Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. október 2017, Štvrtok
 

Oblasť vzdelávania

Prevažná väčšina rómskej populácie je vzdelávaná v školách s vyučovacím jazykom slovenským. Pri vzdelávaní týchto žiakov si treba uvedomiť fakt, že sú súčasťou sociálne najslabších vrstiev obyvateľstva – používa sa pre nich termín žiaci z marginalizovaných rómskych komunít (ďalej iba „MRK“), respektíve žiaci zo „sociálne znevýhodneného prostredia (ďalej iba „SZP“).

Napriek zvýšeným finančným intervenciám do vzdelávania rómskych žiakov treba konštatovať, že žiaci z MRK/SZP vo vzdelávacom systéme zlyhávajú. Rozdiel vo formálnej vzdelanostnej úrovni rómskej (najmä marginalizovanej) populácie v porovnaní s majoritnou populáciou je priepastný. To má katastrofálne následky pri uplatňovaní sa Rómov na trhu práce.

Deti počas neformálneho vzdelávania
Deti počas neformálneho vzdelávania, Kokava nad Rimavicou - Hámor

Štúdia Rómskeho vzdelávacieho fondu z roku 2009 poukázala na to, že až 60 % všetkých žiakov v špeciálnych školách sú rómski žiaci z MRK a v špeciálnych triedach na bežných základných školách dokonca vyše 86 percent zo všetkých žiakov pochádza z MRK. Podľa Ústavu informácií a prognóz školstva v školskom roku 2010/2011 tvoril podiel žiakov zo SZP v špeciálnych školách zhruba tretinu zo všetkých žiakov. Aj keď žiaci pochádzajúci zo sociálne znevýhodneného prostredia nekopírujú na 100 % žiakov z marginalizovaných rómskych komunít, tento údaj je sám o sebe alarmujúci. To veľmi poukazuje na komplexnosť problému, ktorý sa musí riešiť reformou obsahu a formy psychologicko-diagnostických testov, inštitucionálnou reformou systému pedagogicko-psychologického poradenstva, prevencie, ale hlavne financovania a fungovania samotných špeciálnych škôl. Problematickým zostáva aj vytváranie čisto rómskych tried na ZŠ, výučba rómskych žiakov v oddelených pavilónoch škôl a odhlasovanie nerómskych detí zo základných škôl s vyšším podielom rómskych žiakov.   To je dôvod, prečo opotrebuje vzdelávací systém Slovenskej republiky razantnú reformu v oblasti školstva založenú na:

  • razantnom zvýšení zaškolenosti detí z MRK od 3 rokov v materských školách,

  • vypracovaní a implementovaní štandardov desegregácie vo vzdelávaní,

  • vypracovaní konkrétnych modelov školskej inklúzie pre rôzne situácie a cieľové skupiny s ambíciou vytvoriť všeobecný model inkluzívnej školy.