Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 

Verejné vyhlášky katastrálneho odboru

Náplň činnosti odboru  |  Dôležité oznamy  |  Informácie pre verejnosť  |  Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Verejné vyhlášky katastrálneho odboru

      Okresný úrad Prešov, ako správny orgán príslušný na konanie podľa ustanovení § 18 ods.1 písm. a), § 22 ods. 2  zákona č. 162/1995 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len katastrálny zákon) uskutočňuje v zmysle § 25 katastrálneho zákona a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len správny poriadok) doručenie verejnou vyhláškou, ktorou oznamuje zverejnenie poštovej zásielky do vlastných rúk na úradnej tabuli Okresného úradu Prešov, katastrálneho odboru z dôvodu  pobytu účastníka konania v cudzine.

      Písomnosť sa považuje po 15 dňoch od zverejnenia oznámenia na úradnej tabuli okresného úradu za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. 

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Prešovský kataster sa sťahuje do nových priestorov, od 28. septembra 2020 do 2. októbra 2020 bude komunikovať len elektronicky (197,1 kB) pdf
Rozhodnutie o prerušení konania o návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na 30 dní (Ing. Vladimír Klíč, Moravská Ostrava, ČR) OU Prešov KO č. V 6100/2020-Gu zo 17. 9. 2020, zverej. 25. 9. 2020 (1,1 MB) pdf
Rozhodnutie o prerušení konania o návrhu na vklad vlast. práva podanom dňa 25.08.2020 na 30 dní od doručenia rozh. a výzva na odstránenie nedostat. návrhu (Cyril Freit, Karviná-Ráj, ČR) OU Prešov KO č. V-6035/2020-D zo 17.09.2020, zverej. 23.09.20200 (1,5 MB) pdf
Rozhodnutie o prerušení konania o návrhu na vklad vlast. práva podanom dňa 26.08.2020 na 30 dní od doručenia rozh. a výzva na odstránenie nedostat. návrhu (JUDr. Soňa Kavanová, Praha, ČR) OU Prešov KO č. V-6053/2020-Kh zo 14.09.2020, zverej. 23.09.2020 (1,1 MB) pdf
Rozhodnutie o prerušení konania o návrhu na vklad vlast. práva podanom dňa 26.08.2020 na 30 dní od doručenia rozh. a výzva na odstránenie nedostat. návrhu (JUDr. Soňa Kavanová, Praha, ČR) OU Prešov KO č. V-6054/2020-Kh zo 14.09.2020, zverej. 23.09.2020 (1,1 MB) pdf
Výzva na odstránenie nedostatkov návrhu na vklad do katastra nehnuteľností podanom dňa 29.04.2019 (Petr Vácha, Poděbrady, ČR) OU-PO-KO2/2019/V-2935/Gu zo dňa 10.09.2020, zverej. 23.09.2020 (749,3 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu zrušenia vecného bremena k zaťaženým nehnuteľnostiam v k. ú. Prešov (Ing. Júlia Rausová, Vysoké Mýto, ČR) OU Prešov KO č. V-5906/2020 z 31.08.2020, zverej. 23.09.2020 (962,0 kB) pdf
Rozhodnutie o preruš. kon. o návrhu na vklad vlast. práva podanom 24.08.2020 na 30 dní od doručenia rozh. a výzva na odstránenie nedostat. návrhu (Mária Mojžišová, Pavlína Hamálková, Malešovice, ČR) OU PO KO č. V-5979/2020-So z 10.09.2020, zv. 16.09.2020 (2,1 MB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k. ú. Široké (Tomáš Vitališ, Říčany-Jažlovice, ČR) OU Prešov KO č. V 4485/2020 z 31.08.2020, zverej. 16.09.2020 (2,5 MB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k. ú. Kapušany (Věra Lapošová, Karlovy Vary, ČR) OU Prešov KO č. V 869/2017 z 28.08.2020, zverej. 16.09.2020 (1,1 MB) pdf
Rozhodnutie o prerušení konania o návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na 30 dní ( Julius Edward Gossanyi, Littleton, USA ) OU Prešov KO č. V 4916/2020-S z 10. 8. 2020, zverej. 10. 9. 2020 (1,2 MB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľ. v k.ú. Lačnov (RNDr. Martin Lieskovský, Praha, ČR) OU Prešov KO č. V 8920/2019 z 27. 8. 2020, zverej. 10. 9. 2020 (655,6 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľ. v k.ú. Demjata (Renáta Kafková, Praha, ČR) OU Prešov KO č. V 5639/2020 z 27. 8. 2020, zverej. 10. 9. 2020 (835,3 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľ. v k.ú. Solivar ( Helena Pletichová, Kralupy nad Vltavou, ČR) OU Prešov KO č. V 5620/2020 z 27. 8. 2020, zverej. 8. 9. 2020 (1,1 MB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľ. v k.ú. Prešov ( Ing. Stanislav Polák, Praha, ČR) OU Prešov KO č. V 6020/2020 z 26. 8. 2020, zverej. 8. 9. 2020 (772,9 kB) pdf
Oznámenie o zápise záznamovej listiny Z 4926/2020 do operátu katastra nehnuteľností pod číslom zmeny 249/2020 v k. ú. Široké (Mgr. Mária Kopecká, Třebíč, ČR) OU Prešov KO č. Z 4926/2020 z 13. 8. 2020, zverej. 8. 9. 2020 (323,1 kB) pdf