 27. 1. 2016, 16:30

 
 
Dokumenty na stiahnutie
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Pozemkového a lesného odboru OÚ Košice (Oznámenie o začatí konania vo veci vyporiadania vlastníctva k pozemkom v záhradkovej osade ZO SZZ 32-25 Jazero, k.ú. Jazero v zmysle § 7 zákona č. 64-1997 Z.z.) -zverejné 24.07.2014 (614,8 kB) pdf
Oznámenie o schválení registra obnovenej evidencie pozemkov KÚ Južné Mesto - zverejnené dňa 03.10.2014 (334,7 kB) pdf
Nariadenia konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ Nové Ťahanovce) (1,0 MB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Pozemkového a lesného odboru OÚ Košice (Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Nové Ťahanovce v lokalite "Naggy Rusov") z 24.11.2014 - zverejnené dňa 09.12.2014 (272,9 kB) pdf
Informácie o kvalite ovzdušia (1,2 MB) pdf
Program na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia – územie mesta Košice a územie obcí Bočiar, Haniska, Sokoľany, Veľká Ida (4,7 MB) pdf
Program na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia – územie mesta Krompachy (3,1 MB) pdf
Program na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia – územie mesta Strážske (2,9 MB) pdf
Kópia žiadosti žiadateľa o začatí konania vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Košice – ČOV Kokšov Bakša – úprava a spracovanie kalu fluidným spylňovaním - zverejnené dňa 17.04.2015 (996,9 kB) pdf
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Košice – ČOV Kokšov Bakša – úprava a spracovanie kalu fluidným spylňovaním - zverejnené dňa 17.04.2015 (1,4 MB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru starostlivosti o životné prostredie - Rohodnutie „Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Borša“ - stavebné povolenie (4,7 MB) pdf
Rozhodnutie – „Košice, ČOV – Kokšov – Bakša – Úprava a spracovanie kalu fluidným splyňovaním“ (povolenie na uskutočnenie vodnej stavby) zverejnené 22.06.2015 (10,2 MB) pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania – verejná vyhláška „Košice – Sever – Chrastie – Kanalizácia“ – zverejnené dňa 5.11.2015 (1,1 MB) pdf
Informácia k žiadosťi stavebníka CMT-Real s.r.o. o vydanie stavebného a vodoprávneho povolenia na uskutočnenie vodných stavieb realizovaných v rámci stavby Business centrum T2 Košice - zverejnené dňa 9.12.2015 (234,9 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru opravných prostriedkov OÚ Košice (proti rozhodnutiu Okresného úradu Košice – okolie, katastrálneho odboru, pracovisko Moldava nad Bodvou č. X 43/2000/Mold. zo dňa 9.10.2015 vo veci návrhu na opravu chyb) – zverejnené dňa 13.01.2016 (186,1 kB) pdf
Prehľad územno plánovacej dokumentácie k 31.12.2015 (818,7 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Pozemkového a lesného odboru OÚ Košice (Oznámenia o začatí konania vo veci vyporiadania vlastníctva k pozemkom v ZO SZZ 32-55 Pri lanovke, k.ú. Severné Mesto) z 15.01.2015 - zverejnené dňa 22.01.2016 (123,0 kB) pdf
Žiadosť o stavebné povolenie - „Rezidencia Mlynská Bašta Košice“ - zverejnené dňa 4.02.2016 (113,3 kB) pdf
Informácia k zverejnenej žiadosti o stavebné povolenie „Rezidencia Mlynská Bašta Košice“ - zverejnené dňa 4.02.2016 (206,6 kB) pdf
Rozhodnutie „Košice - Sever – Chrastie – Kanalizácia“ – povolenie na uskutočnenie vodnej stavby - zverejnené dňa 24.02.2016 (4,7 MB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru opravných prostriedkov OÚ Košice (Zisťovanie stavov zveri – stanovenie termínu a spôsobu - List OU-KE-OOP4-2016/011820/SZC zo dňa 18.02.2016 ) – zverejnené dňa 24.02.2016 (954,3 kB) pdf
Environmentálna záťaž Plešivec – rušňové depo - oznámenie o začatí konania - zverejnené dňa 5.03.2016 (581,0 kB) pdf
Aktualizácia plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže Plešivec – rušňové depo - zverejnené dňa 5.03.2016 (1,8 MB) pdf
Environmentálna záťaž Plešivec – rušňové depo - výzva pre združenia s právnou subjektivitou - zverejnené dňa 5.03.2016 (429,3 kB) pdf
Kópia žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Veľká Ida – kanalizácia – rozšírenie“ - zverejnené dňa 18.03.2016 (725,2 kB) pdf
„Veľká Ida – kanalizácia – rozšírenie“ - oznámenie o začatí kolaudačného konania vo veci vydania povolenia na užívanie vodnej stavby „ČOV Šaca“ – počas skúšobnej prevádzky - zverejnené dňa 18.03.2016 (1,5 MB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru opravných prostriedkov OÚ Košice (Rozhodnutie voči odvolaniu účastníkov konania Dariny Žigovej, Evy Samkovej a Eleny Rybárovej proti rozhodnutiu Okresného úradu Košice – okolie, katastrálneho odboru) – zverejnené dňa 05.04.2016 (250,1 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru výstavby a bytovej politiky OÚ Košice (ROZHODNUTIE č. OU-KE-OVBP2-2016/015796 – odvolanie proti rozhodnutiu Mesta Košice, pracovisko Košice – Juh č. A/2015/22123-01/IV/GAR A/2016/04978-02/IV/GAR) - zverejnené dňa 11.04.2016 (3,6 MB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA – stavebné povolenie vodnej stavby „Košice – Sever – Chrastie – Vodovod“ - zverejnené dňa 19.04.2016 (1,1 MB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru opravných prostriedkov OÚ Košice (Späťvzatie odvolania Poľovníckeho združenia Smolník II voči rozhodnutiu Okresného úradu Spišská Nová Ves, pozemkový a lesný odbor č. OU-SN-PLO-2016/000524-2 zo dňa ...) – zverejnené dňa 19.04.2016 (233,0 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Pozemkového a lesného odboru OÚ Košice (Oznámenia o vyvesení návrhu PPÚ vo veci vyporiadania vlastníctva v ZO SZZ 32-49 Ludvikov Dvor Konopné, k.ú. Šaca) – zverejnené dňa 22.04.2016 (114,3 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru výstavby a bytovej politiky OÚ Košice (rozhodnutie o umiestnení stavby R4 Košice – Milhosť) - zverejnené dňa 29.04.2016 (9,8 MB) pdf
Oznámenie o srategickom dokumente - zverejnené dňa 2.05.2016 (123,5 kB) pdf
Informácia k oznámeniu o srategickom dokumente - zverejnené dňa 2.05.2016 (191,9 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru výstavby a bytovej politiky OÚ Košice (Rozhodnutie o dovolaní Ing. Jána Kopka proti rozhodnutiu OÚ Košice, Odbor VaBP) z 28.04.2016 - zverejnené dňa 06.05.2016 (828,7 kB) pdf
Zverejnenie žiadosti stavebníka, spoločnosti MM Invest Košice s.r.o., Kováčska 19, Košice,o vydanie stavebného povolenia na vodné stavby uskutočnené v rámci stavby – Polyfunkčný objekt (OS) – Park Anička - zverejnené dňa 12.05.2016 (301,4 kB) pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania na uskutočnenie vodných stavieb realizovaných v rámci stavby - Polyfunkčný objekt (OS) – Park Anička - zverejnené dňa 12.05.2016 (311,0 kB) pdf
Povolenie na užívanie vodnej stavby „ČOV Šaca“ počas skúšobnej prevádzky , realizovanej v rámci stavby „Veľká Ida – Kanalizácia – rozšírenie“ - zverejnené dňa 1.06.2016 (4,5 MB) pdf
„Rozhodnutie Okresného úradu Košice č. OU-KE-OSZP3-2016/023748 zo dňa 31.05.2016 o povolení uskutočniť vodné stavby realizované v rámci Polyfunkčný objekt (OS) – Park Anička“ - zverejnené dňa 8.06.2016 (919,1 kB) pdf
park_anicka_kolaudacia_vs - zverejnené dňa 22.06.2016 (83,2 kB) pdf
Informácia k zverejnenej kópii návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia vodných stavieb (230,8 kB) pdf
Oznámenie o začatí kolaudačného konania vodných stavieb uskutočnených v rámci stavby „ Obytný súbor Park Anička“ a nariadenie ústneho pojednávania - zverejnené dňa 22.06.2016 (358,8 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru výstavby a byrtovej politiky OÚ Košice (Ustanovenie opatrovníka pre účastníka konania OÚ Košice, Odbor VaBP vedenej pod číslom OU-KE-OVBP2-2015/020559) zo 17.06.2016 - zverejnené dňa 24.06.2016 (977,0 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru výstavby a bytovej politiky OÚ Košice (Jozef Bernát, Košice – odvolanie proti rozhodnutiu Obce Malá Ida č. 2016/00344 zo dňa 20.04.2016) z 11.07.2016 - zverejnené dňa 13.07.2016 (1,7 MB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru výstavby a bytovej politiky OÚ Košice (Odvolanie proti rozhodnutiu obce Rejdová, vedené pod číslom OU-KE-OVBP2-2016/030627) z 21.07.2016 - zverejnené dňa 22.07.2016 (2,9 MB) pdf