Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. september 2018, Sobota
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020 (265,5 kB) pdf
Zoznam vyhradených miest v Tatranskom národnom parku č.1/2017 zo dňa 14.06.2017 (556,6 kB) pdf
Verejná vyhláška – Rozhodnutie o obmedzení vstupu verejnosti do častí TANAP-u formou sezónnej uzávery v čase od 1.11. do 14.06. kalendárneho roka č. OU-PO-OSZP1-2017/034907-21/KM z 25.10.2017, zverej. 27.10.2017 (1,3 MB) pdf
Príloha k verejnej vyhláške OU-PO-OSZP1-2017/034907/KM z 25.10.2017 – Situačná mapa s grafickým vyobrazením TZCH na území TANAP-u so sezónnou uzáverou (3,1 MB) jpg
Vyhodnotenie opatrení PZKO realizovaných v roku 2016 a 2017 v oblasti riadenia kvality ovzdušia mesto Prešov a obec Ľubotice (287,9 kB) pdf
Informácia o kvalite ovzdušia, množstve emisií zo stacionárnych zdrojov, programoch na zlepšenie kvality ovzdušia a akčných plánoch v Prešovskom kraji za rok 2016 OU-PO-OSZP2-2017/050540, zverej. 27.12.2017 (862,2 kB) pdf
Verejná vyhláška – Rozhodnutie o usporiadaní nezákonného stavu na poľnohosp. pôde a zmene druhu poľnohosp. pozemku orná pôda na zastavanú plochu v k. ú. Bajerov č. OU-PO-PLO-2018/018070-3/ŠB zo 16.08.2018, zverej. 4.09.2018 (911,8 kB) pdf
Príloha k č. OU-PO-PLO-2018/018070-3/ŠB zo 16.08.2018, GP 71/2017 (758,4 kB) pdf
Verejná vyhláška – Rozhodnutie o povolení užívania vodnej stavby „Dobudovanie splaškovej kanalizácie pre aglomeráciu Poprad-Stráže“ č. OU-PO-OSZP2-2018/026167-008/ZA z 20.08.2018, zverej. 4.09.2018 (434,5 kB) pdf
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci zmeny termínu ukončenia stavby „Chmeľov, verejný vodovod, I. stavba“ č. OU-PO-OSZP3-2018/036307-02UM z 27.08.2018, zverej. 5.09.2018 (118,0 kB) pdf
Rozhodnutie o zamietnutí odvolania a o potvrdení rozhodnutia OÚ Prešov PLO č. OU-PO-PLO-2017/ 010596-41/ŠK z 25.10.2017 vo veci „JPÚ Uzovce“ č. OU-PO-OOP6-2018/031617-01-LIM zo 6.09.2018, zverej. 6.09.2018 (375,6 kB) pdf
Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav (prípravné konanie), ktoré sa majú vykonať formou JPÚ so zjednodušenou dokumentáciou v časti k. ú. Nižná Šebastová č. OU-PO-PLO-2018/034756-2/ŠK z 5.09.2018, zverej. 6.09.2018 (737,9 kB) pdf
Rozhodnutie,že navrh. činnosť „Rekonštrukcia mosta Kladzany-Hencovce a Dlhé Klčovo-Nižný Hrušov“ nie je činnosťou podľa § 16 ods.6 písm.b) vodného zákona a nie je potrebné posúd. podľa §16a OU-PO-OSZP2-2018/028540-008/PJ zo 4.09.2018, zverej. 7.09.2018 (887,9 kB) pdf
Rozhodnutie o zamietnutí odvolania a o potvrdení rozhodnutia OÚ Poprad PLO OU-PP-PLO-2018/000532-245-MA z 3.05.2018 vo veci „PPÚ Spišská Teplica“ č. OU-PO-OOP6-2018/037725-POE z 12.09.2018, zverej. 12.09.2018 (665,1 kB) pdf
Rozhodnutie o schválení vykonania projektu JPÚ v časti k.ú. Kendice, lokalita Pri rybníčku podľa rozdeľovacieho plánu schváleného rozhodnutím č. OU-PO-PLO-2018/001932-156/ŠK z 9.04.2018, OU-PO-PLO-2018/001932-162/ŠK z 13.09.2018, zverej. 17.09.2018 (929,6 kB) pdf
Rozhodnutie vydané v zisť. konaní, že navrh. činnosť „Diaľnica D1 Prešov Západ–Prešov Juh“ nie je činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodn. zákona a nie je potrebné posúd. podľa §16a ods.14 OU-PO-OSZP2-2018/022455-007/BE zo 14.09.2018, zverej. 18.09.2018 (354,1 kB) pdf
Verená vyhláška – Rozhodnutie o povolení zriadenia vodnej stavby Prešov, ul. M. Nešpora, „Kráľova Hora – Vodojem 2 x 650 m3 – rozšírenie vodovodu a kanalizácie“ OU-PO-OSZP3-2018/015266-04/UM z 11.09.2018, zverej. 18.09.2018 (863,5 kB) pdf
Rozhodnutie o vyhovení protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Humenné č. Pd 14/16/7702-9 z 29.04.2016 proti opatreniu OU-HE-PLO-2016/001195-To zo 4.01.2016 - poľovný revír Danova OU-PO-OOP4-2018/002411-033-FIL zo 17.09.2018, zverej. 20.09.2018 (2,0 MB) pdf
Rozhodnutie – Vyhlásenie ochranných lesov na LC „Lesy na LHC Spišské Podhradie“ na obdobie platnosti PSoL na roky 2018 – 2027 OU-PO-OOP4-2018/002795-2 MAP z 18.09.2018, zverej. 20.09.2018 (382,8 kB) pdf