Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. február 2020, štvrtok
 

ÚRADNÁ TABUĽA

 Okresného úradu Trebišov 

 Okresný úrad Trebišov, katastrálny odbor ako správny orgán príslušný na konanie podľa ustanovení § 18 ods. 1 písm. a) a § 22 ods. 2 zák. č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších zmien a doplnkov  (ďalej len katastrálny zákon) uskutočňuje v zmysle § 25 katastrálneho zákona a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len správny poriadok) doručenie verejnou vyhláškou, ktorou oznamuje zverejnenie poštovej zásielky do vlastných rúk na úradnej tabuli Okresného úradu Trebišov – katastrálny odbor a na webovom sídle okresného úradu z dôvodu pobytu účastníka konania v cudzine.

V zmysle § 25 katastrálneho zákona „Ak fyzická osoba nemá adresu evidovanú v registri obyvateľov Slovenskej republiky a v návrhu na začatie katastrálneho konania neuvedie adresu na doručovanie v tuzemsku, doručuje okresný úrad písomnosti tejto fyzickej osobe oznámením na úradnej tabuli okresného úradu a na webovom sídle príslušného okresného úradu. Písomnosť sa považuje po 15 dňoch od zverejnenia oznámenia na úradnej tabuli okresného úradu za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.“

 

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okresnej volebnej komisie v Trebišove pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 je: prednosta.tv@minv.sk

 

OZNAM                                                                                                                       GARANT                                       ZVEREJNENÉ DŇA: 

 Verejná vyhláška č. 7/2020 -  Prvé zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území Čerhov (PDF, 175 kB)  

   pozemkový a lesný odbor 

 18.02.2020

 

 

 

 Verejná vyhláška č. 6/2020 -  Prvé zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území Slovenské Nové Mesto    (PDF, 45 kB)

   pozemkový a lesný odbor

 17.02.2020

 

 

 

 Verejná vyhláška č. 8/2020 -  Prvé zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území Černochov (PDF, 203 kB)

    pozemkový a lesný odbor

 17.02.2020

 

 

 

 Verejná vyhláška č. 5/2020 – Zverejnenie návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode JPÚ Čelejka Bara v k. ú. Veľká Bara (PDF, 332 kB)

    pozemkový a lesný odbor

 13.02.2020

 

 

 

 Zásady pre umiestnenie nových pozemkov v obvode JPÚ Čelejka Bara v k. ú. Veľká Bara (PDF, 144 kB)

    pozemkový a lesný odbor

 13.02.2020

 

 

 

 Grafický prehľad k zásadám umiestnenia nových pozemkov v obvode JPÚ Čelejka Bara v k. ú. Veľká Bara (PDF, 233 kB)

    pozemkový a lesný odbor

 13.02.2020

 

 

 

 Verejná vyhláška č. 2/2020 -  Prvé zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území Viničky (PDF, 198 kB)

    pozemkový a lesný odbor

 13.02.2020

 

 

 

 Verejná vyhláška č. 3/2020 -  Prvé zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území Veľká Tŕňa (PDF, 44 kB)

    pozemkový a lesný odbor

 13.02.2020

 

 

 

 Verejná vyhláška č. 1/2020 -  Prvé zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území Malá Bara a Veľká Bara (PDF, 33 kB)

     pozemkový a lesný odbor

 12.02.2020

 

 

 

 Rozhodnutie zo zisťovacieho konania navrhovanej činnosti - Oblúková hala - vinohradníctvo a vinárstvo Tokaj (PDF, 421 kB)

 odb. star. o životné prostredie

 06.02.2020

 

 

 

 Verejná vyhláška - Z_3017_2019 (PDF, 517 kB)

      katastrálny odbor

 04.02.2020

 

 

 

 Oznámenie podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (PDF, 210 kB)

   odb. star. o životné prostredie

 04.02.2020

 

 

 

 ÚV Boťany - VDJ Kráľovský Chlmec - stavebné úpravy na výtlačnom potrubí III.etapa - vodoprávne povolenie - verejná vyhláška (PDF, 4 MB)

    odb. star. o životné prostredie

 03.02.2020

 

 

 

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okresnej volebnej komisie v Trebišove pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 je: prednosta.tv@minv.sk

  odb. všeobecnej vnútornej správy  15.11.2019

 

   

Oznam o zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2018 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

link okres Trebišov - http://www.mpsr.sk/ovn2018?f=trebisov

     pozemkový a lesný odbor  01.07.2019
     
Pokyn prednostu Okresného úradu Trebišov č. 1/2018 o stanovení výšky úhrady materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, zadovážením technických nosičov a s ich odoslaním za zhotovenie kópií spisov podľa ustanovenia § 23 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (PDF, 248 kB)         organizačný odbor  11.04.2018
     
 Oznámenie o začatí OKO NM (PDF, 164 kB)          katastrálny odbor   28.2.2018