Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. september 2017, Pondelok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Program na zlepšenie kvality ovzdušia - oblasť riadenia kvality ovzdušia územie mesta Vranov nad Topľou a obcí Hencovce, Kučín, Majerovce, Nižný Hrabovec a Kladzany (2,0 MB) pdf
Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020 (265,5 kB) pdf
Zoznam vyhradených miest v Tatranskom národnom parku č.1/2017 zo dňa 14.06.2017 (556,6 kB) pdf
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania na 14.09.2017 v konaní o umiest. stavby "R4 Prešov severný obchvat SSÚD Veľký Šariš" č. OU-PO-OVBP2-2017/31233/81953/ŠSS-ZV zo dňa 17.08.2017 zverej. 17.08.2017 (5,1 MB) pdf
Verejná vyhláška – Rozhodnutie o zamietnutí odvolania a o potvrdení rozhodnutia mesta Prešov č.B/2623/2016-Tu z 3.04.2017 „Líniová stavba 2 VILADOMY – Pod Šalgovíkom, Prešov“ OU-PO-OVBP2-2017/31477/85083/ŠSS-DS z 24.08.2017, zverej. 31.08.2017 (7,1 MB) pdf
Rozhodnutie o zrušení rozhodnutia OÚ Poprad č. OU-PP-PLO-2017/000309-073-KB zo 6.04.2017 „Poverenie poľ. org. Orol Spišský Hrhov“ a o vrátení veci na nové prejednanie OU-PO-OOP4-2017/029094 Z 25.08.2017, zverej. 31.08.2017 (1,5 MB) pdf
Verejná vyhláška – Upovedomenie o začatí konania o obmedzení vstupu verejnosti do častí TANAPu v záujme ochrany prírody a krajiny – „sezónna uzávera“ a výzva k vyjadreniu sa OU-PO-OSZP1-2017/034907-3/KM z 28.08.2017, zverej. 31.08.2017 (381,9 kB) pdf
Príloha k VV - upovedomenie o začatí konania o obmedzení vstupu verejnosti do častí TANAPu - Situačná mapa turistických chodníkov v TANAPe navrhovaných pre zimnú turistickú uzáveru (2,0 MB) jpg
Verejná vyhláška - Oprava chyby v písaní rozhodnutia OÚ Prešov č. OU-PO-OSZP3-2017/003318-04/UM z 21.03.2017 - vyrozumenie "vodovod Fričovce" OU-PO-OSZP3-2017/003318-05/UM z 21.08.2017, zverej. 4.09.2017 (148,0 kB) pdf
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o zmene rozhodnutia OÚ ŽP Prešov č. 164/92/5/VO-Ba zo 16.03.1992 "Fintice - vodovod, kanalizácia a ČOV" a o povolení zmeny stavby pred dokončením OU-PO-OSZP3-2017/020277-04/UM z 22.08.2017, zverej. 4.09.2017 (744,9 kB) pdf
Verejná vyhláška - Oznámenie o zámere vyhlásenia chráneného areálu Laborec a o návrhu programu starostlivosti o chránený areál OU-PO-OSZP1-2017/003589-14/MM z 8.08.2017, zverej. 4.09.2017 (2,0 MB) pdf
Príloha č. 1 - Situačný náčrt chráneného územia Laborec (4,2 MB) jpg
Príloha č. 2 - Zoznam vlastníkov (správcov) pozemkov v navrhovanom CHA Laborec podľa parciel KN-C alebo KN-E (1,5 MB) pdf
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudačného konania spojeného so zmenou stavby "Prešov - kanalizácia ul. Malkovská" a o nariadení ústneho pojednávania dňa 3.10.2017 OU-PO-OSZP2-2017/021003-009/ZA z 25.08.2017, zverej. 4.09.2017 (238,3 kB) pdf
Informácia pre verejnosť podľa §38 ods. zákona č. 24/2006 Z.z. - povolenie zriadenia vod. stavby "Prioritné prevent. protipovodň. opatr. v SR, Prešov" č. OÚ-PO-OSZP2-2017/018954-05/NM z 29.05.2017 nadobudlo právoplatnosť dňa 16.08.2017, zverej. 4.09.2017 (134,3 kB) pdf
Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu JPÚ vykonávaných v časti k.ú. Okružná OU-PO-PLO-2017/002592-18/NM z 5.09.2017, zverej. 5.09.2017 (213,1 kB) pdf
Rozhodnutie o zmene rozh. OÚ Svidník č. OU-SK-PLO-2017/002499-040 z 19.05.2017, ktorým bolo Poľov. združ. Vlčie údolie poverené vykonávaním ochrany poľov. v rev. Ochrana – konanie sa zastavuje OU-PO-OOP4-2017/034562-002-FIL z 5.09.2017, zverej. 6.09.2017 (752,7 kB) pdf
Rozhodnutie o zamietnutí odvolania a o potvrdení rozhodnutia OÚ Poprad č. OU-PP-PLO-2017/00474-273-UE z 10.02.2017 o schválení rozdeľovacieho plánu projektu poz. úprav v k.ú. Nová Lesná OU-PO-OOP4-2017/030286-01-LIM z 11.09.2017, zverej. 14.09.2017 (4,5 MB) pdf
Verejná vyhláška – Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia o poverení poľovníckej organizácie vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Stráže č. OU-PO-PLO-2017/038665-1/Gu z 21.09.2017, zverej. 22.09.2017 (119,2 kB) pdf
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o zamietnutí odvolania a potvrdení rozhodnutia Mesta Poprad o umiestnení stavby „Bytový dom URSUS“ č. OU-PO-OVBP2-2017/35539/93736/ŠSS-DS zo dňa 22.09.2017, zverej. 22.09.2017 (16,4 MB) pdf