Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. marec 2020, nedeľa
 

Úradná tabuľa odboru

Oznam

Garant

Zverejnené dňa

Oznámenie v zmysle § 47 ods. 7 zákona 543/2002 Z. z. o OPaK o výrube drevín z dôvodu zaistenia bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy (PDF, 330 kB)

OSŽP

27.3.2020

Jazdecký areál Sokoľ, vodné stavby – zverejnenie žiadosti o kolaudáciu podľa § 38 ods. 2 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. (PDF, 302 kB)

OSŽP 

10.3.2020 

Oznámenie v zmysle § 47 ods. 7 zákona 543/2002 Z. z. o OPaK o údržbe brehového porastu na vodnom toku Balka v k. ú. Nová Polhora (PDF, 208 kB)

OSŽP 

26.2-2020 

Oznámenie v zmysle § 47 ods. 7 zákona 543/2002 Z. z. o OPaK o výrube drevín z dôvodu bezpečnosti dopravy na dráhe, zabezpečenia voľného schodného a manipulačného priestoru, rozhľadových pomerov a dodržiavania bezpečnostnej vzdialenosti drevín od budov ŽSR. (PDF, 381 kB) 

OSŽP 

13.2.2020 

Oznámenie v zmysle § 47 ods. 7 zákona 543/2002 Z. z. o OPaK o výrube drevín v ochrannom pásme plynovodu k. ú. Haniska, Valaliky (PDF, 207 kB)

OSŽP 

13.2.2020 

Oznámenie v zmysle § 47 ods. 7 zákona 543/2002 Z. z. o OPaK o výrube drevín v I. stupni ochranného pásma vodného zdroja ČS Sokoľ (PDF, 436 kB)

OSŽP 

11.2.2020 

Oznámenie v zmysle § 47 ods. 7 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny k výrubu krovia, stromov a orezu konárov na stromoch v ochrannom pásme ciest v správe SC KSK, oblasť Košice-okolie (PDF, 165 kB)

OSŽP 

6.2.2020 

Oznámenie v zmysle § 47 ods. 7 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny k výrubu krovia, stromov a orez konárov na stromoch v ochrannom pásme cesty III/3440 v správe SC KSK, oblasť Košice-okolie (PDF, 178 kB)

 OSŽP

6.2.2020 

Oznámenie v zmysle § 47 ods. 7 zákona 543/2002 Z. z. o plánovanom výrube drevín. (PDF, 239 kB)

OSŽP

3.2.2020 

Plán otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska štrkopieskov v dobývacom priestore Čaňa, povolenie na odkrytie hladiny podzemných vôd – zverejnenie žiadosti podľa § 38 ods. 2 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. (PDF, 245 kB)

OSŽP

13.1.2020

BIO HOTEL – Zlatý Hýľ, Hýľov, vodné stavby – zverejnenie kolaudačného rozhodnutia podľa § 140c stavebného zákona (PDF, 506 kB)

 OSŽP

12.11.2019

Správa o prevádzke a kontrole spaľovacieho zariadenia za rok 2018 (PDF, 708 kB)

OSŽP

2.10.2019

Logistické centrum Veľká Ida – vnútroareálové inžinierske siete III. etapa, vodné stavby – zverejnenie kolaudačného rozhodnutia podľa § 140c stavebného zákona (PDF, 261 kB)

OSŽP

10.09.2019

Logistické centrum Veľká Ida – vnútroareálové inžinierske siete III. etapa, vodné stavby – zverejnenie žiadosti o kolaudáciu podľa § 140c stavebného zákona (PDF, 578 kB)

OSŽP

20.8.2019

Sprava o prevádzke a kontrole spaľovacieho zariadenia za rok 2017 CRH (Slovensko) Cementáreň Turňa (PDF, 517 kB)

OSŽP

 

 15.6.2018

Navrhované činnosti a strategické dokumenty posudzované v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o 

posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

http://enviroportal.sk/sk/eia

Posledná zmena: 27. marec 2020, 11:46