Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. september 2018, Streda
 

Viem čo chcem a čo smiem

Kontakty  |  Preventívne projekty  |  Preventívne aktivity

Názov projektu: VIEM ČO CHCEM A ČO SMIEM

 Cieľ projektu:

  • zvyšovanie právneho vedomia, 
  • podnietiť  u respondentov uvedomenie si zodpovednosti za svoje správanie,
  • rozvoj ich komunikačných zručností,
  • sebahodnotenie, sebapoznanie,
  • usmerniť postoje k využívaniu voľného času

 Charakteristika projektu:

     Význam a efektívnosť projektu spočíva v tom, že ide o projekt dlhodobý a nie o jednorázové podujatie.  Dôraz kladie na aktivitu účastníkov,  ako aj na ich potreby.

     Mesto Žiar nad Hronom má 19468 obyvateľov, pričom z uvedeného počtu je  približne 1700 Rómov. Najkritickejšou skupinou Rómov sú tí, ktorí žijú segregovane od majoritnej spoločnosti a práve tu sú každodenne vystavovaní rôznym sociálno-patologickým javom, a to tak dospelí, ako aj deti. Málo podnetné prostredie, v ktorom tieto deti vyrastajú, často vedie k nevhodným sociálnym návykom. Vo veľmi nízkom veku majú svoje prvé skúsenosti s alkoholom, fajčením, fetovaním. Okrem aktivít, ktoré sú realizované v škole, nemajú  možnosť aktívne využívať svoj voľný čas. Vzhľadom na prostredie, kde tieto deti vyrastajú, je dôležité pravidelne sa im venovať, zamerať sa na zvýšenie ich sebavedomia, zlepšiť ich komunikačné zručnosti, hygienické návyky, ukázať im, ako sa dá efektívne využívať voľný čas a v neposlednom rade  poukázať, aké je dôležité starať sa o svoj život a  zdravie. Dôležité je však súčasne pracovať aj dospelými a snažiť sa ovplyvniť najmä ich postoj k povinnostiam. Pre zúčastnených dospelých aj deti sú pripravené nie len prednášky prispôsobené ich potrebám, ktoré sú dopĺňané  rôznym propagačným materiálom, ale dopĺňané sú aj vzdelávacími aktivitami.

     Veľký význam vidíme v tom, že sa jedná o projekt dlhodobý v spolupráci Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiari nad Hronom s  terénnymi sociálnymi pracovníkmi mesta Žiar nad Hronom, pretože  sú to ľudia, ktorí sa práci s Rómskou komunitou už dlhší čas venujú, majú adekvátne vedomosti a skúsenosti o danej komunite. Dôraz sa  kladie  na to, aby deti zapojené do projektu, komunikovali so svojimi rovesníkmi a odovzdávali  im svoje vedomosti a skúsenosti získané počas našich spoločných stretnutí.

Adresát projektu:

      Projekt je určený členom Rómskej komunity časť Šašov – Žiar nad Hronom a žiakom Špeciálnej základnej školy v Žiari nad Hronom. Do samotných aktivít budeme zapájať nie len deti, ale aj ich rodičov a ostatných členov komunity, pretože vzájomná komunikácia a trávenie voľného času s rodičmi a ľuďmi v blízkom okolí je pre ich zdravý vývoj veľmi dôležitý.

 

Subjekty spolupracujúce pri realizácii projektu:

Terénni sociálni pracovníci mesta Žiar nad Hronom

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žiar nad Hronom

Centrum voľného času Žiar nad Hronom

 

Autor projektu:

kpt. Mgr. Jana Šmondrková

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom