Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2018, Utorok
 

Voľné pracovné miesta

Ponúkame Vám možnosť uverejniť oznámenia o vyhlásení výberového konania na vymenovanie vedúcich pedagogických zamestnancov (Výberové konania), žiadosti , resp. ponuky na voľné pracovné miesta v školách a v školských zariadeniach Žilinského Kraja (Voľné pracovné miesta), voľné kapacity pedagogických i nepedagogických zamestnancov (Prácu hľadajú).
Okesný úrad oznámenia, žiadosti a ponuky záujemcov bezplatne zverejní, nebude však zabezpečovať sprostredkovanie práce. Taktiež nezodpovedá za obsahovú a formálnu stránku jednotlivých dokumentov, pravdivosť a úplnosť údajov zverejnených na základe požiadaviek jednotlivých záujemcov a nenesie právnu ani inú zodpovednosť za následky vzniknuté využitím takto zverejnených informácií.
V prípade Vášho záujmu o zverejnenie oznámenia zašlite krátky a výstižný text, resp. oznámenie o vyhlásení výberového konania na adresu frantisek.chovanak@minv.sk . Ponuky priebežne aktualizujeme podľa Vašich požiadaviek. Vaše oznámenie bude po uplynutí dvoch mesiacov odstránené.

Výberové konania | Prácu hľadajú | Voľné pracovné miesta

 

22.10.2018

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa  Základnej školy s materskou školou Klin, ul. Kliňanská cesta 122/4, 029 41 Klin (PDF, 231 kB)

Výberové konanie  na obsadenie funkcie – riaditeľ/riaditeľka materskej školy: Materská škola, Kostolíky 354/7, 034 91 Hubová (PDF, 222 kB)


9.10.2018

Výberové konanie na obsadenie funkcie  riaditel'/ka Materskej školy v Stránskom (PDF, 438 kB)


4.10.2018
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy s materskou školou Adama Františka Kollára, Školská 86, 013 06 Terchová (PDF, 168 kB)


25.9.2018

Výberové konanie na riaditeľa Materskej školy v Lodne (PDF, 215 kB)

Výberové konanie na riaditeľa Základnej školy v Lodne (PDF, 228 kB)


10.9.2018
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy: Spojená škola, Palárikova 2758, 022 01 Čadca (PDF, 164 kB)


28.8.2018

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Oslobodenia 941, 028 01 Trstená s predpokladaným nástupom od 1. novembra 2018 (PDF, 275 kB)


 

Prácu hľadajú 

 

11.10.2018

Hľadám si prácu ako učiteľ ANJ - OBN prípadne INF na základnej alebo strednej škole v ZA, PB a blízkom okolí. Prijmem prácu na plný úväzok, zástup MD, RD, prípadne dlhodobej PN. Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (učiteľstvo OBN a ANJ) a dvojročnú prax vo vyučovaní na ZŠ. Nástup možný ihneď. mail: martinmarculinec@gmail.com   t. č.: 0910 196 263


4.10.2018

Hľadám si prácu ako učiteľ nemeckého a anglického jazyka, mám vyštudované na PU v Prešove na FF nemecký jazyk a anglický jazyk na ŽU v Žiline rozširujúce štúdium. Učila som oba jazyky, aj iné predmety ako su spk, eko, sjl. Zaujímam sa o pozíciu pedagogického asistenta. Mgr. Emília CHobotová, tel. kontakt: 0905321742


2.10.2018

Hľadám miesto upratovačky v Materskej škole. Som z Lietavskej Lúčky, poberám invalidný dôchodok. Tel. 0907 819 505.


13.9.2018

Hľadám miesto učiteľa dejepisu, občianskej výchovy,informatiky, výchovy umením, na ZŠ a SŠ, príp. aj na zástup.   Som ochotný vyučovať aj iné predmety v rámci ŠkVP.   Prax mám aj ako špeciálny pedagóg. Vyučujem moderným štýlom za pomoci dataprojektora a interaktívnej tabule. Som zodpovedný, precízny a kreatívny.  Mám skúsenosť s projektami EÚ. Žilinský kraj, kontakt: 0911 434 376


11.9.2018

Hľadám si prácu, ako učiteľka predmetov BIO-CHEM v okrese Liptovský Mikuláš. Mám trojročnú prax. Vo vyučovacom procese využívam moderné digitálne technológie. Mám skúsenosti s prípravou žiakov na chemickú olympiádu, ako aj, so zapájaním sa do rôznych environmentálnych súťaží. Email: jduronova@gmail.com ,   0908619522.


3.9.2018

ZŠ Horný Vadičov prijme s nástupom od januára 2019 učiteľa geografie a telesnej výchovy.Životopis so žiadosťou posielajte na adresu: skola@zshvadicov.edu.sk. Vybraní uchádzači budú na pohovor pozvaní  telefonicky. 


31.8.2018

Hľadám si prácu ako učiteľka NJ a ANJ. Mám ukončenú PF UK Bratislava-NJ a štátnu skúšku z ANJ. Mám I. atestáciu a 22 rokov pedagogickej praxe. Ovládam alternatívne formy výučby, prácu s interaktívnou tabuľou. Okrem týchto predmetov som vyučovala VV, BIO a TV. Kontakt: 0908475527, 041/4334663


30.8.2018

Učiteľka SJ -VV  /s rozšíreným vzdelaním Tvorivá dramatika/  hľadá zamestnanie v CA, KNM, ZA  na základnej, strednej, umeleckej škole, CVČ. Prax  i v kultúre. Nástup možný ihneď.  0940 969 826


Hľadám prácu ako učiteľka na 1. stupni ZŠ v BY,ZA, PB a okolí(aj počas MD či dlhodobej PN).Mám 12 ročnú prax, 1. doktorát so zameraním na integráciu žiakov so ŠPU do ZŠ, 1. atestáciu  na prácu s interaktívnou tabuľou a 2. atestáciu na projektové vyučovanie. Obe  metódy počas vyučovacích hodín aktívne využívam.  Vyučovala som žiakov i na 2. stupni ZŠ(CHEM, VYV,TSV,HUV).  mail: mackova.katka@gmail.com tel.č. 0944/384417


23.8.2018

Učiteľka s praxou- aprobácia- SJL-OBN-ETV, hľadá zamestnanie v Žiline a okolí, ako učiteľka prípadne vychovávateľka. Nástup možný ihneď. mail: pretty12@centrum.sk tel.číslo: 0904 294 037


Hľadám si prácu ako vychovávateľ, učiteľ katolíckeho náboženstva, prípadne asistent učiteľa či MOV v odbore fotograf v okrese Žilina.  Mám ukončené adaptačné vzdelávanie a 2,5 r. prax. Nastúpiť môžem ihneď. Kontakt na mňa: j.mackuliak@gmail.com.  0907 853 461


Hľadám si prácu ako učiteľka v MŠ  v Žiline a okolí. Mám 14 ročnú prax v odbore.  email: gospamajka77@gmail.com, mobil. 0944 226 683


21.8.2018

Hľadám prácu učiteľky prípadne vychovávateľky pre I. stupeň ZŠ,   ( hlavný pracovný pomer, zastupovanie MD  Kontakt : +421 905398152.


Hľadám si prácu ako učiteľka SLOVENSKÉHO JAZYKA A BIOLÓGIE na ZŠ alebo SŠ v okrese CA, KNM, ZA. Mám skúsenosti aj s vyučovaním iných predmetov (CHEM, GEO...). Nástup je možný od 1.9. 2018. Prijmem prácu aj na skrátený úväzok alebo zastupovanie. V prípade záujmu ma kontaktujte na tel. č.: 0903 551 110, email: lenka.sumska@azet.sk


17.8.2018
Hľadám si prácu ako učiteľ matematiky a  náboženstva v okrese Žilina.  Mám ukončené adaptačné vzdelávanie. Svoju kvalifikáciu si rozširujem štúdiom anglického jazyka. Mám skúsensti aj s výučbou iných predmetov: Dej, OBN,INF.    V prípade záujmu volajte na číslo 0907119771 alebo napíšte na mail pavolzuzcak@centrum.sk.


Hľadám si prácu ako učiteľka nemeckého jazyka v ZA, MT, DK, RK a priľahlom okolí. Mám 17 ročnú prax, vyučovala som aj ANJ na SŠ aj ZŠ, OBN, DEJ a VYV. Od 09/2018 si rozširujem vzdelanie o učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Prijmem prácu na plný úväzok, zástup MD, RD, prípadne dlhodobej PN. Nástup možný ihneď. V prípade záujmu ma kontaktujte prosím na t. č.: 0948326554.


15.8.2018

Špeciálna pedagogička s nemalou praxou na ZŠ, SŠ, výchovných centrách pre deti, s deťmi s vývinovými poruchami učenia, správania, autistami, rómskou komunitou detí, hľadá prácu v mestách: RK, LM, DK, MT, ZA.Ukončené magisterské štúdium prírodovedných predmetov, náboženskej výchovy katolíckej, špeciálnej pedagogiky. Získané osvedčenia: koordinátor protidrogovej prevencie, použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese. Dokončujem prvú atestačnú skúšku. Aktívne ovládam NJ, manažérske skúsenosti.  KONTAKT: 0908 389 173


Hľadám si prácu ako učiteľka nemeckého jazyka v ZA, MT, DK, RK a priľahlom okolí. Mám 17 ročnú prax, vyučovala som aj ANJ na SŠ aj ZŠ, OBN, DEJ a VYV. Od 09/2018 si rozširujem vzdelanie o učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Prijmem prácu na plný úväzok, zástup MD, RD, prípadne dlhodobej PN. Nástup možný ihneď. V prípade záujmu ma kontaktujte prosím na t. č.: 0948326554.


13.8.2018
Svoje poslanie učiteľ neberiem len ako prácu, ktorá ma uživí. Som zanietený zmeniť túto situáciu. Každá škola by mala mať pedagogického zamestnanca, ktorý je zanietený pre pohyb a zdravý životný štýl pre žiakov a ísť im príkladom.
Som povolaním učiteľ s akreditáciou na telesnú a športovú výchovu a na odborné ekonomické predmety. Mám za sebou akreditované školenie kondičného trénera I. stupňa. Moje skúsenosti z teoretickej a praktickej časti odborných ekonomických predmetov by boli veľkým prínosom Vašej škole. Zároveň viem zastupovať iné predmety, ktoré súvisia so spoločenskými vedami. Verím, že dokážem plnohodnotne viesť akýkoľvek športový krúžok a zároveň byť lyžiarskym inštruktorom alebo animátorom na mimoškolských podujatiach.
Hľadám si prácu v Žiline/Žilinský kraj     hrivnak.lubomir90@gmail.com


9.8.2018

Hľadám si prácu ako učiteľka na ZŠ/SŠ s aprobáciou Bio - Chem, v okresoch BY, ZA, PB, PU KNM, CA. Momentálne študujem Slovenský jazyk a literatúra ako rozširujúce štúdium v Žiline (ukončenie štúdia september 2018). Kontakt: 0908 474 449,  email: katarina.struhalova@centrum.sk


 

 

   
Voľné pracovné miesta

19.10.2018

ZŠ Lutiše s MŠ Lutiše  príjme s nástupom  od 22.októbra  2018 učiteľa 1. stupňa na zástup počas PN. Životopis spolu so žiadosťou posielajte na adresu: zslutise@gmail.com


 

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, 038 52 Sučany prijme do pracovného pomeru
učiteľa/ku fyziky a chémie - úväzok: 100%
vyučovací jazyk: anglický
Predpokladaný dátum nástupu: 3.12.2018
Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a štátna jazyková skúška z anglického jazyka C1 alebo medzinárodný jazykový certifikát z anglického jazyka na úrovni C1.
Platové podmienky: sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 317/2009 Z. z. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a so súhlasom uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov posielajte do 22. 10. 2018  na  adresu: Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, 038 52 Sučany alebo mailom na gbas@gbas.sk. Výberové konanie, pre uchádzačov spĺňajúcich podmienky, sa uskutoční 23.11.2018.


 


15.10.2018

Riaditeľka Gymnázia, Veľká okružná 22, Žilina prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovnú pozíciu: ŠKOLNÍK – ÚDRŽBÁR 
Predpokladaný termín nástupu: 01.12.2018
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Dobá určitá: s možnosťou zmeny na dobu neurčitú
Platové podmienky: v súlade s Nariadením vlády č. 359/2017 Z. z. (446,50 EUR + doplatok do minimálnej mzdy)
Náplň práce: bežné údržbárske práce (jednoduché opravy, maľovanie, kosenie trávnika,.....)
Požiadavky na zamestnanca:
Požadujeme: bezúhonnosť, stredné vzdelanie, znalosť bežných údržbárskych prác, organizačné a komunikačné schopnosti, manuálnu zručnosť, samostatnosť a zodpovednosť.
Privítame: prax na obdobnej pracovnej pozícii, osvedčenie na výkon činnosti na elektrických zariadeniach v zmysle vyhlášky č. 508/2009, spôsobilosť na obsluhu plynovej kotolne.
Požadované doklady: žiadosť o zamestnanie, životopis, doklady o nadobudnutom vzdelaní, kópiu osvedčenia na obsluhu plynovej kotolne.
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, dokladmi o vzdelaní a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte do 31.10.2018 na  adresu: Gymnázium, Veľká okružná 22, 010 01 Žilina alebo na  mailovú adresu: gvoza@gvoza.sk   Tel. kontakt: 041/5620288    Pohovor sa uskutoční na základe pozvánky, uchádzači, ktorí nespĺňajú podmienky, nebudú na pohovor pozvaní.


Základná škola Slovenského národného povstania Strečno, Mládeže 289, 013 24 Strečno
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – učiteľ/ka primárneho vzdelávania
V zmysle § 11a ods. 1 zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:
Názov a adresa zamestnávateľa:  Základná škola Slovenského národného povstania Strečno, Mládeže 289, 013 24 Strečno
Kategória voľného pracovného miesta:  učiteľ/ka primárneho vzdelávania
Dátum predpokladaného nástupu:   od 1. novembra 2018 na obdobie zástupu materskej dovolenky
Kvalifikačné predpoklady:   v súlade so zákonom 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný životopis,
• súhlas so spracovaním osobných údajov,
• doklady o ukončenom vzdelaní.
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručiť v elektronickej alebo tlačenej podobe na adresu:
Základná škola Slovenského národného povstania Strečno,  Mládeže 289,  013 24 Strečno zsstrecno@gmail.com
Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru, ktorého sa zúčastnia len prizvaní uchádzači. Pohovor s uchádzačom bude dohodnutý telefonicky alebo elektronicky.


 

10.10.2018

Základná škola Stránske, Stránske 80, 013 13 Rajecké Teplice  prijme do pracovného pomeru asistenta učiteľa na polovičný úväzok.
Ďalšie požiadavky: ovládanie ANJ-mierne pokročilý
Nástup od 01.11.2018 (pracovný pomer na dobu určitú), kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z.z.
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- doklady o vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov.
Termín doručenia dokladov: do 31. októbra 2018 na adresu: Základná škola Stránske, Stránske 80, 013 13 Rajecké Teplicealebo e-mailom: zsstranske@gmail.com, tel. 0910 367 492.


Riaditeľka Spojenej školy internátnej, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina vyhlasuje voľnú pozíciu  údržbár, vodič – na celý úväzok,  s nástupom ihneď.
Požiadavky  na pracovnú pozíciu:
•        vodičské oprávnenie sk. B – aktívne vedenie motorového vozidla
•        technická zručnosť, logické myslenie, prax na podobnej pozícií výhodou,
•        vyučenie v odboroch murár, inštalatér, elektrikár
Náplň práce:
•        údržba a oprava priestorov,
•        odpratávanie snehu, lístia, udržiavanie čistoty v objekte a okolo objektu,
•        priebežné odstraňovanie nahlásených závad na prevádzkach.
Ponúkaný plat v hrubom: od 480 €/mes.
Osobnostné predpoklady: flexibilita, zodpovednosť, samostatnosť
Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, výpis z registra trestov
Požadované doklady zasielajte na adresu školy: SŠI, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina, email: sos.ekonomicke@gmail.com , tel. č. 041/565 32 69, 041/565 49 06,  mobil: 0911399211 
Prijímanie žiadostí: 31.10.2018


9.10.2018
Obec Sučany, Námestie SNP 31, 038 52
Odborný zamestnanec v MŠ - školský špeciálny pedagóg (1 pracovné miesto)
Predpoklady: podľa zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov resp. podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Pracovný pomer na dobu: určitú, maximálne do októbra 2020
Platové podmienky: určené v zmysle zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov,
• v prípade úspešnosti vo VK/VP Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.
Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 19.10.2018 do 15:00 hod na adresu:
Obec Sučany, Námestie SNP 31, 038 52
Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania OZ MŠ – neotvárať“.
Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na Obec / Obecný úrad, Sučany, Námestie SNP 31, 038 52. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené.


2.10.2018

Riaditeľka Spojenej školy internátnej, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina vyhlasuje voľnú pozíciu  údržbár, vodič - na skrátený úväzok 4h/denne,  s nástupom ihneď.
Požiadavky  na pracovnú pozíciu:
·       vodičské oprávnenie sk. B,
·       technická zručnosť, logické myslenie, prax na podobnej pozícií výhodou,
·       vyučenie v odboroch murár, inštalatér, elektrikár
Náplň práce:
·       čiastočná údržba a oprava priestorov,
·       odpratávanie snehu, lístia, udržiavanie čistoty v objekte a okolo objektu,
·       priebežné odstraňovanie nahlásených závad na prevádzkach.
Ponúkaný plat v hrubom: od 250 €/mes. na skrátený úväzok
Osobnostné predpoklady: flexibilita, zodpovednosť, samostatnosť
Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, výpis z registra trestov
Požadované doklady zasielajte na adresu školy: SŠI, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina, email: sos.ekonomicke@gmail.com , tel. č. 041/565 32 69, 041/565 49 06,  mobil: 0911399211  
Prijímanie žiadostí: 14.10.2018
--
Ing. Ľubica Lieskovanová zástup.ekonom.úseku SŠI, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina email: sos.ekonomicke@gmail.com, lieskovanova@gmail.com kontakt: 041/5654906, 0911399211 IČO: 36142131


1.10.2018

Základná škola Turzovka prijme pomocnú silu do kuchyne na zástup počas PN. Platové podmienky: minimálna mzda    Bližšie informácie: t.č. 0915 751 836
Adresa: ZŠ Turzovka, Bukovina 305    e-mail: zsturzovka@gmail.com


28.9.2018

Základná škola, Nade Hejnej 4, Martin (pôvodná adresa  Ul. jahodnícka 1,  Martin)  príjme do pracovného pomeru učiteľa /učiteľku s aprobáciou matematika.
Termín nástupu:  po dohode  
Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zaradenie do platovej triedy 9 - 12 v zmysle prílohy č. 5 nariadenia vlády SR č. 359/2017 Z.z. – plat v rozsahu 690 – 944 Eur v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe, po skončení skúšobnej doby možnosť osobného príplatku.
V prípade záujmu telefonujte neodkladne na číslo mob. telefónu 0905807006 alebo na pevnú linku
+421 043 4134488 v čase od 8.00 hod. do 13.30 hod.
Termín ukončenia výberového konania: 10.10.2018
Žiadosť o prijatie do zamestnania a životopis zašlite po telefonickom dohovore obratom na zsjahodnicka@zsjahodmt.edu.sk. alebo prinesiete osobne.
Vybraní uchádzači budú pozývaní telefonicky. 


26.9.2018

Riaditeľstvo Spojenej školy internátnej, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina vyhlasuje voľnú pracovnú pozíciu majstra odbornej výchovy učebného odboru Fotograf s predpokladaným nástupom od 1.12.2018.
Požiadavky  na pracovnú pozíciu:
spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky 437/2009 Z.z. MŠSR, časť XII. Majster odbornej výchovy v školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením,  špeciálna pedagogika výhodou,
pedagogická a odborná prax v odbore fotograf výhodou
ovládanie programu CorelDRAW, Photoshop, spracovanie videí, schopnosť predmety  aranžovať a fotiť..
Ponúkaný plat v hrubom v závislosti od dosiahnutého vzdelania a atestácií : min. od 600 € - 1008 € + započítaná prax
Osobnostné predpoklady: kreativita, flexibilita, zodpovednosť
Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady zasielajte na adresu školy: SŠI, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina, email: sos.ekonomicke@gmail.com , tel. č. 041/565 32 69, 041/565 49 06,  mobil: 0911399211 
Prijímanie žiadostí: do 25.11.2018


13.9.2018

Základná škola, Nade Hejnej 4, Martin (pôvodná adresa  Ul. jahodnícka 1,  Martin)  príjme do pracovného pomeru školského špeciálneho pedagóga. Termín nástupu je možný od 13. septembra 2018 prípadne neskôr podľa dohody so zamestnávateľom.  Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zaradenie do platovej triedy 10 - 12 v zmysle prílohy č. 5 nariadenia vlády SR č. 359/2017 Z.z. – plat v rozsahu 753 – 1000 Eur v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe, po skončení skúšobnej doby osobný príplatok.
V prípade záujmu telefonujte neodkladne na číslo mob. telefónu 0434134488. Žiadosť o prijatie do zamestnania a životopis zašlite po telefonickom dohovore obratom na zsjahodnicka@zsjahodmt.edu.sk. alebo prinesiete osobne.  Vybraní uchádzači budú pozývaní telefonicky.


 

12.9.2018

Základná škola, Nade Hejnej 4, Martin (pôvodná adresa  Ul. jahodnícka 1,  Martin)  príjme do pracovného pomeru školského špeciálneho pedagóga.
Termín nástupu je možný od 13. septembra 2018 prípadne neskôr podľa dohody so zamestnávateľom.  Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zaradenie do platovej triedy 10 - 12 v zmysle prílohy č. 5 nariadenia vlády SR č. 359/2017 Z.z. – plat v rozsahu 753 – 1000 Eur v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe, po skončení skúšobnej doby osobný príplatok.
V prípade záujmu telefonujte neodkladne na číslo mob. telefónu 0434134488.
Žiadosť o prijatie do zamestnania a životopis zašlite po telefonickom dohovore obratom na zsjahodnicka@zsjahodmt.edu.sk. alebo prinesiete osobne.  Vybraní uchádzači budú pozývaní telefonicky.


11.9.2018

Riaditeľstvo ZŠ Hany Zelinovej vo Vrútkach prijme do pracovného pomeru kvalifikovaného vychovávateľa ŠKD na čiastočný úväzok s predpokladaným nástupom  17. 9. 2018. Podmienky prijatia: v zmysle platnej legislatívy. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor. Životopis s kontaktnými údajmi zasielajte do 13.9.2018 na mail: zshzelinovej@gmail.com. K žiadosti o pracovnú pozíciu je nutné pripojiť aj súhlas so spracovaním osobných údajov. 


Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne prijme do pracovného pomeru s nástupom od ihneď učiteľa telesnej a športovej výchovy na dobu určitú, na zástup počas materskej dovolenky.
Úväzok: 100 %.
Požiadavky: Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/ 2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ.
Pracovné nasadenie, spoľahlivosť, flexibilita, kreativita, zodpovednosť - podmienka.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady posielajte na adresu školy : Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, M. R. Štefánika 432, 013 03 Varín, alebo elektronickou formou na e-mail: riaditel@skola-varin.sk.
Na výberové konanie budú pozvaní iba tí kandidáti, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.


10.9.2018

Riaditeľstvo ZŠ Hany Zelinovej vo Vrútkach prijme do pracovného pomeru kvalifikovaného vychovávateľa ŠKD na čiastočný úväzok s predpokladaným nástupom  17. 9. 2018.
Podmienky prijatia: v zmysle platnej legislatívy. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.
Životopis s kontaktnými údajmi zasielajte do 13.9.2018 na mail: zshzelinovej@gmail.com
K žiadosti o pracovnú pozíciu je nutné pripojiť aj súhlas so spracovaním osobných údajov. 


Riaditeľstvo ZŠ Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto príjme do pracovného pomeru učiteľa/ky ANJ/ TSV s nástupom do práce od 1.10. 2018. Podmienky prijatia: kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/ 2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ.Iné požiadavky: bezúhonnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita, kreativita, zodpovednosť, komunikačné a organizačné schopnosti.
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018,
• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (posledné dva doklady doloží vybraný uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy). Voľné pracovné miesto bude obsadené výberovým pohovorom.
Požadované doklady posielajte na adresu školy: Základná škola, Dolinský potok 1114/28, 024 01 Kysucké Nové Mesto
e-mail: skola@zssulkovknm.edu.sk tel. č.: 041/421 2556


ZŠ Stráňavy príjme s nástupom od 17. septembra 2018 učiteľa 2. stupňa pre predmety anglický jazyk a nemecký jazyk na zástup počas PN.
Životopis spolu so žiadosťou posielajte na: zs@stranavy.sk . Vybraní uchádzači budú telefonicky oslovení.


6.9.2018

Riaditeľstvo Základnej školy, P. Mudroňa 3, Martin prijme do pracovného pomeru na plný úväzok (100 %) vychovávateľa do školského klubu detí/asistenta učiteľa (delené pracovné miesto), nástup september 2018. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z). Zaradenie do platovej triedy 7 - 10 v zmysle prílohy č. 5 nariadenia vlády SR č. 359/2017 Z.z. – plat v rozsahu 556,50 € (začínajúci pedagogický zamestnanec) – 934 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe, po skončení skúšobnej doby osobný príplatok.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady posielajte do 12.9.2018 na adresu školy: ZŠ, P. Mudroňa 3, Martin, 03601.
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ školy,
e-mail: riaditel@zsmudrona.sk, tel. číslo: 043/4230059, 0917233710


ZŠ s MŠ Ondreja Štefku, M.R. Štefánika 432, 013 03 Varín príjme do pracovného pomeru vychovávateľku ŠKD na plný pracovný úväzok s nástupom do práce 10. septembra 2018. Požadované vzdelanie - stredná pedagogická škola - odbor vychovávateľstvo alebo I. stupeň vysokoškolského štúdia - odbor vychovávateľstvo. Žiadosti so životopisom posielajte do 07.09.2018 na mailovú adresu: riaditel@skola-varin.sk, alebo na adresu školy: ZŠ s MŠ Ondreja Štefku, M. R. Štefánika 432, 013 03 Varín.
Viac informácií poskytneme na tel. čísle 0911 221 994


5.9.2018

ZŠ Horný Vadičov príjme s nástupom od novembra 2018 učiteľa 2. stupňa pre predmety biológia, chémia.  Potrebná je aj znalosť nemeckého  jazyka . Životopis spolu so žiadosťou posielajte na: skola@zshvadicov.edu.sk. Vybraní uchádzači budú telefonicky oslovení. 


Riaditeľ Diagnostického centra Ružomberok oznamuje, že od septembra 2018 je voľná kumulovaná pracovná  pozícia údržbár – šofér
Voľná pracovná pozícia : údržbár - šofér
Termín :   od september 2018 do obsadenia prac. pozície
Miesto výkonu práce:  Diagnostické centrum, Ul. J. Jančeka 32, Ružomberok
Podmienky prijatia : kvalifikačné predpoklady – minimálne stredné vzdelanie, vodičské oprávnenie skupiny B, schopnosť a manuálna zručnosť na výkon remeselných a údržbárskych prác, vyučený a prax v odbore zámočník, stolár, vodoinštalatér, príp. iný odbor,
vyučený elektrikár výhodou – možnosť zaradenia do vyššej platovej triedy, odborná spôsobilosť na samostatnú obsluhu nízkotlakovej kotolne na plynné palivo je tiež výhodou pri posudzovaní k prijatiu, zdravotná spôsobilosť a fyzická zdatnosť ochota pracovať nad rámec pracovného úväzku. Bližšie informácie o voľnom pracovnom mieste podá riaditeľ Diagnostického centra Ružomberok telefonicky alebo osobne. Na osobný pohovor bude pozvaný uchádzač o voľné pracovné miesto na základe podanej písomnej žiadosti a priloženého profesijného životopisu.  Žiadosti je možné podávať najneskôr do 20. 09. 2018 včítane na adresu:  Diagnostické centrum, Ul. J. Jančeka 32, 034 01  Ružomberok alebo doniesť osobne na sekretariát zariadenia.  044/4324209, mobil: 0948310030                               


Riaditeľstvo ZŠ na Ulici Eliáša Lániho v Bytči prijme do pracovného pomeru kvalifikovaného vychovávateľa ŠKD na čiastočný úväzok s predpokladaným nástupom od 10. 9. 2018.
Podmienky prijatia: v zmysle platnej legislatívy. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.
Životopis s kontaktnými údajmi zasielajte do 6. 9. 2018 na mail: skola@zselaniho.sk.
K žiadosti o pracovnú pozíciu je nutné pripojiť aj súhlas so spracovaním osobných údajov.


31.8.2018

Spojená škola internátna, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina vyhlasuje voľnú pracovnú pozíciu majstra odbornej výchovy učebného odboru Čalúnnik  na zástup počas PN s predpokladaným nástupom od 3.9.2018.
Požiadavky  na pracovnú pozíciu: spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky 437/2009 Z.z. MŠSR, časť XII. Majster odbornej výchovy v školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, výučný list  a prax  v odbore. Ponúkaný plat v hrubom v závislosti od dosiahnutého vzdelania:  min. od 600 €  + započítaná prax. Osobnostné predpoklady: zodpovednosť, empatia .Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov. Požadované doklady zasielajte na adresu školy: SŠI, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina, email: sos.ekonomicke@gmail.com , tel. č. 041/565 32 69, 041/565 49 06,  mobil: 0911399211. Prijímanie žiadostí: do 07.09.2018.


28.8.2018
Obec Zákopčie ako zriaďovateľ Materskej školy, Zákopčie 957 prijme do pracovného pomeru učiteľku materskej školy na plný pracovný úväzok na obdobie od 03. 09. 2018 do 31.12. 2018 do MŠ Zákopčie.
Požiadavky: kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ.  Svoje žiadosti spolu s dokladom o vzdelaní zasielajte na adresu: Obec Zákopčie, OÚ Zákopčie 824,  Zákopčie 023 11, prípadne mailom na adresu: obec@zakopcie.sk, telef. kontakt:  041/4344 139.


24.8.2018

Súkromná základná umelecká škola Jánoš, Mostová 4, Ružomberok prijme do pracovného pomeru učiteľa hry na gitare, hry na akordeóne, hry na heligonke a hry na klavíri od septembra 2018 na plný úväzok.Podmienky prijatia: splnené kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy, minimálne vyššie odborné vzdelanie v príslušnom odbore. Požadované doklady: žiadosť o prijatie do prac. pomeru, profesijný životopis, doklady o vzdelaní a súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov. Požadované doklady zasielajte na adresu školy alebo e-mail:  szus@skolajanos.sk. Kontaktná osoba: Mgr. Mária Pašková, tel. 0905 155 991.


23.8.2018

Asistent učiteľa.  Pracovné podmienky:  pracovný pomer na dobu určitú - do 31.8. 2019 – 50% úväzok.
Požadovaná kvalifikácia ( v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.):
 odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.
Ďalšie požiadavky:  komunikatívnosť
Požadované doklady:  prihláška s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,   profesijný životopis,  doklady o vzdelaní, príp. praxi,( vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom),  potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,  výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace - platí len pre prijatých uchádzačov,  súhlas uchádzača na použitie osobných údajov. Termín podania žiadosti: Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte alebo osobne doručte na adresu školy v termíne do 30. augusta 2018.  Adresa školy:  Základná škola s materskou školou Čadca-Horelica, Horelica 429, 02201 Čadca Kontakt: tel.: 0421 /433 41 67   e-mail: zshorelica@centrum.sk


20.8.2018

Obec Ludrová ako zriaďovateľ Materskej školy, Ludrová 391 , 034 71 Ludrová prijme do pracovného pomeru učiteľku materskej školy na plný pracovný úväzok na obdobie počas zastupovania materskej dovolenky do MŠ Ludrová.   Požiadavky: kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ. Svoje žiadosti spolu s dokladom o vzdelaní zasielajte na adresu: Obec Ludrová, Ludrová 239, Ludrová 034 71, poprípade mailom na adresu: starosta@ludrova.sk ; telef. kontakt:  044 / 4352 189 alebo 0903 896 174


17.8.2018
Základná škola Dolná Tižina prijme od 1.9.2018 na plný pracovný úväzok kvalifikovaného učiteľa/ku pre primárne vzdelávanie. Kontaktné údaje na zaslanie žiadosti o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a so súhlasom uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do pracovného pomeru v zmysle zákona o ochrane osobných údajov: Základná škola Dolná Tižina, 013 04 Dolná Tižina 28, tel.: 041/5995078, mobil: 0902701693, email: zsdolnatizina@gmail.com


13.8.2018

Základná škola Klokočov, Ústredie 976, 023 22  Klokočov prijme do pracovného pomeru:
asistenta učiteľa na polovičný úväzok.
Nástup od 01.09.2018 (pracovný pomer na dobu určitú), kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z.z.
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- doklady o vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov.
Termín doručenia dokladov: do 21. augusta 2018 na adresu: Základná škola Klokočov, Ústredie 976, 023 22  Klokočov alebo e-mailom: riaditel@zsklokocov.sk, tel. 0911 650 235.