Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2019, nedeľa
 

Úradná tabuľa


 AKČNÝ PLÁN ROZVOJA OKRESU SABINOV

 Akčný plán rozvoja okresu Sabinov v znení dodatku č. 3 (PDF, 923 kB)

 Podpora najmenej rozvinutých okresov a regionálny rozvoj Sabinov 


Verejné vyhlášky katastrálneho odboru 


Verejná vyhláška - Rozhodnutie o prerušení vodoprávneho konania na stavbu "Lipany - Lokalita IBV Pod hájom", SO 06a - Vodovod a požiarna nádrž, SO 06b - Preložka vodovodu, SO 07a - Kanalizácia a záchytná priekopa, SO 07b - Výustný objekt, č. OÚ-SB-OSŽP- 2019/000749-07/Ur/ŠVS z 8.10. 2019 zverej. 10. 10. 2019 (PDF, 868 kB)

Verejná vyhláška - Oznámenie sa s podkladmi rozhodnutia na stavbu:"HANIGOVCE, RODINNÝ DOM, p.č. 398", objekt: SO 01 Kanalizačná prípojka a ČOV, č. OÚ-SB-OSŽP-2019/000851-04/Ur/ŠVS z 27.9.2019 zverej. 3. 10. 2019 (PDF, 1 MB)

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí vodoprávneho konania na stavbu "Bytový dom Lipany, Šejba B4, parcelné číslo 1240/34 a 1240/35" v rozsahu: SO 08 Rozšírenie splaškovej kanalizácie, SO 10 Rozšírenie dažďovej kanalizácie, SO 11 Kanalizačná prípojka dažďová, SO 12 Dažďová kanalizácia vlastný objekt, SO 13 Rozšírenie vodovodu, č. OÚ-SB-OSŽP-2019/000893-02/Ur/ŠVS z 9.9.2019 zverej. 10. 9. 2019 (PDF, 1 MB)

Domumentacia - "Bytový dom Lipany, Šejba B4, parcelné číslo 1240/34 a 1240/35" (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o uložení pokuty podľa § 117 ods. 6 zákona o odpadoch v spojení s § 13 písm. h) zákona o odpadoch, so zohľadnením § 116  zákona o odpadoch za spáchanie správneho deliktu č. OU-SB-OSZP-2019/00477-10-Št/ŠSOH z 28. 6. 2019, zverej.  2. 7. 2019 (PDF, 1 MB)

Upovedomenie o začatí konania o uložení pokuty a oboznámenie účastníka konania s podkladmi pre vydanie rozhodnutia podľa § 33 ods. 2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vo veci vydania rozhodnutia o uložení pokuty za správny delikt č. OU-SB-OSZP-2019/00477-08-Št/ŠSOH z 25. 4. 2019, zverej.  2. 7. 2019 (PDF, 243 kB)


 

Štatút výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany pre školský rok 2019-2020" (PDF, 985 kB)

Organizačný poriadok výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany pre školský rok 2019-2020" (PDF, 289 kB)

Propozície okresného kola výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového vonia 112 a civilnej ochrany pre školský rok 2019-2020" (PDF, 403 kB) 


 V súlade s ustanovením § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informujeme o akciách EIA/SE INFORMÁCIA O AKCIÁCH JE K DISPOZÍCII TU.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA/SEA

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Informácie nájdete tu.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti:

Zvýšenie kapacity ťažby a spracovania stavebného kameňa – andezitu v dobývacom priestore Hubošovce“

 Posudzovanie predpokladaných vplyvov na životné prostredie (zisťovacie konanie):

„Zvýšenie kapacity ťažby a spracovania stavebného kameňa – andezitu v dobývacom priestore Hubošovce“

„ZOHT -  zhodnocovanie  odpadov  mobilným zariadením“

„Výrobný podnik nízkoalkoholických a nealkoholických nápojov Lipany“

Zariadenie na zber a výkup odpadov Jarovnice"

„Obchodné centrum Sabinov"

„Inovácia produktov spoločnosti P&T INTERPROFIT spol. s r.o“

Lom a ložisko Pečovská Nová Ves, objekt: ochranný protipovodňový val

 „Opatrenia mimo vodného toku v obci Bodovce“

 

„PLÁN VYUŽÍVANIA LOŽISKA ŠTRKOPIESKOV ORKUCANY II“

 „Červenica pri Sabinove, oprava a sanácia Hanigovského potoka rkm. 0,608 – 0,940“