Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. apríl 2018, Štvrtok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Program na zlepšenie kvality ovzdušia - oblasť riadenia kvality ovzdušia územie mesta Vranov nad Topľou a obcí Hencovce, Kučín, Majerovce, Nižný Hrabovec a Kladzany (2,0 MB) pdf
Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020 (265,5 kB) pdf
Zoznam vyhradených miest v Tatranskom národnom parku č.1/2017 zo dňa 14.06.2017 (556,6 kB) pdf
Verejná vyhláška – Rozhodnutie o obmedzení vstupu verejnosti do častí TANAP-u formou sezónnej uzávery v čase od 1.11. do 14.06. kalendárneho roka č. OU-PO-OSZP1-2017/034907-21/KM z 25.10.2017, zverej. 27.10.2017 (1,3 MB) pdf
Príloha k verejnej vyhláške OU-PO-OSZP1-2017/034907/KM z 25.10.2017 – Situačná mapa s grafickým vyobrazením TZCH na území TANAP-u so sezónnou uzáverou (3,1 MB) jpg
Kvóta lovu vlka dravého 2017/2018, MPaRV SR č. 1995/2017-730 z 18.10.2017, zverej. 2.11.2017 (272,9 kB) pdf
Informácia o kvalite ovzdušia, podiele stacionárnych zdrojov na znečisťovaní ovzdušia, programoch na zlepšenie kvality ovzdušia a akčných plánoch v Prešovskom kraji za rok 2015 OU-PO-OSZP2-2017/011572 zverej. 12.12.2017 (1,3 MB) pdf
Vyhodnotenie opatrení PZKO realizovaných v roku 2016 a 2017 v oblasti riadenia kvality ovzdušia mesto Prešov a obec Ľubotice (287,9 kB) pdf
Informácia o kvalite ovzdušia, množstve emisií zo stacionárnych zdrojov, programoch na zlepšenie kvality ovzdušia a akčných plánoch v Prešovskom kraji za rok 2016 OU-PO-OSZP2-2017/050540, zverej. 27.12.2017 (862,2 kB) pdf
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR povoľuje mimoriadny lov raticovej zveri: jeleň lesný, daniel škvrnitý a muflón lesný vo všetkých poľovných revíroch SR v zmysle schváleného plánu chovu a lovu, zverej. 2.01.2018 (50,2 kB) pdf
Zisťovanie stavov zveri – stanovenie termínu a spôsobu OU-PO-OOP4-2018/010196-001-FIL z 31.01.2018, zverej. 1.02.2018 (1,9 MB) pdf
Rozhodnutie o schválení návrhu Programu starostlivosti o lesy pre LC „Tatranské Matliare“ s dobou platnosti 2017 – 2026 OU-PO-OOP4-2018/001154-1 MAP z 26.03.2018, zverej. 26.03.2018 (350,1 kB) pdf
Rozhodnutie o zamietnutí odvolaní a o potvrdení rozhodnutia OÚ Poprad č. OU-PP-PLO-2017/000309-153-KB z 9.11.2017 OU-PO-OOP4-2018/016655-002 z 27.03.2018, zverej. 28.03.2018 (962,7 kB) pdf
Oznámenie o začatí konania o určení LC „Neštátne lesy na Ubli“, pre ktorý sa vyhotoví program starostlivosti o lesy na r. 2020-2029 OU-PO-OOP4-2018/012718-002-FIL z 27.03.2018, zverej. 28.03.2018 (144,0 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastň. konania dňa 22.03.2018 pre stavbu „Staveb. a bezp. opatr. na zníž. nehod. ťahu E 371 na ceste I/73 Šariš. Štiavnik - Hunkovce“ v k.ú. Stročín OU-PO-OVBP2/2018/17209/31754/ŠSS-DA zo dňa 26.03.2018, zverej. 28.03.2018 (60,7 kB) pdf
Verejná vyhláška – Rozhodnutie o zrušení rozhodnutia obce Jakubovany č. 483/2017-538/SO z 25.10.2017 „Stavebné úpravy budovy SKLAD“ a vrátení veci na nové prejednanie OU-PO-OVBP2-2018/12772/32187 z 23.03.2018, zverej. 28.03.2018 (7,5 MB) pdf
Nariadenie konania o začatí JPÚ so zjednodušenou dokumentáciou v častiach k.ú. Sabinov, Orkucany a Ražňany - lokalita Búchanec OU-PO-PLO-2018/4801-09/DB z 23.03.2018, zverej. 29.03.2018 (6,0 MB) pdf
Oznámenia o začatí vyvlastňovacieho konania dňa 23.03.2018 pre stavbu „Diaľnica D1 Jánovce - Jablonov“ v k.ú. Spišský Hrhov OU-PO-OVBP2/2018/17305/32375/ŠSS-DA z 27.03.2018, zverej. 29.03.2018 (58,9 kB) pdf
Rozhodnutie o zamietnutí odvolania a o potvrdení rozhodnutia mesta Prešov č. SÚ/1850/2017-Tu z 5.01.2018 "Obchodné centrum FORUM Prešov" OU-PO-OVBP2-2018/16043/34386/ŠSS-KK z 3.04.2018, zverej. 5.04.2018 (1,9 MB) pdf
Informácie pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. - Oznámenie o začatí správ. konania dňa 28.03.2018 vo veci posudz. predpokladan. vplyvov na život. prostr. navrh. činn. „Prístavba výrob. haly Eco–Pack II.a,III.", zverej. 6.04.2018 (151,6 kB) pdf
MPaRV SR : Agrorezort štartuje leteckú vakcináciu líšok proti besnote – tlačová správa zo 6.04.2018, zverej. 6.04.2018 (308,6 kB) pdf
Rozhodnutie MDaV SR č. 10388/2018/SV/24276 zo 4.04.2018 o zamietnutí odvolania a o potvrdení rozhodnutia OU-PO-OVBP2-2017/24599/124718/ŠS-DS z 15.12.2017 „Bytový dom 12 b.j. Nová Kelča“ zverej. 10.04.2018 (5,1 MB) pdf
Oznámenie o schválení registra pôvodného stavu projektu JPÚ v časti k.ú. Lemešany OU-PO-PLO-2018/001638-46/HM z 9.04.2018, zverej. 10.04.2018 (780,1 kB) pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania dňa 11.05.2018 k stavbe "Prepojovací plynovod Poľsko - Slovensko" OU-PO-OVBP2-2018/4892/37468/ŠSS-ZV z 11.04.2018, zverej. 11.04.2018 (485,1 kB) pdf
Informácia pre verejnosť podľa § 38 ods. zákona č. 24/2006 Z. z. o povolení realizácie vodnej stavby „Therme Tatry (termálne kúpalisko) Veľká Lomnica“ OU-PO-OSZP2/2018/003051-020/BE zo 6.04.2018, zverej. 13.04.2018 (505,5 kB) pdf
Rozhodnutie o schválení rozdeľovacieho plánu projektu JPÚ Kendice, lokalita Pri rybníčku a Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení OU-PO-PLO-2018/001932-156/ŠK z 9.04.2018, zverej. 13.04.2018 (304,0 kB) pdf
Oznámenia o začatí vyvlastňovacieho konania 9.04.2018 pre stavbu „Stavebné a bezpečn. opatrenia na zníženie nehodov. na ceste I/73 Šarišský Štiavnik - Hunkovce“v k.ú. Stročín OU-PO-OVBP2/2018/19282/37467/ŠSS-DA z 11.04.2018, zverej. 13.04.2018 (60,3 kB) pdf
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní, že navrhovaná činnosť "Zberné dvory mesta Prešov na ulici Bajkalskej 33 a Jesennej 3" sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. OU-PO-OSZP3-2018/005455-21/ZM z 26.03.2018, zverej. 17.04.2018 (10,0 MB) pdf
Oznámenie o vypracovaní „Správy o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie PSoL pre LC „Javorina“ a výzva na predloženie pripomienok OU-PO-OOP4-2018/019913/2-MOP zo 17.04.2018, zverej. 17.04.2018 (1,2 MB) pdf
Rozhodnutie o schválení rozdeľovacieho plánu projektu JPÚ Drienica a Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení OU-PO-PLO-2018/001121-58/BJ zo 17.04.2018, zverej. 18.04.2018 (245,0 kB) pdf
Oznámenie o vypracovaní Správy o doterajšon hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie PSoL pre LC „Podolínec VLM SR“ a výzva na predloženie pripomienok OU-PO-OOP4-2018/019912/2-MOP zo 17.04.2018, zverej. 19.04.2018 (1,2 MB) pdf