Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. júl 2020, streda
 

Úradná tabuľa Okresného úradu Lučenec

Oznamy

Organizačný odbor

 Zverejnené dokumenty na stiahnutie

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

 

 Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okresnej volebnej komisie v Lučenci

 Do okresnej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka.

 Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia  prednostovi okresného úradu v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb - najneskôr do 08. januára 2020

v listinnej forme na adresu:   

                                  Okresný úrad Lučenec, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec

• v elektronickej forme - scan, na e-mailovú adresu prednostu Okresného úradu Lučenec :  

                                                       prednosta.lc@minv.sk              

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:

meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,

meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,

 meno, priezvisko a podpis osoby

      - oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany;  

      - oprávnenej konať za každú politickú stranu  tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky, ak ide o koalíciu

 

Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty.

Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.


Odbor živnostenského podnikania

                                                                           

INFORMÁCIA PRE PODNIKATEĽOV

 

Okresný úrad Lučenec, odbor živnostenského podnikania  upozorňuje podnikateľskú verejnosť, že podnikateľské subjekty vykonávajúce podnikateľskú činnosť na základe zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sú zapísané v Obchodnom registri Slovenskej republiky alebo vŽivnostenskom registri Slovenskej republiky.

 

Obchodný register Slovenskej republiky  je zriadený podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Živnostenský register Slovenskej republiky je zriadený podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Len  výpisy z Obchodného registra Slovenskej republiky, Živnostenského registra Slovenskej republiky, vydané oprávnenými inštitúciami a údaje uvádzané vo výpise zo Živnostenského registra Slovenskej republiky a výpise z Obchodného registra Slovenskej republiky sú použiteľné na právne účely.

 

Je preto na individuálnom zvážení každého podnikateľského subjektu, či prijme ponuku na zverejnenie informácií v akýchkoľvek súkromných registroch živností, ktoré vedú „Slovenská komora firiem a živnostníkov, Register obchodu a živností, Slovenský register firiem a živností“. Tieto ponuky majú komerčný charakter, sú reklamnou či katalogizačnou službou ponúkanou podnikateľským subjektom na báze dobrovoľnosti. S výkonom živností ako aj s podmienkami ich založenia a správy nijako nesúvisia, sú bez právneho významu.

                                                                     

Odbor krízového riadenia             

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

 

Katastrálny odbor

Verejné vyhlášky katastrálneho odboru

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Zverejnené dokumenty na stiahnutie

Správne konania

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Verejné vyhlášky a informácie

Pozemkový a lesný odbor

Vzory tlačív

Zverejnené dokumenty na stiahnutie

 

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku za rok 2019 podľa § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov v katastrálnych územiach okresu Lučenec

Obvyklá výška nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku za rok 2019 podľa § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov v katastrálnych územiach okresu Poltár

Informácia o začatých konaniach podľa § 12c zákona č. 504/2003 Z. z. zverejňovaná v súlade s článkom 16 Usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 3919/2019-430 k § 12c zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení účinnom od 1.2.2019

Evidencia začatých konaní podľa § 12c zákona 504/2003 Z. z. sa nachádza v časti Zverejnené dokumenty na stiahnutie.