Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. september 2020, streda
 

Vzory tlačív

Náplň činnosti odboru  |  Informácie a formuláre  |  Verejné vyhlášky  |  Legislatíva  |  Registre  |  Úradná tabuľa odboru

 

 1. Žiadosť na zmenu druhu pozemku pri pochybnosti, či pozemok je, alebo nie je poľnohospodárskou pôdou – podľa § 10, ods. 1 a 2 zákona č. 220/2004 (PDF, 136 kB)

 2. Žiadosť o vydanie rozhodnutia, že pozemok vplyvom ľudskej činnosti pred 25. júnom 1992 zmenil charakter poľnohospodárskej pôdy (PDF, 134 kB)

 3. Žiadosť o vydanie rozhodnutia, že pozemok, ktorý bol administratívne odňatý z poľnohospodárskeho pôdneho fondu nestratil charakter poľnohospodárskej pôdy (PDF, 131 kB)

 4. Žiadosť o vydanie stanoviska k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde pri umiestnení pozemku v zastavanej časti obce (intraviláne) (PDF, 173 kB)

 5. Žiadosť o vydanie stanoviska na umiestnenie signálov, stabilizačných kameňov a iných značiek na geodetické účely, na vstupné šachty, prečerpávacie stanice, vrty a studne, stožiare, alebo iné objekty nadzemného a podzemného vedenia a výmera jednotlivých uvedených objektov nepresiahne 25 m2 a ak ide o jednorazovú zmenu druhu pozemku do 15 m2 (PDF, 173 kB)

 6. Žiadosť o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely /výstavbu/ v extraviláne obce (PDF, 139 kB)

 7. Žiadosť o legalizáciu neoprávneného záberu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer (PDF, 178 kB)

 8. Žiadosť o zmenu druhu poľnohospodárskeho pozemku na lesný pozemok (PDF, 135 kB)

 9. Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska na zmenu druhu jedného poľnohospodárskeho pozemku na iný druh poľnohospodárskeho pozemku (PDF, 136 kB)

 10. Žiadosť o vydanie stanoviska na zmenu nepoľnohospodárskeho druhu pozemku na poľnohospodársky pozemok (PDF, 134 kB)

 11. Žiadosť o stanovisko k pripravovanej – vykonanej zmene druhu pozemku do 25 m2 (PDF, 178 kB)

 12. Žiadosť o určenie podnájomného vzťahu k pozemkom nájomcom poľnohospodárskych pozemkov (§12a z. 504/2003 Z. z.) (PDF, 306 kB)

 13.  Žiadosť poľovníckeho hospodára - čestné vyhlásenie (RTF, 44 kB)

 14. Žiadosť člena poľovníckej stráže (RTF, 44 kB)

 15. Žiadosť člena poľovníckej stráže - čestné vyhlásenie (RTF, 43 kB)

 16. Žiadosť člena lesnej stráže (RTF, 41 kB)

 17. Žiadosť člena lesnej stráže - čestné vyhlásenie (RTF, 52 kB)

  18.   Formulár žiadosti vlastníka pozemku na uzatvorenie podnájomnej zmluvy s nájomcom /§12az504_2003 Z.z./ (PDF, 308 kB)

  19. Vzor žiadosti podľa § 12a ods. 1 zákona č. 504/2003 Z. z. pre budúceho obhospodarovateľa (PDF, 313 kB)

  20. Vzor žiadosti na vydanie rozhodnutia podľa § 12a ods. 8 pre nájomcu (PDF, 313 kB)

  21. Vzor žiadosti na vydanie rozhodnutia podľa § 12a ods. 8 pre budúceho obhospodarovateľa (PDF, 316 kB)