Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. júl 2020, streda
 

Úradná tabuľa Okresného úradu Prešov

Od 20. 5. 2020 štandardný režim pracovísk MV SR

Verejné vyhlášky katastrálneho odboru

Verejná vyhláška – Informácia o záznamoch z verejných prerokovaní  „Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Čergov na roky 2019-2024“ a vyhodnotenie pripomienok OU-PO-OSZP1-2019/003862-51/KM z 30.01.2019, zverej. 6.02.2019

Návrh "Návštevného poriadku TANAP-u a jeho ochranného pásma", zverej. 25.01.2019

Informácie pre verejnosť o začatí  správnych konaní, podľa § 16a ods. 7 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), vo veci rozhodnutia, či ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach (pôsobnosť kraja), v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov zverejnená na internetovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry v časti „Výzvy“, zverej. 19.07.2018

Oznam o zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2019 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov

pre okres Prešov

pre okres Sabinov

 

 

 

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Rozhodnutie o schválení rozdeľovacieho plánu pre projekt JPÚ Šarišské Sokolovce – časť Havaška a Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení OU-PO-PLO1-2020/001611-083/CHI z 2. 7. 2020, zverej. 3. 7. 2020 (404,3 kB) pdf
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o zrušení rozhodnutia obce Holčíkovce č. HOL-2019/160-OcU z 27. 1. 2020 o umiestnení stavby: Plážové centrum v k. ú. Holčíkovce" OU-PO-OVBP2-2020/027682/0072207/ŠSS-KO z 3. 7. 2020, zverej. 3. 7. 2020 (4,4 MB) pdf
Verejná vyhláška - Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Lipovce, lokalita Roveň a výzva na vyjadrenie sa do 15 dní od zverejnenia OU-PO-PLO1-2020/014207-4/KP z 2. 7. 2020, zverej. 2. 7. 2020 (1,8 MB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o začatí stavebného konania stavby „I/68 Sabinov preložka cesty“, č. OU-PO-OCDPK-2020/032937-02 29.06.2020 zverej. 29. 6. 2020 (721,4 kB) pdf
Celková situácia stavby „I/68 Sabinov preložka cesty“, č. OU-PO-OCDPK-2020/032937-02 29.06.2020 zverej. 29. 6. 2020 (22,1 MB) zip
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o zamietnutí odvolania a o potvrdení rozhodnutia mesta Stará Ľubovňa č. 441/2019-Fá z 13. 1. 2020, o zmene stavby pred jej dokončením OU-PO-OVBP2-2020/26110/69132/ŠSS-KM z 25. 6. 2020, zverej. 29. 6. 2020 (6,8 MB) pdf
Oznámenie o výrube drevín v ochranných pásmach 22kV a 110kV elektrických vedení v prevádzke spoločnosti Východoslovenská distribučná a.s. v zmysle § 47 ods. 7 zákona 543/2002Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,zverej. 26. 6. 2020 (423,8 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacích konaní dňa 10. 6. 2020 v k. ú. Humenné a Brekov, pre stavbu "ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné“ OU-PO-OVBP2/2020/32578/66883/ŠSS-JL z 22. 6. 2020, zverej. 26. 6. 2020 (540,8 kB) pdf
Rozhodnutie o zrušení rozhodnutie obce Široké č. SOÚ 042/1/2017-OcÚ 080/2017-ÚR z 11. 12. 2017 o využití územia a rozh. o umiestení stavby: Viacúčelová vodná nádrž v k. ú. Fričovce OU-PO-OVBP2-2020/016991/68911/ŠSS-ČD z 25. 6. 2020, zverej. 25. 6. 2020 (3,4 MB) pdf
Informácie pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci posudzovania predpokl. vplyvov na životné prostredie návrh. činnosti „Výrobno – logistický park Prešov South - Petrovany“ zverej. 25. 6. 2020 (226,4 kB) pdf
Informácie pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci posudzovania predpokl. vplyvov na životné prostredie návrh. činnosti „ Rezidenčná štvrť Rúrky" zverej. 25. 6. 2020 (228,0 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "Rekonštrukcia mosta na ceste III/3584 Krušinec" v k. ú. Krušinec OU-PO-OVBP2-2020/33276/67352/ŠSS-BP z 23. 6. 2020, zverej. 23. 6. 2020 (1,2 MB) pdf
Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, odboru opravných prostriedkov č. OU-PO-OOP4-2020/026725-026-FIL zo 17. 6. 2020 o nepovolení obnovy konania na základe návrhu Poľovníckej organizácie OROL Spišský Hrhov, zverej. 22. 6. 2020 (799,6 kB) pdf
Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri do 31. 7. 2020 MPRV SR č. 7474/2020-730, záznam č. 18072/2020 z 5. 5. 2020, zverej. 7. 5. 2020 (75,8 kB) pdf