Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. február 2016, Nedeľa
 

ÚRADNÁ TABUĽA

OKRESNÉHO ÚRADU KOŠICE 

 OZNAM

GARANT

ZVEREJNENÉ DŇA

Odbor krízového riadenia [26. 01. 2016]
Majetkovoprávny odbor [31. 12. 2015]
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií [15. 07. 2015]
Odbor starostlivosti o životné prostredie [07. 07. 2015]
Odbor starostlivosti o životné prostredie [09. 02. 2015]
Organizačný odbor [24. 10. 2014]
Katastrálny odbor [25. 11. 2013]
Odbor starostlivosti o životné prostredie [19. 11. 2013]
Odbor živnostenského podnikania [01. 10. 2014]
Organizačný odbor [02. 09. 2013]
Odbor starostlivosti o životné prostredie [26. 03. 2014]

  Posledná zmena: 27. 1. 2016, 16:30

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Úprava indentifikačných čísiel katastrálnych území (Letná a Severné Mesto, Košice) (360,6 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Pozemkového a lesného odboru OÚ Košice (Oznámenie o začatí konania vo veci vyporiadania vlastníctva k pozemkom v záhradkovej osade ZO SZZ 32-25 Jazero, k.ú. Jazero v zmysle § 7 zákona č. 64-1997 Z.z.) -zverejné 24.07.2014 (614,8 kB) pdf
Oznámenie o schválení registra obnovenej evidencie pozemkov KÚ Južné Mesto - zverejnené dňa 03.10.2014 (334,7 kB) pdf
Nariadenia konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ Nové Ťahanovce) (1,0 MB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Pozemkového a lesného odboru OÚ Košice (Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Nové Ťahanovce v lokalite "Naggy Rusov") z 24.11.2014 - zverejnené dňa 09.12.2014 (272,9 kB) pdf
Informácie o kvalite ovzdušia (1,2 MB) pdf
Program na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia – územie mesta Košice a územie obcí Bočiar, Haniska, Sokoľany, Veľká Ida (4,7 MB) pdf
Program na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia – územie mesta Krompachy (3,1 MB) pdf
Program na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia – územie mesta Strážske (2,9 MB) pdf
Kópia žiadosti žiadateľa o začatí konania vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Košice – ČOV Kokšov Bakša – úprava a spracovanie kalu fluidným spylňovaním - zverejnené dňa 17.04.2015 (996,9 kB) pdf
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Košice – ČOV Kokšov Bakša – úprava a spracovanie kalu fluidným spylňovaním - zverejnené dňa 17.04.2015 (1,4 MB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru starostlivosti o životné prostredie - Rohodnutie „Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Borša“ - stavebné povolenie (4,7 MB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru opravných prostriedkov OÚ Košice (Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka Hilda Žigová) z 1.6.2015 - zverejnené 03.06.2015 (255,9 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru opravných prostriedkov OÚ Košice (Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka AdrianaTóthová) z 1.6.2015 - zverejnené 03.06.2015 (255,2 kB) pdf
Rozhodnutie – „Košice, ČOV – Kokšov – Bakša – Úprava a spracovanie kalu fluidným splyňovaním“ (povolenie na uskutočnenie vodnej stavby) zverejnené 22.06.2015 (10,2 MB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru opravných prostriedkov OÚ Košice (Odvolacie konanie č. OU-KE-OOP4-2015/024006/SZC zo dňa 03.07.2015 – poverenie Poľovníckeho spolku BUCHWALD) – zverejnené dňa 09.07.2015 (237,7 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru opravných prostriedkov OÚ Košice (Odvolacie konanie č. OU-KE-OOP4-2015/024008/SZC zo dňa 24.07.2015 – neuznanie poľovného revíru Seňa - Belža) – zverejnené dňa 27.07.2015 (271,1 kB) pdf
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania stavby - Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice- zverejnené dňa 13.10.2015 (1,1 MB) pdf
Žiadost o stavebné povolenie - Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice - MET_KE_SO08_SO14_ziadost - zverejnené dňa 13.10.2015 (791,9 kB) pdf
Žiadost o stavebné povolenie - Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice - MET_KE_SO15_ziadost - zverejnené dňa 13.10.2015 (752,8 kB) pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania – verejná vyhláška „Košice – Sever – Chrastie – Kanalizácia“ – zverejnené dňa 5.11.2015 (1,1 MB) pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania – verejná vyhláška „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice“ - zverejnené dňa 5.11.2015 (506,6 kB) pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania – verejná vyhláška - „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, križovatka VSS“ - zverejnené dňa 5.11.2015 (360,7 kB) pdf
Kópia žiadosti o stavebné povolenie a údaje o sprístupnení rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní stavby „Rezidencia pri Radnici, Strojárenská ul. Košice“ - zverejnené dňa 25.11.2015 pdf
Žiadosť stavebníka CMT-Real s.r.o. o vydanie stavebného a vodoprávneho povolenia na uskutočnenie vodných stavieb realizovaných v rámci stavby Business centrum T2 Košice - zverejnené dňa 9.12.2015 (256,4 kB) pdf
Informácia k žiadosťi stavebníka CMT-Real s.r.o. o vydanie stavebného a vodoprávneho povolenia na uskutočnenie vodných stavieb realizovaných v rámci stavby Business centrum T2 Košice - zverejnené dňa 9.12.2015 (234,9 kB) pdf
Voľby do NR SR 2016 - delegovanie do Okresnej volebnej komisie (398,0 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru výstavby a bytovej politiky OÚ Košice (Rozhodnutie o odvolaní proti rozhodnutiu Mesta Michalovce č. V-02180/2015-Fu zo dňa 09.03.2015) z 10.12.2015 - zverejnené dňa 16.12.2015 (400,0 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru výstavby a bytovej politiky OÚ Košice (Rozhodnutie Obec Gemerská Poloma - Návrh na vyvlastnenie...) z 30.11.2015 - zverejnené dňa 18.12.2015 (340,3 kB) pdf
Verejná vyhláška - „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice“ stavebné objekty SO 08 – SO 14 - zverejnené dňa 18.12.2015 (3,8 MB) pdf
Verejná vyhláška - „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, križovatka VSS“ stavebný objekt SO 15 - zverejnené dňa 18.12.2015 (3,2 MB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru opravných prostriedkov OÚ Košice (proti rozhodnutiu Okresného úradu Košice – okolie, katastrálneho odboru, pracovisko Moldava nad Bodvou č. X 43/2000/Mold. zo dňa 9.10.2015 vo veci návrhu na opravu chyb) – zverejnené dňa 13.01.2016 (186,1 kB) pdf
Prehľad územno plánovacej dokumentácie k 31.12.2015 (818,7 kB) pdf
Rozhodnutie Okresného úradu Košice, odb. SoŽP č. OU-KE-OSZP3-2016/002661 zo dňa 11.01.2016 o povolení uskutočniť vodné stavby realizované v rámci stavby „ Business centrum T2 Košice“ - zverejnené dňa 20.01.2016 (916,9 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Pozemkového a lesného odboru OÚ Košice (Oznámenia o začatí konania vo veci vyporiadania vlastníctva k pozemkom v ZO SZZ 32-55 Pri lanovke, k.ú. Severné Mesto) z 15.01.2015 - zverejnené dňa 22.01.2016 (123,0 kB) pdf
Žiadosť o stavebné povolenie - „Rezidencia Mlynská Bašta Košice“ - zverejnené dňa 4.02.2016 (113,3 kB) pdf
Stavebné povolenie vodných stavieb -„Rezidencia pri Radnici, Strojárenská ul. Košice“ - zverejnené dňa 4.02.2016 (995,3 kB) pdf
Informácia k zverejnenej žiadosti o stavebné povolenie „Rezidencia Mlynská Bašta Košice“ - zverejnené dňa 4.02.2016 (206,6 kB) pdf
 
 
 
[Copyright]