Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. september 2020, streda
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Vyhlásenie lesov osobitného určenia v LC Lesy Tichý Potok - Výzva na vyjadrenie sa zodpov: Ing. Peter Mochňák OÚ Prešov OOP tel.: +421 51 7082 305 OU-PO-OOP4-2020/041755/6-MOP z 11. 9. 2020, zverej. 22. 9. 2020 (223,2 kB) pdf
Verejná vyhláška - Upovedomenie o začatí mimo odvolacieho konania k stavbe „Čerpacia stanica pohonných látok Bardejov“ a možnosť vyjadrenia sa v lehote do 7 dní OU-PO-OOP2-2020/032084-002 z 21. 9. 2002, zverej. 22. 9. 2020 (160,3 kB) pdf
Verejná vyhláška – Oznámenie zámeru vyhlásiť prírodnú rezerváciu Popradské rašelinisko a jej ochranného pásma OU-PO-OSZP1-2020/016056-12 zo 16. 9. 2020, zverej. 21. 9. 2020 (7,8 MB) pdf
Verejná vyhláška – Oznámenie zámeru vyhlásiť prírodnú rezerváciu Pralesy Slovenska a v rámci nej lokalitu Kráľova hora OU-PO-OSZP1-2020/043500-004/SJ z 10. 9. 2020, zverej. 17. 9. 2020 (781,3 kB) pdf
Verejná vyhláška – Oznámenie zámeru vyhlásiť prírodnú rezerváciu Pralesy Slovenska a v rámci nej lokalitu Šimonka OU-PO-OSZP1-2020/043352-04/KM z 3. 9. 2020, zverej. 16. 9. 2020 (656,8 kB) pdf
Verejná vyhláška – Oznámenie zámeru vyhlásiť prírodnú rezerváciu Pralesy Slovenska a v rámci nej lokalitu Stebnická Magura OU-PO-OSZP1-2020/043991-04/HV z 10. 9. 2020, zverej. 16. 9. 2020 (575,1 kB) pdf
Verejná vyhláška – Oznámenie zámeru vyhlásiť prírodnú rezerváciu Pralesy Slovenska a v rámci nej lokalitu Sivá skala OU-PO-OSZP1-2020/043987-04/SA z 10. 9. 2020, zverej. 16. 9. 2020 (750,4 kB) pdf
Verejná vyhláška – Oznámenie zámeru vyhlásiť prírodnú rezerváciu Pralesy Slovenska a v rámci nej lokalitu Kujavy OU-PO-OSZP1-2020/043984 z 10. 9. 2020, zverej. 16. 9. 2020 (624,4 kB) pdf
Verejná vyhláška – Oznámenie zámeru vyhlásiť prírodnú rezerváciu Pralesy Slovenska a v rámci nej lokalitu Holičná OU-PO-OSZP1-2020/043734-04 z 9. 9. 2020, zverej. 16. 9. 2020 (2,1 MB) pdf
Verejná vyhláška – Oznámenie zámeru vyhlásiť prírodnú rezerváciu Pralesy Slovenska a v rámci nej lokalitu Čierna hora OU-PO-OSZP1-2020/043986-04/MH z 10. 9. 2020, zverej. 16. 9. 2020 (561,4 kB) pdf
Verejná vyhláška – Oznámenie zámeru vyhlásiť prírodnú rezerváciu Pralesy Slovenska a v rámci nej lokalitu Busov OU-PO-OSZP1-2020/043985-04/SA z 10. 9. 2020, zverej. 16. 9. 2020 (684,3 kB) pdf
Rozhodnutie o zmene výroku rozh. mesta Snina č. SP-2020/147-09-Dn z 20.5.2020 o umiest. stavby "Optická trasa Snina-Maguriča" takto: zamieta návrh navrhovateľa OU-PO-OVBP2-2020/039122/101828/ŠSS-BZ z 10.9. 2020, zverej. 10.9.2020 (6,2 MB) pdf
Verejná vyhláška – MŽP SR o prerokovaní navrhovaného územia európskeho významu SKUEV4007 Dolný tok Torysy zverej. 9. 9. 2020 (2,3 MB) zip
Verejná vyhláška – Nariadenia ústneho pojednávania vo veci dodatočného povolenia zmeny časti vodnej stavby „MVE Ružbašská Miľava – I. etapa“, OU-PO-OSZP2- 2020/000294-068 z 28. 8. 2020 zverej. 9. 9. 2020 (167,0 kB) pdf
Informácie pre verejnosť podľa § 24 č. 24/2006 Z. z. - Oznámenie o začatí správneho konania navrh. činnosti „Zariadenie na zhodnocovanie odpadov R12, R13 – zber, zhromažďovanie a lisovanie železa a farebných kovov, Strojnícka 20, Prešov“ zverej. 8.9.2020 (229,4 kB) pdf
Informácie pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci posudzovania predpokl. vplyvov na životné prostredie navrh. činnosti „ I/20 – 058 Drienovská Nová Ves most " zverej. 8. 9. 2020 (228,2 kB) pdf
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť, „Výrobno – logistický park Prešov South - Petrovany“, č. OU-PO-OSZP3-2020/033658-13/ZM z 31. 8. 2020 zverej. 8. 9. 2020 (1,0 MB) pdf