Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. január 2020, nedeľa
 

Vzdelávacie podujatia

Vzdelávacie podujatia sú určené najmä zamestnancom materských škôl, ktorých mzdy sú hradené z národného projektu, ale je možné akceptovať aj ďalších záujemcov. V prípade záujmu kontaktujte barbora.vanek@minv.sk

Kontinuálne vzdelávanie -  INOVATÍVNE METÓDY INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA V PREDPRIMÁRNEJ EDUKÁCII

Zabezpečuje: ŠKOLA PLUS s.r.o v rámci akreditovaného vzdelávacieho programu „Špecifiká nového štátneho vzdelávacieho programu predprimárneho vzdelávania pre materské školy“

Cieľ: Vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov zamerané na inovatívne metódy inkluzívneho vzdelávania v materských školách.

 Termíny stretnutí študijných skupín v januári 2020

  • 08.- 09.01.2020 (2 paralelné skupiny) Hotel  Alfa, Giraltovce
  • 09.- 10.01.2020 (1 skupina) Hotel POĽANA, Námestie SNP 64/2, Zvolen
  • 13. - 14.01.2020 (1 skupina) Hotel  Alfa, Giraltovce
  • 14. -15.01.2020 (1 skupina) Hotel  Alfa, Giraltovce
  • 15. - 16.01.2020 (1 skupina) Hotel Zemplín, M.R. Štefánika 861/220, Trebišov
  • 16.-17.01.2020 (2 paralelné skupiny) Hotel  Alfa, Giraltovce
  • 23. - 24.01.2020 (1 skupina) ABC hotel  Novozámocká 220/622, 949 05 Nitra

Tematický plán  (PDF, 411 kB)

Vzdelávanie INOVATÍVNE METÓDY INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA V PREDPRIMÁRNEJ EDUKÁCII je pre pracovníkov/čky materských škôl, zamestnávaných prostredníctvom zdrojov NP PRIM povinné.

Vzdelávanie pozostáva z piatich 2-dňových prezenčných stretnutí študijnej skupiny a 30 hodín dištančnej formy vzdelávania.

Kontakt: PaedDr. Alica Dragulová, PhD. tel.: +421 918 675 106, e-mail: alicadragulova@centrum.sk

 

Metodicko-inštruktážne workshopy pre inkluzívne tímy v materských školách

  • v januári 2020 nie sú plánované Metodicko-inštruktážne workshopy.

Mikroregionálne stretnutia

  • v januári 2020 nie sú plánované Mikroregionálne stretnutia.

 

Viac informácií o jednotlivých vzdelávacích podujatiach NP PRIM

METODICKO – INŠTRUKTÁŽNE WORKSHOPY

- odborné stretnutia pre koordinátorov inkluzívneho vzdelávania, odborných zamestnancov, asistentov učiteľov, resp. členov inkluzívneho tímu v MŠ a i. Uskutočnia sa najmä v úvode projektu a prispievajú jednotnému metodickému usmerňovaniu.

MIKRO – REGIONÁLNE STRETNUTIA

- informačné, poradenské a konzultačné stretnutia zamestnancov MŠ, resp. členov inkluzívnych tímov, ale aj iných osôb ak je téma komplexného charakteru a zapája viaceré oblasti života obce a i.

VZDELÁVANIE pre zamestnancov MŠ

- akreditovaný program kontinuálneho vzdelávania v oblastiach potrebných pre zavádzanie inkluzívneho vzdelávania. Vzdelávanie je zamerané na inovatívne metódy práce v interkultúrnom prostredí MŠ. Vzdelávanie v projekte NP PRIM je určené len zamestnancom MŠ vo vybraných 150 obciach a mestách zapojených do projektu.

INDIVIDUÁLNE A SKUPINOVÉ KONZULTÁCIE

- cieľom tohto formátu konzultácií je poskytnúť čo najviac špecializovanú odbornú pomoc a vzdelávanie v oblasti, ktoré si definujú účastníci stretnutí. Formát konzultácií umožňuje operatívne reagovať aj na ad hoc vzniknuté situácie či problémy, preto sú vedené expertmi a expertkami s viacročnou praxou (spravidla z akademického prostredia). Témou o ktorú je dlhodobo záujem je depistážno-stimulačný program.

KONFERENCIE

- cieľom je zlepšenie informovanosti a spolupráce cieľových skupín prostredníctvom prezentácie postupu národných projektov „Take away“ balíka a ich výsledkov pri sociálnej inklúzii MRK v 150 obciach a mestách. Ide najmä o zástupcov miestnej a regionálnej samosprávy, aktívnych rómskych MVO, miestnych individuálnych aktivistov a mienkotvorné osoby (podnikatelia, malí zamestnávatelia a i.) a podobne.

Súvisiace dokumenty:

1. Výzva na obsadenie pozície lektor/lektorka metodicko-inštruktážnych workshopov (PDF, 371 kB)(10.2018)