Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. február 2020, pondelok
 

Úradná tabuľa OÚ Ilava

14.2.2020

 Rozhodnutie o prerušení konania V 117/2020 spolu s verejnou vyhláškou (PDF, 1 MB)

13.2.2020

Predloženie spisu na OÚ TN Odľahčovacie potrubie Pagáč. (PDF, 181 kB)

11.2.2020

Predloženie spisu na OÚ Trenčín, OOP, OC InterCora, prekládka VV (PDF, 180 kB)

10.2.2020

Rohodnutie o povolení vkladu V 3918/2019 spolu s verejnou vyhláškou (PDF, 802 kB)

7.2.2020

Oznámenie BONO Development s.r.o. NDCA verejnou vyhláškou. (PDF, 185 kB)

5.2.2020

Rozhodnutie, SP VV GLTech s.r.o. Sklaka nad Váhom, Košeca (PDF, 279 kB)

30.1.2020

Rozhodnutie o povolení vkladu V 3866/2019 spolu s verejnou vyhláškou (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania: Novostavba priemyselného areálu Ladce (PDF, 528 kB)

 Rozhodnutie o povolení vkladu V 3908/2019 spolu s verejnou vyhláškou (PDF, 540 kB)

15.1.2020

Rozhodnutie o povolení vkladu V 3814/2019 spolu s verejnou vyhláškou. (PDF, 646 kB)

13.1.2020

Rozhodnutie o povolení vkladu V 3755/2019 spolu s verejnou vyhláškou. (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V 3754/2019 spolu s verejnou vyhláškou (PDF, 623 kB)

10.1.2020

Upovedomenie o podaní odvolaní OC InterCora - DCA, SO 302 Prekládka VV (PDF, 478 kB)

              Odvolanie Mesto DCA (PDF, 266 kB)

              Odvolanie SGI s.r.o. (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V 3722/2019 (PDF, 298 kB)

Rozhodnutie V 3745_2019 - doručenie § 25 KZ (PDF, 582 kB)

8.1.2020

Rozhodnutie o povolení vkladu  V 3510/2019 (PDF, 32 kB)

2020

 

30.12.2019

Rozhodnutie o povolení vkladu V 3595/2019 (PDF, 249 kB)

23.12.2019

Rozhodnutie V 3592/2019 (PDF, 27 kB)

 19.12.2019

Informácia pre verejnosť: „Zhodnocovanie dreveného odpadu mobilným zariadením“ (PDF, 149 kB)

18.12.2019

Rozhodnutie o povolení vkladu V 3535/2019 (PDF, 73 kB)

Oznámenie GL TEch s.r.o. SO,06 a SO,08, Košeca. (PDF, 403 kB)

Rozhodnutie o nariadení odstránenia stavby Odľahčovacie potrubie (PDF, 2 MB)

16.12.2019

Nariadenie ústneho pojednávania na deň 21. 01. 2019 MVE Košeca DSP zmeny stavby. (PDF, 168 kB)

5.12.2019

Rozhodnutie o povolení vkladu V 3407/2019 spolu s verejnou vyhláškou (PDF, 666 kB)

 

30.11.2017

Na základe súhlasu Ministerstva vnútra SR, s účinnosťou od 1.12.2017. sa mení pracovný čas v klientskom centre Okresného úradu Ilava pre agendu živnostenského podnikania spolu s výkonom tzv. inteligentnej podateľne pre podania agendy cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Znema úradných hodín:

Pondelok: od 8.00 do 15.00 hod.
Streda: od 8.00 do 17:00 hod.
Piatok: od 8.00 do 14.00 hod.

 

3.5.2017

UPOZORNENIE OBČANOV OKRESU O POVINNOSTI NAPOJIŤ STAVBU NA VEREJNÚ KANALIZÁCIU

      Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán verejnej správy na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií podľa ustanovení § 36 ods. 5 zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov upozorňuje občanov okresu, vlastníkov stavieb a vlastníkov pozemkov na zákonnú povinnosť stanovenú v § 23 ods. 2 zákona NR SR č. 442/2002  Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a to pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody na verejnú kanalizáciu, ak je v obci zriadená a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu. V prípade, že si vlastník stavby alebo pozemku, kde vznikajú odpadové vody nesplní svoju zákonnú povinnosť môže mu byť Okresným úradom Ilava, odborom starostlivosti o životné prostredie podľa ustanovení § 40 ods. 2 písm. b) zákona NR SR č. 442/2002  Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách uložená pokuta od 16 eur až do výšky 331eur.

7.7.2015

Okresný úrad Trenčín   m e n í   rozhodnutie o rozšírení pracoviska Okresného úradu Trenčín so sídlom v meste Ilava, Mierové námestie 81/18 (ďalej len „pracovisko“), č. p.: OU-TN-OO-2015/002000-19 zo dňa 10. apríla 2015 nasledovne:
Pracovisko bude vykonávať štátnu správu na úseku poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav v určených pracovných dňoch v týždni a v určených úradných hodinách, ktoré sú stanovené nasledovne:

Streda: 08.00 – 17.00 hod.

Oznámenie o zmene vo výkone činnosti pracoviska OÚ Trenčín v klientskom centre OÚ Ilava (PDF, 111 kB) /pdf. 108 kB/

PLO_ILAVA-ROZHODNUTIE o zmenách vo výkone činnosti pracoviska (PDF, 137 kB) /pdf, 134 kB/

18.5.2015

Právna pomoc hradená štátom je dôležitá pre ľudí, ktorí hľadajú spravodlivosť, ale pre nedostatok prostriedkov si nemôžu dovoliť služby právnikov. Aby mohli efektívne hájiť svoje práva a domôcť sa spravodlivosti potrebujú rovnako ako všetci ostatní v určitých situáciách kvalifikované právne poradenstvo. Z tohto dôvodu Okresný úrad Ilava v spolupráci s Centrom právnej pomoci poskytuje obyvateľom každý štvrtok  služby právnika.

Ing. Dana Šťastná
prednostka OÚ Ilava  

13.4.2015

Okresný úrad Trenčín rozširuje pôsobnosť existujúceho pracoviska Okresného úradu Trenčín so sídlom v meste Ilava, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava (ďalej len „pracovisko“) o výkon štátnej správy na úseku  poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav v rozsahu prílohy tohto rozhodnutia.

Pracovisko bude na predmetnom úseku štátnej správy vykonávať svoju činnosť v dobe od   13. apríla 2015 do 30. júna 2015 v určených pracovných dňoch v týždni a v určených úradných hodinách, ktoré sú stanovené nasledovne:

Pondelok: 08.00 – 15.00 hod.
Streda:     08.00 – 17.00 hod.

Rozšírené pracovisko bude vykonávať štátnu správu na predmetnom úseku pre okres Ilava, územný obvod ktorého tvoria tieto mestá a obce: Bohunice, Bolešov, Borčice, Červený Kameň, Dubnica nad Váhom, Dulov, Horná Poruba, Ilava, Kameničany, Košeca, Košecké Podhradie, Krivoklát, Ladce, Mikušovce, Nová Dubnica, Pruské, Sedmerovec, Slavnica, Tuchyňa, Vršatské Podhradie a Zliechov.

Výkon štátnej správy pracoviska sa rozširuje s účinnosťou od 13. apríla 2015.           

ROZHODNUTIE (PDF, 139 kB) /pdf, 136kB/
PRÍLOHA K ROZHODNUTIU (PDF, 218 kB) /pdf, 212 kB/

16. 2. 2015

Okresný úrad Trenčín rozširuje pôsobnosť pracoviska Okresného úradu Trenčín so sídlom v meste Ilava, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava o výkon štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií na dobu neurčitú v rozsahu:

   a) žiadosti podľa zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
   b) žiadosti podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)  v znení neskorších predpisov.

Pracovisko bude vykonávať štátnu správu na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií pre mesto Ilava a 18 obcí: Bohunice, Bolešov, Borčice, Červený Kameň, Dulov, Horná Poruba, Ilava, Kameničany, Košeca, Košecké Podhradie, Krivoklát, Ladce, Mikušovce, Pruské, Sedmerovec, Slavnica, Tuchyňa, Vršatské Podhradie a Zliechov.

a mení čas určený na vybavovanie vecí fyzických a právnických osôb pri výkone štátnej správy na úsekoch živnostenského podnikania a cestnej dopravy a pozemných komunikácií takto:

Pondelok: od 8.00 do 15.00 hod.
Utorok:     od 8.00 do 15.00 hod.
Streda:     od 8.00 do 17.00 hod.
Štvrtok:    od 8.00 do 15.00 hod.
Piatok:     od 8.00 do 14.00 hod.

Výkon štátnej správy pracoviska sa rozširuje s účinnosťou od 16. februára 2015.

27. 8. 2014

Okresný úrad Trenčín zriaďuje  pracovisko Okresného úradu Trenčín so sídlom v meste Ilava, Mierové námestie 81, 019 01 Ilava pre výkon štátnej správy na úseku živnostenského podnikania.
Pracovisko bude vykonávať štátnu správu na úseku živnostenského podnikania pre mesto Ilava a 18 obcí:
Bohunice, Bolešov, Borčice, Červený Kameň, Dulov, Horná Poruba, Kameničany, Košeca, Košecké Podhradie, Krivoklát, Ladce, Mikušovce, Pruské, Sedmerovec, Slavnica, Tuchyňa, Vršatské Podhradie a Zliechov

Pracovisko bude vykonávať štátnu správu na úseku živnostenského podnikania takto:
Pondelok:       od 8.00 do 15.00 hod.
Streda:           od 8.00 do 17.00 hod.

Tel: 042/4449016
E-mail: ozpo@tn.vs.sk

Výkon štátnej správy pracoviska sa rozširuje s účinnosťou od 1. septembra 2014.

Rozhodnutia o zriadení, zmene pôsobnosti a   (PDF, 173 kB)náplň činnosti odboru živnostenského podnikania Okresného úradu v Trenčíne, pracovisko Ilava (PDF, 173 kB) /pdf, 3 MB/

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy