Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. september 2020, piatok
 

Úradná tabuľa odboru

Náplň činnosti odboru  |  Informácie a formuláre  |  Verejné vyhlášky  |  Legislatíva  |  Registre  |  Úradná tabuľa odboru

 

 OZNAM

 GARANT

 ZVEREJNENÉ DŇA

Pozvánka na ustanovujúce zhromaždenie združenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav Včeláre - verejná vyhláška (PDF, 171 kB)

PLO 

10.09.2020 

Rozhodnutie o zmene druhu pozemku v kat. území Rozhanovce – verejná vyhláška (PDF, 352 kB)

PLO 

08.09.2020 

Zverejnenie registra pôvodného stavu Jednoduchých pozemkových úprav Blažice (PDF, 653 kB)

PLO 

10.08.2020 

Schválenie projektu pozemkových úprav v záhradkovej osade ZO SZZ 33-53 Rozkvet Kysak – verejná vyhláška (PDF, 187 kB)

 PLO

28.07.2020 

Povolenie jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Včeláre - verejná vyhláška (PDF, 424 kB)

PLO 

22.07.2020 

Zverejnenie v zmysle § 24e ods. 2 zák. č. 504/2003 Z. z. konaní začatých na základe podaných návrhov podľa § 12c zákona č. 504/2003 Z. z. o vydanie rozhodnutia o vzniku podnájom. vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku v prospech nadobúdateľa (PDF, 462 kB)

PLO 

14.07.2020 

Osobitné obhospodarovanie na lesných pozemkoch v k.ú. Včeláre - Verejná vyhláška (PDF, 288 kB)

 PLO

30.06.2020 

Zverejnenie obvyklej výšky nájmu poľnohospodárskej pôdy v okrese Košice-okolie za rok 2019

PLO 

30.06.2020 

Výzva č. OU-KS-PLO-2020/008362 o osobitnom obhospodarovaní lesa na lesných pozemkoch v k.ú. Včeláre zo dňa 17.06.2020 (PDF, 288 kB)

 PLO

24.06.2020 

Protokol z prejednania správy o doterajšom hospodárení v lesnom celku (PDF, 409 kB)

 PLO

05.06.2020 

Pozvánka na verejné zhromaždenie združenia účastníkov JPÚ Malá Vieska-verejná vyhláška (PDF, 170 kB)

Príloha č. 1 k Pozvánke-Návrh Stanov zú JPÚ Malá Vieska (PDF, 223 kB)

Príloha č. 2 k Pozvánke-návrh volebného a rokovacieho poriadku ZÚJPÚ Malá Vieska (PDF, 140 kB)

PLO 

27.05.2020 

Pozemkové úpravy Komárovce – informačná prezentácia ku priebehu prípravného konania (PDF, 1 MB)

PLO 

20.05.2020 

Zákaz využívania lesov verejnosťou na lesných pozemkoch v určených katastrálnych územiach okresu Košice-okolie (PDF, 67 kB)

PLO 

20.05.2020 

Zverejnenie oznámenia č.  OU-KS-PLO1-2020/007290-1 o začatí správneho konania vo veci vydania stanoviska o zmene nepoľnohospodárskeho druhu pozemku na poľnohospodársky druh pozemku  v katastrálnom území Geča (PDF, 166 kB)

PLO 

20.05.2020 

Pozemkové úpravy Trstené pri Hornáde – informačná prezentácia ku priebehu prípravného konania (PDF, 1 MB)

 PLO

19.05.2020 

Oznámenie OU-KS-PLO-2020/000883-35 o novom termíne konania ustanovujúceho zhromaždenia JPÚ Vyšný Medzev-Baňa Lucia v katastrálnom území Vyšný Medzev (PDF, 291 kB)

PLO 

19.05.2020 

Zverejnenie rozdeľovacieho plánu JPÚ Nová Polhora, lokalita Povrazy s prílohami (PDF, 143 kB)

  Príloha 1 Rozdeľovací a umiestňovací plán – grafická časť (PDF, 371 kB)

  Príloha 2 Rozdeľovací plán – Register nového stavu - parcely (PDF, 203 kB)

  Príloha 3 Rozdeľovací plán – Register nového stavu - vlastníci (PDF, 209 kB)

PLO

28.4.2020

Rozhodnutie ustanovenie znalca pre JPÚ Blažice – verejná vyhláška. (PDF, 118 kB)

PLO

16.04.2020

Oznámenie OU-KS-PLO-2020/000883-35 ku konaniu ustanovujúceho zhromaždenia JPÚ Vyšný Medzev-Baňa Lucia v katastrálnom území Vyšný Medzev (PDF, 275 kB)

PLO

25.03.2020

Oznámenie OU-KS-PLO-2020/000883-35 o konaní ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov JPÚ Vyšný Medzev-Baňa Lucia v katastrálnom území Vyšný Medzev (PDF, 262 kB)

PLO

12.03.2020 

Nariadenie prípravného konania projektu pozemkových úprav v kat. území Trstené pri Hornáde (PDF, 166 kB) + grafická príloha (PDF, 200 kB)

PLO

25.02.2020 

Nariadenie prípravného konania projektu pozemkových úprav v kat. území Tepličany + grafická príloha (PDF, 291 kB)

PLO

20.02.2020 

Nariadenie prípravného konania projektu pozemkových úprav v kat. území Bidovce (PDF, 132 kB) + grafická príloha (PDF, 399 kB)

PLO

19.02.2020 

Nariadenie prípravného konania projektu pozemkových úprav v kat. území Ždaňa (PDF, 115 kB) + grafická príloha (PDF, 531 kB)

PLO

19.02.2020 

Nariadenie prípravného konania projektu pozemkových úprav v kat. území Komárovce + grafická príloha (PDF, 326 kB)

PLO

19.02.2020 

Rozhodnutie OU-KS-PLO-2020/000883-34 o povolení Jednoduchých pozemkových úprav Vyšný Medzev-Baňa Lucia v katastrálnom území Vyšný Medzev (PDF, 257 kB)

Grafická príloha rozhodnutia OU-KS-PLO o povolení JPÚ Vyšný Medzev – Baňa Lucia – grafická príloha – obvod JPÚ (PDF, 537 kB)

PLO

3.02.2020

 

Posledná zmena: 10. september 2020, 09:53