Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2018, Pondelok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Program na zlepšenie kvality ovzdušia - oblasť riadenia kvality ovzdušia územie mesta Vranov nad Topľou a obcí Hencovce, Kučín, Majerovce, Nižný Hrabovec a Kladzany (2,0 MB) pdf
Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020 (265,5 kB) pdf
Zoznam vyhradených miest v Tatranskom národnom parku č.1/2017 zo dňa 14.06.2017 (556,6 kB) pdf
Verejná vyhláška – Rozhodnutie o obmedzení vstupu verejnosti do častí TANAP-u formou sezónnej uzávery v čase od 1.11. do 14.06. kalendárneho roka č. OU-PO-OSZP1-2017/034907-21/KM z 25.10.2017, zverej. 27.10.2017 (1,3 MB) pdf
Príloha k verejnej vyhláške OU-PO-OSZP1-2017/034907/KM z 25.10.2017 – Situačná mapa s grafickým vyobrazením TZCH na území TANAP-u so sezónnou uzáverou (3,1 MB) jpg
Kvóta lovu vlka dravého 2017/2018, MPaRV SR č. 1995/2017-730 z 18.10.2017, zverej. 2.11.2017 (272,9 kB) pdf
Informácia o kvalite ovzdušia, podiele stacionárnych zdrojov na znečisťovaní ovzdušia, programoch na zlepšenie kvality ovzdušia a akčných plánoch v Prešovskom kraji za rok 2015 OU-PO-OSZP2-2017/011572 zverej. 12.12.2017 (1,3 MB) pdf
Vyhodnotenie opatrení PZKO realizovaných v roku 2016 a 2017 v oblasti riadenia kvality ovzdušia mesto Prešov a obec Ľubotice (287,9 kB) pdf
Informácia o kvalite ovzdušia, množstve emisií zo stacionárnych zdrojov, programoch na zlepšenie kvality ovzdušia a akčných plánoch v Prešovskom kraji za rok 2016 OU-PO-OSZP2-2017/050540, zverej. 27.12.2017 (862,2 kB) pdf
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR povoľuje mimoriadny lov raticovej zveri: jeleň lesný, daniel škvrnitý a muflón lesný vo všetkých poľovných revíroch SR v zmysle schváleného plánu chovu a lovu, zverej. 2.01.2018 (50,2 kB) pdf
Zisťovanie stavov zveri – stanovenie termínu a spôsobu OU-PO-OOP4-2018/010196-001-FIL z 31.01.2018, zverej. 1.02.2018 (1,9 MB) pdf
MPaRV SR : Agrorezort štartuje leteckú vakcináciu líšok proti besnote – tlačová správa zo 6.04.2018, zverej. 6.04.2018 (308,6 kB) pdf
Verejná vyhláška – Oznámenie o schválení registra pôvodného stavu projektu JPÚ Chabžany OU-PO-PLO-2018/001616-64/HM z 15.05.2018, zverej. 22.05.2018 (1,5 MB) pdf
Protokol o výsledku prerokovania Správy o doteraj. hosp. a určení zásad na vyhot. PSoL v rámci LC Javorina na r. 2019-2028 OU-PO-OOP4-2018/019913/4-MOP z 23.05.2018, zverej. 25.05.2018 (4,8 MB) pdf
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní, že navrhovaná činnosť "Obchodné centrum Hornbach Prešov" sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. OU-PO-OSZP3-2018/012211-18/ZM z 22.05.2018, zverej. 25.05.2018 (18,5 MB) pdf
Oznámenie o skončení vyvlastňovacieho konania dňa 9.05.2018 pre stavbu „Diaľnica D1 Prešov – Ličartovce “ v k.ú. Močarmany OU-PO-OVBP2_2018/15942/52642/ŠSS-DA z 24.05.2018, zverej. 25.05.2018 (449,1 kB) pdf
Oznámenie o skončení vyvlastňovacieho konania dňa 9.05.2018 pre stavbu „Diaľnica D1 Prešov – Ličartovce “ v k.ú. Ličartovce OU-PO-OVBP2_2018/15943/52613/ŠSS-DA z 24.05.2018, zverej. 25.05.2018 (470,4 kB) pdf
Oznámenie o skončení vyvlastňovacieho konania dňa 18.05.2018 pre stavbu „Diaľnica D1 Jánovce - Jablonov “ v k.ú. Spišský Hrhov OU-PO-OVBP2_2018/17305/52784/ŠSS-DA z 25.05.2018, zverej. 25.05.2018 (460,5 kB) pdf
Oznámenie o skončení vyvlastňovacieho konania dňa 1.05. a 2.05.2018 pre stavbu „Staveb. a bezpečn. opatr. na zníž. nehod. E 371 na I/73 Šariš. Štiavnik - Hunkovce “ v k.ú. Stročín OU-PO-OVBP2_2018/14761/52745/ŠSS-DA z 25.05.2018, zverej. 25.05.2018 (474,2 kB) pdf
Oznámenie o skončení vyvlastňovacieho konania dňa 15.05.2018 pre stavbu „Diaľnica D1 Ličartovce – Budimír “ v k.ú. Chabžany OU-PO-OVBP2_2018/12576/52985/ŠSS-DA z 25.05.2018, zverej. 28.05.2018 (448,8 kB) pdf
Oznámenie o skončení vyvlastňovacieho konania dňa 15.05.2018 pre stavbu „Diaľnica D1 Ličartovce – Budimír “ v k.ú. Lemešany OU-PO-OVBP2_2018/12768/52916/ŠSS-DA z 25.05.2018, zverej. 28.05.2018 (452,7 kB) pdf
Oznámenie o konaní ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov JPÚ v časti k.ú. Krivany dňa 4.07.2018 OU-PO-PLO-2018/002926-55/NM z 28.05.2018, zverej. 30.05.2018 (103,2 kB) pdf
Rozhodnutie o zmene obvodu projektu JPÚ Lemešany určenú rozhodnutím č. OU-PO-PLO-2017/003713-33/HM z 11.08.2017 OU-PO-PLO-2018/001638-48/HM z 29.05.2018, zverej. 1.06.2018 (3,7 MB) pdf
Protokol o výsledku prerokovania Správy o doteraj. hosp. a určení zásad na vyhot. PSoL v rámci LC „Lesy na LHC Stropkov“ na r. 2019-2028 OU-PO-OOP4-2018/020553-1 MAP z 30.05.2018, zverej. 6.06.2018 (3,6 MB) pdf
Oznámenie o skončení vyvlastňovacieho konania dňa 1.06.2018 pre stavbu „Diaľnica D1 Jánovce - Jablonov “ v k.ú. Spišský Štvrtok OU-PO-OVBP2/2018/4773/57731/ŠSS-DA zo 7.06.2018, zverej. 7.06.2018 (468,2 kB) pdf
Pozvánka na ustanovujúce zhromaždenie účastníkov konania o JPÚ v časti k.ú. Šarišské Sokolovce dňa 3.07.2018 OU-PO-PLO-2018/2705-12 z 31.05.2018, zverej. 8.06.2018 (102,1 kB) pdf
Verejná vyhláška - Zverejnenie návrhu zásad na umiestnenie nových pozemkov pre projekt JPÚ v časti k.ú. Prešov, lokalita Hnevlivá dolina OU-PO-PLO-2018/001854-106/BJ zo 7.06.2018, zverej. 8.06.2018 (154,3 kB) pdf
Verejná vyhláška – Rozhodnutie o usporadúvaní nezákonného stavu na poľnohosp. pôde – o zmene druhu poľnohosp. pozemku v k.ú. Lačnov na zastavanú plochu OU-PO-PLO-2018/018070-3-ŠT zo 6.06.2018, zverej. 11.06.2018 (782,8 kB) pdf
Príloha k verejnej vyhláške – rozhodnutiu o zmene druhu poľnohosp. pozemku v k.ú. Lačnov na zastavanú plochu - geometrický plán k OU-PO-PLO-2018/018070-3-ŠT zo 6.06.2018, zverej. 11.06.2018 (1,1 MB) pdf
Rozhodnutie o zamietnutí odvolania a o potvrdení rozhodnutia mesta Poprad č. 5783/20/2018-OSP-Vo z 8.03.2018 o stavbe „Obnova bytového domu Záhorie“ OU-PO-OVBP2-2018/24256/58780/ŠSS-FA z 11.06.2018, zverej. 12.06.2018 (6,2 MB) pdf
Výzva na vyjadrenie sa k doplneným podkladom rozhodnutia vo veci schválenia PSoL (2017 – 2026) na LC „Ostatné lesy na LHC Vysoké Tatry“ OU-PO-OOP4-2018/001152 z 11.06.2018, zverej. 12.06.2018 (69,6 kB) pdf
Výzva na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia vo veci schválenia PSoL (2018 – 2027) na LC „Lesy na LHC Sedliská“ OU-PO-OOP4-2018/002291 z 11.06.2018, zverej. 12.06.2018 (80,9 kB) pdf
Rozh. vydané v zisťov. konaní o vyhovení odvol. a o zmene rozh. OU-PO-OSZP3-2018/005455-21/ZM z 26.03.2018 že navrh. činn. "Zberné dvory Prešov" sa nebude posudz. podľa zák. 24/2006 Z.z. OU-PO-OSZP3-2018/005455-25/ZM z 24.05.2018, zverej. 12.06.2018 (10,6 MB) pdf
Rozhodnutie o zamietnutí odvolaní a o potvrdení rozhodnutia obce Gánovce č.25/2018 z 15.03.2018 „Štyri rodinné domy“ OU-PO-OVBP2-2018/23195/59388/ŠSS-KK z 11.06.2018, zverej. 13.06.2018 (5,2 MB) pdf
Rozhodnutie – Navrhovaná činnosť „Vechec - Protipovodňová ochrana obce“ nie je činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona a nie je potrebné posúdenie podľa § 16a ods. 14 vod. zák. č. OU-PO-OSZP2-2018/017925-008/BE z 11.06.2018, zverej. 14.06.2018 (393,1 kB) pdf
Rozhodnutie o zamietnutí odvolania a potvrdení rozhodnutia mesta Prešov č. SU/2017/10678-Se o umiestnení stavby „Polyfunkčný komplex, Prešov – Sekčov ul. Magurská a Vihorlatská“ č. OU-PO-OVBP2-2018/024297/60146/ŠSS-DM zo dňa 14.06.2018, zverej. 14.06.2018 (683,3 kB) pdf
Oznámenie o skončení vyvlastňovacích konaní pre stavbu „Staveb. a bezp. opatrenia na zníž. nehodovosti na ceste I/73 Šar. Štiavnik-Hunkovce“ č. OU-PO-OVBP2/2018/16653/59121/ŠSS-DA zo dňa 12.06.2018, zverej. 14.06.2018 (479,5 kB) pdf
Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadení ústneho pojednávania pre stavbu „Dobudovanie splaškovej kanalizácie pre aglomeráciu Poprad - Stráže“ OU-PO-OSZP2-2018/026167-002/ZA zo 6.06.2018, zverej. 15.06.2018 (1,7 MB) pdf
Verejná vyhláška - Výzva na vyjadrenie vo veci schválenia programu starostlivosti o lesy na LC Lesy na LHC Lesy Levoča a vyhlásenia lesov ochranných č. OU-PO-OOP4-2018/002793/8-MPO z 15.06.2018, zverej. 15.06.2018 (973,1 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania dňa 12.06.2018 pre stavbu „Umiestnenie stavby – vodojemu pre výstavbu obecného vodovodu a kanalizácie obce Buglovce“ v k. ú. Buglovce č. OU-PO-OVBP2/2018/27926/62089/ŠSS-DA zo dňa 19.06.2018, zverej. 21.06.2018 (509,0 kB) pdf