Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. január 2018, Sobota
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Program na zlepšenie kvality ovzdušia - oblasť riadenia kvality ovzdušia územie mesta Vranov nad Topľou a obcí Hencovce, Kučín, Majerovce, Nižný Hrabovec a Kladzany (2,0 MB) pdf
Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020 (265,5 kB) pdf
Zoznam vyhradených miest v Tatranskom národnom parku č.1/2017 zo dňa 14.06.2017 (556,6 kB) pdf
Verejná vyhláška – Rozhodnutie o obmedzení vstupu verejnosti do častí TANAP-u formou sezónnej uzávery v čase od 1.11. do 14.06. kalendárneho roka č. OU-PO-OSZP1-2017/034907-21/KM z 25.10.2017, zverej. 27.10.2017 (1,3 MB) pdf
Príloha k verejnej vyhláške OU-PO-OSZP1-2017/034907/KM z 25.10.2017 – Situačná mapa s grafickým vyobrazením TZCH na území TANAP-u so sezónnou uzáverou (3,1 MB) jpg
Kvóta lovu vlka dravého 2017/2018, MPaRV SR č. 1995/2017-730 z 18.10.2017, zverej. 2.11.2017 (272,9 kB) pdf
Informácia o kvalite ovzdušia, podiele stacionárnych zdrojov na znečisťovaní ovzdušia, programoch na zlepšenie kvality ovzdušia a akčných plánoch v Prešovskom kraji za rok 2015 OU-PO-OSZP2-2017/011572 zverej. 12.12.2017 (1,3 MB) pdf
Vyhodnotenie opatrení PZKO realizovaných v roku 2016 a 2017 v oblasti riadenia kvality ovzdušia mesto Prešov a obec Ľubotice (287,9 kB) pdf
Informácia o kvalite ovzdušia, množstve emisií zo stacionárnych zdrojov, programoch na zlepšenie kvality ovzdušia a akčných plánoch v Prešovskom kraji za rok 2016 OU-PO-OSZP2-2017/050540, zverej. 27.12.2017 (862,2 kB) pdf
Informácia pre verejnosť podľa § 38 ods. zákona č. 24/2006 Z. z. – Oznámenie o povolení zriadenia vodnej stavby „Výrobný areál SPINEA, s.r.o., Haniska - Prešov“ OU-PO-OSZP3-2017/042212-08/VK z 28.12.2017, zverej. 2.01.2018 (245,3 kB) pdf
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR povoľuje mimoriadny lov raticovej zveri: jeleň lesný, daniel škvrnitý a muflón lesný vo všetkých poľovných revíroch SR v zmysle schváleného plánu chovu a lovu, zverej. 2.01.2018 (50,2 kB) pdf
Informácia pre verejnosť podľa § 38 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. o nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia OU-PO-OSZP2-2017/041906-06/BE „Projekt protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchov" zo dňa 8.12.2017, zverej. 5.01.2018 (133,3 kB) pdf
Informácia o verejnom prerokovaní Správy o hodnotení strateg. dokumentu a návrhu strateg. dokumentu: Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016–2020 dňa 19.01.2018 o 10.00 hod. v Malej zasadačke OÚ Prešov, zverej. 5.01.2018 (127,4 kB) pdf
Informácie pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti „Distribučno-skladový areál MED-ART s.r.o." zverej. 9.1.2018 (152,4 kB) pdf
Verejná vyhláška - Oznámenie o podanom odvolaní spol. BESTYL, s.r.o. a upovedomenie účastníkov konania o obsahu podaného odvolania „Bytový dom - Nová Kelča“ OU-PO-OVBP2-2017/2727/3482 zo dňa 10.01.2018, zverej. 11.01.2018 (2,2 MB) pdf
Rozhodnutie o povolení vykonania pozemkových úprav formou JPÚ v časti k.ú. Brezovica OU-PO-PLO-2018/003743-14/BJ z 12.01.2018, zverej. 12.01.2018 (633,0 kB) pdf
Rozhodnutie ministra č. 1/2018 o zamietnutí rozkladu spol. REZIDENCIA Sírius, s.r.o. Prešov z 8.10.2017 „ Rez. Elamang“ a o potvrdení rozh. MDV SR č. 05086/2017/SV/66253 z 22.09.2017 MDV SR č. 06850/2018/SL/00626-M z 15.01.2018, zverej. 16.01.2018 (657,1 kB) pdf
Verejná vyhláška – Rozhodnutie o zmene termínu ukončenia vodnej stavby „Tulčícko – Terniansky skupinový vodovod – 1. časť“ na 12/2021 OU-PO-OSZP3-2018/004185-03/NM zo 4.01.2018, zverej. 17.01.2018 (241,8 kB) pdf
Verejná vyhláška – Rozhodnutie o zmene termínu ukončenia vodnej stavby „Tulčícko – Terniansky skupinový vodovod – 2. časť“ na 12/2021 OU-PO-OSZP3-2018/004186-03/NM z 8.01.2018, zverej. 17.01.2018 (167,0 kB) pdf
Verejná vyhláška – Rozhodnutie o zmene termínu ukončenia vodnej stavby „Tulčícko – Terniansky skupinový vodovod – 3. časť“ na 12/2021 OU-PO-OSZP3-2018/004187-03/NM z 9.01.2018, zverej. 17.01.2018 (174,2 kB) pdf
Verejná vyhláška – Rozhodnutie o zmene termínu ukončenia vodnej stavby „Tulčícko – Terniansky skupinový vodovod – 4. časť“ na 12/2021 OU-PO-OSZP3-2018/004188-03/NM z 8.01.2018, zverej. 17.01.2018 (276,0 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vykonania pozemkových úprav v časti k.ú. Krivany so zjednodušenou dokumentáciou formou JPÚ a o určení obvodu JPÚ OU-PO-PLO-2018/002926-49/NM z 15.01.2018, zverej. 18.01.2018 (1,1 MB) pdf
Verejná vyhláška – Rozhodnutie o zrušení rozh. mesta Svidník č. 1672-4775-2017 z 28.08.2017 o zamietnutí žiadosti o predĺženie platnosti staveb. povolenia stavby „Obch. centrum Kaufland“ OU-PO-OVBP2-2018/5545/6332/ŠSS-DS zo17.01.2018, zverej. 19.01.2018 (7,1 MB) pdf