Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. máj 2020, streda
 

Verejné vyhlášky katastrálneho odboru

Náplň činnosti odboru  |  Dôležité oznamy  |  Informácie pre verejnosť  |  Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Verejné vyhlášky katastrálneho odboru

      Okresný úrad Prešov, ako správny orgán príslušný na konanie podľa ustanovení § 18 ods.1 písm. a), § 22 ods. 2  zákona č. 162/1995 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len katastrálny zákon) uskutočňuje v zmysle § 25 katastrálneho zákona a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len správny poriadok) doručenie verejnou vyhláškou, ktorou oznamuje zverejnenie poštovej zásielky do vlastných rúk na úradnej tabuli Okresného úradu Prešov, katastrálneho odboru z dôvodu  pobytu účastníka konania v cudzine.

      Písomnosť sa považuje po 15 dňoch od zverejnenia oznámenia na úradnej tabuli okresného úradu za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. 

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k. ú. Prešov (Michaela Mordinová, Sandara, Taliansko) OU Prešov KO č. V 2767/2020 z 19.05.2020, zverej. 22.05.2020 (825,1 kB) pdf
Rozhodnutia o zastavení konania o vklade do katastra nehnuteľností (Peter Chramosil, Brno, ČR) OU Prešov KO V 3171/2019-Gu zo 7. 5. 2020, zverej. 14. 5. 2020 (1,0 MB) pdf
Rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľ. v k.ú. Prešov (Alexander Knorovsky, Belton, USA) OU Prešov KO V 2580/2020 z 5. 5. 2020, zverej. 14. 5. 2020 (885,3 kB) pdf
Rozhodnutie o prerušení konania o zápise záložných práv do katastra nehnuteľností k nehnuteľ. na dobu 30 dní (Erste group Bank AG, Viedeň, Rakúska republika) OU Prešov KO V 2947/2020-V zo 4. 5. 2020, zverej. 6. 5. 2020 (972,8 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľ. v k.ú. Prešov (Magdaléna Cibulková, Zlín, ČR) OU Prešov KO V 2246/2020 z 20. 4. 2020, zverej. 6. 5. 2020 (760,5 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľ. v k.ú. Kojatice (JUDr. Soňa Kavanová, Praha, ČR) OU Prešov KO V 2250/2020 zo 16. 4. 2020, zverej. 6. 5. 2020 (775,8 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu záložného práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľ. v k.ú. Prešov (UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s., Praha, ČR ) OU Prešov KO č. V-2113/2020 z 9. 4. 2020, zverej. 6. 5. 2020 (1,1 MB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vecného bremena do katastra nehnuteľností k nehnuteľ. v k.ú. Prešov (Danka Lejková, Jablonec nad Nisou, ČR) OU Prešov KO V 1569/2020 zo 17. 3. 2020, zverej. 6. 5. 2020 (2,9 MB) pdf
Rozhodnutie o zastavení konania povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, OÚ Prešov KO č. V 6245/2018 z 2.5.2019, zverej. 29.4.2020. (651,8 kB) pdf