Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. august 2018, Piatok
 

Úradná tabuľa Okresného úradu Zvolen

Verejné vyhlášky

Odbor starostlivosti o životné prostredie:

Upovedomenie o začatí stavebného vodoprávneho konania o povolení zmeny stavby pred jej dokončením a upustenie od ústneho pojednávania (Odvedenie a čistenie odpadových vôd – Zolná).

Upovedomenie1.pdf (PDF, 350 kB)

Zverejnené: 16.08.2018

Zvesiť: 31.08.2018

 

Odvedenie dažďových vôd zo strže Suchý potok do koryta potoka Neresnica.

Rozhodnutie1.pdf (PDF, 435 kB)

Zverejnené: 16.08.2018

Zvesiť: 31.08.2018

  

Pozemkový a lesný odbor:

Oznámenie o zverejnení úvodných podkladov projektu jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ) „Dlhé zeme 2“ Pliešovce.

Vyhlaska.pdf (PDF, 224 kB)

Zverejnené: 16.08.2018

Zvesiť: 31.08.2018

 

Rozhodnutie o poverení ochranou poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Studenec Bátovce

Dokument: Rozhodnutie o poverení ochranou poľovníctva (PDF, 197 kB)    zverejnené 13.08.2018

 

Rozhodnutie o povolení jednoduchých pozemkových úprav v časti k.ú. Rybáre

Dokument: Povolenie rozhodnutie verejná vyhláška  (PDF, 312 kB)  zverejnené 10.08.2018

  

Oznámenie o začatí konania PR Studenec Bátovce

Dokument: Oznámenie o začatí konania PR Studenec Bátovce (PDF, 197 kB)   zverejnené 10.08.2018

 

Pozvánka na ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v k.ú. Sása

Dokument: Pozvánka-vyhláška (PDF, 144 kB)   zverejnené 03.08.2018

 

Upozornenie na výzvu (PDF, 205 kB)   zverejnené 20.07.2018

 

Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav (prípravné konanie) v katastrálnom území Bzovská Lehôtka. Nariadenie konania.pdf (PDF, 425 kB)

Dátum vyvesenia: 30.04.2018

Dátum zvesenia: 15.05.2018

 

  

Voľby do NR SR

Delegovanie do volebných komisií


       Do okresnej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručuje politická strana alebo koalícia prednostovi okresného úradu v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (najneskôr 11.1.2016).

       Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (najneskôr 11.1.2016).

       Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:

- meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
- meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
- podpis osoby oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany; ak ide o koalíciu, meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu.

      Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronickej forme; elektronickou formou sa rozumie sken oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie. Ak oprávnený kandidujúci politický subjekt zašle oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie poštou, bez ohľadu na deň podania na pošte musí byť toto oznámenie doručené obci pred uplynutím zákonom ustanovenej lehoty. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty.

         Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

        Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okresnej volebnej komisie vo Zvolene prednostovi Okresného úradu Zvolen je volby.zv@minv.sk

 

         Preberanie delegačiek v listinnej podobe bude zabezpečené dňa 11. 01. 2016  (pondelok)  v čase od 1500 hod. do  2400 hod.   na adrese :    

       Ing. Alena Filová
       Novozámocká 1350/42
       Zvolen - Západ
       pri Gymnáziu – panelák napojený na vojenskú bytovku)
       Kontakt:  0903 340 174
                       0911 642 403

Dokumenty na stiahnutie:
Delegacka_okrskova_volebna_komisia.pdf (PDF, 201 kB)   pdf, 201 kB, zverejnené dňa 7.12.2015
Delegacka_okrskova_volebna_komisia.docx (DOCX, 18 kB)   docx, 18 kB, zverejnené dňa 7.12.2015
Delegacka_Okresna_volebna_komisia_vo_Zvolene.pdf (PDF, 202 kB)   pdf, 201 kB, zverejnené dňa 7.12.2015
Delegacka_Okresna_volebna_komisia_vo_Zvolene.docx (DOCX, 17 kB)   docx, 17 kB, zverejnené dňa 7.12.2015