Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. jún 2019, Pondelok
 

Výzva na predkladanie žiadostí o grant

AKCIE ÚNIE 2018 - VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE VNÚTORNÚ BEZPEČNOSŤ – nástroj pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia

 Dňa 28.11.2018 bola Európskou komisiou vyhlásená  výzva ISFP-2018-AG-CT-RAD, ktorá je zameraná na financovanie projektov, ktoré sa týkajú rozvoja efektívnych opatrení a nástrojov na predchádzanie a boj proti všetkým formám radikalizácie (v prioritných oblastiach ako: deti a mládež; zapojenie komunít; miestny rozmer aktivít a viac-agentúrny prístup; väzenia) zameraných na mapovanie, analýzu, výmenu a hodnotenie existujúcich prístupov. Tiež je cieľom vytvorenie metodológií a prístupov s vysokým stupňom prenosnosti/ prevoditeľnosti.

 Očakávané výsledky: zlepšená schopnosť relevantných zainteresovaných strán identifikovať radikalizáciu, ktorá vedie k násilnému extrémizmu a terorizmu; lepšia schopnosť reakcie voči takejto radikalizácii

 Žiadosť je potrebné zaslať elektronicky Európskej komisii do 19. marca 2019 cez tento odkaz  


 AKCIE ÚNIE 2018 - VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE VNÚTORNÚ BEZPEČNOSŤ – nástroj pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia

Dňa 25.10.2018 bola Európskou komisiou vyhlásená  výzva ISFP-2018-AG-SCHEN, ktorá je zameraná na financovanie projektov, ktoré sa týkajú efektívneho využitia spoločných (viacštátnych) policajných kontrol v oblasti schengenských hraníc, vrátane územia vnútorných hraníc a  s využitím mobilných technológií. Stane sa tak zvýšeným využitím relevantných nástrojov ako sú: spoločné hliadky v cezhraničných vlakoch alebo iných druhoch dopravy, spoločné činnosti, spoločné analýzy hrozieb, zvýšená cezhraničná výmena informácií vrátane využitia interoperabilných komunikačných prostriedkov.

Očakávané výsledky: efektívne využitie spoločných (viacštátnych) policajných kontrol na hraniciach

Žiadosť je potrebné zaslať elektronicky Európskej komisii  do 2. mája 2019 cez tento odkaz  


 AKCIE ÚNIE 2018 - VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE VNÚTORNÚ BEZPEČNOSŤ – nástroj pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia

Dňa 10.10.2018 bola Európskou komisiou vyhlásená  výzva ISFP-2018-AG-CT-TERFIN, ktorá je zameraná na financovanie projektov, ktoré sa týkajú boja proti financovaniu terorizmu: nové iniciatívy posilňujúce schopnosť verejných a súkromných aktérov, aby v rámci členských štátov lepšie vyhľadávali financovanie terorizmu a zabraňovali mu.

Očakávané výsledky: zlepšená kvalita hlásenia podozrivých transakcií, ktorá vedie k výsledkom ako: zvýšené odhaľovanie prípadov financovania terorizmu a zvýšené množstvo odvrátených útokov/ nevydarených plánov/ zatknutí

Žiadosť je potrebné zaslať elektronicky Európskej komisii  do 19. februára 2019 cez tento odkaz


AKCIE ÚNIE 2018 - VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE VNÚTORNÚ BEZPEČNOSŤ – nástroj pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia

Dňa 16.10.2018 bola Európskou komisiou vyhlásená  výzva ISFP-2018-AG-OC-FIRE, ktorá je zameraná na financovanie projektov, ktoré sa týkajú boja proti obchodovaniu so zbraňami, umožnia spoločné  iniciatívy a operačné činnosti krajín EÚ v spolupráci s partnermi z tretích krajín ( ako napríklad z juhovýchodnej  Európy  či Blízkeho východu a severnej Afriky - MENA); zvýšia odbornosť v oblasti obchodovania so zbraňami - najmä zlepšenie znalostí, odhaľovanie, vyšetrovanie  a trestné stíhanie na úrovni EÚ aj s kľúčovými tretími krajinami; presadia osvedčené postupy okrem iného týkajúce sa defragmentácie relevantných informácií a spravodajských služieb na  obchodných trasách so zbraňami z EÚ a do EÚ; ochránia legálny trh v oblasti obchodovania so zbraňami; znížia prílev zbraní do rúk páchateľov v EÚ.

Očakávané výsledky:  zvýšenie a rozvoj spoločných iniciatív a operačných činností v boji proti obchodovaniu so zbraňami v krajinách EÚ v spolupráci s partnermi z tretích krajín

Žiadosť je potrebné zaslať elektronicky Európskej komisii do 14. februára 2019 cez tento odkaz 


 AKCIE ÚNIE 2018 - VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE VNÚTORNÚ BEZPEČNOSŤ – nástroj pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia

Dňa 16.10.2018 bola Európskou komisiou vyhlásená  výzva ISFP-2018-AG-OC-ENV, ktorá je zameraná na financovanie projektov, ktoré sa týkajú rozvoja a posilnenia operačných činností presadzovania práva cez tréningy príslušných orgánov v nasledovných oblastiach: boj proti obchodovaniu s voľne žijúcimi živočíchmi, trestné činy týkajúce sa lesov a iné formy trestných činov týkajúcich sa voľne žijúcich organizmov; boj proti obchodovaniu s nelegálnym odpadom a iné druhy trestných činov proti životnému prostrediu.

Očakávané výsledky: rozvoj operačných aktivít presadzovania práva v oblasti environmentálnej kriminality

Žiadosť je potrebné zaslať elektronicky Európskej komisii do 14. februára 2019 cez tento odkaz.   


AKCIE ÚNIE 2018 - VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE VNÚTORNÚ BEZPEČNOSŤ – nástroj pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia

Dňa 10.10.2018 bola Európskou komisiou vyhlásená  výzva ISFP-2018-AG-CT-PROTECT, ktorá je zameraná na financovanie projektov, ktoré sa týkajú ochrany verejného priestranstva, ochrany kritickej infraštruktúry a reagujú na hrozby CBRN-E (chemické, biologické, rádiologické, jadrové hrozby a hrozby v súvislosti s výbušninami).

Očakávané výsledky: lepšia ochrana obyvateľov a infraštruktúry voči teroristickým hrozbám vrátane CBRN-E a lepšia ochrana voči novým vznikajúcim hrozbám.

Žiadosť je potrebné zaslať elektronicky Európskej komisii do 16. januára 2019 cez tento odkaz   


AKCIE ÚNIE 2018 - VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE VNÚTORNÚ BEZPEČNOSŤ – nástroj pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia

Dňa 10.10.2018 bola Európskou komisiou vyhlásená  výzva ISFP-2018-AG-CT-CSEP (Program na podporu občianskej spoločnosti) –podpora kampaní implementovaných organizáciami občianskej spoločnosti, ktoré predstavujú alternatívu radikalizácii, prípadne sú vyslovene zamerané proti extrémistickej propagande.

Cieľom je reagovať na veľký vzostup používania internetu teroristami a inými extrémistami (napr. extrémne pravicovými). Výzva podporuje tvorbu alternatívnych kampaní a proti-radikalizačných kampaní organizáciami občianskej spoločnosti najmä cez internet

Žiadosť je potrebné zaslať elektronicky Európskej komisii do 12. februára 2019 cez tento odkaz