Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. apríl 2019, Pondelok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020 (3,8 MB) pdf
Vyhláška Okresného úradu Prešov č. 1/2018 z 18.októbra 2018, ktorou sa vyhlasuje záväzná časť POH Prešovského kraja na roky 2016 -2020 (19,5 MB) pdf
Kvóta lovu vlka dravého 2018/2019 - určenie MPaRV SR-1903/2018-730 z 26.10.2018, zverej. 31.10.2018 (292,9 kB) pdf
Informácia o kvalite ovzdušia, množstve emisií zo stacionárnych zdrojov, programoch na zlepšenie kvality ovzdušia a akčných plánoch v Prešovskom kraji za rok 2017 OU-PO-OSZP2-2018/044342-03 zverej. 31.12.2018 (1,0 MB) pdf
Oznámenie o určení času núdze pre poľovné revíry OU-PO-OOP4-2019/005412-002-FIL z 3.01.2019, zverej. 3.01.2019 (262,5 kB) jpg
Mimoriadne povolenie lovu diviačej zveri v kategórii dospelý diviak a diviačica v termíne od 18.01.2019 do 30.06.2019 vo všetkých poľovných revíroch v rámci SR MPaRV 1984/2019-730 z 18.01.2019, zverej. 18.01.2019 (42,4 kB) pdf
Verejná vyhláška – Oznámenie o návrhu „Návštevného poriadku TANAP-u a jeho ochranného pásma“ a informácia o možnosti podať pripomienky k tomuto návrhu OU-PO-OSZP1-2019/005257-5/KM z 21.01.2019, zverej. 25.01.2019 (264,5 kB) pdf
Návrh „Návštevného poriadku TANAP-u a jeho ochranného pásma“ (406,8 kB) pdf
Prílohy k návrhu „Návštevného poriadku TANAP-u a jeho ochranného pásma“ (3,1 MB) pdf
Súpis parciel v oblasti TANAP-u podľa KN-C a KN-E (2,7 MB) xls
Zisťovanie stavov zveri – stanovenie termínu a spôsobu OU-PO-OOP4-2019/009257-002-FIL z 25.01.2019, zverej. 28.01.2019 (533,8 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate L. Mikuláš – Poprad-Tatry“ v k.ú. Svit OU-PO-OVBP2/2019/1274/33358/ŠSS-BP z 25. 3. 2019, zverej. 27. 3. 2019 (500,0 kB) pdf
Rozhodnutie, že navrhovaná činnosť „Podolínec – protipovodňové opatrenia mesta“ nie je činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) a nie je potrebné posúdenie podľa § 16a ods. 14 vodného zákona. OU-PO-OSZP2-2019/03332-015/BE z 21.3.2019, zverej. 27.3.2019 (2,0 MB) pdf
Oznámenie o vypracovaní Správy o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie PSoL pre „LC Ľubica“ a výzva na predloženie pripomienok OU-PO-OOP4-2019/017473/2-MOP z 19. 3. 2019, zverej. 28. 3. 2019 (450,1 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacích konaní pre stavbu „I/68 Sabinov, preložka cesty“ v k.ú. Sabinov OU-PO-OVBP2/2019/18217/35734 /ŠSS-BP z 28. 3. 2019, zverej. 1. 4. 2019 (570,3 kB) pdf
Výzva na vyjadrenie k podkladu rozhodnutia o zmene programu starostlivosti o lesy na lesnom celku Lesy na LHC Spišské Podhradie - k. ú. Pongrácovce č. OU-PO-OOP4-2019/012116 zo dňa 1.04.2019, zverej. 2.04.2019 (688,8 kB) pdf
Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne rokovanie v rámci kolaudácie stavby „I/18 Prešov, Levočská – Obrancov mieru, križovatka, most“ č. OU-PO-OCDPK-2019/019551 z 29.3.2019 zverej. 3. 4. 2019 (395,9 kB) pdf
Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia zmeny plánu prác podľa ustanovenia § 8 zákona č.409/2011 Z.z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže č. OU-PO-OSZP2-2019/019904-002 z 3. 4. 2019 zverej. 5. 4. 2019 (169,1 kB) pdf
Oznámenie o začatí konania o určení povinnej osoby za environmentálnu záťaž „ Nižný Hrabovec - skládka v areáli firmy Bukocel - SK/EZ/VT/1027“ č. OU-PO-OSZP2-2019/015172 z 2. 4. 2019 zverej. 9 . 4. 2019 (160,9 kB) pdf
Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia zmeny plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže „PO/008/Prešov- rušňové depo (SK/EZ/PO/692)“ č. OU-PO-OSZP2-2019/019904 z 3. 4. 2019 zverej. 9 . 4. 2019 (169,1 kB) pdf
Rozhodnutie o zrušení rozh. mesta Poprad č. 88738/752/2018-OSP-Ch z 12. 12. 2018 „Stavebné úpravy v byte č.5 Svätoplukova 15, Poprad“ a o vrátení veci na nové prejednanie OU-PO-OVBP2-2019/15910/40421/ŠSS-ČE z 9. 4. 2019, zverej. 9. 4. 2019 (3,9 MB) pdf
Verejná vyhláška – stavebné povolenie stavby „Ľubotice, Čerpacia stanica pohonných látok“ stavebný objekt: SO 03-Úprava cesty I/20 v KÚ Ľubotice č. OU-PO-OCDPK-2019/013272 z 5. 4. 2019. zverej. 10. 4. 2019. (228,6 kB) pdf
Oprava chyby v písaní Oznámenia o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-PO-OVBP2-2019/17219/35162 z 26. 3. 2019 OU-PO-OVBP2-2019/17219/41933 z 10. 4. 2019, zverej. 10. 4. 2019 (491,2 kB) pdf
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní, že zmena navrhovanej činnosti „OC Hornbach Prešov - rozšírenie“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. OU-PO-OSZP3-2019/004739-16/ZM z 2. 4.2019, zverej. 10. 4. 2019 (651,5 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacích konaní v dňoch 8. 4. 2019 a 9. 4. 2019 pre stavbu „I/68 Sabinov, preložka cesty“ v k. ú. Orkucany č. OU-PO-OVBP2/2019/020986/41709/ŠSS-DM zo dňa 10. 4. 2019, zverej. 11. 4. 2019 (125,7 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacích konaní pre stavbu „I/68 Sabinov, preložka cesty“ v k. ú. Sabinov č. OU-PO-OVBP2/2019/20424/41737/ŠSS-BP zo dňa 10. 4. 2019, zverej. 11. 4. 2019 (93,7 kB) pdf
Rozhodnutie o zamietnutí odvolania a o potvrdení rozhodnutia Katastrálneho odboru OÚ Bardejov č. X 76/2018/Hu-2 z 5. 12. 2018 „Bardejov – Dlhá Lúka“ Xo7/2019/MEA z 8. 4. 2019, zverej. 12. 4. 2019 (1,4 MB) pdf
Verejná vyhláška – Rozhodnutie o zrušení rozhodnutia Obce Duplín č. 2018/266 z 11. 1. 2019 „Športový areál“ OU-PO-OVBP2-2019/17217/42421/ŠSS-Ka z 12. 4. 2019, zverej. 15. 4. 2019 (4,2 MB) pdf
Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania stavby: „I/77 – 033 Lenártov most““ č. OU-PO-OCDPK-2019/021754z 12.4.2019 zverej. 15. 4. 2019 (182,3 kB) pdf
Rozhodnutie o zamietnutí odvolania a o potvrdení rozh. mesta Prešov č. SÚ/10850/2018-Mk z 27. 11. 2018 ktorým povoľuje stavbu „Obchodné centrum FORUM Prešov - komunikácie“ OU-PO-OCDPK-2019/011629-011 z 20. 3. 2019, zverej. 17. 4. 2019 (10,7 MB) pdf
Rozhodnutie o zrušení rozhodnutia obce Trnkov č. SÚ 45/99/2018 z 21.12.2018 „Rozšírenie infraštruktúry v obci Trnkov“ a o vrátení veci na nové prejednanie OU-PO-OCDPK-2019/014784-006 z 10. 4. 2019, zverej. 17. 4. 2019 (5,7 MB) pdf
Rozhodnutie zo vydané v zisťovacom konaní, že navrhovaná činnosti "Prestavba areálu De Heus Kendice"sa nebude posudzovať podľa zák. č. 24/2006 Z. z. č. OU-PO-OSZP3-2019/0010867-16/ZM z 15.4.2019, zverej. 18.4.2019 (718,5 kB) pdf