Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. apríl 2020, sobota
 

Úradná tabuľa

 

OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

 

 

  Úradné hodiny:

  Pondelok

8.00 - 11.00

  Utorok

8.00 - 11.00

  Streda

13.00 - 16.00

  Štvrtok

8.00 - 11.00

  Piatok

8.00 - 11.00

 

 


 

  

OZNAMY a VEREJNÉ VYHLÁŠKY


NOVÉ :
       
 

Dôležitý oznam!

 

   Vážený návštevníci,  od  01.04.2020 až do odvolania dochádza k zmene úradných hodín  Okresného úradu Nové mesto nad Váhom nasledovne: 

Ø   pondelok        08:00 - 11:00 hod.
Ø   utorok            08:00 - 11:00 hod.
Ø   streda            13:00 - 16:00 hod.
Ø   štvrtok           08:00 - 11:00 hod.
Ø   piatok            08:00 - 11:00 hod.

Počas nových úradných hodín je možnosť využiť len odovzdanie písomných podaní v priestore na to určenom.

Preto Vás žiadame:

-          aby ste Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom osobne navštevovali len v nevyhnutných prípadoch, ktoré neznesú odklad,

-          aby ste akceptovali pokyny určených zamestnancov,

-          aby ste v čo najväčšej možnej miere využívali pre styk s Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom telefonickú, elektronickú a e-mailovú formu,

-          aby ste do priestorov Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, t.zn. do budovy domu štátnej správy (DšS), Hviezdoslavova 36, NMn/V. nevodili maloleté osoby,

-          aby ste sa nepohybovali po objekte mimo priestoru určeného na odovzdanie Vašich písomných podaní,

-          aby ste do objektu DŠS vstupovali v ochrannom rúšku a ďalších ochranných prostriedkoch.

 

                                                   Ďakujeme za pochopenie!

 

Do budovy klientskeho centra, okresného úradu, bude umožnený vstup len osobám s dohodnutým termínom na konkrétny úkon. Iní klienti do priestorov klientskeho centra ani okresného úradu vpustení nebudú. V prípade dohodnutého termín bude vstup do klientskeho centra umožnený maximálne 5 minút pred termínom. Počas úradných hodín okresného úradu bude pre občanov k dispozícii len podateľňa okresného úradu.

   Na úseku okresných úradov a štátnych archívov

1. 
Pre komunikáciu s úradmi využívajte elektronické podania prostredníctvom slovensko.sk - sú podľa § 6 ods. 2 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch sa správne poplatky pri využití elektronických služieb znižujú o polovicu, najviac o 70 eur.


2. 
Na úhradu správnych poplatkov využívajte mobilnú aplikáciu (https://www.posta.sk/subory/38936/prirucka-pre-mobilnu-aplikaciu-ekolok.pdf) alebo virtuálny eKolkomat (m.ekolky.gov.sk/Login.aspx) 


3. 
Odbory okresných úradov budú dočasne akceptovať aj podania realizované prostredníctvom e-mailovej komunikácie bez zaručeného elektronického podpisu, tieto, ale musia byť čo najskôr doplnené aj v papierovej forme alebo prostredníctvom elektronickej služby so zaručeným elektronickým podpisom. Prílohy e-mailových podaní je potrebné naskenovať spolu s potvrdením o zaplatení správneho poplatku (QR kód). E-mailové schránky odborov sú zverejnené.

4.  V prípade, že občan nevyužíva elektronické služby štátu a nemá zriadenú ani e-mailovú schránku, svoje podania môže realizovať prostredníctvom Slovenskej pošty, bez potreby návštevy úradu.

5.  Konzultácie sa vykonávajú spravidla telefonicky alebo prostredníctvom zverejnených e-mailových schránok odborov okresných úradov

6.  V prípade nevyhnutnosti osobnej konzultácie alebo úkonu je možné dohodnúť si presný čas s konkrétnym úradníkom prostredníctvom zverejnených kontaktov na www.minv.sk

 7.  Pri návšteve klientskeho centra striktne dodržuje pokyny supervízora, resp. povereného zamestnanca.

 8.  Zakazuje sa vstup rodičov s deťmi do všetkých klientskych pracovísk okrem nevyhnutných úkonov.

9.  Zmeškanie zákonnej lehoty v dôsledku zavedených mimoriadnych opatrení sa nebude považovať za porušenie zákona, občan ani podnikateľ nebude za nedodržanie lehoty sankcionovaný. Lehoty pre podávanie opravných prostriedkov zostávajú v platnosti a ich dodržiavanie sa naďalej vyžaduje.

10.  Nedostavenie sa klienta v stanovenom termíne počas trvania mimoriadnej situácie sa nebude považovať za porušenie povinnosti; náhradný termín je okresný úrad povinný určiť písomne, a to listom, e-mailom alebo zaslaním do elektronickej schránky klienta.

11.  Zatvárajú sa všetky bádateľne štátnych archívov.

Príkaz riaditeľa č. 02/2020 na dodržiavanie opatrení týkajúcich sa zamedzenia šírenia nákazy koronavírusu - NsP Nové Mesto nad Váhom. (PDF, 443 kB)

Nové  infografiky z tímu ŠPDTP - COVID-19.

OPATRENIA  V  SÚVISLOSTI  S  KORONAVÍRUSOM

V súvislosti s výskytom koronavírusu na území Slovenskej republiky Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky od 10. marca 2020 prostredníctvom hlavného hygienika SR oficiálne zakázal organizovanie športových, kultúrnych aj verejných podujatí na celom území štátu. Preventívne zostalo zatvorené aj množstvo školských a predškolských zariadení. Zaznamenali sme veľký nárast návštev klientskych centier, do ktorých chodia ľudia s deťmi. Chceme upozorniť a apelovať na občanov SR, že voľno v práci, škôlkach a školách neznamená, že sa majú masovo presúvať na úrady!
Chceme poprosiť všetkých občanov SR, ak to nie je naozaj nevyhnutné, nechoďte na úrady, využite možnosti elektronického vybavovania, prípadne sa k Vašim žiadostiam telefonicky informujte.
V záujme zachovania zdravia vás, vašich blízkych a pracovníkov klientskych centier a iných úradov  vás prosíme o dodržiavanie odporúčaných rád a hygieny! Žiadame občanov, aby boli zodpovední a disciplinovaní!

OPATRENIA  V  SÚVISLOSTI  S  KORONAVÍRUSOM

V súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) a v nadväznosti na opatrenia Ústredného krízového štábu SR žiadame všetkých občanov, žiadajúcich príslušný okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o schválenie vozidla, osobitne - uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, najmä z Talianska, aby uprednostnili podávanie žiadostí elektronicky cestou Jednotného informačného systému cestnej dopravy WWW.JISCD.SK.
Ďalšie informácie, ktoré vydalo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky sú zverejnené na https://www.mindop.sk/media-5144/tlacove-spravy-2726/ministerstvo-dopravy-zaviedlo-dalsie-preventivne-opatrenia-proti-sireniu-koronavirusu.U S M E R N E N I E   hlavného hygienika SR pre verejnosť COVID-19 karanténa.
(PDF, 233 kB)


V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A   UVZ SR  Rozhodnutie o zákaze hromadných podujatí.
(PDF, 100 kB) 


V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A   UVZ SR  Rozhodnutie o zákaze návštev v nemocniciach. (PDF, 114 kB)


V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A   UVZ SR  Rozhodnutie o karanténe. (PDF, 122 kB)

 

R O Z H O D N U T I E   o  povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Vaďovce zo dňa 31.03.2020 - číslo konania: V-664/2020, ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41. (PDF, 289 kB)


O Z N Á M E N I E   o začatí konania o dočasnom vyňatí lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov lesov v k.ú. Lubina par.C KN č. 9207/3, 10310/3 pre stavbu "TN Lubina Podkozince, zakabelizovanie, VNK".
(PDF, 166 kB)


R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Nové Mesto n/V zo dňa 27.03.2020 - číslo konania: V-641/2020.
(PDF, 588 kB) 


R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území BOŠÁCA zo dňa 23.03.2020 - číslo vkladu: V 599/2020.
(PDF, 428 kB)  


V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A   Nariadenie prípravného konania o začatí pozemkových úprav v k.ú. Krajné.
(PDF, 212 kB)


R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území DOLNÉ BZINCE zo dňa 17.03.2020 - číslo vkladu: V 538/2020. (PDF, 439 kB)


R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území VAĎOVCE zo dňa 13.03.2020 - číslo vkladu: V 2751/2019. (PDF, 560 kB)


O Z N Á M E N I E   -  OU-NM-OSZP-2020/004766-2/HD1 zo dňa 23.03.2020 o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho konania vo veci predĺženia vodoprávneho povolenia pre stavbu "Častkovce - čistiareň odpadových vôd" pre stavebníka TKV a.s. Trenčín.
(PDF, 133 kB)


R O Z H O D N U T I E  - OU-NM-OSZP-2020/003106 vodoprávne povolenie na realizáciu vodnej stavby SO 002 Odvedenie dažďových vôd pre stavebníka Mesto Stará Turá.
(PDF, 691 kB)


R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území LUBINA zo dňa 10.03.2020 - číslo vkladu: V 485/2020.
(PDF, 382 kB)


O Z N Á M E N I E   O   Z R U Š E N Í   vodoprávneho konania verejnou vyhláškou z dôvodu preventívnych opatrení vydaných MV SR dňa 11. 03. 2020 a 13. 03.2020 na zamedzenie šírenia nákazy spôsobenej koronavírusom 2019-nCoV Vám oznamuje, že pokračovanie vodoprávneho konania vo veci povolenia vodnej stavby: „Odstránenie havarijného stavu verejného vodovodu – ul. Kukučínova, Nové Mesto n/V.“ v rozsahu vodovodná VETVA „B-2-3-2“ - HDPE DN 100 mm dĺžky 142,0 m umiestnenej na pozemkoch  parc. reg. „C“ č. 700/4, 700/5 a parc. reg. „E“ č. 1746/501 (zodpovedajúcej parc. reg. „C“ č. 700/2) v k. ú. Nové Mesto nad Váhom  podľa § 26 vodného zákona v súlade s § 66 a § 127a stavebného zákona, ktoré bolo tunajším úradom zvolané pozvánkou pod č. j. OU-NM-OSZP-2020/003507-006 zo dňa 25. 02. 2020 na  deň 26. 03. 2020 (štvrtok) o 09. 00. hod. so stretnutím pozvaných na Okresnom úrade Nové Mesto nad Váhom, OSŽP, VIII. poschodie č. dv. 815  sa  r u š í.   Po skončení zákazu Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie opätovne zvolá pokračovanie vodoprávneho konania vo vyššie uvedenej veci na základe nového oznámenia. (PDF, 541 kB)


R O Z H O D N U T I E   zo zisťovacieho konania na zámer "Obytná zóna TRINITIS" navrhovateľ PROPERTY REAL, s.r.o Astrová č. 2/A, 821 01 Bratislava, v zastúpení ENVIS, s.r.o, Pekná cesta č. 15, 831 52 Bratislava,  k.ú. Nové Mesto nad Váhom, parc. č. reg. C-KN 3106/5,6,13,14,18,19,21,22,23,24,3110/2. (PDF, 1 MB)


Zánik zmluvy - vyradenie z evidencie Registra zmlúv vedených v zmysle § 16 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve v platnom znení. (PDF, 165 kB)  


O Z N Á M E N I E   o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania vo veci vydania vodoprávneho povolenie podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zák. SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon) na stavbu: "Rekonštrukcia ulice gen. M. R. Štefánika" - obj. SO 002 Odvodnenie umiestnenú na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 602/1, 602/9, 632/2, 637/1, 661/1, 730, 715/1, 742/1 reg. E-KN 4/22, 359/2 v k.ú. Stará Turá pre stavebníka Mesto Stará Turá (IČO 00 312 002). (PDF, 552 kB)


O Z N Á M E N I E   o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - § 49 Správneho poriadku vo veci poverenia Poľovníckej organizácie MIROM-REV ochranou poľovníctva a zabezpečením starostlivosti o zver v poľovnom revíri Priepasné. (PDF, 163 kB)


KONEČNÉ ROZHODNUTIE zo zisťovacieho konania Zariadenie na zber a skladovanie nebezpečných a kovových odpadov - prevádzka Nové Mesto nad Váhom, navrhovateľ ALMI-EKO s.r.o, Botanická č. 1720/15,  Nitra. (PDF, 696 kB)


V e r e j n á   v y h l á š k a  -  „Kanalizácia Potvorice“  -  rozhodnutie č. j. OU-NM-OSZP-2019/012506-4/HD1. (PDF, 351 kB)


I N F O R M Á C I A  pre verejnosť Trinitis. (PDF, 158 kB)


I N F O R M Á C I A  pre verejnosť NOVA. (PDF, 161 kB)


I N F O R M Á C I A  pre verejnosť ALMI-EKO. (PDF, 159 kB)


P R O P O Z Í C I E   okresného kola výtvarnej súťaže "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany" vyhlásenej pre školský rok 2019/2020 Nové Mesto nad Váhom. (PDF, 250 kB)


V Y H L Á S E N I E   výtvarnej súťaže "Ochranárik čísla tiesńového volania 112 a civilnej ochrany". (PDF, 176 kB)


O Z N A M   -   o   zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2018 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za okres  -  NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. (PDF, 181 kB) 


O Z N A M   -   o   zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2018 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za okres  -  MYJAVA.
(PDF, 179 kB)


O K R E S N É   K O L O   S Ú Ť A Ž E    mladých záchranárov civilnej ochrany Myjava – Trnovce.

 
D O K U M E N T Á C I A   k okresnému kolu Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany.