Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2020, utorok
 

Úradná tabuľa

 

OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

 

 

  Úradné hodiny od 20.05.2020

  Pondelok

8.00 - 15.00

  Utorok

8.00 - 15.00

  Streda

8.00 - 17.00

  Štvrtok

8.00 - 15.00

  Piatok

8.00 - 14.00

 

 


 

  

OZNAMY a VEREJNÉ VYHLÁŠKY


NOVÉ :
    

Dôležitý oznam! 

   V záujme ochrany zdravia všetkých občanov, ako aj zamestnancov klientskych centier a okresných úradov upozorňujeme občanov, že na tieto pracoviská budú vpustení len s rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre. Každý návštevník je povinný pri vchode vydezinfikovať si ruky.

 

Pri návšteve klientskeho centra striktne dodržuje pokyny supervízora, resp. povereného zamestnanca.

 

Príkaz riaditeľa č. 02/2020 na dodržiavanie opatrení týkajúcich sa zamedzenia šírenia nákazy koronavírusu - NsP Nové Mesto nad Váhom. (PDF, 443 kB)

Nové  infografiky z tímu ŠPDTP - COVID-19.

 

OPATRENIA  V  SÚVISLOSTI  S  KORONAVÍRUSOM

V súvislosti s výskytom koronavírusu na území Slovenskej republiky Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky od 10. marca 2020 prostredníctvom hlavného hygienika SR oficiálne zakázal organizovanie športových, kultúrnych aj verejných podujatí na celom území štátu. Preventívne zostalo zatvorené aj množstvo školských a predškolských zariadení. Zaznamenali sme veľký nárast návštev klientskych centier, do ktorých chodia ľudia s deťmi. Chceme upozorniť a apelovať na občanov SR, že voľno v práci, škôlkach a školách neznamená, že sa majú masovo presúvať na úrady!
Chceme poprosiť všetkých občanov SR, ak to nie je naozaj nevyhnutné, nechoďte na úrady, využite možnosti elektronického vybavovania, prípadne sa k Vašim žiadostiam telefonicky informujte.
V záujme zachovania zdravia vás, vašich blízkych a pracovníkov klientskych centier a iných úradov  vás prosíme o dodržiavanie odporúčaných rád a hygieny! Žiadame občanov, aby boli zodpovední a disciplinovaní!

OPATRENIA  V  SÚVISLOSTI  S  KORONAVÍRUSOM

V súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) a v nadväznosti na opatrenia Ústredného krízového štábu SR žiadame všetkých občanov, žiadajúcich príslušný okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o schválenie vozidla, osobitne - uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, najmä z Talianska, aby uprednostnili podávanie žiadostí elektronicky cestou Jednotného informačného systému cestnej dopravy WWW.JISCD.SK.
Ďalšie informácie, ktoré vydalo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky sú zverejnené na https://www.mindop.sk/media-5144/tlacove-spravy-2726/ministerstvo-dopravy-zaviedlo-dalsie-preventivne-opatrenia-proti-sireniu-koronavirusu.


U S M E R N E N I E   hlavného hygienika SR pre verejnosť COVID-19 karanténa.
(PDF, 233 kB)

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A   UVZ SR  Rozhodnutie o zákaze hromadných podujatí. (PDF, 100 kB) 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A   UVZ SR  Rozhodnutie o zákaze návštev v nemocniciach. (PDF, 114 kB)

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A   UVZ SR  Rozhodnutie o karanténe. (PDF, 122 kB)Z Á S A D Y   pre  umiestnenie  nových  pozemkov  v  projekte  jednoduchých  pozemkových  úprav  v  katastrálnom  území  Horná  Streda   -   o z n á m e n i e    p l a t n o s t i. (PDF, 1 MB)


R O Z H O D N U T I E   o  povolení vkladu záložného práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Nové Mesto nad Váhom zo dňa 01.07.2020 - číslo konania: V-1764/2020, ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41.
(PDF, 381 kB)


R O Z H O D N U T I E   o  povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území HORNÉ BZINCE zo dňa 02.07.2020 - číslo vkladu: V 1750/2020, ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41.
(PDF, 598 kB)


R O Z H O D N U T I E   o  dočasnom vyňatí
(PDF, 194 kB)


I N F O R M Á C I A  pre verejnosť  -  TRINITIS.
(PDF, 378 kB)


I N F O R M Á C I A  pre verejnosť  -  NOVA. (PDF, 130 kB)
 

R O Z H O D N U T I E   o  povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území NOVÁ BOŠÁCA zo dňa 02.07.2020 - číslo vkladu: V 1773/2020, ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41. (PDF, 405 kB)


R O Z H O D N U T I E   o  prerušení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Horná Streda zo dňa 29.06.2020 - číslo konania: V-1699/2020, ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41.
(PDF, 415 kB)


R O Z H O D N U T I E   o  povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Moravské Lieskové zo dňa 25.06.2020 - číslo konania: V-1094/2020, ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41.
(PDF, 1 MB)


R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Nové Mesto nad Váhom zo dňa 25.06.2020 - číslo konania: V-1700/2020. (PDF, 639 kB)


O Z N Á M E N I E   o začatí konania na základe žiadosti Mesta Stará Turá, SNP 1/2, o nesúlade druhu pozemku podľa údajov katastra nehnuteľností a skutočným stavom - cyklochodník Narcie.
(PDF, 164 kB)


R O Z H O D N U T I E   o zmene obvodu v projekte jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Beckov. (PDF, 877 kB)


R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Moravské Lieskové zo dňa 16.06.2020 - číslo konania: V-241/2020.
(PDF, 484 kB)


R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Moravské Lieskové zo dňa 16.06.2020 - číslo konania: V-240/2020. (PDF, 896 kB)


V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A  - oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania č.j.  OU-NM-OSZP-2020/007148-2/HD1 zo dňa 12.06.2020, na vodnú stavbu "Stará Turá, Trávniky - vodovod DN160" na pozemkoch reg. C-KN parc.č. 3898/1, 4000, 4006/4, 4025/24, reg. E-KN parc.č. 4024, 4026, 4084/1, 4085 v k.ú. Stará Turá, žiadateľ PreVaK, Púchovská 8, Bratislava. (PDF, 280 kB)


V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A   - vodoprávne povolenie OU-NM-OSZP-2020/001159-014 zo dňa 1.6.2020, stavebník Porsche Werkzeugbau s.r.o., Štúrova 1, Dubnica nad Váhom. (PDF, 796 kB)


Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Nové Mesto nad Váhom - 2019 (PDF, 177 kB)

Oznámenie zámeru schváliť dokumentáciu regionálneho územného systému ekologickej stability (R-ÚSES) okresu Nové Mesto nad Váhom (PDF, 185 kB)


V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A   Nariadenie prípravného konania o začatí pozemkových úprav v k.ú. Krajné.
(PDF, 212 kB)


I N F O R M Á C I A  pre verejnosť NOVA. (PDF, 161 kB)

 

O Z N A M   -   o   zverejnení obvyklej výšky nájomného  za  rok 2019  v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za okres  -  NOVÉ  MESTO  NAD  VÁHOM.
LINK:   
https://www.mpsr.sk/ovn2019?f=nove+mesto+nad+vahom


O Z N A M   -   o   zverejnení obvyklej výšky nájomného  za  rok 2019  v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za okres  -  MYJAVA.
LINK:    
https://www.mpsr.sk/ovn2019?f=myjava


O Z N A M   -   o   zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2018 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za okres  -  NOVÉ MESTO NAD VÁHOM.
(PDF, 181 kB)
 


O Z N A M   -   o   zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2018 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za okres  -  MYJAVA.
(PDF, 179 kB)U P O Z O R N E N I E :  Odboru živnostenského podnikania Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom pre podnikateľskú verejnosť.


 

 

 

O Z N Á M E N I E

o opätovnom pokračovaní vodoprávneho konania a nariadenie ústneho pojednávania verejnou vyhláškou vo veci povolenia vodnej stavby: „Odstránenie havarijného stavu verejného vodovodu – ul. Kukučínova, Nové Mesto n/V.“

v rozsahu vodovodná VETVA „B-2-3-2“ - HDPE DN 100 mm dĺžky 142,0 m umiestnenej na pozemkoch  parc. reg. „C“ č. 700/4, 700/5aparc. reg. „E“ č. 1746/501 (zodpovedajúcej parc. reg. „C“ č. 700/2)

v k. ú. Nové Mesto nad Váhom podľa § 26 vodného zákona v  súlade s § 66 a § 127a stavebného zákona pre stavebníkaTrenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 5.