Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. november 2020, pondelok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
VZOR - Žiadosť o registráciu porastu rýchlorastúcich drevín na poľnohospodárskej pôde v katastrálnom území (869,6 kB) pdf
VZOR - Žiadosť o rozhodnutie v pochybnostiach (76,3 kB) pdf
VZOR - Žiadost o udelenie stanoviska na použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely na čas kratší ako jeden rok (120,4 kB) pdf
Žiadosť o udelenie stanov. k priprav. zámeru na p.p. v zast.úz. do 5000 m2; mimo zast.úz. /do 25 m2 na účely uv. v ods.2 pís. a/ a ak ide o vykonanú jednoráz. zmenu do 15 m2; do 25 m2 v úz. určenom územ.plánom na záhrad.účely, a ak ide do 25 m2, vo vinici (117,2 kB) pdf
VZOR - Žiadosť o vydanie rozhodnutia o dočasnom odnatí poľ. pôdy na dobu najviac 10 rokov (76,7 kB) pdf
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o trvalom odňatí poľ. pôdy mimo zastavaného územia obce a nad výmeru 5000 m2 v zastavanom území v zmysle §17 ods. 1 a 6 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľ. pôdy v znení neskorších predpisov (77,0 kB) pdf
VZOR - Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k zmene jedného poľnohospodárskeho druhu pozemku na iný poľnohospodársky druh pozemku (74,3 kB) pdf
VZOR - Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k zmene nepoľnohospodárskeho druhu pozemku na poľnohospodársky druh pozemku (73,5 kB) pdf
VZOR - Žiadosť o zmene druhu poľnohospodárskeho pozemku na lesný pozemok v zmysle § 9 (74,5 kB) pdf
Žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa § 19 ods. 1 písm b/ - stavba vybudovaná po 25.6.1992 - v zmysle ust. zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľ. pôdy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (76,1 kB) pdf
Žiadosť nadobúdateľa o overenie podmienok na nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku - fyzická osoba (136,5 kB) pdf
Žiadosť nadobúdateľa o overenie podmienok na nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku - fyzická osoba - podnikateľ (136,2 kB) pdf
Žiadosť nadobúdateľa o overenie podmienok na nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku - právnická osoba (136,0 kB) pdf
Žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa § 11 ods. 1 písm a/ - stavba vybudovaná pred 25.6.1992 - v zmysle zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľ. pôdy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (76,1 kB) pdf
Žiadosť o vydanie potvrdenia o bonitovanej pôdno-ekologickej jednotke (131,6 kB) pdf