Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. júl 2020, streda
 

Podmienky späťvzatia kandidátnej listiny, vzdania sa a odvolania kandidatúry pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a pre voľby predsedu samosprávneho kraja

 

K späťvzatiu kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, vzdaniu sa kandidatúry kandidátom a k odvolaniu kandidatúry politickou stranou alebo koalíciou môže dôjsť najneskôr 48 hodín pred začatím volieb.

Politická strana alebo koalícia môže vziať späť svoju kandidátnu listinu písomne prostredníctvom splnomocnenca.

Kandidát musí vzdanie sa kandidatúry urobiť v listinnej forme. Jeho podpis musí byť úradne osvedčený.

Politická strana alebo koalícia, ktorá kandidáta kandidovala, môže odvolať kandidáta písomne prostredníctvom splnomocnenca.

Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, vzdanie sa alebo odvolanie kandidatúry musí byť doručené predsedovi volebnej komisie samosprávneho kraja, ktorý zabezpečí ich zverejnenie vo volebných miestnostiach. Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, vzdanie sa alebo odvolanie kandidatúry nemožno vziať späť.

Ak sa kandidát vzdal alebo bol odvolaný po zaregistrovaní kandidátov, zostávajú údaje o ňom na hlasovacom lístku, ale pri prideľovaní mandátov sa na neho neprihliada.