Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2016, Piatok
 

ÚRADNÁ TABUĽA

OKRESNÉHO ÚRADU KOŠICE 

 OZNAM

GARANT

ZVEREJNENÉ DŇA

Odbor krízového riadenia [26. 01. 2016]
Majetkovoprávny odbor [31. 12. 2015]
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií [15. 07. 2015]
Odbor starostlivosti o životné prostredie [07. 07. 2015]
Odbor starostlivosti o životné prostredie [09. 02. 2015]
Organizačný odbor [24. 10. 2014]
Odbor starostlivosti o životné prostredie [19. 11. 2013]
Odbor živnostenského podnikania [01. 10. 2014]
Organizačný odbor [02. 09. 2013]
Odbor starostlivosti o životné prostredie [26. 03. 2014]

  Posledná zmena: 22. 8. 2016, 08:43

 
 
Dokumenty na stiahnutie
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Pozemkového a lesného odboru OÚ Košice (Oznámenie o začatí konania vo veci vyporiadania vlastníctva k pozemkom v záhradkovej osade ZO SZZ 32-25 Jazero, k.ú. Jazero v zmysle § 7 zákona č. 64-1997 Z.z.) -zverejné 24.07.2014 (614,8 kB) pdf
Oznámenie o schválení registra obnovenej evidencie pozemkov KÚ Južné Mesto - zverejnené dňa 03.10.2014 (334,7 kB) pdf
Nariadenia konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ Nové Ťahanovce) (1,0 MB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Pozemkového a lesného odboru OÚ Košice (Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Nové Ťahanovce v lokalite "Naggy Rusov") z 24.11.2014 - zverejnené dňa 09.12.2014 (272,9 kB) pdf
Informácie o kvalite ovzdušia (1,2 MB) pdf
Program na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia – územie mesta Košice a územie obcí Bočiar, Haniska, Sokoľany, Veľká Ida (4,7 MB) pdf
Program na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia – územie mesta Krompachy (3,1 MB) pdf
Program na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia – územie mesta Strážske (2,9 MB) pdf
Kópia žiadosti žiadateľa o začatí konania vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Košice – ČOV Kokšov Bakša – úprava a spracovanie kalu fluidným spylňovaním - zverejnené dňa 17.04.2015 (996,9 kB) pdf
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Košice – ČOV Kokšov Bakša – úprava a spracovanie kalu fluidným spylňovaním - zverejnené dňa 17.04.2015 (1,4 MB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru starostlivosti o životné prostredie - Rohodnutie „Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Borša“ - stavebné povolenie (4,7 MB) pdf
Rozhodnutie – „Košice, ČOV – Kokšov – Bakša – Úprava a spracovanie kalu fluidným splyňovaním“ (povolenie na uskutočnenie vodnej stavby) zverejnené 22.06.2015 (10,2 MB) pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania – verejná vyhláška „Košice – Sever – Chrastie – Kanalizácia“ – zverejnené dňa 5.11.2015 (1,1 MB) pdf
Prehľad územno plánovacej dokumentácie k 31.12.2015 (818,7 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Pozemkového a lesného odboru OÚ Košice (Oznámenia o začatí konania vo veci vyporiadania vlastníctva k pozemkom v ZO SZZ 32-55 Pri lanovke, k.ú. Severné Mesto) z 15.01.2015 - zverejnené dňa 22.01.2016 (123,0 kB) pdf
Žiadosť o stavebné povolenie - „Rezidencia Mlynská Bašta Košice“ - zverejnené dňa 4.02.2016 (113,3 kB) pdf
Informácia k zverejnenej žiadosti o stavebné povolenie „Rezidencia Mlynská Bašta Košice“ - zverejnené dňa 4.02.2016 (206,6 kB) pdf
Rozhodnutie „Košice - Sever – Chrastie – Kanalizácia“ – povolenie na uskutočnenie vodnej stavby - zverejnené dňa 24.02.2016 (4,7 MB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru opravných prostriedkov OÚ Košice (Zisťovanie stavov zveri – stanovenie termínu a spôsobu - List OU-KE-OOP4-2016/011820/SZC zo dňa 18.02.2016 ) – zverejnené dňa 24.02.2016 (954,3 kB) pdf
Environmentálna záťaž Plešivec – rušňové depo - oznámenie o začatí konania - zverejnené dňa 5.03.2016 (581,0 kB) pdf
Aktualizácia plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže Plešivec – rušňové depo - zverejnené dňa 5.03.2016 (1,8 MB) pdf
Environmentálna záťaž Plešivec – rušňové depo - výzva pre združenia s právnou subjektivitou - zverejnené dňa 5.03.2016 (429,3 kB) pdf
Kópia žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Veľká Ida – kanalizácia – rozšírenie“ - zverejnené dňa 18.03.2016 (725,2 kB) pdf
„Veľká Ida – kanalizácia – rozšírenie“ - oznámenie o začatí kolaudačného konania vo veci vydania povolenia na užívanie vodnej stavby „ČOV Šaca“ – počas skúšobnej prevádzky - zverejnené dňa 18.03.2016 (1,5 MB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru opravných prostriedkov OÚ Košice (Rozhodnutie voči odvolaniu účastníkov konania Dariny Žigovej, Evy Samkovej a Eleny Rybárovej proti rozhodnutiu Okresného úradu Košice – okolie, katastrálneho odboru) – zverejnené dňa 05.04.2016 (250,1 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru opravných prostriedkov OÚ Košice (Späťvzatie odvolania Poľovníckeho združenia Smolník II voči rozhodnutiu Okresného úradu Spišská Nová Ves, pozemkový a lesný odbor č. OU-SN-PLO-2016/000524-2 zo dňa ...) – zverejnené dňa 19.04.2016 (233,0 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Pozemkového a lesného odboru OÚ Košice (Oznámenia o vyvesení návrhu PPÚ vo veci vyporiadania vlastníctva v ZO SZZ 32-49 Ludvikov Dvor Konopné, k.ú. Šaca) – zverejnené dňa 22.04.2016 (114,3 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru výstavby a bytovej politiky OÚ Košice (rozhodnutie o umiestnení stavby R4 Košice – Milhosť) - zverejnené dňa 29.04.2016 (9,8 MB) pdf
Oznámenie o srategickom dokumente - zverejnené dňa 2.05.2016 (123,5 kB) pdf
Informácia k oznámeniu o srategickom dokumente - zverejnené dňa 2.05.2016 (191,9 kB) pdf
Povolenie na užívanie vodnej stavby „ČOV Šaca“ počas skúšobnej prevádzky , realizovanej v rámci stavby „Veľká Ida – Kanalizácia – rozšírenie“ - zverejnené dňa 1.06.2016 (4,5 MB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru opravných prostriedkov OÚ Košice (Zmena rozhodnutia ochrana poľovníctva PR Hornád_OZ Uboč - OU-KE-OOP4-2016/025221/SZC zo dňa 27.07.2016 ) – zverejnené dňa 01.08.2016 (188,4 kB) pdf
Verejná vyhláška „Splašková kanalizácia a ČOV Tokajských obcí Čerhov, V. Tŕňa, Slovenské Nové Mesto, Borša - oznámenie o začatí kolaudačného konania vo veci vydania povolenia na užívanie vodnej stavby - zverejnené dňa 3.08.2016 (951,3 kB) pdf
Rozhodnutie – povolenie na uskutočnenie vodných stavieb: „Rezidencia Mlynská Bašta, Továrenská ul., Štefánikova ul., Košice“- zverejnené dňa 3.08.2016 (1,1 MB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru výstavby a bytovej politiky OÚ Košice (Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska-Veľká Ida-Moldava nad Bodvou mesto" obec Čečejovce) – zverejnené dňa 03.08.2016 (387,8 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru výstavby a bytovej politiky OÚ Košice (Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska-Veľká Ida-Moldava nad Bodvou mesto" obec Mokrance) – zverejnené dňa 03.08.2016 (382,5 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru výstavby a bytovej politiky OÚ Košice (Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska-Veľká Ida-Moldava nad Bodvou mesto" Moldava nad Bodvou, časť Budulov) – zverejnené dňa 03.08.2016 (383,7 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru výstavby a bytovej politiky OÚ Košice (Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska-Veľká Ida-Moldava nad Bodvou mesto" Moldava nad Bodvou) – zverejnené dňa 03.08.2016 (382,8 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru výstavby a bytovej politiky OÚ Košice (Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska-Veľká Ida-Moldava nad Bodvou mesto" Cestice) – zverejnené dňa 04.08.2016 (376,8 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru výstavby a bytovej politiky OÚ Košice (Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska-Veľká Ida-Moldava nad Bodvou mesto" Komárovce) – zverejnené dňa 04.08.2016 (377,3 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru výstavby a bytovej politiky OÚ Košice (Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska-Veľká Ida-Moldava nad Bodvou mesto" Sokoľany) – zverejnené dňa 04.08.2016 (384,9 kB) pdf
„ Zverejnenie kópie žiadosti spoločnosti UNL s.r.o., Digital park II, Einsteinova 25, Bratislava, vo veci vydania stavebného povolenia na vodné stavby uskutočnené v rámci stavby „Logistické haly Pereš, Košice“- zverejnené dňa 5.08.2016 (255,6 kB) pdf
„ Informácia k zverejnenej žiadosti spoločnosti UNL s.r.o., Bratislava, vo veci vydania stavebného povolenia na vodné stavby uskutočnené v rámci stavby „Logistické haly Pereš, Košice“- zverejnené dňa 5.08.2016 (231,5 kB) pdf
„Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Logistické haly Pereš Košice - vodné stavby" - zverejnené dňa 19.08.2016 (2,0 MB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru výstavby a bytovej politiky OÚ Košice (Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska-Veľká Ida-Moldava nad Bodvou mesto" Čečejovce) – zverejnené dňa 30.08.2016 (385,3 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru výstavby a bytovej politiky OÚ Košice (Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska-Veľká Ida-Moldava nad Bodvou mesto" Mokrance) – zverejnené dňa 30.08.2016 (383,7 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru výstavby a bytovej politiky OÚ Košice (Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska-Veľká Ida-Moldava nad Bodvou mesto" Veľká Ida) – zverejnené dňa 30.08.2016 (378,3 kB) pdf
Oznámenie o právoplatnosti povolenia na uskutočnenie vodných stavieb „Rezidencia Mlynská Bašta, Továrenská ul., Štefánikova ul., Košice“ - zverejnené dňa 2.09.2016 (278,7 kB) pdf
“Veľká Ida – kanalizácia – rozšírenie“ – oznámenie o začatí kolaudačného konania – verejná vyhláška - zverejnené dňa 21.09.2016 (1,2 MB) pdf
„Splašková kanalizácia a ČOV Tokajských obcí Čerhov, V. Tŕňa, Slovenské Nové mesto, Borša - povolenie na užívanie vodnej stavby – verejná vyhláška - zverejnené dňa 22.09.2016 (1,7 MB) pdf
„ Rozhodnutie odb. SoŽP, č. OU-KE-2016/034260, povolenie na uskutočnenie vodných stavieb, realizovaných v rámci stavby „Logistické haly Pereš, Košice“, pre stavebníka UNL s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava. - zverejnené dňa 23.09.2016 (3,7 MB) pdf
Kópia žiadosti stavebníka CTR business center III, a.s., Košice o vydanie stavebného povolenia na vodné stavby uskutočnené v rámci stavby „Business centre Košice III, Šúrova ulica, Košice“- zverejnené dňa 5.10.2016 (272,1 kB) pdf
Informácia k žiadosti o vydanie stavebného povolenia na vodné stavby uskutočnené v rámci stavby „Business centre Košice III, Šúrova ulica, Košice - zverejnené dňa 5.10.2016 (231,1 kB) pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania na vodné stavby uskutočnené v rámci stavby „ Business centre Košice III, Štúrova ulica Košice“ - zverejnené dňa 5.10.2016 (429,6 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru opravných prostriedkov OÚ Košice (Odvolacie konanie č. OU-KE-OOP4-2016/037800/SZC zo dňa 12.10.2016 – poverenie Lesov Slovenskej republiky, š. p. v uznanom poľovnom revíri Rysia skala – zverejnené dňa 18.10.2016 (270,8 kB) pdf