Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2018, Utorok
 

Vyzvanie na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (kód OPLZ-PO6-SC611/621-2016-FN)

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (ďalej len"OP ĽZ") vyhlásilo dňa 28.06.2016 písomné vyzvanie pre finančné nástroje pre OP ĽZ, kód vyzvania: OPLZ-PO6-SC611/621-2016-FN. Písomné vyzvanie na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je adresované žiadateľovi SZRB Asset Management, a. s. so zameraním na podporu špecifických cieľov:

- 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

- 6.2.1 Zvýšiť mieru zamestnanosti MRK v subjektoch sociálnej ekonomiky v územiach s prítomnosťou MRK

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na špecifické ciele 6.1.16.2.1 predstavuje sumu 43 535 515,75 EUR. K výške zdrojov EÚ je zároveň vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020. Celková indikatívna výška finančných prostriedkov za zdroje EÚ a ŠR vyčlenených na toto vyzvanie je 51 218 253,82 EUR.

Vyzvanie pre finančné nástroje OP ĽZ (kód OPLZ-PO6-SC611/621-2016-FN) (PDF, 503 kB)

Prílohy (ZIP, 789 kB)

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]