Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. september 2020, nedeľa
 

Úradná tabuľa


Stránkové hodiny klientskeho centra a podateľne okresného úradu budú od 20.5.2020 bez obmedzení:

Pondelok           8:00 – 15:00

Utorok               8:00 – 15:00

Streda               8:00 – 17:00

Štvrtok              8:00 – 15:00

Piatok                8:00 – 14:00

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že naďalej platí dodržiavanie hygienických opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a vedúcim hygienikom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky - povinné nosenie rúšok v interiéri.

 

 AKČNÝ PLÁN ROZVOJA OKRESU SABINOV

 Akčný plán rozvoja okresu Sabinov v znení dodatku č. 3 (PDF, 923 kB)

 Podpora najmenej rozvinutých okresov a regionálny rozvoj Sabinov 


Verejné vyhlášky katastrálneho odboru 


Verejná vyhláška – Rozhodnutia o predĺžení platnosti stavebného povolenia na vodnú stavbu „Brezovička – protipovodňové opatrenia v intraviláne obce“, č. OU-SB-OSZP-2020/001743-07/Ur/ŠVS z 17. 9 .2020 zverej. 25. 9. 2020 (PDF, 176 kB)

Verejná vyhláška – Kolaudačného rozhodnutia na časť stavby „Torysa – IBV Rovinky a Záhradky – I. etapa“ – objekt 05 Vodovod, č. OÚ-SB-OSZP-2020/001563-09/Ur/ŠVS  z 10. 9. 2020, zverej. 18. 9. 2020 (PDF, 181 kB)

Verejná vyhláška – Oznámenia o predĺžení termínu ukončenia výstavby vodnej stavby "Kamenica - kanalizácia", č. OU-SB-OSZP-2020/002147-02-Ur/ŠVS z 16. 9. 2020, zverej. 18. 9. 2020 (PDF, 169 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny pre M&T – WOOD s.r.o., Horárska 28, 080 01 Prešov, v k.ú. Nižný Slavkov na parcelách 882/1, 876, 877, 909/3, 912, druh pozemku – TTP, zverej. 17. 9. 2020 (PDF, 309 kB)

Verejná vyhláška – Rozhodnutia stavebného povolenia na vodnú stavbu „Rodinné domy – rozšírenie verejného vodovodu, Brezovica“, č. OÚ-SB-OSŽP-2020/001469-07 z 26. 8. 2020, zverej. 2. 9. 2020 (PDF, 200 kB)

Verejná vyhláška – Rozhodnutia stavebného povolenia na vodnú stavbu „Ostrovany – zlepšenie prístupu k pitnej vode a odvedenie splaškových vôd“, č. OÚ-SB-OSŽP-2020/001580-07  z 2. 9. 2020, zverej. 2. 9. 2020 (PDF, 199 kB)

Verejná vyhláška – Oboznámenia sa s podkladmi rozhodnutia pred jeho vydaním na vodnú stavbu „Brezovička – protipovodňové opatrenia v intraviláne obce“, č. OU-SB-OSZP-2020/001743-04/Ur/ŠVS z 5. 8 .2020 zverej. 17. 8. 2020 (PDF, 168 kB)

Verejná vyhláška – Oboznámenia sa s podkladmi rozhodnutia pred jeho vydaním na vodnú stavbu „Torysa – IBV Rovinky a Záhradky – I. etapa“ – objekt 05 Vodovod, č. OU-SB-OSZP-2020/001563-04/Ur/ŠVS z 11. 8 .2020 zverej. 17. 8. 2020 (PDF, 173 kB)

Verejná vyhláška –Rozhodnutia o dodatočnom povolení spojenom s kolaudáciou vodnej stavby „Rožkovany – vodovod, Rozšírenie vodovodu“, č. OÚ-SB-OSZP-2020/00847-12/Ur/ŠVS z  3. 8. 2020 zverej.  13. 8. 2020 (PDF, 181 kB)

Verejná vyhláška –Rozhodnutia o  zmena termínu ukončenia vodnej stavby „Kanalizácia a ČOV Uzovské Pekľany“, č. OU-SB-OSZP-2020/000003-009/SC/ŠVS z  27. 7. 2020 zverej.  29. 7. 2020 (PDF, 178 kB)

 


 

 

Štatút výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany pre školský rok 2019-2020" (PDF, 985 kB)

Organizačný poriadok výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany pre školský rok 2019-2020" (PDF, 289 kB)

Propozície okresného kola výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového vonia 112 a civilnej ochrany pre školský rok 2019-2020" (PDF, 403 kB) 


 V súlade s ustanovením § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informujeme o akciách EIA/SE INFORMÁCIA O AKCIÁCH JE K DISPOZÍCII TU.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA/SEA

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Informácie nájdete tu.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti:

„I/68 – 041 Sabinov most

„I/68 – 042 Sabinov most

Zvýšenie kapacity ťažby a spracovania stavebného kameňa – andezitu v dobývacom priestore Hubošovce“

 Posudzovanie predpokladaných vplyvov na životné prostredie (zisťovacie konanie):

„Remeselný pivovar Revak“

„Sabinov, Obytný súbor RD Čierny potok“

„Výrobná hala MSK Real Estate s.r.o. v Sabinove“

„Regulácia bezmenného potoka v obci Jarovnice v rkm 0,0000 – 0,04688“

„Zvýšenie kapacity ťažby a spracovania stavebného kameňa – andezitu v dobývacom priestore Hubošovce“

„ZOHT -  zhodnocovanie  odpadov  mobilným zariadením“

„Výrobný podnik nízkoalkoholických a nealkoholických nápojov Lipany“

Zariadenie na zber a výkup odpadov Jarovnice"

„Obchodné centrum Sabinov"

„Inovácia produktov spoločnosti P&T INTERPROFIT spol. s r.o“

Lom a ložisko Pečovská Nová Ves, objekt: ochranný protipovodňový val

 „Opatrenia mimo vodného toku v obci Bodovce“

 

„PLÁN VYUŽÍVANIA LOŽISKA ŠTRKOPIESKOV ORKUCANY II“

 „Červenica pri Sabinove, oprava a sanácia Hanigovského potoka rkm. 0,608 – 0,940“