Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. júl 2020, štvrtok
 

Výzvy na predkladanie žiadostí na podporu LSKxP

Archív výziev

1. Pilotná Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP 

kód výzvy: LSKxP-ÚSVRK-2008/01                                                                              
dátum zverejnenia výzvy: 4. december 2008
dátum pozastavenia výzvy z dôvodu aktualizácie: 31. júla 2009
 
2. Aktualizovaná Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP                                         
kód výzvy: LSKxP-ÚSVRK-2008/01.2                                                                              
dátum zverejnenia aktualizovanej výzvy: 11. september 2010
výzva bola uzavrená 31. januára 2010

Výzvy na doplnenie projektových zámerov k schváleným žiadostiam o poskytnutie podpory LSKXP

3. Výzva na predkladanie žiadostí na doplnenie projektových zámerov k schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP
(v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OP KaHR“),
prioritná os 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti, opatrenie 1.1 Inovácie a transfery, podopatrenie 1.1.1 Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov)

kód výzvy: LSKxP-ÚSVRK-2011/02
dátum zverejnenia výzvy: 1. augusta 2011
výzva bola uzavrená 31. októbra 2011

4. Výzva na predkladanie žiadostí na doplnenie projektových zámerov k schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP z nasledujúcich operačných programov, prioritných osí a opatrení:

- Regionálny operačný program, prioritná os 2, opatrenie 2.1, oblasť podpory 2.1b
- Operačný program Životné prostredie, prioritná os 4, operačné ciele 4.1 a 4.2
- Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, prioritná os 2, opatrenie 2.2

kód výzvy: LSKxP-ÚSVRK-2012/03
dátum zverejnenia výzvy: 29. februára 2012
výzva bola uzavrená 15. apríla 2012