Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. január 2021, utorok
 

Vybrané pojmy

Inšpekcia práce

Je výkon dozoru nad plnením povinností vyplývajúcich z ustanovení predpisov upravujúcich pracovnoprávne a štátnozamestnanecké vzťahy, záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv a právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného prostredia a bezpečnosti výrobných a pracovných systémov. Pôsobí kontrolne, represívne a poradensky.

Pracovný úraz (služobný úraz)

Je poškodenie zdravia alebo smrť fyzickej osoby spôsobené nezávisle od jej vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov, ktoré zamestnanec utrpel pri plnení pracovných úloh alebo služobných úloh alebo v priamej súvislosti s ich plnením, pre plnenie pracovných úloh alebo služobných úloh a pri odvracaní škody hroziacej zamestnávateľovi.

Choroba z povolania

Je choroba uznaná príslušným špecializovaným pracoviskom podľa osobitného predpisu, zaradená do zoznamu chorôb z povolania uvedenom v prílohe k zákonu o sociálnom poistení, ak vznikla zamestnancovi pri plnení pracovných (služobných) úloh alebo v priamej súvislosti s ich plnením.

Stavby pre bezpečnosť štátu

Považujú sa stavby v správe, nájme alebo vo výpožičke ministerstva vnútra, Slovenskej informačnej služby a Národného bezpečnostného úradu užívané na služobné účely a stavby, ktoré sú v správe, nájme alebo vo výpožičke rozpočtových organizácií alebo príspevkových organizácií, akciových spoločností a štátnych podnikov v zakladateľskej alebo v zriaďovateľskej pôsobnosti týchto orgánov.

Posudzovanie projektovej dokumentácie stavieb

Je uplatnenie požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a protipožiarnej bezpečnosti pri povoľovaní a kolaudácii stavieb a ich zmien záväzným stanoviskom.