Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. júl 2018, Streda
 

Vnútroštátne právne normy postihovania zahraničnej korupcie

Cieľom Dohovoru OECD o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách (ďalej len „Dohovor“) je vytvoriť zákonné predpoklady pre uplatnenie trestného postihu fyzických osôb a právnických osôb, ktoré pôsobia na zahraničného verejného činiteľa tak, aby konal, alebo sa zdržal konania v súvislosti s výkonom jeho verejnej funkcie za účelom získania, alebo udržania podnikateľskej aktivity, alebo inej výhody v rámci medzinárodného obchodu. 

Dohovor zaväzuje zmluvné strany, aby prijali opatrenia na stanovenie, že každý kto úmyselne ponúkne, sľúbi alebo poskytne nenáležitú peňažnú alebo inú výhodu, či už priamo alebo cez sprostredkovateľov, zahraničnému verejnému činiteľovi, pre tohto činiteľa, alebo pre tretiu stranu, aby tento činiteľ konal alebo sa zdržal konania v súvislosti s výkonom úradných povinností, s cieľom získať alebo udržať obchodnú činnosť alebo inú neprimeranú výhodu pri realizácii medzinárodného obchodu, spáchal trestný čin.

Dohovor taktiež ukladá zmluvným stranám, aby prijali legislatívne opatrenia potrebné  na stanovenie, že spolupáchateľstvo vrátane podnecovania, napomáhania a navádzania alebo schvaľovania podplácania zahraničného verejného činiteľa je trestným činom. Trestnými činmi v zmysle Dohovoru je aj pokus o podplatenie zahraničného verejného činiteľa a príprava na podplatenie zahraničného verejného činiteľa. Dohovor v jednotlivých článkoch stanovuje aj ďalšie legislatívne odporúčania záväzné pre zmluvné strany.

V súvislosti s implementáciou protikorupčných opatrení stanovených Dohovorom a v súlade s odporúčaniami, vyplývajúcimi pre Slovenskú republiku z  jednotlivých fáz OECD hodnotení, boli do vnútroštátnych právnych noriem postupne inkorporované všetky odporúčané legislatívne nástroje boja proti trestným činom korupcie zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách. (DOCX, 22 kB)

Pre odhaľovanie a vyšetrovanie trestných činov korupcie, v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky, vrátane korupcie zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách,  je príslušná národná protikorupčná jednotka národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru, s výnimkou trestných činov korupcie páchaných príslušníkmi Policajného zboru, v prípade ktorých je vecne príslušný úrad inšpekčnej služby sekcie kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]