Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. október 2019, streda
 

Úradná tabuľa

 

OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

 

 

  Úradné hodiny:

  Pondelok

8.00 - 15.00

  Utorok

8.00 - 15.00

  Streda

8.00 - 17.00

  Štvrtok

8.00 - 15.00

  Piatok

8.00 - 14.00

 

  

OZNAMY a VEREJNÉ VYHLÁŠKY

NOVÉ :


R O Z H O D N U T I E   o   povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území TRENČIANSKE BOHUSLAVICE zo dňa 11.10.2019 - číslo vkladu: V 2882/2019, ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41. (PDF, 306 kB)


R O Z H O D N U T I E   o prerušení katastrálneho konania o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností v katastrálnom území STARÁ TURÁ zo dňa 09.10.2019 - číslo konania: V 2861/2019.
(PDF, 1 MB) 


"R O Z H O D N U T I E   o   zastavení katastrálneho konania o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Bošáca zo dňa 4.10.2019 - číslo konania: V-3560/2018", ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41.
(PDF, 1 MB)


P R O P O Z Í C I E   okresného kola výtvarnej súťaže "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany" vyhlásenej pre školský rok 2019/2020 Nové Mesto nad Váhom.
(PDF, 250 kB)


V Y H L Á S E N I E   výtvarnej súťaže "Ochranárik čísla tiesńového volania 112 a civilnej ochrany". (PDF, 176 kB)


R O Z H O D N U T I E    podľa § 4 ods. 5 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách o zmene obvodu projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Beckov.
(PDF, 412 kB)


R O Z H O D N U T I E   o prerušení katastrálneho konania o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností v katastrálnom území VAĎOVCE zo dňa 07.10.2019 - číslo konania: V 2820/2019.
(PDF, 2 MB)


R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území VAĎOVCE zo dňa 04.10.2019 - číslo vkladu: V 2405/2019.
(PDF, 437 kB)


R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území VAĎOVCE zo dňa 04.10.2019 - číslo vkladu: V 2404/2019.
(PDF, 408 kB)


R O Z H O D N U T I E    o prerušení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Vaďovce zo dňa 03.10.2019 - číslo konania: V 2751/2019.
(PDF, 807 kB)


R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Nové Mesto nad Váhom zo dňa 30.09.2019 - číslo konania: V 2733/2019.
(PDF, 348 kB)


V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A  -   R O Z H O D N U T I E  povolenie zmeny stavby "Intenzifikácia ČOV Čachtice - zmena stavby pred dokončením" - zmena sa týka: obj. SO 04 Prekrytie uskladňovacej nádrže kalu, SO 06 Stavebné úpravy v prevádzkovej budove, PS 02 Intenzifikácia biologického stupňa čistenia, PS 03 Meranie a regulácia, umiestnenej na pozemkoch v k.ú. Čachtice, pre stavebníka Obec Čachtice /IČO 00311464/. (PDF, 1 MB)


R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Stará Turá zo dňa 29.09.2019 - číslo konania: V 2245/2019.
(PDF, 428 kB)


R O Z H O D N U T I E   o  povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Lubina zo dňa 25.09.2019 - číslo konania: V 2102/2019.
(PDF, 343 kB)


R O Z H O D N U T I E   - O Z N Á M E N I E  o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho konania - zmena termínu dokončenia stavby "Kanalizácia - Považany" - obj. SO 01 Kanalizácia, SO 02 Prečerpávacie stanice, SO 03 NN prípojky pre prečerpávacie stanice, SO 04 Kanalizácia - výtlačné potrubie na ČOV Nové Mesto nad Váhom, pre stavebníka Trenčianske vodárne a kanalizácie a. s. Kožušnícka 4,Trenčín.
(PDF, 90 kB)
V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A   - O Z N Á M E N I E  o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho konania, stavba "Intenzifikácia ČOV Čachtice - zmena stavy pred dokončením", zmena sa týka: obj. SO 01 Rekonštrukcia vstupnej ČS, SO 04 Prekrytie uskladňovacej nádrže kalu, SO 06 Stavebné úpravy v prevádzkovej budove, PS 02 Intenzifikácia biologického stupňa čistenia, PS 03 Meranie a regulácia, v k.ú. Čachtice, pre žiadateľa Obec Čachtice. (PDF, 2 MB)

  

O Z N A M   -   o   zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2018 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za okres  -  NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. (PDF, 181 kB)

 

O Z N A M   -   o   zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2018 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za okres  -  MYJAVA. (PDF, 179 kB)

 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A   -   Informácia o vyhlásených chránených územiach európskeho významu v Trenčianskom kraji a ich zmenách a aktualizácii. (PDF, 317 kB)

 

O K R E S N É   K O L O   S Ú Ť A Ž E    mladých záchranárov civilnej ochrany Myjava – Trnovce.

 

D O K U M E N T Á C I A   k okresnému kolu Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany.