Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. jún 2020, štvrtok
 

Všetko o pátraní

Jednou zo základných úloh, ktoré plní Policajný zbor v zmysle § 2 odst. 1 písm. l zákona NR SR č. 171/93 Z.z. o Policajnom zbore, je pátranie po osobách a pátranie po veciach.

Pátranie, vo svojom pravom zmysle slova, môže byť uskutočnené iba voči konkrétnemu a individuálne určenému objektu, t.j. takému, ktorý má svoje špecifické znaky a nemôže byť zamenený s iným objektom. Pátranie, z pohľadu významu slova pátrania po neznámom páchateľovi, je úlohou orgánov činných v trestnom konaní a ostatných operatívnych služieb, pri ktorej je potrebné zistiť či skutok, ktorý sa stal je trestným činom a kto je jeho páchateľom.

Jedným z hlavným cieľom pátracej činnosti je zadržanie osoby, ktorá sa skrýva pred orgánmi činnými v trestnom konaní v úmysle vyhnúť sa trestnému stíhaniu alebo výkonu trestu, t.j. realizácia represívnej funkcie. Účinné pátranie však plní viacero čiastkových úloh, a prispieva k tomu, aby:

 1. boli čo najskôr nájdené hľadané osoby alebo predmety,
 2. bolo zabránené páchaniu nových trestných činov,
 3. boli odhalené skryté (latentné) trestné činy,
 4. boli (pomocou hľadaných predmetov) zistení neznámi páchatelia,
 5. boli zistené a odstránené príčiny a podmienky trestného konania páchateľov.

Postup pri pátraní po osobách a veciach upravuje nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky č. 53/2007 o postupe pri pátraní po osobách a veciach. Už jeho základné ustanovenia určujú, že pátranie po osobách a veciach vykonáva každý policajt, pričom čiastkové úlohy na tomto úseku zabezpečujú aj zamestnanci pri plnení úloh štátnej správy. Zodpovednosť za organizovanie, výkon, koordináciu a kontrolu pátrania je v Policajnom zbore zverená útvarom služby kriminálnej polície.

Podľa spôsobu realizácie sa delí pátranie na pátranie výkonné a administratívne. Výkonným pátraním sa rozumie sústavná, cieľavedomá a aktívna činnosť zameraná na vypátranie objektu pátrania priamo v teréne. K tejto činnosti patrí najmä získavanie konkrétnych informácií o hľadanom objekte a ich hodnotenie, vytvorenie a previerka pátracích verzií, vrátane prijatia príslušných opatrení pri nájdení hľadaného objektu Vytváranie a využívanie rôznych administratívnych pomôcok pri pátraní je obsahom činnosti administratívneho pátrania.

Hľadané osoby rozdeľujeme do rôznych kategórií predovšetkým na základe opatrení, ktoré je nevyhnutné vykonať po vypátraní osoby:

osoba  hľadaná za účelom zistenia jej súčasného pobytu

Jej vypátranie je nevyhnutné na zaistenie jej prítomnosti napríklad pri  úkonoch spojených s trestným konaním a pokus o jej predvedenie bol neúspešný, alebo z iných závažných dôvodov (postupuje sa podľa pokynov uvedených v poznámke záznamu). Ak nie je v poznámke uvedené inak, môže miesto pobytu policajt  zistiť aj na mieste, o čom spíše záznam a ten zašle vyhlasovateľovi po telefonickom vyrozumení.

 1. osoba  hľadaná v súvislosti s podozrením zo spáchania trestného činu

  Takúto osobu policajt požiada, aby sa ihneď alebo v určený čas (spravidla ihneď) dostavila na útvar Policajného zboru za účelom podania vysvetlenia (§17 zák. č. 171/1993 o PZ); ak jeho výzve nevyhovie, môže ju predviesť a kontaktuje osobu uvedenú v poznámke. Policajt je povinný predvedenú osobu odovzdať orgánom činným v trestnom konaní, ak zistí, že sú dôvody na jej odovzdanie (§17 zák. č. 171/1993 o PZ).

 2. hľadané osoby, na ktoré bol vydaný príkaz na zatknutie

  V  prípade osôb, na ktoré bol vydaný príkaz na zatknutie, príkaz na dodanie do výkonu trestu, európsky alebo medzinárodný zatýkací rozkaz, policajt osobu zatkne a dodá ju podľa povahy príkazu príslušnému sudcovi, do najbližšej väznice alebo príslušnému krajskému prokurátorovi. V prípade žiadosti zo zahraničia kontaktuje Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia PZ.

 3. väzni na úteku,  alebo väzni, ktorí sa nevrátili z prerušenia výkonu trestu

  V takom prípade policajt dodá osobu do najbližšej väznice.

 4. hľadané osoby, ktoré utiekli zo zariadenia pre výkon ochranného liečenia alebo ochrannej výchovy, kam boli umiestnené na základe rozhodnutia súdu 

  Policajt  vyrozumie príslušné zariadenie, ktoré je povinné si osobu prevziať alebo zabezpečiť jej umiestnenie.

 5. svedkovia

  Sú to osoby, na na ktoré  bolo vydané uznesenie súdu, aby bola obmedzená ich osobná sloboda a aby boli predvedené( § 88 TP). Po predvedení policajt vyrozumie príslušného sudcu a postupuje podľa jeho pokynov.

Nezvestné osoby mladšie ako 18 rokov sa vždy predvádzajú na útvar PZ a vyrozumieva sa rodič alebo iný zákonný zástupca, aby si osobu prevzal. Pokiaľ si zákonný zástupca nemôže alebo nechce dieťa prevziať, je nevyhnutné umiestniť dieťa do bezpečia za asistencie pracovníkov oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na obvodných úradoch.

U nezvestných osôb starších ako 18 rokov je nevyhnutné preveriť dotazom, či súhlasia s oznámením miesta svojho pobytu oznamovateľovi nezvestnosti. Pokiaľ tento súhlas nedajú, rešpektuje sa ich právo na slobodný pohyb a oznamovateľovi sa oznámi, že nezvestná osoba bola vypátraná, je živá a zdravá, avšak neželá si oznámiť miesto svojho pobytu. Pátranie sa ukončí.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Čo robiť ak sa stratí dieťa? (PDF, 6 MB)