Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. júl 2019, pondelok
 

Úradná tabuľa

 

OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

 

 

  Úradné hodiny:

  Pondelok

8.00 - 15.00

  Utorok

8.00 - 15.00

  Streda

8.00 - 17.00

  Štvrtok

8.00 - 15.00

  Piatok

8.00 - 14.00

 

  

OZNAMY a VEREJNÉ VYHLÁŠKY

NOVÉ :

 

R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Moravské Lieskové zo dňa 16.07.2019 - číslo vkladu: V 1408/2019. (PDF, 474 kB)R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Moravské Lieskové zo dňa 16.07.2019 - číslo vkladu: V 931/2019.
(PDF, 507 kB)R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu záložného práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Horná Streda zo dňa 17.07.2019 - číslo vkladu: V 2148/2019.
(PDF, 369 kB)R O Z H O D N U T I E   o povolení vkadu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Moravské Lieskové zo dňa 16.07.2019 - číslo vkladu: V 1409/2019.
(PDF, 383 kB)R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území LUBINA zo dňa 12.07.2019 - číslo vkladu: V 1465/2019.
(PDF, 304 kB)

 

R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu záložného práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Nové Mesto nad Váhom zo dňa 04.07.2019 - číslo vkladu: V 1443/2019. (PDF, 373 kB)

 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A    -  kolaudačné rozhodnutie, povolenie, na užívanie stavby "Kanalizácia a ČOV Moravské Lieskové" - Stoková sieť, Čistiareň odpadových vôd a povolenie na osobitné užívanie vôd, v k. ú. Moravské Lieskové, č.j. OU-NM-OSZP-2019/004650-9/HD1 zo dňa 12.7.2019. (PDF, 3 MB)

 

"R O Z H O D N U T I E   -   o  povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností zo dňa 28.06.2019 - číslo konania: V 1158/2019 ", ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41. (PDF, 370 kB)

 

"R O Z H O D N U T I E   -   o  povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností zo dňa 08.07.2019 - číslo konania: V 813/2019 ", ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41. (PDF, 317 kB)

 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A   č. j. OU-NM-OSZP-2019/000491 zo dňa 9.7.2019  prerušenie konania vo veci vydania dodatočného vodoprávneho povolenia kolaudačného rozhodnutia na stavbu "Bzince pod Javorinou - Vodovod - vetva D - 2 časť". (PDF, 1 MB)

 

N A R I A D E N I E   prípravného konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Krajné - Matejovec - drevovýroba. (PDF, 2 MB)

 

N A R I A D E N I E   prípravného konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Brestovec, lokalita Žabský vrch. (PDF, 336 kB)"R O Z H O D N U T I E   -   o  vrátení správneho poplatku zo dňa 04.07.2019 - v katastrálnom konaní o návrhu na vklad, číslo vkladu: V 3537/2018 ", ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41.
(PDF, 343 kB)

 

"R O Z H O D N U T I E   -   o  vrátení správneho poplatku zo dňa 03.07.2019 - v katastrálnom konaní o návrhu na vklad, číslo vkladu: V 3558/2018 ", ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41. (PDF, 315 kB)

 

O Z N Á M E N I E   -   o  začatí vodoprávneho konania pre stavbu „IBV MK za školou, Považany“  -  obj. SO 01 Komunikácie /časť Dažďová kanalizácia/, SO 02 Verejný vodovod  -  predĺženie verejnej siete  -  predĺženie platnosti vodoprávneho konania. (PDF, 1 MB)

 

"R O Z H O D N U T I E   -   o   povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Hôrka nad Váhom zo dňa 01.07.2019 - číslo vkladu: V 857/2019 ",  ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41. (PDF, 219 kB)

 

"R O Z H O D N U T I E   -   o   povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Hôrka nad Váhom zo dňa 01.07.2019 - číslo vkladu: V 856/2019 ",  ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41. (PDF, 313 kB)

 

"R O Z H O D N U T I E   -   o   povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Hôrka nad Váhom zo dňa 01.07.2019 - číslo vkladu: V 855/2019 ",  ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41. (PDF, 294 kB)

 

"R O Z H O D N U T I E   -   o   povolení vkladu záložného práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Hôrka nad Váhom zo dňa 01.07.2019 - číslo vkladu: V 854/2019 ",  ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41. (PDF, 396 kB)

 

R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Nové Mesto nad Váhom zo dňa 03.07.2019  - číslo vkladu v 1330/2019. (PDF, 269 kB)

 

R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Nové Mesto nad Váhom zo dňa 03.07.2019  - číslo vkladu v 1327/2019. (PDF, 251 kB)

 

R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území LUBINA zo dňa 24.06.2019 - číslo vkladu: V 680/2019. (PDF, 502 kB)

 

O Z N A M   -   o   zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2018 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za okres  -  NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. (PDF, 181 kB)

 

O Z N A M   -   o   zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2018 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za okres  -  MYJAVA. (PDF, 179 kB)

 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A   -   Informácia o vyhlásených chránených územiach európskeho významu v Trenčianskom kraji a ich zmenách a aktualizácii. (PDF, 317 kB)

 

O K R E S N É   K O L O   S Ú Ť A Ž E    mladých záchranárov civilnej ochrany Myjava – Trnovce.

 

D O K U M E N T Á C I A   k okresnému kolu Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany.