Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2019, nedeľa
 

Úradná tabuľa Okresného úradu Zvolen

Verejné vyhlášky

 

Odbor starostlivosti o životné prostredie:

 

Rozhodnutie pre NDS, a.s., Bratislava

Dokumenty: 006434-NDS-R1 JALNÁ-HRONSKÁ BREZNICA-rozhodnutie (PDF, 227 kB)   zverejnené 07.10.2019

 

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania na uskutočnenie vodnej stavby a povolenia na osobitné užívanie vôd objektov SO - 02 Verejný vodovod, SO - 03 Verejná splašková kanalizácia, SO – 04 Dažďová kanalizácia v rámci stavby ,,IBV SLIAČ RYBÁRE – JUH, BLOK 2 INŽINIERSKE SIETE – I. ETAPA“ stavebníka MNT - Invest s.r.o. Zvolen

Dokumenty: 

MNT-Invest s.ro. Liesk(Uhlárová)-IBV SliačRybáre-JUH, blok2, IS I. et.-Verejný vod. Spl. kan. Dažď. kanaliz. -pov-ozn -19 (PDF, 243 kB)   zverejnené 04.10.2019

2_SITUACIA_v (PDF, 2 MB)   zverejnené 04.10.2019

2_SITUACIA_sk (PDF, 2 MB)   zverejnené 04.10.2019

2_SITUACIA_dk (PDF, 4 MB)   zverejnené 04.10.2019

 

Oznámenie o zverejnení žiadosti - Slovak Retail Project Gamma, k.s.

Dokumenty: 

Oznámenie o zverejnení židadosti (PDF, 202 kB)   zverejnené 01.10.2019

scan žiadosti (PDF, 3 MB)   zverejnené 01.10.2019

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania (PDF, 333 kB)   zverejnené 01.10.2019

 

Rozhodnutie:   Zvolen, protipovodňové opatrenia na toku Slatina   Rozhodnutie SVP (PDF, 283 kB)   zverejnené 02.07.2019

 

Oznámenie o začatí stavebného konania:   STAVEBNÝ HOLDING, a.s.  Oznamenie SH (PDF, 442 kB)   zverejnené 02.07.2019

 

OZNAMENIE o začatí konania

Dokumenty:

Ozn_Budča_rozšír.kanali_predĺženie stav.pov_2020 (PDF, 270 kB)   zverejnené 26.09.2018

Mapa Budca (JPG, 1 MB)   zverejnené 26.09.2018

   

 

Pozemkový a lesný odbor:

 

Oznámenie o zverejnení rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu jednoduchých pozemkových úprav JPÚ „Dlhé zeme 2“ Pliešovce, v zmysle § 13 ods. 1 zák. č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Dokumenty: RNS vyhlaska (PDF, 156 kB)   zverejnené 18.10.2019

 

Rozhodnutie o povolení pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav k nehnuteľnostiam so zjednodušenou dokumentáciou, v časti katastrálneho územia Babiná, lokalita Hoštet

Dokumenty: rozhodnutie o povolení JPU (PDF, 292 kB)   zverejnené 18.10.2019

 

Oznámenie o začatí konania o mimoriadnom povolení lovu v k.ú. Sielnica

Dokumenty: Začatie konania - vyhláška (PDF, 144 kB)   zverejnené 16.10.2019

 

Rozhodnutie o zmene obvodu projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Budča v časti „U troch hrušiek“, určeného rozhodnutím OÚ ZV PLO o povolení jednoduchých pozemkových úprav č. OU-ZV-PLO-2018/005561-074 zo dňa 19.07.2018

Dokumenty: Rozhodnutie o zmene obvodu (PDF, 425 kB)  zverejnené 10.10.2019

 

Oznámenie platnosti Zásad umiestnenia nových pozemkov pre projekt jednoduchých pozemkových úprav – JPÚ Bzovská Lehôtka

Dokumenty: oznámenie platnosti (PDF, 181 kB)   zverejnené 08.10.2019

 

Obvyklá výška nájomného

Okresný úrad Zvolen zverejňuje v zmysle § 1 ods.3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, obvyklú výšku nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy v okresoch Zvolen, Detva a Krupina :

http://www.mpsr.sk/ovn2018?f=zvolen

http://www.mpsr.sk/ovn2018?f=detva

http://www.mpsr.sk/ovn2018?f=krupina

 

Oznámenie o aktualizácii úvodných podkladov - Registra pôvodného stavu (RPS), v konaní na účely
vyporiadania vlastníctva k pozemkom v záhradkovej osade ZO SZZ č. 26 – 38 Priehrada, v katastrálnom území Môťová.

Dokument: Verejna vyhlaska OU-ZV-PLO-2019/000537-167 (PDF, 153 kB)       Zverejnené: 07.05.2019.

 

Informácia k rozhodnutiu Ústavného súdu SR o rozpore § 4 a 6 zákona č. 140/2014 Z.z. s Ústavou Slovenskej republiky

Dokument: Informácia k nálezu US (PDF, 132 kB)   zverejnené 21.02.2019

  

 

Katastrálny odbor

  

Dokument: V-1938-2019 (PDF, 44 kB)   zverejnené 16.10.2019