Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. január 2020, utorok
 

Úradná tabuľa

 

OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

 

 

  Úradné hodiny:

  Pondelok

8.00 - 15.00

  Utorok

8.00 - 15.00

  Streda

8.00 - 17.00

  Štvrtok

8.00 - 15.00

  Piatok

8.00 - 14.00

 

 


 

  

OZNAMY a VEREJNÉ VYHLÁŠKY

NOVÉ :        
                                                                                               
 

I N F O R M Á C I A  -  Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020  -  Delegovanie do OKRESNEJ VOLEBNEJ KOMISIE. (PDF, 56 kB) 


U P O V E D O M E N I E   účastníkov konania o požiadanie odvolacieho orgánu o predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia ohľadom poverenia poľ. organizhácie MIROM-REV ochranou poľovníctva v poľovnom revíri Priepasné. (PDF, 103 kB)


R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Hrubá Strana zo dňa 17.01.2020 - číslo konania: V-4040/2019.
(PDF, 484 kB)


V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A    Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho konania č.j. OU-NM-OSZP-2020/001159-003 zo dňa 22.1.2020, na stavbu: "Centrum automatizácie a robotizácie automobilovej výroby Logistický park Horná Streda", pre stavebníka Porsche Werkzeugbaus s.r.o., Štúrova 1, Dubnica nad Váhom.
(PDF, 290 kB)


V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A   Rozhodnutie o schválení Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Chvojnica.
(PDF, 706 kB)


Zverejnenie návrhu Zásad na umiestnenie nových pozemkov projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Stará Myjava, lokalita Horný výhon.
(PDF, 616 kB)


KONEČNÉ ROZHODNUTIE zo zisťovacieho konania Zariadenie na zber a skladovanie nebezpečných a kovových odpadov - prevádzka Nové Mesto nad Váhom, navrhovateľ ALMI-EKO s.r.o, Botanická č. 1720/15,  Nitra.
(PDF, 696 kB)


R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Hrádok zo dňa 17.01.2020 - číslo konania: V-4154/2019.
(PDF, 470 kB)


R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Lubina zo dňa 10.01.2020 - číslo konania: V-3937/2019.
(PDF, 319 kB)


R O Z H O D N U T I E   o zastavení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Nové Mesto nad Váhom zo dňa 16.01.2020 - číslo konania: V-2959/2019.
(PDF, 666 kB)


V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A  - OU-NM-OSZP-2020/001220-003 zo dňa 16.1.2020 - rozhodnutie - povolenie zmeny stavby pred dokončením "Horná Streda - vodovod" - obj. SO 08 Rozdvodná vodovodná sieť" v k.ú. Horná Streda, pre stavebníka Obec Horná Streda.
(PDF, 391 kB)


R O Z H O D N U T I E   -  o povolení vodnej stavby vydané podľa § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z.z. v súlade s § 66 zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona na vodné stavby - objekty: SO 05 - Rekonštrukcia vodovodu - vetva "A-3-3" + "A-3-3-1", SO 06  Rekonštrukcia kanalizácie - zberač "KA" + stoka "KA-9" budované v rámci stavby: "Rekonštrukcia kanalizácie a vodovodu ulice Jilemnického a Nová v Novom Meste nad Váhom" na pozemkoch parc. reg. C č. 3626/2 a na pozemkoch parc. reg. E č. 1288/48, 1288/104, 1286/21 v k.ú. Nové Mesto nad Váhom pre stavebníka TVK, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 5.
(PDF, 361 kB)


V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A  - OU-NM-OSZP-2020/000756-003 zo dňa 8.1.2020 - vodoprávne povolenie - "Prestavba objektu domu špecialistov súp. č. 373 na bytový dom, Stará Turá" - obj. SO 03 Prípojka splaškovej kanalizácie, SO 04 Dažďová kanalizácia, SO 05 Vodovodná prípojka, pre stavebníka Mesto Stará Turá zastúpené ADOZ s.r.o, Pred poľom 8, Trenčín. (PDF, 777 kB)


O Z N Á M E N I E   -   o výrube podľa osobitných predpisov podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny; oznamovateľ: Správa ciest TSK.
(PDF, 673 kB)


V e r e j n á   v y h l á š k a  -  „Kanalizácia Potvorice“  -  rozhodnutie č. j. OU-NM-OSZP-2019/012506-4/HD1. (PDF, 351 kB)


I N F O R M Á C I A  pre verejnosť Trinitis. (PDF, 158 kB)


I N F O R M Á C I A  pre verejnosť NOVA. (PDF, 161 kB)


I N F O R M Á C I A  pre verejnosť ALMI-EKO. (PDF, 159 kB)


R O Z H O D N U T I E   zo zisťovacieho konania podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z.z. vo veci oznámenia o navrhovanej činnosti Výrobný závod MANZ Slovakia, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom - rozšírenie areálu. (PDF, 401 kB)


P R O P O Z Í C I E   okresného kola výtvarnej súťaže "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany" vyhlásenej pre školský rok 2019/2020 Nové Mesto nad Váhom. (PDF, 250 kB)


V Y H L Á S E N I E   výtvarnej súťaže "Ochranárik čísla tiesńového volania 112 a civilnej ochrany". (PDF, 176 kB)


O Z N A M   -   o   zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2018 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za okres  -  NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. (PDF, 181 kB) 


O Z N A M   -   o   zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2018 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za okres  -  MYJAVA.
(PDF, 179 kB)


O K R E S N É   K O L O   S Ú Ť A Ž E    mladých záchranárov civilnej ochrany Myjava – Trnovce.

 
D O K U M E N T Á C I A   k okresnému kolu Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany.