Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. december 2018, Nedeľa
 

Úradná tabuľa Okresného úradu Prešov

Verejné vyhlášky katastrálneho odboru

Verejná vyhláška - Zámer vyhlásenia prírodnej rezervácie Brezové a návrh programu starostlivosti o prírodnú rezerváciu, zverej. 30.11.2018 

Verejná vyhláška – Oznámenie o prerokovaní návrhu „Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Čergov na roky 2019-2048“ a informácia o možnosti podať pripomienky k návrhu OU-PO-OSZP1-2018/044261-3/KM z 26.10.2018, zverej. 26.10.2018

Prerokovanie návrhov chránených území európskeho významu ( UEV ) - etapa C

Informácie pre verejnosť o začatí  správnych konaní, podľa § 16a ods. 7 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), vo veci rozhodnutia, či ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

„Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov“ zverejnená na internetovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry v časti „Výzvy“, zverej. 19.07.2018

Návrh „Programu starostlivosti o prírodnú rezerváciu Malé jazerá na obdobie rokov 2019 - 2048"

Návrh „Programu starostlivosti o prírodnú rezerváciu Veľké osturnianske jazero na obdobie rokov 2019 - 2048"

 

 

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020 (3,8 MB) pdf
Vyhláška Okresného úradu Prešov č. 1/2018 z 18.októbra 2018, ktorou sa vyhlasuje záväzná časť POH Prešovského kraja na roky 2016 -2020 (19,5 MB) pdf
Zoznam vyhradených miest v Tatranskom národnom parku č.1/2017 zo dňa 14.06.2017 (556,6 kB) pdf
Verejná vyhláška – Rozhodnutie o obmedzení vstupu verejnosti do častí TANAP-u formou sezónnej uzávery v čase od 1.11. do 14.06. kalendárneho roka č. OU-PO-OSZP1-2017/034907-21/KM z 25.10.2017, zverej. 27.10.2017 (1,3 MB) pdf
Príloha k verejnej vyhláške OU-PO-OSZP1-2017/034907/KM z 25.10.2017 – Situačná mapa s grafickým vyobrazením TZCH na území TANAP-u so sezónnou uzáverou (3,1 MB) jpg
Vyhodnotenie opatrení PZKO realizovaných v roku 2016 a 2017 v oblasti riadenia kvality ovzdušia mesto Prešov a obec Ľubotice (287,9 kB) pdf
Kvóta lovu vlka dravého 2018/2019 - určenie MPaRV SR-1903/2018-730 z 26.10.2018, zverej. 31.10.2018 (292,9 kB) pdf
Informácia o predbežnom opatrení vo veci určenia spoločného školského obvodu pre zabezpečenie plnenia povinnej školskej dochádzky žiakov 3.- 9. ročníka s trvalým pobytom v obci Ostrovany OU-PO-OS1-2018/45009-23 z 27.11.2018, zverej. 27.11.2018 (230,5 kB) pdf
Oznámenie o zrušení času núdze určeného bývalým Obvodným lesným úradom v Prešove na základe listu č.j. 13/00291-FA z 21.08.2013 OU-PO-OOP4-2018/047984-002-FIL z 29.11.2018, zverej. 29.11.2018 (587,5 kB) pdf
Informácia verejnosti vo veci určenia spoloč. škol. obvodu pre zabezpečenie plnenia povinnej školskej dochádzky žiakov 3.-9. ročníka s trvalým pobytom v obci Ostrovany – vo veci sa rozhodne do 60 dní OU-PO-OS1-2018/45009-45 z 5.12.2018, zverej. 5.12.2018 (450,1 kB) pdf
Rozhodnutie podľa § 16a vodného zákona NOVATES Navrhovaná stavba ,,Prevadzkovoskladová hala d. 4" v k.ú. Hniezdne č. OU-PO-OSZP2-2018/037574-007/ZA zverej. 6.12.2018 (322,3 kB) pdf
Rozhodnutie podľa § 16a vodného zákona Obec Šiba - Protipovodňové opatrenia v povodí toku Šibská voda č. OU-PO-OSZP2-2018/038007-007/BE zverej. 6.12.2018 (779,4 kB) pdf
Oznámenie o začatí 9 vyvlastňovacích konaní dňa 4.12.2018 pre stavbu „Diaľnica D1 Jablonov - Studenec“ v k.ú. Spišské Podhradie OU-PO-OVBP2/2018/48681-2/ŠSS-DA z 10.12.2018, zverej. 10.12.2018 (479,4 kB) pdf
Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí konania o preskúmanie zákonnosti rozh. mesta Bardejov č. ŽP 2014/04372 z 12.09.2017 „IBV Tehelná Bardejov“ mimo odvolacieho konania OU-PO-OVBP2-2018/44597/121788 z 10.12.2018, zverej. 11.12.2018 (683,1 kB) pdf
Správne konanie vo veci určenia spoločného školského obvodu pre žiakov povinnej školskej dochádzky s trvalým pobytom v obci Ostrovany – Informovanie verejnosti podľa §3 ods. 6 správ. por. OU-PO-OS1-2018/45009-48 z 10.12.2018, zverej. 11.12.2018 (67,3 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacích konaní pre stavbu „Staveb. a bezp. opatrenia na zníž. nehodovosti na ceste I/73 Šar. Štiavnik-Hunkovce“ č. OU-PO-OVBP2/2018/49002-2/ŠSS-DA zo dňa 11.12.2018, zverej. 12.12.2018 (476,1 kB) pdf
Rozhodnutie podľa § 16a vodného zákona „Tomark – spevnené plochy, Strojnícka 11“, k.ú. Prešov č. OU-PO-OSZP2-2018/029880-008/BE zverej. 13.12.2018 (1,0 MB) pdf
Informácie pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti „ Areál skladov Ličartovce"", zverej. 14.12.2018 (151,8 kB) pdf