Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. apríl 2020, sobota
 

Úradná tabuľa Okresného úradu Prešov

Do klientskych centier len s rúškami !          Celá tlačová správa

Od 16. marca fungujú pracoviská MV SR v obmedzenom režime - dôležité info pre občanov a podnikateľov

Úradné hodiny klientskych centier sa od 16. marca 2020  skracujú na čas od 8. h do 11. h každý pracovný deň.

Celá tlačová správa

Verejné vyhlášky katastrálneho odboru

Verejná vyhláška – Informácia o záznamoch z verejných prerokovaní  „Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Čergov na roky 2019-2024“ a vyhodnotenie pripomienok OU-PO-OSZP1-2019/003862-51/KM z 30.01.2019, zverej. 6.02.2019

Návrh "Návštevného poriadku TANAP-u a jeho ochranného pásma", zverej. 25.01.2019

Informácie pre verejnosť o začatí  správnych konaní, podľa § 16a ods. 7 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), vo veci rozhodnutia, či ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

„Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov“ zverejnená na internetovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry v časti „Výzvy“, zverej. 19.07.2018

Oznam o zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2018 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov

pre okres Prešov

pre okres Sabinov

 

 

 

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Verejná vyhláška - Oznámenie o podanom odvolaní a upovedomenie účastníkov konania o obsahu podaného odvolania proti rozhodnutiu obce Gánovce č. 1115/827/2019, č. OU-PO-OVBP2-2020/9424/37842 z 1. 4. 2020 zverej. 2. 4. 2020 (9,7 MB) pdf
Verejná vyhláška – Rozhodnutie o zastavení správneho konania vo veci určenia povinnej osoby za environmentálnu záťaž „ SP (007) Stropkov – cintorín jedov Vojtovce – SK/EZ/SP/916“ č. OU-PO-OSZP2-2020/008778-009/BE z 24. 3.2020 zverej. 31. 3. 2020. (746,7 kB) pdf
Rozhodnutie o zamietnutí odvolania a potvrdení rozhodnutia obce Kamenica č. Ka-2019/237-OcÚ/246-SOcÚ/Mj z 5.09.2019 o využití územia „Multifunkčné ihrisko 33x18 v obci Rožkovany“ č. OU-PO-OVBP2-2020/8076/36478/ŠSS-KM z 25.03.2020, zverej. 30.03.2020 (7,0 MB) pdf
Verejná vyhláška – Rozhodnutie o zrušení rozh. mesta Bardejov č. ŽP 2302/2019 z 10. 10. 2019 „ Rekreačná chata na pozemku v k.ú. Bardejov“ a o vrátení veci OU-PO-OVBP2-2020/15462/36232/ŠSS-Ba z 26. 3. 2020, zverej. 30. 3. 2020 (3,6 MB) pdf
Verejná vyhláška – Rozhodnutie o zastavení konania o odvolaní proti rozh. obce Župčany č. SÚ-S/16236/2018-Sf/315 z 19. 2. 2019 „IBV Za záhradami – Župčany, VN prípojka“ OU-PO-OVBP2-2020/5368/34613/ŠSS-Ba z 26. 3. 2020, zverej. 30. 3. 2020 (1,4 MB) pdf
Rozhodnutie o zamietnutí odvolania a o potvrdení rozh. OÚ Poprad OU-PP-PLO-2019/000093-85-MA z 25. 11. 2019 „Pozemkové úpravy v časti k.ú. Veľká, lokalita Turnička“ OU-PO-OOP6-2020/021948-POE z 27. 3. 2020, zverej. 27. 3. 2020 (634,1 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacích konaní dňa 16.03.2020 pre stavbu „ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou-Humenné“ č. OU-PO-OVBP2/2020/23206/34608/ŠSS-JL zo dňa 19.03.2020, zverej. 20.03.2020 (602,3 kB) pdf
Verejná vyhláška – Zámer vyhlásenia prírodnej rezervácie Veľký Bukovec a jej ochranného pásma č. OU-PO-OSZP1-2020/020603-4/KM zo dňa 16. 03. 2020, zverej. 19. 03. 2020 (726,2 kB) pdf
Príloha č. 1 oznámenia zámeru – Mapa prírodnej rezervácie Veľký Bukovec (349,8 kB) pdf
Príloha č. 2 oznámenia zámeru - Zóny a ochranné pásmo prírodnej rezervácie Veľký Bukovec (3,2 MB) pdf
Verejná vyhláška – Zámer vyhlásenia prírodnej rezervácie Popradské rašelinisko a jej ochranného pásma OU-PO-OSZP1-2020/016056-003 zo 17. 3. 2020, zverej. 18. 3. 2020 (489,3 kB) pdf
Príloha č. 1 – Mapka prírodnej rezervácie Popradské rašelinisko a jej ochranného pásma (1,0 MB) jpg
Príloha č. 2 – Zoznam parciel a zoznam vlastníkov a správcov pozemkov dotknutých zamýšľanou ochranou (323,8 kB) pdf
Verejná vyhláška – Rozhodnutie o zrušení rozh. mesta Prešov č. SÚ/6375/2019-Sf/87 z 2. 9. 2019 „Polyfunkčný objekt – modernizácia prevádzky ul. Pavlovičovo nám. 38, Prešov“ OU-PO-OVBP2-2020/7965/33562/ŠSS-KM zo 16. 3. 2020, zverej. 17. 3. 2020 (6,9 MB) pdf
Prerokovanie návrhu nového usporiadania pozemkov pre projekt JPÚ Lemešany, lokalita Povrasky - Zrušenie pracovných rokovaní v dňoch 19.3., 20.3., 24.3., 24.3. a 31.3.2020 OU-PO-PLO1-2020/000781-100 zo 16.3.2020, zverej. 16.3.2020 (1,2 MB) pdf
Verejná vyhláška – Oznámenie o vypracovaní Správy o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie PSoL pre LC „Lesy na LHC Udavské“ a výzva na predloženie pripomienok do 15 dní OU-PO-OOP4-2020/022131/2-MOP z 12. 3. 2020, zverej. 13. 3. 2020 (147,3 kB) pdf
Verejná vyhláška – Oznámenie o vypracovaní Správy o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie PSoL pre LC „Levočská Dolina“ a výzva na predloženie pripomienok do 15 dní OU-PO-OOP4-2020/022130/2-MOP z 11. 3. 2020, zverej. 13. 3. 2020 (167,8 kB) pdf
Rokovanie poradných zborov v roku 2020 – stanovenie postupu OU-PO-OOP4-2020/022126-002-FIL z 10. 3. 2020, zverej. 13. 3. 2020 (333,1 kB) pdf
Informácie pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci posudzovania predpokl. vplyvov na životné prostredie navrh. činnosti „ Rozšírenie logistického centra Lidl Záborské - prístavba, nadstavba" (307,7 kB) pdf
Oznámenie o zrušení termínu ústneho pojednávania dodatočného povolenia zmeny časti stavby MVE Ružbašská Miľava – I. etapa zverej. 12. 3. 2020 (288,6 kB) pdf
Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne rokovanie rámci kolaudácie stavby „Mengusovce – Jánovce I. a II. úsek“ stavebné objekty : SO 114,141,118, č. OU-PO-OCDPK-2020/017503-02 z 11.3.2020 zverej. 12. 3. 2020 (214,0 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu „ŽSR, Eletrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné“ v k.ú. Brekov dňa 2. 3. 2020 OVBP2/2020/20986/30814/ŠSS-JL zo 6. 3. 2020, zverej. 10. 3. 2020 (508,1 kB) pdf
Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí vodoprávneho konania „Prešov IBV – Kráľova hora – SO 01 Vodovod“ dňa 11. 2. 2020 a o miestnom zisťovaní dňa 15. 4. 2020 o 9:30 hod. OU-PO-OSZP3-2020/017743-0029955/2020 zo 6. 3. 2020, zverej. 10. 3. 2020 (145,4 kB) pdf
Rozhodnutie o určení lesného celku s názvom „Lesy na LHC Turcovce“, pre ktorý sa vyhotoví program starostlivosti o lesy OU-PO-OOP4-2020/015570-003-FIL zo 4. 3. 2020, zverej. 10. 3. 2020 (568,0 kB) pdf
Určenie času núdze pre poľovné revíry OU-PO-OOP4-2020/012170-002-FIL zo 14. 1. 2020, zverej. 16. 1. 2020 (202,1 kB) pdf
Oznam pre obhospodarovateľov lesa, zverej. 10. 1. 2020 (211,6 kB) pdf
Zastavenie lovu vlka dravého v poľovníckej sezóne 2019/2020 MPRV SR č. 57840/2019 z 12. 12. 2019, zverej. 12. 12. 2019 (586,9 kB) pdf