Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. apríl 2018, Nedeľa
 

Voľné pracovné miesta


 Ponúkame Vám možnosť uverejniť oznámenia o vyhlásení výberového konania na vymenovanie vedúcich pedagogických zamestnancov (Výberové konania), žiadosti , resp. ponuky na voľné pracovné miesta v školách a v školských zariadeniach Žilinského Kraja (Voľné pracovné miesta), voľné kapacity pedagogických i nepedagogických zamestnancov (Prácu hľadajú).
Okesný úrad oznámenia, žiadosti a ponuky záujemcov bezplatne zverejní, nebude však zabezpečovať sprostredkovanie práce. Taktiež nezodpovedá za obsahovú a formálnu stránku jednotlivých dokumentov, pravdivosť a úplnosť údajov zverejnených na základe požiadaviek jednotlivých záujemcov a nenesie právnu ani inú zodpovednosť za následky vzniknuté využitím takto zverejnených informácií.
V prípade Vášho záujmu o zverejnenie oznámenia zašlite krátky a výstižný text, resp. oznámenie o vyhlásení výberového konania na adresu frantisek.chovanak@minv.sk . Ponuky priebežne aktualizujeme podľa Vašich požiadaviek. Vaše oznámenie bude po uplynutí dvoch mesiacov odstránené.

Výberové konania | Prácu hľadajú | Voľné pracovné miesta

 

13.4.2018

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Breza, Lán 314, 029 53  Breza (PDF, 229 kB)


6.4.2018
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy, Školská 394, 013 12 Turie  (PDF, 168 kB)


5.4.2018

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/ka Materskej školy v Stránskom (PDF, 252 kB)


4.4.2018
Výberové konanie  na obsadenie funkcie – riaditeľ/riaditeľka základnej školy s materskou školou: Základná škola s materskou školou, Hlinisko 320, 034 93 Liptovská Teplá (PDF, 260 kB)


Výberové konanie  na obsadenie funkcie – riaditeľ/riaditeľka základnej školy: Základná škola, Ludrová 90, 034 71 Ludrová (PDF, 838 kB)


Výberové konanie  na obsadenie funkcie – riaditeľ/riaditeľka základnej školy s materskou školou: Základná škola s materskou školou, Školská 155/17, 034 91 Ľubochňa (PDF, 122 kB)


29.3.2018

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy:Spojená škola internátna, Murgašova 580, 024 01 Kysucké Nové Mesto (PDF, 164 kB)


Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy:Špeciálna základná škola s materskou školou internátna, Kúpeľná 97, 032 03 Liptovský Ján (PDF, 164 kB)


22.3.2018

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy:Odborné učilište, Stavbárska 11, Martin v celkovom pracovnom úväzku 0,15 (PDF, 163 kB)


22.3.2018
Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: riaditeľ/riaditeľka Centra voľného času, Kuzmányho 105, 010 01 Žilina. (PDF, 198 kB)


12.3.2018

Výberové konanie  na obsadenie funkcie – riaditeľ/riaditeľka základnej školy s materskou školou: Základná škola s materskou školou, Školská 480, 034 95 Likavka (PDF, 120 kB)


9.3.2018

Výberové konanie  na obsadenie funkcie – riaditeľ/riaditeľka materskej školy: Materská škola, Kvačany 232, 032 24 Kvačany (PDF, 289 kB)


 

Prácu hľadajú 

 

17.4.2018

Hľadám prácu ako učiteľka na 1. stupni ZŠ v BY,ZA, PB a okolí(aj počas MD či dlhodobej PN).Mám 12 ročnú prax, 1. doktorát so zameraním na integráciu žiakov so ŠPU do ZŠ, 1. atestáciu  na prácu s interaktívnou tabuľou a 2. atestáciu na projektové vyučovanie. Obe  metódy počas vyučovacích hodín aktívne využívam.  Vyučovala som žiakov i na 2. stupni ZŠ(CHEM, VYV,TSV,HUV). mail: mackova.katka@gmail.com tel.č. 0944/384417


12.4.2018

Pedagogička s 38 r. pedagogickou praxou na ZŠ – primárne vzdelávanie, práca aj  s deťmi s vývinovými poruchami učenia, správania,  rómskou komunitou ,  vyučovanie  v spojených ročníkoch,  momentálne pôsobiaca ako pedagogický asistent  - nižšie sekundárne vzdelávanie ZŠ -  si hľadá prácu pedag. charakteru v mestách: RK, DK, LM, MT, ZA  Mám ukončené magisterské štúdium na UMB v BB,  1. kvalifikačnú skúšku, špecializačné inovačné štúdium – Netradičné modely výchovy a vzdelávania , kvalifikáciu aj pre predprimárne vzdelávanie a vychovávateľstvo. Získané osvedčenia :  koordinátor protidrogovej prevencie,  etická výchova, výchova k anželstvu a rodičovstvu, seminár – Psychoterapia, socioterapia a dieťa, Národný projekt - Škola otvorená všetkým  - certifikát – Inštruktáž pre tímy podporujúce inkluzívne vzdelávanie,  manažérske skúsenosti - niekoľkoročné pôsobenie vo funkcii RŠ.  Kontakt: 0911203656


11.4.2018

Hľadám si prácu ako špeciálny pedagóg , asistentka učiteľa. Pracovala som ako školský šp. pedagóg, v ŠZS ako asistent. Mám aj skúsenosti s autistom.   Som ochotná si  aj doplniť  vzdelanie.  Okres NO. V prípade záujmu ma kontaktujte na tel.č. 0908075648, 0911461520


Hľadám si prácu ako špeciálny pedagóg, vychovávateľka,  asistentka učiteľa.  Mám aj skúsenosti s výučbou NJ. Hľadám prácu v Bytči alebo Žiline.  V prípade záujmu ma kontaktujte na tel.č. 0903044188


Pedagogička s nemalou pedagogickou praxou na ZŠ, SŠ, v diagnosticķých centrách pre deti, s deťmi s vývinovými poruchami učenia, správania, autistami, rómskou komunitou detí, momentálne pôsobiaca ako špeciálny pedagóg hľadá prácu pedag.charakteru v mestách: RK, DK, LM, MT, ZA Ukončné magisterské študium prírodovedných predmetov, náboženskej výchovy katolíckej, štúdium špeciálnej pedagogiky a rok štúdia elementárnej pedagogiky. Získané osvedčenie koordinátor protidrogovej prevencie. Aktívne ovládam NJ, manažérske skúsenosti.  Kontakt: 0908 389 173


Asistent pre deti do školy ( nepedagodický zamestnanec ).Rodičia,ktorí potrebujete k svojmu dieťaťu pomoc tak neváhajte a kontaktujte ma na t.č.: 0948 07 77 30,prípadne mi môžete napísať mail: olgag@zoznam.sk.Okres Liptovský Mikuláš a okolie.


5.4.2018

Hľadám si prácu ako učiteľka SLOVENSKÉHO JAZYKA A BIOLÓGIE na ZŠ alebo SŠ v okrese CA, KNM, ZA. Mám skúsenosti aj s vyučovaním iných predmetov.  Nástup možný od 1.9. 2018. V prípade záujmu ma kontaktujte na tel. č.: 0903 551 110, email: lenka.sumska@azet.sk


Hľadám si prácu ako učiteľ matematiky a  náboženstva v okrese Žilina.  Mám ukončené adaptačné vzdelávanie. Svoju kvalifikáciu si rozširujem štúdiom anglického jazyka. Mám skúsensti aj s výučbou iných predmetov: Dej, OBN,INF.    V prípade záujmu volajte na číslo 0907119771 alebo napíšte na mail pavolzuzcak@centrum.sk.


4.4.2018
Som samostatný pedagóg anglického jazyka v kombinácii s náukou o spoločnosti.Mám prax na ZŠ aj SŠ. Hľadám prácu od škol. r.2018/19 v Žiline. Kontaktovať ma môžete na t.č. 0903 412 617, prípadne email: anjsk38@gmail.com.


9.3.2018

Hľadám si prácu ako učiteľ BIOLÓGIE a/ alebo ANGLIČTINY na 2. stupni ZŠ s nástupom v IX. 2018, ideálne v okrese MT a okolí; som však ochotný presťahovať sa aj mimo Žilinský kraj, napr. do TN, TT či BB kraja. Vyštudoval som biológiu - zoológiu na PriF UK; plánujem si urobiť pedagogické minimum. V júni robím štátnicu z AJ, nie je problém si urobiť v priebehu roka aj z NEMČINY (oba jazyky ovládam aktívne). V rámci VŠ som absolvoval aj predmet Všeobecná geografia, v ktorom som bol jeden z najlepších a v prípade ponuky by som GEOGRAFIU učil radšej než čokoľvek iné (môj naj predmet na gymnáziu). Kontakt: demovicb@gmail.com alebo 0944 758 894.


Hľadám prácu učiteľa GEO - NBV, resp. pedagogického asistenta na ZŠ/SŠ, vychovávateľa v ŠKD, v školskom internáte v okresoch RK, LM, DK, MT, ZA. Mám skúsenosti aj s vyučovaním iných predmetov (dejepis, občianska výchova, informatika, chémia, technická výchova, technika, svet práce). Prax: 7 rokov. Nástup možný ihneď. Prácu prijmem aj počas zástupu materskej či rodičovskej dovolenky alebo dlhodobej PN. Kontakt: 0944 583 659, e-mail:  stenly406@gmail.com


27.3.2018

Hľadám si prácu ako učiteľka MATEMATIKY / ODBORNÝCH EKONOMICKÝCH PREDMETOV / INFORMATIKY v Žiline a blízkom okolí.  V prípade záujmu volajte na číslo 0910 515 036 alebo napíšte na mail murinova.lucia@gmail.com.


26.3.2018

Skúsený pedagóg prijme pozíciu učiteľa dejepisu,  občianskej výchovy,, informatiky, výchovy umením, na ZŠ a SŠ od nového šk. roku 2018/19. Som ochotný vyučovať aj iné predmety v rámci ŠkVP. Prax mám aj ako špeciálny pedagóg. Vyučujem moderným štýlom za pomoci dataprojektora a interaktívnej tabule. Som zodpovedný, precízny a kreatívny. Skúsenosť s projektami EÚ. Žilinský kraj, kontakt: 0911 434 376


23.3.2018
Hľadám prácu ako učiteľka matematiky a chémie od septembra 2018 v okrese Čadca. Mám bohatú prax na strednej aj základnej škole.Kontakt: 0911918390


22.3.2018

Hľadám prácu ako učiteľka na ZŠ, SŠ v okresoch CA, KNM, ZA, v predmetoch vyplývajúcich z uvedeného vzdelania: VŠ II. stupňa kombinácia SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA, ETICKÁ VÝCHOVA. Prebiehajúce rozširujúce štúdium so zameraním BIOLÓGIA (predpokladaný termín ukončenia 9/2018). Skúsenosti: vyučovanie  Slovenského jazyka (1 rok), Estetiky (4 roky) Technológie (4 roky), odbornej praxi v odbore Kozmetik (5 rokov). Prijmem prácu aj na skrátený úväzok alebo zastupovanie. Nástup je možný  od 1.9. 2018. V prípade záujmu ma kontaktujte na tel. č.: 0903 814 569, email: lubomira.kristofikova@gmail.com 


21.3.2018

Hľadám prácu ako učiteľka na 1. stupni ZŠ v Žiline, Bytči a okolí, alebo ako špeciálny pedagóg,  asistentka učiteľa, vychovávateľka v ŠKD/školskom internáte na ZŠ, SŠ. V prípade záujmu volajte na číslo 0915 810 777 alebo e-mail: matoaja@gmail.com. Nástup možný ihneď.


Hľadám si prácu ako učiteľka SLOVENSKÉHO JAZYKA A BIOLÓGIE na ZŠ alebo SŠ v okrese CA, KNM, ZA. Mám skúsenosti aj s vyučovaním iných predmetov.  Nástup je možný ihneď, prípadne od 1.9. 2018. Prijmem prácu aj na skrátený úväzok alebo zastupovanie. V prípade záujmu ma kontaktujte na tel. č.: 0903 551 110, email: lenka.sumska@azet.sk


20.3.2018

Hľadám zamestnanie ako učiteľka matematiky a biológie v okrese Martin alebo Turčianske Teplice. Mám prax na strednej aj základnej škole, skúsenosti s výchovným poradenstvom. Kontakt: michaela.demcakova@gmail.com , 0918 266 480.


Hľadám si prácu ako učiteľka 1. stupňa ZŠ, 2. stupňa ZŠ, SŠ, príp. vychovávateľka v ŠKD, asistent učiteľa v okresoch CA, KNM, ZA od 1.9. 2018. Mám ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa: kombinácia BIOLÓGIA - GEOGRAFIA, a taktiež aj rozširujúce štúdium UČITEĽSTVO PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE. V prípade potreby som schopná vyučovať aj iné predmety. Pedagogická prax: 3 roky. Kontakt: sarlakova.anna@gmail.com


12.3.2018

Hľadám si prácu ako učiteľka v materskej škole alebo vychovávateľka v ŠKD, nakoľko toto zameranie mám vyštudované. Prácu hľadám v Martine alebo Turčianskych Tepliciach prípadne okolí. Nástup možný ihneď. V prípade záujmu ma kontaktujte na e-mail: petraskovan@gmail.com, mobil: 0908/ 319 388


Hľadám si prácu ako učiteľ matematiky a  náboženstva v okrese Žilina.  Mám ukončené adaptačné vzdelávanie. Svoju kvalifikáciu si rozširujem štúdiom anglického jazyka. Mám skúsensti aj s výučbou iných predmetov: Dej, OBN,INF.    V prípade záujmu volajte na číslo 0907119771 alebo napíšte na mail pavolzuzcak@centrum.sk.


Hľadám prácu ako učiteľka na ZŠ, SŠ v RK, LM, LH, MT, DK prípadne v ich okolí. Mám aprobáciu ANJ/NV a viac ako 13 ročnú prax. Učila  som aj na 1. stupni (SJL, VV). Mám záujem aj o prácu asistentky (viem pracovať s integrovanými žiakmi), o prácu na zástup počas MD prípadne PN. Som zodpovedná, tvorivá, flexibilná, s pozitívnym vzťahom k deťom.    Kontakt: mobil: 0907/028 169  e-mail: katarina.kuderova@gmail.com 


Hľadám si prácu ako učiteľka  na ZŠ/SŠ s aprobáciou Bio - Chem v okresoch BY, ZA, PB, PU, KNM.  Momentálne študujem slovenský jazyk a literatúru ako rozširujúce štúdium v Žiline. Kontakt: 0908474449, email: katarina.struhalova@centrum.sk


7.3.2018

Hľadám si prácu ako učiteľka chémie a fyziky v Žiline a blízkom okolí. Nástup možný v septembri 2018. Kontakt: 0915/312969


Hľadám si prácu ako učiteľka GEOGRAFIE a SLOVENSKÉHO JAZYKA v okolí Ružomberka, prípadne v okolí Liptovského Mikuláša, na ZŠ alebo SŠ. Nástup na nový šk. rok 2018/2019. Kontakt: bernadeta.luptakova@gmail.com, 0903 106 151


2.3.2018

Hľadám prácu ako učiteľka aprobácie chémia - biológia od septembra 2018 v Žilinskom kraji 0911435061


28.2.2018

Hľadám  si prácu ako učiteľka anglického jazyka, dejepisu a občianskej náuky na ZŠ, SŠ v  Žiline, Bytči,  a v Martine. Kontakt: 0940 731 672


27.2.2018

Hľadám si prácu ako učiteľ nemeckého a anglického jazyka.Žil som v Londýne a aj v Berlíne.Viedol som kurzy pre dospelých a doučoval som žiakov ZŠ/SŠ/gymnázií a pripravoval som dlhé roky maturantov z NEJ a ANJ na maturity.Hĺadám prácu aj na zástup a mám prax vo vyučovaní fyziky na základnej škole.Som trpezlivý ,mám rád prácu s deťmi.E-mail: LM-muchacho@pobox.sk , Michal Zubek


26.2.2018

Hľadám miesto na ZŠ alebo SŠ ako učiteľ predmetov telesná výchova - geografia s pedag. praxou cca 22 rokov. Kontakt : 0908526869


20.2.2018

Hľadám si prácu ako učiteľka pre primárne vzdelávanie alebo predprimárne vzdelávanie. Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore Učiteľstvo pre primárne vzdelávania a Predškolská a elementárna pedagogika. Mám skúsenosti s prácou v MŠ, ŠKD, ako aj s výučbou na hodinách jednotlivých vyučovacích predmetov, získané v rámci odbornej praxe počas štúdia na strednej a vysokej škole.Medzi moje osobné vlastnosti patrí zodpovednosť, komunikatívnosť, kreativita, príjemné vystupovanie a kladný vzťah k deťom.Nástup možný od 1.6. 2018. Kontakt: 0944 167 612, e-mail: monika.tlachova@gmail.com


 
 

   
Voľné pracovné miesta

 

20.4.2018

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou Slovenského učeného tovarišstva Veľké Rovné prijme kvalifikovaného učiteľa pre nižšie stredné  vzdelávanie s aprobáciou ANJ s  nástupom od 27. augusta 2018. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.).
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady zasielajte na adresu školy: ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné  302, 013 62 Veľké Rovné, v písomnej podobe alebo mailom na zsustredie@gmail.com . Ukončenie výberu zamestnancov
Kontaktná osoba: Mgr. Mária Milučká, riaditeľka školy, e-mail: tel. číslo: 0904498396


 

18.4.2018

Riaditeľka ZŠ s MŠ Skalité - Kudlov prijme do pracovného pomeru s nástupom od 9/2018 učiteľa pre primárne vzdelávanie.
Úväzok: 100 %.
Požiadavky: Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/ 2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ.
Pracovné nasadenie, spoľahlivosť, flexibilita, kreativita, zodpovednosť.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady posielajte do 20.5.2018 na adresu školy : Základná škola s materskou školou Skalité - Kudlov č. 781, 023 14 Skalité, alebo elektronickou formou na e-mail: skola@zskskalite.edu.sk.  


17.4.2018

Pedagogická a sociálna akadémia, SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice  perspektívne príjme do pracovného pomeru učiteľov kvalifikovaných pre  strednú školu na vyučovanie predmetov matematika, informatika, tvorivá
dramatika, hudobná výchova (aj hra na hudobný nástroj), anglický jazyk,  aj v kombináciách, ideálne v kombinácii s pedagogikou a psychológiou.  Žiadosť, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov posielajte na  
mail: riaditel.pasatt@vuczilina.sk , prípadne na adresu školy.


Základná škola Nábrežná v Kysuckom Novom Meste prijme s nástupom od  02.05.2018  do pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu : správca počítačovej siete.
Kvalifikačné predpoklady:  úplné stredoškolské  vzdelanie
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklad o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti  (posledné dva doklady doloží  len vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy).
Všetky požadované doklady zasielajte do:   23.04.2018
- e-mailom na adresu :   zsnabreznaknm1@gmail.com    - poštou na adresu: ZŠ Nábrežná, Nábrežná 845/17, 024 01 Kysucké Nové Mesto


Riaditeľka ZŠ s MŠ Hôrky prijme do pracovného pomeru s nástupom od 9/2018 učiteľa pre primárna vzdelávanie.
Úväzok: 100 %.
Požiadavky: Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/ 2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ.
Pracovné nasadenie, spoľahlivosť, flexibilita, kreativita, zodpovednosť - podmienka.

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov.

Požadované doklady posielajte do 15.5.2018 na adresu školy : Základná škola s materskou školou Hôrky, Hôrky 200, 010 04 Žilina, alebo elektronickou formou na e-mail: riaditel.zshorky@gmail.com.   Voľné pracovné miesto bude obsadené na základe otvorenej hodiny kandidátov a následným pohovorom.
Na výberové konanie budú pozvaní iba tí kandidáti, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.


 

16.4.2018

Riaditeľka ZŠ s MŠ Dolná Trnovská 36, Žilina,  prijme do pracovného pomeru s nástupom od 9/2018 vychovávateľa/ku do ŠKD.Požiadavky: Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/ 2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ. Bezúhonnosť, spoľahlivosť, flexibilita, kreativita, zodpovednosť.Zoznam požadovaných dokladov:• žiadosť o prijatie do zamestnania,• štruktúrovaný životopis,• doklady o ukončenom vzdelaní,• súhlas so spracovaním osobných údajov.Požadované doklady posielajte do 15.6.2018 na adresu školy : Základná škola s materskou školou, Dolná Trnovská 36, 010 01 Žilina, alebo elektronickou formou na e-mail: riaditel.zstrnove@gmail.com.   Voľné pracovné miesto bude obsadené výberovým pohovorom.


11.4.2018

Základná škola, Hlavná 375/26, 013 02 Gbeľany prijme do pracovného pomeru asistenta učiteľa s predpokladaným nástupom od 2.5.2018 na 0,56 %  pracovného úväzku do 31.8.2018.
Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky. Ďalšie požiadavky: ovládanie štátneho jazyka, vek nad 18 rokov, bezúhonnosť.
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielať do 23. 4. 2018 na adresu : Základná škola, Hlavná 375/26, 013 02 Gbeľany alebo mailom na zsgbelany@gmail.com. Bližšie informácie telefonicky na  čísle : 041/5980014.


Základná škola, Hlavná 375/26, 013 02 Gbeľany prijme do pracovného pomeru ekonómku – účtovníčku s predpokladaným nástupom  od 2.5.2018 na zástup počas MD. Požiadavky – splnenie kvalifikačných predpokladov, znalosť informačného systému URBIS, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť,  pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita. Pracovný úväzok čiastočný. Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov  zasielať do 23. 4. 2018 na adresu: Základná škola, Hlavná 375/26, 013 02 Gbeľany alebo mailom na  zsgbelany@gmail.com. Ďalšie informácie telefonicky na t. č. 041/5980014.


6.4.2018

Riaditeľka ZŠI pre žiakov s NKS, Jamník hľadá logopéda, zástup MD, od 1.5.2018. Miesto výkonu CŠPP Liptovský Mikuláš. Radi medzi nami privítame absolventa Katedry logopédie, štátna záverečná skúška z logopédie je podmienkou prijatia. Kontakt: 0944 268 065, Šúleková Janka


 

Spojená škola, Hlavná 2, 010 09 Žilina – Bytčica prijme od 1. 5. 2018 do pracovného pomeru na zástup počas MD majstra odbornej výchovy pre učebný odbor fotograf na plný pracovný úväzok.
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa resp. úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v zmysle časti XI. Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009.
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklad o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti  (posledné dva doklady doloží   vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy). Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so štruktúrovaným životopisom a kontakt (telefonický alebo e-mailový) zašlite písomne na adresu: Spojená škola, Hlavná 2, 010 09 Žilina - Bytčica alebo prostredníctvom elektronickej pošty do 20. 04. 2018 na adresu: skola@sszaby.sk


Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
prijme do pracovného pomeru na zástup počas materskej a rodičovskej dovolenky
sekretárku riaditeľky školy, správcu registratúry s nástupom v polovici mája 2018
Kvalifikačné predpoklady: stredoškolské vzdelanie s maturitou
Ďalšie požiadavky:
- prax v správe registratúry a vedenie registratúrneho strediska
- výhodou znalosť programu Fabasoft, ASC agenda
- práca s PC (excel, word, outlook)
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- samostatnosť pri práci, zodpovednosť
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
- profesijný štruktúrovaný životopis
- fotokópia dokladov o vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. a v znení neskorších predpisov
Náplň práce:
- administratívne a sekretárske práce, vedenie agendy žiakov cez program ASC agenda
- vedenie registratúrneho strediska školy
- evidencia došlej a odoslanej pošty prostredníctvom programu Fabasoft,
- evidencia a vydávanie učebníc
Platové podmienky:
- na základe stupnice platových taríf podľa Zákona 553/2003 Z.z. o  odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladmi o ukončenom vzdelaní  a kontakt (telefonický alebo e-mailový) zašlite písomne na adresu:
SOŠ podnikania, Sasinkova 45, 010 01 Žilina alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: mazgutova@sospza.sk do 04.05.2018. Termín pohovoru bude oznámený po spracovaní žiadostí.


 

5.4.2018

Riaditeľka ZŠ s MŠ Hôrky prijme do pracovného pomeru s nástupom od 9/2018 špeciálneho pedagóga.
Úväzok: 100 %.
Požiadavky: Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/ 2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ.
Bezúhonnosť, spoľahlivosť, flexibilita, kreativita, zodpovednosť.
Prax v danej oblasti podmienkou prijatia.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady posielajte do 15.5.2018 na adresu školy : Základná škola s materskou školou Hôrky, Hôrky 200, 010 04 Žilina, alebo elektronickou formou na e-mail: riaditel.zshorky@gmail.com.   Voľné pracovné miesto bude obsadené výberovým pohovorom.


 


4.4.2018

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Lúčky 521, 034 82 prijme:
učiteľku / učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie na vyučovanie predmetu matematika na plný úväzok s predpokladaným nástupom od 27.08.2018. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas na spracovanie osobných údajov.
Požadované doklady zasielajte na adresu školy: ZŠ s MŠ, Lúčky 521, 034 82 Lúčky.
Kontaktná osoba: PaedDr. Tomáš Brček, riaditeľ školy,  email: riaditel@zsluckykupele.sk, tel. č. 0915 818 627


Základná škola Turzovka prijme učiteľa matematiky.
Úväzok: 100 %
Požiadavky: Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/ 2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ. Bezúhonnosť, spoľahlivosť, flexibilita, kreativita, zodpovednosť.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Bližšie informácie o pracovnom mieste na tel. č. 0915 751 836
Požadované doklady posielajte do 13. 04. 2018 na adresu školy: Základná škola Turzovka - Bukovina 305 alebo elektronickou formou na e-mail: zsturzovka@gmail.com. Na pohovor budú pozvaní vybraní uchádzači telefonicky alebo elektronicky.


29.3.2018

Riaditeľka Súkromnej materskej školy Lienka v Martine prijme do pracovného pomeru: Učiteľ/ka pre predprimárne vzdelávanie (MŠ)
Od uchádzača vyžadujeme:
• Ukončené stredoškolské vzdelanie v odbore alebo ukončené vysokoškolské vzdelanie I, II stupňa v odbore predškolskej pedagogiky alebo ukončené vzdelanie pre primárne vzdelávanie
• Kvalifikované vedenie detí predškolského veku
• Aktívnu znalosť anglického jazyka (je finančne ohodnotená)
• Flexibilitu
• Loajálnosť
• Komunikatívnosť
• Otvorenosť
• Samostatnosť a odbornosť pri riešení rôznych situácií
• Schopnosť viesť mimo vyučovacie aktivity
• Jasný hodnotový rámec pri výchove detí založený na rodinných hodnotách
• Schopnosť práce na počítači v bežných kancelárskych aplikáciách
• Zmysel pre tímovú prácu
Prednosťami uchádzača sú:   Skúsenosti s prácou s deťmi predškolského veku
Druh pracovného pomeru:  Plný úväzok (zástup za materskú dovolenku ),
Prečo si vybrať prácu v SMŠ Lienka?   Práca v skvelom, mladom, pružnom a kreatívnom kolektíve. Možnosť profesijného rastu. Možnosť sebarealizácie. Práca v podnetnom prostredí s menším počtom detí. Pestré aktivity v rámci programu celoročných aktivít.
Motivačný list so žiadosťou a štruktúrovaným životopisom v slovenskom jazyku môžete zasielať na uvedenú mailovú adresu do 11.05.2018. O ďalšom postupe Vás budeme včas informovať.
Adresa: Súkromná materská škola Lienka, J. Lettricha 2, 036 01 Martin   Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Grendárová, riaditeľka súkromnej materskej školy Lienka     tel.: 0915 814 512,  mail: lenka.grendarova@gmail.com


 

28.3.2018

Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, aprobácia slovenský jazyk a literatúra , dejepis.Úväzok: 100 %.Dátum nástupu:10. 4. 2018
Požiadavky: Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/ 2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ. Bezúhonnosť, spoľahlivosť, flexibilita, kreativita, zodpovednosť.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady posielajte do 03. 04. 2018 na adresu školy : Základná škola s materskou školou, Makov 264, 02356 Makov alebo elektronickou formou na e-mail: zsmakov@centrum.sk.  Voľné pracovné miesto bude obsadené výberovým pohovorom.


27.3.2018

Riaditeľka Gymnázia, Veľká okružná 22, Žilina prijme do pracovného pomeru pracovníčku na pracovnú pozíciu: UPRATOVAČKA
Predpokladaný termín nástupu: 01. 06. 2018
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Doba určitá: s možnosťou zmeny na neurčitú
Náplň práce: upratovanie priestorov školy a priľahlých častí.
Požiadavky na zamestnanca:
Vzdelanie: minimálne základne vzdelanie
Znalosti: manuálna zručnosť a samostatnosť
Osobné predpoklady, ďalšie požiadavky: bezúhonnosť,  dôslednosť, zodpovednosť, svedomitý a iniciatívny prístup k práci.
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a so súhlasom uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte 25. 05. 2018  na  adresu: ymnázium, Veľká okružná 22, 010 01 Žilina alebo na  mailovú adresu: gvoza@gvoza.sk .Bližšie informácie o voľnom pracovnom mieste poskytnú: Bc. Jana Szkanderová, Mgr. Gabriela Bajzová na tel. čísle: 041 /5620288.


21.3.2018
SPOJENÁ  ŠKOLA, Hattalova 471, 027 43  Nižná prijme do pracovného pomeru učiteľa odborných elektrotechnických predmetov pre školský rok 2018/2019. Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské  vzdelanie II. stupňa v danom odbore. Žiadosť o prijatie do zamestnania a  štruktúrovaný životopis zašlite najneskôr do 31.04.2018 prostredníctvom elektronickej pošty  na adresu ssnizna@ssnizna.sk, telefonický kontakt 043/5505727.


15.3.2018

Základná škola Ul. jahodnícka v Martine príjme do pracovného pomeru učiteľa /učiteľku s aprobáciou matematika na plný úväzok.
Predpokladaný termín nástupu je od 01.09. 2018.  Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zašlite do 27.04. 2017  na e-mailovú adresu:  zsjahodnicka@zsjahodmt.edu.sk,  prípadne doručte osobne alebo poštou na adresu školy.  Na pohovor budú vybraní uchádzači pozvaní telefonicky. Kontakt : 043-4134488, ďalšie kontakty na    http://www.zsjahodnickamt.sk/o-skole/kontakty/ 


Základná škola Ul. jahodnícka v Martine príjme do pracovného pomeru učiteľa /učiteľku s aprobáciou fyzika - technika na plný úväzok.
Predpokladaný termín nástupu je od 01. 09. 2018.  Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zašlite do 27.4.2018  na e-mailovú adresu:   zsjahodnicka@zsjahodmt.edu.sk,  prípadne doručte osobne alebo poštou na adresu školy.  Na pohovor budú vybraní uchádzači pozvaní telefonicky.
Kontakt : 043-4134488, ďalšie kontakty na    http://www.zsjahodnickamt.sk/o-skole/kontakty/


Základná škola Ul. jahodnícka v Martine príjme do pracovného pomeru učiteľa /učiteľku s aprobáciou 1. stupeň ZŠ (primárne vzdelávanie) - anglický jazyk pre 1. stupe ZŠ na plný úväzok.
Predpokladaný termín nástupu je od 01. 09. 2018.  Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zašlite do 27.04.2018  na e-mailovú adresu:  zsjahodnicka@zsjahodmt.edu.sk,  prípadne doručte osobne alebo poštou na adresu školy.  Na pohovor budú vybraní uchádzači pozvaní telefonicky.
Kontakt : 043-4134488, ďalšie kontakty na    http://www.zsjahodnickamt.sk/o-skole/kontakty/


13.3.2018

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Kotešová prijme na zástup počas MD učiteľa/učiteľku pre nižšie stredné vzdelávanie s nástupom od 16. apríla 2018, požadovaná aprobácia: ANJ. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.). 
Zoznam požadovaných dokladov: 
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov. 
Požadované doklady zasielajte na adresu školy: ZŠ s MŠ Kotešová, 013 61 Kotešová 378. 
Kontaktná osoba: Mgr. Mária Mihoková, riaditeľka školy, e-mail:
zs.kotesova@azet.sk, tel.: 041/554 06 69


7.3.2018

Spojená škola internátna, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina, prijme do pracovného pomeru asistenta učiteľa s nástupom ihneď.
Požiadavky  na pracovnú pozíciu:
- spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky 437/2009 Z.z. MŠSR, časť XVII Pedagogický asistent.
- výhodou je znalosť grafických počítačových programov Photoshop, Pinacle, CorelDRAW na úrovni pokročilý, záujem o fotografovanie.
Zoznam požadovaných dokladov:
- Žiadosť o prijatie do zamestnania
- Štruktúrovaný životopis
- Doklady o ukončenom vzdelaní
- Súhlas so spracovaním osobných údajov
Požadované doklady zasielajte na adresu školy: SŠI, Fatranská 3321/22,
010 08 Žilina, email: ssiza@ssiza.sk, tel. č. 041/565 32 69, 041/565 49
06  do 12.03.2018, 14:00 hod.


Spojená škola internátna, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina, prijme do pracovného pomeru majstra odbornej výchovy učebného odboru 6451 H aranžér s nástupom od 01.09.2018.
Požiadavky  na pracovnú pozíciu:
- spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky 437/2009 Z.z. MŠSR, časť XII. Majster odbornej výchovy v školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.
- výhodou je znalosť grafického počítačového programu CorelDRAW na úrovni pokročilý, záujem o aranžovanie kvetov a rôznych dekorácií.
Zoznam požadovaných dokladov:
- Žiadosť o prijatie do zamestnania
- Štruktúrovaný životopis
- Doklady o ukončenom vzdelaní
- Súhlas so spracovaním osobných údajov
Požadované doklady zasielajte na adresu školy: SŠI, Fatranská 3321/22,
010 08 Žilina, email: ssiza@ssiza.sk, tel. č. 041/565 32 69, 041/565 49
06  do 15.06.2018, 14:00 hod.


Spojená škola internátna, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina, prijme do pracovného pomeru učiteľa strednej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, učiteľ praktickej školy a odborného učilišťa s nástupom od 01.09.2018.
Požiadavky  na pracovnú pozíciu:
- spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky 437/2009 Z.z. MŠSR, časť IX. Učiteľ strednej školy v triedach a školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, učiteľ praktickej školy a odborného učilišťa.
- aprobácia slovenský jazyk, anglický jazyk.
Zoznam požadovaných dokladov:
- Žiadosť o prijatie do zamestnania
- Štruktúrovaný životopis
- Doklady o ukončenom vzdelaní
- Súhlas so spracovaním osobných údajov
Požadované doklady zasielajte na adresu školy: SŠI, Fatranská 3321/22,
010 08 Žilina, email: ssiza@ssiza.sk, tel. č. 041/565 32 69, 041/565 49
06  do 15.06.2018, 14:00 hod.


1.3.2018

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku, M. R. Štefánika, Varín prijme na zástup  počas PN učiteľa/učiteľku pre nižšie stredné  vzdelávanie s nástupom od 1. marca 2018, požadovaná aprobácia: ANJ. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.).
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady zasielajte na adresu školy: ZŠ s MŠ Ondreja Štefku, M. R. Štefánika 432, 013 03 Varín.
Kontaktná osoba: PaedDr. Monika Filová, riaditeľka školy, e-mail: riaditel@skola-varin.sk, tel. číslo: 0911/221994


28.2.2018

ZŠ Rudina príjme do  pracovného pomeru upratovačku na plný úväzok s nástupom od 1.marca 2018. Záujemca sa môže kontaktovať mailom na zsrudina@gmail.com,príp.tel 0911991390.


27.2.2018

Základná škola s materskou školou, Lutiše 65, prijme do pracovného pomeru učiteľa pre 2. stupeň ZŠ  s aprobáciou  Anglický jazyk - Nemecký jazyk. Nástup: od 01.03.2018. Žiadosti zasielajte na adresu: zslutise@gmail.com. Bližšie informácie u riaditeľky školy  na tel.čísle: 041/5976 105


Súkromná ZŠ, Oravská cesta 11 v Žiline prijme učiteľku / učiteľa  nižšieho stredného vzdelávania (2.stupeň ZŠ) s aprobáciou nemecký jazyk s nástupom ihneď (zastupovanie počas MD).Kontakt: oravskaszs@gmail.com, 0911/558335.


Riaditeľstvo ZŠ s MŠ A.F. Kollára, Školská 86, Terchová  prijme: učiteľku/ učiteľa primárneho vzdelávania  na plný úväzok s nástupom od 12.03.2018 – zastupovanie počas PN.   
Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas na spracovanie osobných údajov.
Požadované doklady zasielajte na adresu školy: ZŠ s MŠ A.F. Kollára, Školská 86, Terchová
email: zsmsterchova© gmail.com , tel. č . 041 / 5695 388


Riaditeľstvo ZŠ s MŠ A.F. Kollára, Školská 86, Terchová  prijme:   kuchárku  na plný úväzok s nástupom od 01.03.2018 – zastupovanie počas dlhodobej  PN.      
Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní, zdravotný preukaz,
• súhlas na spracovanie osobných údajov.
Požadované doklady zasielajte na adresu školy: ZŠ s MŠ A.F. Kollára, Školská 86, Terchová
email: zsmsterchova© gmail.com , tel. č . 0911 067 705