Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. september 2020, piatok
 

ÚRADNÁ TABUĽA

 Okresného úradu Trebišov 

 

     

O z n á m e n i e

v súlade s Usmernením generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo dňa 15.05.2020 č. SVS-OMSZVI-2020/004886 v nadväznosti na vyhlásenie mimoriadnej situácie v Slovenskej republike s účinnosťou od 20.05.2020 sa zavádza bežný režim vybavovania vecí verejnosti.  Naďalej je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR a vedúcim hygienikom MV SR.

 

Mgr. Rastislav Petrovič

  prednosta    v. r.

                                                                                                                                                                                            

 Okresný úrad Trebišov, katastrálny odbor ako správny orgán príslušný na konanie podľa ustanovení § 18 ods. 1 písm. a) a § 22 ods. 2 zák. č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších zmien a doplnkov  (ďalej len katastrálny zákon) uskutočňuje v zmysle § 25 katastrálneho zákona a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len správny poriadok) doručenie verejnou vyhláškou, ktorou oznamuje zverejnenie poštovej zásielky do vlastných rúk na úradnej tabuli Okresného úradu Trebišov – katastrálny odbor a na webovom sídle okresného úradu z dôvodu pobytu účastníka konania v cudzine.

V zmysle § 25 katastrálneho zákona „Ak fyzická osoba nemá adresu evidovanú v registri obyvateľov Slovenskej republiky a v návrhu na začatie katastrálneho konania neuvedie adresu na doručovanie v tuzemsku, doručuje okresný úrad písomnosti tejto fyzickej osobe oznámením na úradnej tabuli okresného úradu a na webovom sídle príslušného okresného úradu. Písomnosť sa považuje po 15 dňoch od zverejnenia oznámenia na úradnej tabuli okresného úradu za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.“

 

 

OZNAM                                                                                                                       GARANT                                       ZVEREJNENÉ DŇA: 

 ČOV Čierna nad Tisou - intenzifikácia I. a II. stupňa - rozhodnutie verejná vyhláška (PDF, 180 kB)

  odbor starost. o životné prostredie

 18.09.2020

 

 

 

 Oznámenie k doručovaniu  - Verejná vyhláška - O_33_2020Du OKO NM VR (PDF, 1 MB)

   katastrálny odbor

 14.09.2020

 

 

 

 Oznámenie k doručovaniu - verejná vyhláška - O-31_2020Du OKO NM VR  (PDF, 895 kB)

   katastrálny odbor

 08.09.2020

 

 

 

 Verejná vyhláška č. 16/2020 – Návrh rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu v katastrálnom území Veľká Bara – v obvode JPÚ Čelejka Bara  - rozhodnutie (PDF, 368 kB)

   pozemkový a lesný odbor

 08.09.2020

 

 

 

 Malé Trakany - kanalizácia - rozhodnutie verejná vyhláška (PDF, 161 kB)

  odbor starost. o životné prostredie

 07.09.2020

 

 

 

Oznam o zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2019 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

link okres Trebišov - https://www.mpsr.sk/ovn/2019?q=trebisov&f=

   pozemkový a lesný odbor

 29.06.2020

 

 

 

 Zmluva o poskytovaní hromadných údajov k PPÚ - Zmluva_č.3_2020_Malá Bara (PDF, 3 MB)

   katastrálny odbor

 02.06.2020

 

 

 

 Zmluvy o poskytovaní hromadných údajov k PPÚ - Zmluva_1_2020_k_ú_Čerhov (PDF, 4 MB), Zmluva_2_2020_k_ú_Černochov (PDF, 4 MB)

   katastrálny odbor

 20.05.2020

 

 

 

Zmluva o poskytovaní hromadných údajov - Zmluva_5_2020_k_ú_Nižný_Žipov (PDF, 2 MB)

   katastrálny odbor

 23.04.2020
     

Zmluva o poskytovaní hromadných údajov - Zmluva_7_2020_k_ú_Veľká Bara (PDF, 5 MB)

   katastrálny odbor

 17.04.2020
     

 Zmluvy o poskytovaní hromadných údajov - Zmluva_6_2020_k_ú_Slovenské_Nové Mesto (PDF, 5 MB) , Zmluva_9_2020_k_ú_Viničky (PDF, 6 MB)

   katastrálny odbor

 16.04.2020
     

 Zmluvy o poskytnutí hromadných údajov z KN  - Zmluva  Malá Tŕňa (PDF, 5 MB), Zmluva Veľká Tŕňa (PDF, 5 MB)

   katastrálny odbor

 24.03.2020

 

 

 
Pokyn prednostu Okresného úradu Trebišov č. 1/2018 o stanovení výšky úhrady materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, zadovážením technických nosičov a s ich odoslaním za zhotovenie kópií spisov podľa ustanovenia § 23 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (PDF, 248 kB)         organizačný odbor  11.04.2018
     
 Oznámenie o začatí OKO NM (PDF, 164 kB)          katastrálny odbor   28.2.2018