Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. jún 2020, piatok
 

Verejné vyhlášky katastrálneho odboru

Náplň činnosti odboru  |  Dôležité oznamy  |  Informácie pre verejnosť  |  Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Verejné vyhlášky katastrálneho odboru

      Okresný úrad Prešov, ako správny orgán príslušný na konanie podľa ustanovení § 18 ods.1 písm. a), § 22 ods. 2  zákona č. 162/1995 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len katastrálny zákon) uskutočňuje v zmysle § 25 katastrálneho zákona a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len správny poriadok) doručenie verejnou vyhláškou, ktorou oznamuje zverejnenie poštovej zásielky do vlastných rúk na úradnej tabuli Okresného úradu Prešov, katastrálneho odboru z dôvodu  pobytu účastníka konania v cudzine.

      Písomnosť sa považuje po 15 dňoch od zverejnenia oznámenia na úradnej tabuli okresného úradu za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. 

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľ. v k.ú. Podhradík, Teriakovce a Vyšná Šebastová (Martina Burešová, Vitice, ČR) OU Prešov KO č. V 2823/2020 z 22. 5. 2020, zverej. 3. 6. 2020 (2,0 MB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu záložného práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľ. v k.ú. Ľubotice a Záborské (Erste Group Bank AG, Viedeň, Rakúska republika) OU Prešov KO č. V 2947/2020 z 28. 5. 2020, zverej. 2. 6. 2020 (1,6 MB) pdf
Oznámenie o vykonaní zápisu údajov o právach k nehnuteľnostiam v k. ú. Prešov do operátu KN na základe záznam. listiny Z 2887/2020 číslom zmeny 3227/2020 (Ing. Imrich Kušnír, Antony, France) OU Prešov KO č. Z2887/2020 z 22. 5. 2020, zverej. 29. 5. 2020 (338,2 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľ. v k.ú. Demjata (Monika Adamčáková, Vlašim, ČR) OU Prešov KO č. V 2877/2020 z 19. 5. 2020, zverej. 29. 5. 2020 (2,2 MB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľ. v k.ú. Solivar (Henrieta Tančák, Freising, Spolková republika Nemecko) OU Prešov KO č. V 3012/2020 z 18. 5. 2020, zverej. 29. 5. 2020 (931,4 kB) pdf
Oznámenie o vykonaní zápisu údajov o právach k nehnuteľnostiam v k. ú. Prešov do operátu KN na základe záznam. listiny Z 1098/2020 číslom zmeny 1354/2020 (Vladimíra Ližičková, Praha, ČR) OU Prešov KO č. Z1098/2020 z 26. 2. 2020, zverej. 29. 5. 2020 (335,9 kB) pdf
Oznámenie o vykonaní zápisu údajov o právach k nehnuteľnostiam v k. ú. Drienov do operátu KN na základe záznam. listiny Z 1002/2020 číslom zmeny 51/2020 (Petra Bosáková, Paskov, ČR) OU Prešov KO č. Z1002/2020 z 25. 2. 2020, zverej. 29. 5. 2020 (336,3 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k. ú. Prešov (Michaela Mordinová, Sandara, Taliansko) OU Prešov KO č. V 2767/2020 z 19.05.2020, zverej. 22.05.2020 (825,1 kB) pdf