Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. december 2016, Piatok
 

ÚRADNÁ TABUĽA

OKRESNÉHO ÚRADU KOŠICE 

 OZNAM

GARANT

ZVEREJNENÉ DŇA

Odbor krízového riadenia [26. 01. 2016]
Majetkovoprávny odbor [31. 12. 2015]
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií [15. 07. 2015]
Odbor starostlivosti o životné prostredie [07. 07. 2015]
Odbor starostlivosti o životné prostredie [09. 02. 2015]
Organizačný odbor [24. 10. 2014]
Odbor starostlivosti o životné prostredie [19. 11. 2013]
Odbor živnostenského podnikania [01. 10. 2014]
Organizačný odbor [02. 09. 2013]
Odbor starostlivosti o životné prostredie [26. 03. 2014]

  Posledná zmena: 22. 8. 2016, 08:43

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Informácie o kvalite ovzdušia (1,2 MB) pdf
Program na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia – územie mesta Košice a územie obcí Bočiar, Haniska, Sokoľany, Veľká Ida (4,7 MB) pdf
Program na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia – územie mesta Krompachy (3,1 MB) pdf
Program na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia – územie mesta Strážske (2,9 MB) pdf
Kópia žiadosti žiadateľa o začatí konania vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Košice – ČOV Kokšov Bakša – úprava a spracovanie kalu fluidným spylňovaním - zverejnené dňa 17.04.2015 (996,9 kB) pdf
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Košice – ČOV Kokšov Bakša – úprava a spracovanie kalu fluidným spylňovaním - zverejnené dňa 17.04.2015 (1,4 MB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru starostlivosti o životné prostredie - Rohodnutie „Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Borša“ - stavebné povolenie (4,7 MB) pdf
Rozhodnutie – „Košice, ČOV – Kokšov – Bakša – Úprava a spracovanie kalu fluidným splyňovaním“ (povolenie na uskutočnenie vodnej stavby) zverejnené 22.06.2015 (10,2 MB) pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania – verejná vyhláška „Košice – Sever – Chrastie – Kanalizácia“ – zverejnené dňa 5.11.2015 (1,1 MB) pdf
Prehľad územno plánovacej dokumentácie k 31.12.2015 (818,7 kB) pdf
Žiadosť o stavebné povolenie - „Rezidencia Mlynská Bašta Košice“ - zverejnené dňa 4.02.2016 (113,3 kB) pdf
Informácia k zverejnenej žiadosti o stavebné povolenie „Rezidencia Mlynská Bašta Košice“ - zverejnené dňa 4.02.2016 (206,6 kB) pdf
Rozhodnutie „Košice - Sever – Chrastie – Kanalizácia“ – povolenie na uskutočnenie vodnej stavby - zverejnené dňa 24.02.2016 (4,7 MB) pdf
Environmentálna záťaž Plešivec – rušňové depo - oznámenie o začatí konania - zverejnené dňa 5.03.2016 (581,0 kB) pdf
Aktualizácia plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže Plešivec – rušňové depo - zverejnené dňa 5.03.2016 (1,8 MB) pdf
Environmentálna záťaž Plešivec – rušňové depo - výzva pre združenia s právnou subjektivitou - zverejnené dňa 5.03.2016 (429,3 kB) pdf
Kópia žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Veľká Ida – kanalizácia – rozšírenie“ - zverejnené dňa 18.03.2016 (725,2 kB) pdf
„Veľká Ida – kanalizácia – rozšírenie“ - oznámenie o začatí kolaudačného konania vo veci vydania povolenia na užívanie vodnej stavby „ČOV Šaca“ – počas skúšobnej prevádzky - zverejnené dňa 18.03.2016 (1,5 MB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru výstavby a bytovej politiky OÚ Košice (rozhodnutie o umiestnení stavby R4 Košice – Milhosť) - zverejnené dňa 29.04.2016 (9,8 MB) pdf
Oznámenie o srategickom dokumente - zverejnené dňa 2.05.2016 (123,5 kB) pdf
Informácia k oznámeniu o srategickom dokumente - zverejnené dňa 2.05.2016 (191,9 kB) pdf
Povolenie na užívanie vodnej stavby „ČOV Šaca“ počas skúšobnej prevádzky , realizovanej v rámci stavby „Veľká Ida – Kanalizácia – rozšírenie“ - zverejnené dňa 1.06.2016 (4,5 MB) pdf
Verejná vyhláška „Splašková kanalizácia a ČOV Tokajských obcí Čerhov, V. Tŕňa, Slovenské Nové Mesto, Borša - oznámenie o začatí kolaudačného konania vo veci vydania povolenia na užívanie vodnej stavby - zverejnené dňa 3.08.2016 (951,3 kB) pdf
Rozhodnutie – povolenie na uskutočnenie vodných stavieb: „Rezidencia Mlynská Bašta, Továrenská ul., Štefánikova ul., Košice“- zverejnené dňa 3.08.2016 (1,1 MB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru výstavby a bytovej politiky OÚ Košice (Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska-Veľká Ida-Moldava nad Bodvou mesto" obec Čečejovce) – zverejnené dňa 03.08.2016 (387,8 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru výstavby a bytovej politiky OÚ Košice (Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska-Veľká Ida-Moldava nad Bodvou mesto" obec Mokrance) – zverejnené dňa 03.08.2016 (382,5 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru výstavby a bytovej politiky OÚ Košice (Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska-Veľká Ida-Moldava nad Bodvou mesto" Moldava nad Bodvou, časť Budulov) – zverejnené dňa 03.08.2016 (383,7 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru výstavby a bytovej politiky OÚ Košice (Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska-Veľká Ida-Moldava nad Bodvou mesto" Moldava nad Bodvou) – zverejnené dňa 03.08.2016 (382,8 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru výstavby a bytovej politiky OÚ Košice (Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska-Veľká Ida-Moldava nad Bodvou mesto" Cestice) – zverejnené dňa 04.08.2016 (376,8 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru výstavby a bytovej politiky OÚ Košice (Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska-Veľká Ida-Moldava nad Bodvou mesto" Komárovce) – zverejnené dňa 04.08.2016 (377,3 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru výstavby a bytovej politiky OÚ Košice (Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska-Veľká Ida-Moldava nad Bodvou mesto" Sokoľany) – zverejnené dňa 04.08.2016 (384,9 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru výstavby a bytovej politiky OÚ Košice (Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska-Veľká Ida-Moldava nad Bodvou mesto" Čečejovce) – zverejnené dňa 30.08.2016 (385,3 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru výstavby a bytovej politiky OÚ Košice (Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska-Veľká Ida-Moldava nad Bodvou mesto" Mokrance) – zverejnené dňa 30.08.2016 (383,7 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru výstavby a bytovej politiky OÚ Košice (Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska-Veľká Ida-Moldava nad Bodvou mesto" Veľká Ida) – zverejnené dňa 30.08.2016 (378,3 kB) pdf
Oznámenie o právoplatnosti povolenia na uskutočnenie vodných stavieb „Rezidencia Mlynská Bašta, Továrenská ul., Štefánikova ul., Košice“ - zverejnené dňa 2.09.2016 (278,7 kB) pdf
“Veľká Ida – kanalizácia – rozšírenie“ – oznámenie o začatí kolaudačného konania – verejná vyhláška - zverejnené dňa 21.09.2016 (1,2 MB) pdf
„Splašková kanalizácia a ČOV Tokajských obcí Čerhov, V. Tŕňa, Slovenské Nové mesto, Borša - povolenie na užívanie vodnej stavby – verejná vyhláška - zverejnené dňa 22.09.2016 (1,7 MB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru opravných prostriedkov OÚ Košice (Odvolacie konanie č. OU-KE-OOP4-2016/037800/SZC zo dňa 12.10.2016 – poverenie Lesov Slovenskej republiky, š. p. v uznanom poľovnom revíri Rysia skala – zverejnené dňa 18.10.2016 (270,8 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Pozemkového a lesného odboru OÚ Košice (Oznámenia o začatí konania vo veci vyporiadania vlastníctva k pozemkom v ZO SZZ 32-73 Nad Kalváriou v k.ú. Severné Mesto) – zverejnené dňa 10.11.2016 (237,0 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru opravných prostriedkov OÚ Košice (Kvóta lovu vlka dravého 2016/2017) – zverejnené dňa 10.11.2016 (291,4 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Pozemkového a lesného odboru OÚ Košice (Oznámenia o začatí konania vo veci vyporiadania vlastníctva k pozemkom v ZO SZZ 32-62 Kamenný potok v k.ú. Myslava) – zverejnené dňa 14.11.2016 (238,3 kB) pdf
Oznámenie o konaní podľa § 65 zákona o odpadoch vozidlo EČV KE433DD - Eurokeramika s.r.o. Košice - zverejnené dňa 2.12.2016 (772,0 kB) pdf
Oznámenie o konaní podľa § 67 zákona o odpadoch vozidlo EČV KE350CY - Eurokeramika s.r.o. Košice - zverejnené dňa 2.12.2016 (788,3 kB) pdf
Oznámenie o konaní podľa § 67 zákona o odpadoch vozidlo EČV KE424DF - Eurokeramika s.r.o. Košice - zverejnené dňa 2.12.2016 (766,1 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Pozemkového a lesného odboru OÚ Košice (Oznámenia o začatí konania vo veci vyporiadania vlastníctva k pozemkom v ZO SZZ 32-47 Borový les v k. ú. Šaca) – zverejnené dňa 05.12.2016 (1,6 MB) pdf
„Veľká Ida – kanalizácia – rozšírenie“ – povolenie na užívanie vodnej stavby - zverejnené dňa 7.12.2016 (5,2 MB) pdf