Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 10. apríl 2020, piatok
 

ÚRADNÁ TABUĽA

 Okresného úradu Trebišov 

 

 Oznámenie o úprave stránkových hodín okresného úradu

V  nadväznosti na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 207 zo 6. apríla 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu podľa či. 5 ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 a zmeneného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 115 z 18. marca 2020 a uznesením vlády Slovenskej republiky č. 169/2020 z 27. marca 2020 Vám oznamujeme:

V  dňoch 8. apríla a 9. apríla 2020 sa na okresnom úrade rušia stránkové hodiny a zakazuje sa vstup verejnosti do týchto priestorov.

 Mgr. Rastislav Petrovič

        prednosta    v. r.

                                                                                                                                                                                                 

O z n á m e n i e

v súlade s Usmernením generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo dňa 30.03.2020 č. SVS-OMSZVI-2020/004886 v nadväznosti na vyhlásenie mimoriadnej situácie v Slovenskej republike s účinnosťou od 31.03.2020 budú verejnosti poskytované služby počas pracovných dní v čase od 8:00 hod. do 11:00 hod. okrem stredy kedy sa stránkové hodiny stanovujú od 13:00 hod. do 16:00 hod. výlučne cez podateľňu okresného úradu, ostatné úradné záležitosti nariaďujem vybaviť telefonicky alebo emailom.

 Mgr. Rastislav Petrovič

        prednosta    v. r.

Dôležité informácie pre občanov a podnikateľov platné od pondelka 16.3.2020 (PDF, 399 kB)

 Okresný úrad Trebišov, katastrálny odbor ako správny orgán príslušný na konanie podľa ustanovení § 18 ods. 1 písm. a) a § 22 ods. 2 zák. č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších zmien a doplnkov  (ďalej len katastrálny zákon) uskutočňuje v zmysle § 25 katastrálneho zákona a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len správny poriadok) doručenie verejnou vyhláškou, ktorou oznamuje zverejnenie poštovej zásielky do vlastných rúk na úradnej tabuli Okresného úradu Trebišov – katastrálny odbor a na webovom sídle okresného úradu z dôvodu pobytu účastníka konania v cudzine.

V zmysle § 25 katastrálneho zákona „Ak fyzická osoba nemá adresu evidovanú v registri obyvateľov Slovenskej republiky a v návrhu na začatie katastrálneho konania neuvedie adresu na doručovanie v tuzemsku, doručuje okresný úrad písomnosti tejto fyzickej osobe oznámením na úradnej tabuli okresného úradu a na webovom sídle príslušného okresného úradu. Písomnosť sa považuje po 15 dňoch od zverejnenia oznámenia na úradnej tabuli okresného úradu za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.“

 

 

OZNAM                                                                                                                       GARANT                                       ZVEREJNENÉ DŇA: 

 Verejná vyhláška Z 507/20 - vv_kola112630 (PDF, 1 MB)

   katastrálny odbor

 31.03.2020

 

 

 

 Rozhodnutie zo zisťovacieho konania zmeny činnosti  Slivník, Kuzmice - Kanalizácia a ČOV (PDF, 238 kB)

 odbor star. o životné prostredie

 27.03.2020

 

 

 

 Vyhláška (PDF, 457 kB), 076 Rozhodnutie O 3_2019_Du zo dňa 24.3.2020 (PDF, 2 MB)

   katastrálny odbor

 27.03.2020

 

 

 

 Zmluvy o poskytnutí hromadných údajov z KN  - Zmluva  Malá Tŕňa (PDF, 5 MB), Zmluva Veľká Tŕňa (PDF, 5 MB)

   katastrálny odbor

 24.03.2020

 

 

 

 Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie sa rušia všetky ústne prejednania priestupkov až do odvolania.Na nový termín ústneho prejednania priestupku budete písomne predvolaní.

 JUDr. Matúš Baranec, vedúci odboru všeobecnej vnútornej správy

 odbor všeobecnej vnútornej správy

 17.03.2020

 

 

 

 V súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) a v nadväznosti na opatrenia Ústredného krízového štábu SR žiadame všetkých občanov, žiadajúcich príslušný okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o schválenie vozidla, osobitne - uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, najmä z Talianska, aby uprednostnili podávanie žiadostí elektronicky cestou Jednotného informačného systému cestnej dopravy WWW.JISCD.SK

Ďalšie informácie, ktoré vydalo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky sú zverejnené na https://www.mindop.sk/media-5144/tlacove-spravy-2726/ministerstvo-dopravy-zaviedlo-dalsie-preventivne-opatrenia-proti-sireniu-koronavirusu.

  odbor cestnej dopravy a PK

 11.03.2020

 

 

 

Oznam o zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2018 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

link okres Trebišov - http://www.mpsr.sk/ovn2018?f=trebisov

     pozemkový a lesný odbor  01.07.2019
     
Pokyn prednostu Okresného úradu Trebišov č. 1/2018 o stanovení výšky úhrady materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, zadovážením technických nosičov a s ich odoslaním za zhotovenie kópií spisov podľa ustanovenia § 23 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (PDF, 248 kB)         organizačný odbor  11.04.2018
     
 Oznámenie o začatí OKO NM (PDF, 164 kB)          katastrálny odbor   28.2.2018