Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. august 2020, štvrtok
 

Informácia k vedeniu volebnej kampane pre kandidujúce politické strany


Vedenie volebnej kampane
politickou stranou alebo politickým hnutím
pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017


     Volebná kampaň podľa § 2 ods. 2 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 69/2017 Z. z. (ďalej len „zákon o volebnej kampani“) vedená politickou stranou alebo politickým hnutím (ďalej len „politická strana“) začínadňom zverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „vyhlásenie volieb“) a končí 48 hodín predo dňom konania volieb.

     V súvislosti s vedením volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 vyplývajú pre politickú stranu nasledovné povinnosti:

Limit nákladov
(§ 7 a § 22 v spojení s § 3 ods. 1 zákona o volebnej kampani)

     Politická strana, ktorá vedie volebnú kampaň vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, môže vynaložiť na volebnú kampaň najviac 500 000 eur.
     Do limitu nákladov politickej strany sa započítava aj rozdiel medzi cenou daru alebo iného bezodplatného plnenia uvedenou v zmluve a cenou obvyklou a prostriedky, ktoré politická strana vynaložila na svoju propagáciu od 31. marca 2017.

Osobitný platobný účet
(§ 3 ods. 2, 4, 5 a 6 a § 18 ods. 2 zákona o volebnej kampani)

     Finančné prostriedky určené na volebnú kampaň musí politická strana viesť na osobitnom platobnom účte (ďalej len "osobitný účet") vedenom v banke alebo v pobočke zahraničnej banky (ďalej len „banka“). Na finančné prostriedky vedené na osobitnom účte sa vzťahujú ustanovenia § 22 až 24 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o politických stranách“).

     Údaje na osobitnom účte musia byť bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné tretím osobám a musia zobrazovať prehľad platobných transakcií
v rozsahu údajov o sume, dátume zaúčtovania, mene a priezvisku alebo názve platiteľa, texte účtovného zápisu a variabilnom symbole (ďalej len „prehľad platobných transakcií“). Tento špecifický typ platobného účtu nazývajú banky spravidla ako „transparentný účet“.

Vkladanie finančných prostriedkov na osobitný účet
(§ 3 ods. 2, 4, 5 a 6 a § 18 ods. 1 zákona o volebnej kampani)

     Na osobitný účet musia byť vložené finančné prostriedky výlučne prevodom z iného platobného účtu.
     Na osobitný účet možno vkladať finančné prostriedky do 48 hodín predo dňom konania volieb. Na osobitný účet nesmú byť prijaté finančné prostriedky po tejto lehote.
     Ak politická strana nechce prijať finančné prostriedky poukázané na osobitný účet, bezodkladne tieto finančné prostriedky vráti na účet darcu.
     Politická strana ako vlastník osobitného účtu zodpovedá za vedenie finančných prostriedkov na osobitnom účte v súlade so zákonom o volebnej kampani.

Úhrada nákladov volebnej kampane v hotovosti
(§ 18 ods. 3 zákona o volebnej kampani)

     V prípade potreby úhrady nákladov na volebnú kampaň v hotovosti, musí politická strana potrebné finančné prostriedky vybrať z osobitného účtu. Ak boli finančné prostriedky vybrané v hotovosti, politická strana je povinná viesť evidenciu o použití takýchto prostriedkov.

Nakladanie s nepoužitými finančnými prostriedkami na osobitnom účte
(§ 18 ods. 2 zákona o volebnej kampani)

     S finančnými prostriedkami na osobitnom účte nepoužitými na volebnú kampaň nemožno nakladať 90 dní
po vyhlásení výsledkov volieb a počas konania vo veci porušenia pravidiel financovania volebnej kampane. V tejto lehote nemožno osobitný účet ani zrušiť, vkladať naň finančné prostriedky a nemožno z neho prevádzať finančné prostriedky.

Údaje o objednávateľovi a dodávateľovi
(§ 15 zákona o volebnej kampani)

     Politická strana je povinná zabezpečiť, aby odvysielaná politická reklama, zverejnená platená inzercia, zverejnené volebné plagáty a všetky ďalšie spôsoby vedenia volebnej kampane obsahovali údaje o objednávateľovi a dodávateľovi v rozsahu meno, priezvisko a obec trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a názov a sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu; to isté sa vzťahuje aj na prezentáciu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky.
     Ak ide o drobné reklamné predmety, ako sú odznaky, perá, kľúčenky, prívesky, prípadne iné a v prípade vysielania politickej reklamy v rozhlasovom vysielaní kratšej ako 30 sekúnd uvádza sa len údaj o objednávateľovi.

Evidencia o použití prostriedkov na volebnú kampaň
(§ 3 ods. 7až 9 zákona o volebnej kampani)

     Politická strana je povinná viesť osobitnú evidenciu o použití prostriedkov na volebnú kampaň v členení:
a)  náklady na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky,
b)  náklady na úhradu platenej inzercie alebo reklamy,
c)  náklady na vysielanie politickej reklamy podľa § 32 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov,
d) náklady na úhradu volebných plagátov,
e)  náklady obchodnej spoločnosti podľa § 20 ods. 3 a ods. 4 písm. b) až d) zákona o politických stranách,
f)  cestovné výdavky členov politickej strany a prehľad cestovných náhrad zamestnancov politickej strany podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,
g)  prehľad darov a iných bezodplatných plnení, ktorých hodnota sa určuje podľa § 23 ods. 7 a 8 zákona o politických stranách,
h)  všetky ostatné náklady politickej strany na propagáciu jej činnosti, cieľov a programu.

     Pri uchovávaní účtovných dokladov z evidencii o použití prostriedkov na volebnú kampaň musí politická strana postupovať podľa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov; výpisy z osobitného účtu musí politická strana uchovávať 5 rokov od ich vydania.

Zverejnenie správy o nákladoch na volebnú kampaň
(§ 7 zákona o volebnej kampani)

     Politická strana je povinná zverejniť na svojom webovom sídle správu o prostriedkoch, ktoré vynaložila na volebnú kampaň v členení podľa osobitnej evidencie a doručiť ju Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) v listinnej podobe a elektronickej podobe do 30 dní po vykonaní volieb. Ministerstvo vnútra zverejní túto správu na svojom webovom sídle do 30 dní od jej doručenia a je prístupná verejnosti na päť rokov.

     Vzor formulára „Správa o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň politickou stranou alebo politickým hnutím pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017“ je uverejnený na tejto webovej stránke ako Dokument na stiahnutie.

Doručenie dokladov, podanie informácie, vysvetlenia alebo poskytnutie údajov
(§ 3 ods. 10 zákona o volebnej kampani)

     Politická strana je povinná doručiť na požiadanie ministerstva vnútra doklady vzťahujúce sa k osobitnému účtu, k evidencii nákladov na volebnú kampaň, podať informáciu, vysvetlenie alebo poskytnúť akýkoľvek údaj týkajúci sa požadovaných dokladov do desiatich dní od doručenia žiadosti.

Oznámenie adresy webového sídla osobitného účtu
(§ 3 ods. 4 zákona o volebnej kampani)

     Politická strana je povinná oznámiť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe ministerstvu vnútra adresu webového sídla osobitného účtu, ktorú ministerstvo vnútra následne zverejní na svojom webovom sídle.  Adresou webového sídla osobitného účtu sa rozumie odkaz na webovú stránku (t.j. link), na ktorej je zverejnený prehľad platobných transakcií osobitného účtu politickej strany.

Pokuty
(§ 19 ods. 2 písm. b), c), e) a f) zákona o volebnej kampani)

     Ministerstvo vnútra uloží pokutu politickej strane od 10 000 eur do 100 000 eur, ak:
b) nesplní povinnosť podľa § 3 ods. 3, 5 alebo 6, t.j. nezriadi osobitný účet  pre volebnú kampaň pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017; na jej osobitný účet budú vložené finančné prostriedky v hotovosti; na osobitný účet budú vložené finančné prostriedky v čase 48 hodín predo dňom konania volieb,
c) nedoručí doklady alebo neposkytne informáciu podľa § 3 ods. 10, t.j. nedoručí na požiadanie ministerstva vnútra doklady a neposkytne informáciu, vysvetlenie alebo iný údaj týkajúci sa evidencie použitia prostriedkov na volebnú kampaň a údaj týkajúci sa výpisu z osobitného účtu,
e) poruší povinnosť podľa § 15, t.j. predmety volebnej kampane nebudú opatrené údajmi o objednávateľovi a dodávateľovi; v prípade drobných reklamných predmetov a v prípade vysielania politickej reklamy v rozhlasovom vysielaní kratšej ako 30 sekúnd údajmi o objednávateľovi,
f) nesplní inú povinnosť uloženú zákonom o volebnej kampani, t.j. nedodrží prípustnú sumu nákladov na volebnú kampaň podľa
§ 7, náklady na volebnú kampaň nebude uhrádzať z osobitného účtu a pod.