Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. august 2020, piatok
 

Verejné vyhlášky

Katastrálne územie Bystričany

26.06.2020 Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí vodoprávneho stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania na vodnú stavbu – „Zadržiavanie dažďovej vody v intraviláne obce Bystričany“ v k. ú. Bystričany (PDF, 777 kB)

Katastrálne územie Prievidza

14.07.2020 Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania na vodnú stavbu - SO-06 Sprinklerová nádrž - rozšírenie primárneho zdroja - Brose Prievidza v k. ú. Prievidza (PDF, 170 kB)

16.06.2020 Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí vodoprávneho stavebného konania na vodnú stavbu – „Prekrytie vodného toku Mráznica, p. č. 1096, Veľká Lehôtka, Prievidza“ v k. ú. Prievidza (PDF, 165 kB)

13.05.2020 Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania na povolenie vodnej stavby - "Vodozádržné opatrenia na Námestí slobody v meste Prievidza" č. OU-PD-OSZP-2020/014556 (PDF, 162 kB)

Katastrálne územie Bojnice

08.07.2020 Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí vodoprávneho stavebného konania na vodnú stavbu „PD - Vybudovanie novej centrálnej sterilizácie, p.č. 857, Nemocničná č. 2, Bojnice“, v k.ú. Bojnice (PDF, 165 kB)

07.07.2020 Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí vodoprávneho stavebného konania na vodnú stavbu „PD - Vybudovanie nového urgentného príjmu, p.č. 857, Nemocničná č. 2, Bojnice“, v k.ú. Bojnice (PDF, 167 kB)

14.05.2020 Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania na povolenie vodnej stavby – „Rodinný dom - Ďurček Ľuboš, Bojnice - Kúty, ČOV a kanalizácia“  č. OU-PD-OSZP-2020/014719 v k. ú. Bojnice (PDF, 165 kB)

Katastrálne územie Lazany, Nedožery - Brezany

07.05.2020 Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudačného konania, stavba „Poruba, Lazany, Nedožery-Brezany - spoločná kanalizácia na ČOV Prievidza“ v k. ú. Lazany, Nedožery-Brezany (PDF, 417 kB)

Katastrálne územie Cigeľ, Sebedražie, Koš, Prievidza

30.04.2020 Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí kolaudačného konania spojeného s konaním o zmene stavby – „Aglomerácia Sebedražie - kanalizácia „ v k. ú. Cigeľ, Sebedražie, Koš, Prievidza (PDF, 544 kB)

Katastrálne územie Poruba, Lazany, Nedožery - Brezany

14.02.2020 Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí kolaudačného konania, stavba „Poruba, Lazany, Nedožery-Brezany - spoločná kanalizácia na ČOV Prievidza“ v k. ú. Prievidza, Nedožery-Brezany, Lazany (PDF, 415 kB)

Katastrálne územie Sebedražie

13.02.2020 Verejná vyhláška – Oznámenie č. OU-PD-OSZP-2020/005565-003 o začatí kolaudačného konania spojeného s konaním o zmene stavby a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním – vodná stavba "Aglomerácia Sebedražie - kanalizácia" (PDF, 547 kB) 

                  Príloha: Prehľadná situácia stavby Aglomerácia Sebedražie (JPG, 655 kB)

 

          - naspäť