Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. marec 2020, pondelok
 

Úradná tabuľa odboru

Náplň činnosti odboru  |  Informácie a formuláre  |  Verejné vyhlášky  |  Legislatíva  |  Registre  |  Úradná tabuľa odboru

 

 OZNAM

 GARANT

 ZVEREJNENÉ DŇA

Oznámenie OU-KS-PLO-2020/000883-35 ku konaniu ustanovujúceho zhromaždenia JPÚ Vyšný Medzev-Baňa Lucia v katastrálnom území Vyšný Medzev (PDF, 275 kB)

PLO

25.03.2020

Oznámenie OU-KS-PLO-2020/000883-35 o konaní ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov JPÚ Vyšný Medzev-Baňa Lucia v katastrálnom území Vyšný Medzev (PDF, 262 kB)

PLO 

12.03.2020 

Rozhodnutie o zmene obvodu – JPU Moldava nad Bodvou, lokalita priemyselný park (PDF, 344 kB)

 PLO

3.3.2020 

Oznámenie o začatí správneho konania v kat. území Vyšný Olčvár (PDF, 156 kB)

 PLO

25.02.2020 

Nariadenie prípravného konania projektu pozemkových úprav v kat. území Trstené pri Hornáde (PDF, 166 kB) + grafická príloha (PDF, 200 kB)

 PLO

25.02.2020 

Nariadenie prípravného konania projektu pozemkových úprav v kat. území Tepličany + grafická príloha (PDF, 291 kB)

PLO 

20.2.2020 

Nariadenie prípravného konania projektu pozemkových úprav v kat. území Bidovce (PDF, 132 kB) + grafická príloha (PDF, 399 kB)

 PLO

19.2.2020 

Nariadenie prípravného konania projektu pozemkových úprav v kat. území Ždaňa (PDF, 115 kB) + grafická príloha (PDF, 531 kB)

 PLO

19.2.2020 

Nariadenie prípravného konania projektu pozemkových úprav v kat. území Komárovce + grafická príloha (PDF, 326 kB)

 PLO

19.2.2020 

Oznámenie OU-KS-PLO-2020/002218 o začatí správneho konania vo veci zmeny druhu pozemku v katastrálnom území Bačkovík (PDF, 165 kB)

PLO

3.2.2020

Rozhodnutie OU-KS-PLO-2020/000883-34 o povolení Jednoduchých pozemkových úprav Vyšný Medzev-Baňa Lucia v katastrálnom území Vyšný Medzev (PDF, 257 kB)

Grafická príloha rozhodnutia OU-KS-PLO o povolení JPÚ Vyšný Medzev – Baňa Lucia – grafická príloha – obvod JPÚ (PDF, 537 kB)

PLO

3.2.2020

Pozvánka na ustanovujúce zhromaždenie ZÚJPÚ Blažice – verejná vyhláška (PDF, 369 kB)

PLO

13.1.2020 

Kvóta lovu vlka dravého 2019/2020 – zastavenie lovu (PDF, 583 kB)

PLO

16.12.2019 

Rozhodnutie o povolení jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Blažice – verejná vyhláška (PDF, 3 MB)

PLO

31.10.2019 

Rozhodnutie o zmene druhu pozemku v katastrálnom území Geča (PDF, 2 MB)

PLO

1.10.2019 

Oznámenie o začatí správneho konania v katastrálnom území Geča (PDF, 1 MB)

PLO

10.09.2019 

Nariadenie Jednoduchých pozemkových úprav Družstevná pri Hornáde, katastrálne územie Malá Vieska – verejná vyhláška (PDF, 2 MB)

Prílohy k nariadeniu jednoduchých pozemkových úprav Družstevná pri Hornáde, katastrálne územie Malá Vieska (PDF, 1 MB)

PLO

16.08.2019 

Rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav v ZO SZZ 33-41 Sokoľ Bánová-Kopaná v katastrálnom území Sokoľ (PDF, 4 MB)

PLO

8.08.2019 

Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Blažice – verejná vyhláška (PDF, 1 MB)

PLO

15.07.2019 

Obvyklá výška nájomného za rok 2018 Zverejnenie obvyklej výšky nájomného za rok 2018

PLO

1.07.2019 

Rozhodnutie o zmene druhu pozemku v katastrálnom území Nová Polhora (PDF, 1 MB)

PLO

13.06.2019 

Nariadenie Jednoduchých pozemkových úprav Vyšný Medzev – verejná vyhláška Príloha - zoznam parciel JPÚ Vyšný Medzev  (PDF, 3 MB)

Príloha – grafika obvodu JPÚ Vyšný Medzev (PDF, 516 kB)

PLO

31.05.2019 

Oznámenie o začatí správneho konania v katastrálnom území Ploské – verejná vyhláška (PDF, 1 MB)

PLO

27.05.2019 

Oznámenie o začatí správneho konania v katastrálnom území Nová Polhora – verejná vyhláška (PDF, 943 kB)

PLO

14.05.2019 

Zastavenie správneho konania vo veci poverenia vykonávaním ochrany poľovníctva a zabezpečenia starostlivosti o zver v Poľovnom revíri Hornád. (PDF, 656 kB)

PLO

23.04.2019 

Rozhodnutie o povolení jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Geča (PDF, 3 MB)a grafická príloha k rozhodnutiu o povolení JPÚ Geča (PDF, 926 kB)

PLO

20.03.2019 

Zverejnenie návrhu ZUNP JPÚ Nová Polhora, lokalita Povrazy – verejná vyhláška (PDF, 148 kB)

Príloha – Návrh ZUNP JPÚ Nová Polhora, Povrazy (PDF, 168 kB)

PLO

16.01.2019 

Nariadenie prípravného konania jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Včeláre – verejná vyhláška (DOC, 136 kB)

Grafická príloha – Obvod navrhovaných jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Včeláre (PDF, 174 kB)

PLO

15.01.2019 

Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Geča – verejná vyhláška (PDF, 1 MB)

PLO

10.10.2018 

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí správneho konania v katastrálnom území Veľká Ida (PDF, 1 MB)

PLO

4.10.2018 

Schválenie Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia projektu Jednoduchých pozemkových úprav Nová Polhora, lokalita Povrazy (PDF, 1 MB)

PLO

2.10.2018 

Odvolanie zákazu využívania lesov verejnosťou v okrese Košice-okolie (PDF, 292 kB)

PLO

16.8.2018 

Oznámenie o zverejnenej výzve Poľnohospodárskej platobnej agentúry na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov

Príloha č. 1: Výzva na opatrenie podpora v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov

Príloha č. 2: Žiadosť o poskytnutie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov

Príloha č. 3: Usmernenie k vyplneniu žiadosti o potvrdenie Okresného úradu, pozemkového a lesného odboru

Príloha č. 4:  Usmernenie k vyplneniu žiadosti o poskytnutie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov

Príloha č. 5: Žiadosť o potvrdenie Okresného úradu, pozemkového a lesného odboru

Príloha č. 6: Usmernenie k vyplneniu žiadosti o poskytnutie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov

Príloha č. 7: Vyhlásenie žiadateľa o dotáciu podľa Schémy minimálnej pomoci na poskytnutie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov

Príloha č. 8:  Špecifické prílohy pri jednotlivých druhoch obhospodarovateľov lesov

PLO

18.7.2018

 

Posledná zmena: 25. marec 2020, 14:21