Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2019, nedeľa
 

Základné informácie

 

Zverejnenie písomnej a elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena  a náhradníka do Okresnej volebnej komisie Bratislava (voľby do Európskeho parlamentu) :

Podľa ustanovenia § 77 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do okresnej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná,  jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia prednostovi okresného úradu v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb  (lehota do 1. apríla 2019) :

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje:

a) meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,

b) meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,     

c) podpis osoby oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany; ak ide o koalíciu,

   meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky

 Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Oznámenie je možné písomne doručiť na adresu : Okresný úrad Bratislava, prednosta, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, elektronicky na adresu ovvs.ba@minv.sk