Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. október 2019, štvrtok
 

Úrovne realizácie preventívnych aktivít

Čo je prevencia kriminality  |  Kvalifikácia prevencie kriminality  |  Úrovne realizácie preventívnych aktivít  |  Spolupráca a súčinnosť

        Prevencia kriminality v Slovenskej republike sa vykonáva na troch úrovniach riadenia spoločnosti. Jednotlivé úrovne sú odvodené od územnosprávneho členenia Slovenskej republiky. Ide o celospoločenskú (Slovenská republika), regionálnu (kraje) a miestnu úroveň (mestá, obce alebo ich časti). Na všetkých uvedených úrovniach pôsobia štátne orgány, orgány samosprávy, mimovládne organizácie a orgány.

Na celospoločenskej úrovni sa riešia aktuálne celospoločenské úlohy:

1. legislatívne (vzájomná prepojenosť zákonov upravujúcich všetky oblasti života spoločnosti so zákonom o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti),
2. koncepčné (formulovanie zásad preventívnej politiky ako subsystému bezpečnostnej politiky štátu, smerovanie preventívnej politiky do budúcnosti prostredníctvom ofenzívnej stratégie prevencie kriminality),
3. koordinačné (koordinovanie medzinárodných záväzkov, národných programov, celospoločenských koncepcií a stratégií prostredníctvom špeciálneho koordinačného orgánu – Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality pri riešení aktuálnych otázok prevencie kriminality),
4. ekonomické (štátna finančná podpora preventívnych aktivít organizovaných na rôznych úrovniach, rôznymi subjektmi, s rôznym zameraním, ktoré súvisia s celospoločenskými úlohami prevencie kriminality),
5. poradensko-informačné a iniciačné (odborné služby vedeckovýskumných, koncepčných pracovísk, univerzít a vysokých škôl pre všetky subjekty prevencie kriminality),
6. výkonné (v oblastiach riadených celospoločensky, napr. kontrola kriminality, súdnictvo, obrana, ekonomika, hospodársky rozvoj štátu, sociálna oblasť, školstvo, zdravotníctvo, životné prostredie, civilná, požiarna ochrana obyvateľstva).

        Z uvedeného vyplýva, že orgánmi prevencie kriminality na celospoločenskej úrovni sú výkonné orgány štátu (vláda, poradné orgány vlády alebo iné inštitúcie poverené vládou, ako generálny gestor celospoločenskej úrovne prevencie kriminality a ministerstvá a ich orgány a organizácie, ktoré zastrešujú prevenciu kriminality v špecifických oblastiach života spoločnosti v rozsahu svojej pôsobnosti s celospoločenským dosahom). Okrem uvedených subjektov pôsobia na celospoločenskej úrovni aj iné subjekty prevencie kriminality (napr. združenia samosprávnych orgánov, samosprávne orgány, mestá a obce, občianske združenia, neziskové organizácie, právnické a fyzické osoby zapájajúce sa svojimi preventívnymi aktivitami do riešenia aktuálnych celospoločenských otázok prevencie kriminality)

        Na regionálnej úrovni sú orgánmi prevencie kriminality orgány štátnej správy na úrovni krajov (obvodné úrady v sídle kraja) a okresov (obvodné úrady), orgány samosprávy (vyššie územné celky, regionálne združenia miest a obcí), ale aj orgány pôsobiace na celoštátnej úrovni, ak nimi prijaté opatrenia sa týkajú regiónov. Taktiež sem začleňujeme aj iné subjekty (občianske združenia, neziskové organizácie, právnické a fyzické osoby) pôsobiace na regionálnej úrovni. 

        Miestna úroveň zahrňuje obce, mestá, mestské časti, štvrte, ulice. Orgánmi prevencie kriminality na miestnej úrovni sú príslušné orgány miestnej samosprávy (mestá a obce) alebo nimi zriadené orgány prevencie kriminality (obecné a mestské polície, komisie mestského alebo obecného zastupiteľstva). Subjektmi prevencie kriminality na miestnej úrovni môžu byť aj orgány miestnej štátnej správy (napr. oddelenie Policajného zboru, pracovisko finančného riaditeľstva SR), ako aj iné subjekty (občianske združenia, neziskové organizácie, právnické a fyzické osoby) pôsobiace na miestnej úrovni.

Zdroj: Bubelíni, Ján: Prevencia kriminality, Bratislava 2002.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Minister

Denisa Saková
DENISA SAKOVÁ je ministerkou vnútra od 26. apríla 2018.

» viac informácií 

Fotogalérie