Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. september 2020, nedeľa
 

Úradná tabuľa

 

OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

 

 

  Úradné hodiny od 20.05.2020

  Pondelok

8.00 - 15.00

  Utorok

8.00 - 15.00

  Streda

8.00 - 17.00

  Štvrtok

8.00 - 15.00

  Piatok

8.00 - 14.00

 

 


 

  

  
 
Dôležitý oznam: V záujme ochrany zdravia všetkých občanov, ako aj zamestnancov klientskych centier a okresných úradov upozorňujeme občanov,
že na tieto pracoviská budú vpustení len s rúškom, šálom alebo obdobou ochranou tváre. Každý návštevník je povinný pri vchode vydezinfikovať
si ruky. Pri návšteve klientskeho centra striktne dodržujte pokyny supervízora, resp. povereného zamestnanca.

Nové infografiky z tímu ŠPDTP - COVID-19.


OPATRENIA  V  SÚVISLOSTI  S  KORONAVÍRUSOM
V súvislosti s výskytom koronavírusu na území Slovenskej republiky Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky od 10. marca 2020 prostredníctvom hlavného hygienika SR oficiálne zakázal organizovanie športových, kultúrnych aj verejných podujatí na celom území štátu. Preventívne zostalo zatvorené aj množstvo školských a predškolských zariadení. Zaznamenali sme veľký nárast návštev klientskych centier, do ktorých chodia ľudia s deťmi. Chceme upozorniť a apelovať na občanov SR, že voľno v práci, škôlkach a školách neznamená, že sa majú masovo presúvať na úrady! 
Chceme poprosiť všetkých občanov SR, ak to nie je naozaj nevyhnutné, nechoďte na úrady, využite možnosti elektronického vybavovania, prípadne sa k Vašim žiadostiam telefonicky informujte.

V záujme zachovania zdravia vás, vašich blízkych a pracovníkov klientskych centier a iných úradov  vás prosíme o dodržiavanie odporúčaných rád a hygieny! Žiadame občanov, aby boli zodpovední a disciplinovaní!

OPATRENIA  V  SÚVISLOSTI  S  KORONAVÍRUSOM
V súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) a v nadväznosti na opatrenia Ústredného krízového štábu SR žiadame všetkých občanov, žiadajúcich príslušný okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o schválenie vozidla, osobitne - uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, najmä z Talianska, aby uprednostnili podávanie žiadostí elektronicky cestou Jednotného informačného systému cestnej dopravy WWW.JISCD.SK. Ďalšie informácie, ktoré vydalo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky sú zverejnené na https://www.mindop.sk/media-5144/tlacove-spravy-2726/ministerstvo-dopravy-zaviedlo-dalsie-preventivne-opatrenia-proti-sireniu-koronavirusu.

         

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A   Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho konania - č. j. OU-NM-OSZP-2020/010390-005 zo dňa 25.09.2020 - na stavbu "Kanalizačná stoka P DN300 Čachtice Podzámska ulica"  v k.ú. Čachtice, stavebník Obec Čachtice. (PDF, 267 kB)


R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Dolné Bzince zo dňa 24.09.2020 - číslo vkladu: V 2698/2020. 
(PDF, 361 kB)


R O Z H O D N U T I E   o zamiestnutí vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Beckov zo dňa 23.09.2020 - číslo konania: V 2669/2020.
(PDF, 1 MB)


R O Z H O D N U T I E   o prerušení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Beckov zo dňa 23.09.2020 - číslo konania: V 2668/2020.
(PDF, 914 kB)

 

R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Hrádok a Lúka zo dňa 21.09.2020 - číslo konania: V 2024/2020. (PDF, 1 MB)


V Ý Z V A   na zabezpečenie odborného hospodárenia, OU-NM-PLO-2020/011103-001 zo dňa 22.09.2020.
(PDF, 184 kB)


R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v katastrálnom
území Moravské Lieskové zo dňa 03.09.2020 - číslo konania: V-2390/2020.
(PDF, 814 kB)


R O Z H O D N U T I E   o zastavení katastrálneho konania o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností v katastrálnom území
Moravské Lieskové zo dňa 09.09.2020 - číslo konania: V-2200/2020.
(PDF, 431 kB)

R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Moravské Lieskové zo dňa 07.09.2020 - číslo konania: V-2447/2020. (PDF, 548 kB)

Z V E R E J N E N I E   rozdeľovacieho plánu projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti k.ú. Stará Myjava, lokalita Horný výhon. (PDF, 388 kB)


I N F O R M Á C I A  pre verejnosť  -  „Skladová hala PAL 2“.
(PDF, 277 kB)


I N F O R M Á C I A  pre verejnosť Využitie odpadov na povrchovú úpravu terénu - Dobývací priestor Čachtice.
(PDF, 209 kB)


I N F O R M Á C I A  pre verejnosť  -  TRINITIS. (PDF, 378 kB)


O Z N A M   -   o   zverejnení obvyklej výšky nájomného  za  rok 2019  v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za okres  -  NOVÉ  MESTO  NAD  VÁHOM.

LINK:    https://www.mpsr.sk/ovn2019?f=nove+mesto+nad+vahom


O Z N A M   -   o   zverejnení obvyklej výšky nájomného  za  rok 2019  v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za okres  -  MYJAVA.
LINK:    
https://www.mpsr.sk/ovn2019?f=myjava


O Z N A M   -   o   zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2018 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za okres  -  NOVÉ MESTO NAD VÁHOM.
(PDF, 181 kB)
 


O Z N A M   -   o   zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2018 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za okres  -  MYJAVA.
(PDF, 179 kB)U P O Z O R N E N I E :  Odboru živnostenského podnikania Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom pre podnikateľskú verejnosť.