Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. apríl 2020, streda
 

Úradná tabuľa

27/03/2020

Oznámenie o doručení rozhodnutia V-516-2020 - Ing. Miroslav Kaupa (PDF, 198 kB)   Oznámenie o doručení rozhodnutia V-516-2020 - Ing. Miroslav Kaupa (PDF, 336 kB)

Oznámenie o doručení rozhodnutia V-512/20-1   - Michal Jurkovič

Rozhodnutie V-512/20-1   - Michal Jurkovič

24/03/2020

Oznámenie o doručení rozhodnutia V-516-2020 - Ing. Miroslav Kaupa (PDF, 91 kB)

Oznámenie o doručení rozhodnutia V-516-2020 - Ing. Miroslav Kaupa

Rozhodnutie V-516-2020 o povolení vkladu záložného práva do katastra nehnuteľností  - Ing. Miroslav Kaupa (PDF, 28 kB)

Rozhodnutie V-516-2020 o povolení vkladu záložného práva do katastra nehnuteľností  - Ing. Miroslav Kaupa

19/03/2020

Oznámenie o rozhodnutí V-444-20 - Ing. Marián Novák (PDF, 90 kB)

Oznámenie o rozhodnutí V-444-20 - Ing. Marián Novák

Rozhodnutie V-444-20 o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností - Ing. Marián Novák (PDF, 27 kB)

Rozhodnutie V-444-20 o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností - Ing. Marián Novák

 

 

 

 

MEDIÁCIA – MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV -  Bližšie informácie

(PDF, 279 kB)   (PDF, 256 kB)     

Odborná príprava primátorov a starostov okresu Skalica

Okresný úrad Skalica, odbor krízového riadenia zorganizoval dňa 24. februára 2015 za aktívnej pomoci Mestského úradu Skalica odbornú prípravu primátorov miest a starostov obcí okresu Skalica. Príprava sa uskutočnila v priestoroch veľkej zasadačky MsÚ Skalica a bola zameraná na problematiku hospodárskej mobilizácie. Akcie sa zúčastnilo z pozvaných 21 samospráv 18, čo činí 85,7 %. Potešujúci je fakt, že  sa jej zúčastnili všetci novozvolení starostovia. Cieľom prípravy  bolo oboznámiť rozhodujúcich funkcionárov samospráv o  aktuálnej problematike hospodárskej mobilizácie, krízového riadenia a civilnej ochrany v podmienkach miest a obcí okresu. Zamestnanie otvoril a viedol prednosta okresného úradu Skalica Ing. Marian Honza, CSc a ako hosť sa jej zúčastnila poslankyňa NR SR JUDr. Viera Kučerová. Jednotlivé prednášky prezentovali členovia krízového štábu okresu Skalica, ktorí sa zamerali hlavne na plnenie úloh a opatrení pri riešení následkov mimoriadnej udalosti a spoluprácu samospráv s orgánmi štátnej správy pri eliminácii jej následkov. Záverečná diskusia len podčiarkla fakt, že tejto problematike je nutné naďalej venovať náležitú pozornosť.

FOTO1 (JPG, 186 kB)   

FOTO2 (JPG, 205 kB)

FOTO3 (JPG, 182 kB)

Informácia pre verejnosť - Chemické látky Chemické látky (PDF, 352 kB)

 

INTEGRÁČIK 2014

 

V súvislosti s propagáciou európskeho čísla tiesňového volania 112 bol 1. december 2014 vyhlásený národným dňom európskeho čísla tieňového volania 112. Pri tejto príležitosti bol vyhlásený 2. ročník výtvarnej súťaže na tému Nakresli svojho Integráčika pre žiakov materských a základných škôl. Zapojili sa do nej aj deti skalickej materskej školy. 19. decembra sa v konšelskej miestnosti radnice uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov a ocenenie najlepších práce detí.

V kategórii materských škôl v okresnom a krajskom  kole si ceny pre víťazov prevzali deti Materskej školy Skalica Elena Kvaltínová, Agáta Pekárková, Viktória Valentová, Matej Kuba a Lenka Ondírková. Ceny si deti prevzali z rúk primátora Skalice Ľudovíta Baráta a prednostu Okresného úradu Skalica Mariána Honzu. 

 FOTO (JPG, 258 kB)

Ako sa zachovať pri MU - prezentácia (PPSX, 6 MB) 

Ako sa zachovať pri MU (PDF, 4 MB)

Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods.1 k oznámeniu o zámere podľa § 23 zákona č. 24/2006 Z. z.

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov