Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. marec 2020, nedeľa
 

Verejné vyhlášky a informácie

Pozemkové úpravy v okrese Košice-okolie

Pozemkové úpravy v katastrálnom území Cestice ukončené rozhodnutím OU-KS-PLO-2015/000182-1287/Ta a zapísané v katastri nehnuteľností v máji 2015

PPÚ Dvorníky-Včeláre v k. ú. Dvorníky a Včeláre zapísané do KN september 2012

PPÚ Obišovce zapísané do katastra nehnuteľností marec 2010

PPÚ Nižná Kamenica zapísané do katastra nehnuteľností jún 2009

PPÚ Vtáčkovce zapísané v katastri nehnuteľností marec 2010

Prebiehajúce pozemkové úpravy

Jednoduché pozemkové úpravy Vyšný Medzev

Nariadenie Jednoduchých pozemkových úprav Vyšný Medzev – verejná vyhláška (PDF, 1 MB)

Zoznam parciel JPÚ Vyšný Medzev (PDF, 3 MB)

Grafika navrhovaného JPÚ Vyšný Medzev (PDF, 516 kB)

Jednoduché pozemkové úpravy v katastrálnom území Geča – vedúca projektu Ing. Ivana Plachetková

Rozhodnutie o povolení Jednoduchých pozemkových úprav Geča (PDF, 3 MB)

Grafická príloha k rozhodnutiu o povolení JPÚ Geča (PDF, 926 kB)

Nariadenie prípravného konania Jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Včeláre (PDF, 284 kB)

Obvod JPÚ Včeláre (PDF, 174 kB)

Jednoduché pozemkové úpravy Moldava nad Bodvou, lokalita priemyselný park, vedúci projektu Bc. Miloš Kozák

Ustanovujúce zhromaždenie Združenia účastníkov Jednoduchých pozemkových úprav Moldava nad Bodvou, lokalita priemyselný park – prezentácia (PDF, 105 kB)

Nariadenie JPÚ Moldava nad Bodvou, lokalita priemyselný park – verejná vyhláška (PDF, 4 MB)

Povolenie JPÚ Moldava nad Bodvou, lokalita priemyselný park – verejná vyhláška (PDF, 4 MB)

Jednoduché pozemkové úpravy v katastrálnom území Byster, lokalita Konopiská, vedúca projektu Ing. Ivana Plachetková

Jednoduché pozemkové úpravy v katastrálnom území Kysak, lokalita Močiare 2, vedúca projektu  Mgr. Monika Boržíková

prílohy:

Rozhodnutie OU-KS-PLO-2017/00328-003 o schválení registra (PDF, 2 MB) nového stavu jednoduchých pozemkových úprav Kysak Močiare2 a príloh 1-4

Jednoduché pozemkové úpravy Nová Polhora, lokalita Povrazy, vedúci projektu Mgr. Róbert Rovňák

Jednoduché pozemkové úpravy Nižná Myšľa,  lokalita Konopiská, vedúca projektu Mgr. Monika Boržíková

Záhradkové osady

Agendu vyporiadania vlastníctva v zriadených záhradkových osadách podľa zákona NR SR č. 64/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov vykonávajú Mgr. Róbert Rovňák a Bc. Miloš Kozák.

Prehľadná tabuľka konaní na vyporiadanie záhradkových osád v okrese Košice-okolie   Záhradkové osady (PDF, 165 kB) (PDF, 210 kB) 

Ochrana a využívanie poľnohospodárskej pôdy

Úsek činnosti ochrany poľnohospodárskej pôdy zabezpečujú: Ing. Ivana Plachetková, Mgr. Monika Boržíková.

 

Nájom poľnohospodárskej pôdy

Konanie o určení podnájomných vzťahov k pozemkom podľa zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskom podniku a lesných pozemkoch a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zabezpečujú v katastrálnych územiach patriacich pod okres Košice-okolie: Bc. Miloš Kozák, Bc. Antónia Skasková a Ing. Mária Kralčáková