Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. júl 2017, Sobota
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Program na zlepšenie kvality ovzdušia - oblasť riadenia kvality ovzdušia územie mesta Vranov nad Topľou a obcí Hencovce, Kučín, Majerovce, Nižný Hrabovec a Kladzany (2,0 MB) pdf
Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020 (265,5 kB) pdf
Zoznam vyhradených miest v Tatranskom národnom parku č.1/2017 zo dňa 14.06.2017 (556,6 kB) pdf
Informácie pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. – Oznámenie o začatí správneho konania vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie činnosti „ Modernizácia farmy oviec – Lipovce“ z 28.06.2017, zverej. 7.07.2017 (144,7 kB) pdf
Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí územného konania stavby „Prepojovací plynovod Poľsko – Slovensko“ a nariadenie ústneho pojednávania dňa 2.08.2017 OU-PO-OVBP2-2017/4091/66086/ŠSS-ZV zo 4.07.2017, zverej. 7.07.2017 (34,0 B) pdf
Protokol o výsledku prerokovania Správy o doterajšom hospodárení ... pre obhospodarovateľov lesa v rámci LC Lesy na LHC Levoča OU-PO-OOP4-2017/023021/5-MOP z 21.06.2017, zverej. 7.07.2017 (569,1 kB) pdf
Protokol o výsledku prerokovania Správy o doterajšom hospodárení ... pre obhospodarovateľov lesa v rámci LC Lesy na LHC Spišské Podhradie OU-PO-OOP-2017/023016-1 MAP z 21.06.2017, zverej. 7.07.2017 (506,4 kB) pdf
Protokol o výsledku prerokovania Správy o doterajšom hospodárení ... pre obhospodarovateľov lesa v rámci LC Lesy na LHC Hanušovce OU-PO-OOP-2017/023015-1 MAP z 23.06.2017, zverej. 7.07.2017 (515,0 kB) pdf
Protokol o výsledku prerokovania Správy o doterajšom hospodárení ... pre obhospodarovateľov lesa v rámci LC Lesy na LHC Okrúhle a Giraltovce OU-PO-OOP4-2017/02303/4-MOP zo 4.07.2017, zverej. 7.07.2017 (520,4 kB) pdf
Verejná vyhláška – Rozhodnutie o predĺžení platnosti územn. rozh. č. 2011-536/2558-15/SP-KC zo 7.09.2017 o umiestnení stavby „Diaľnica D1 Beharovce-Branisko, 2. profil“ do 10.10.2020 OU-PO-OVBP2-2017/22613/68232/ŠSS-ZV z 10.07.2017, zverej. 10.07.2017 (5,5 MB) pdf
Protokol o výsledku prerokovania Správy o doterajšom hospodárení ... pre obhospodarovateľov lesa v rámci LC Lesy na LHC Krajná Poľana a Kapišová OU-PO-OOP-2017/025442-1 MAP zo 6.07.2017, zverej. 13.07.2017 (541,8 kB) pdf
Protokol o výsledku prerokovania Správy o doterajšom hospodárení ... pre obhospodarovateľov lesa v rámci LC Lesy na LHC Sedliská OU-PO-OOP-2017/025448-1 MAP z 11.07.2017, zverej. 13.07.2017 (520,1 kB) pdf
Protokol o výsledku prerokovania Správy o doterajšom hospodárení ... pre obhospodarovateľov lesa v rámci LC Hniezdno na LHC Stará Ľubovňa OU-PO-OOP-2017/026641-1 MAP z 12.07.2017, zverej. 13.07.2017 (499,7 kB) pdf
Informácia pre verejnosť podľa § 38 zákona č. 24/2006 Z. z. o povolení zriadenia vod. stavby„ Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR-Prešov“ pre Slov. vodohosp. podnik Košice OÚ-PO-OSZP2-2017/018954-05/NM z 29.05.2017, zverej. 13.07.2017 (261,7 kB) pdf
Rozhodnutie o schválení návrhu Programu starostlivosti o lesy pre LC „Ostatné lesy na LHC Vysoké Tatry“ s dobou platnosti 2017 – 2026 OU-PO-OOP4-2017/002290 MAP z 18.07.2017, zverej. 19.07.2017 (370,3 kB) pdf
Rozhodnutie o vyhlásení ochranných lesov na LC „Ostatné lesy na LHC Vysoké Tatry“ na roky 2017 – 2026 OU-PO-OOP4-2017/002290-1 MAP z 18.07.2017, zverej. 19.07.2017 (141,2 kB) pdf
Verejná vyhláška – Stavebné povolenie pre stavbu „Odstránenie havarijného stavu priepustu ID 16936 na ceste III/3183 (Pečovská Nová Ves – Ľutina)“ OU-PO-OCDPK-2017/021316-06 zo 14.07.2017, zverej. 20.07.2017 (2,2 MB) pdf
Verejná vyhláška – Rozhodnutie o zrušení rozh. obce Haligovce č. HA-2017/41-OcÚ-96 SÚ/Ha z 28.04.2017 o povolení stavby „Rekreačný dom“ a o vrátení veci OU-PO-OVBP2/2017/28664/72728/ŠSS-FA z 20.07.2017, zverej. 21.07.2017 (821,1 kB) pdf
Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania k nehnuteľnosti v k.ú. Buglovce vyvlastnením, pre účel realizácie stavby – cesty „Inžinierske siete pre IBV Konopiska“ OU-PO-OVBP2/2017/31231/72548 z 20.07.2017, zverej. 21.07.2017 (55,2 kB) pdf