Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 10. august 2020, pondelok
 

Základné informácie

Okresný úrad Senica

Vajanského 17/1

905 01 SENICA

prednosta: Ing. Vladimír   K O C O U R E K 

číslo telefonu: 034 651 3450

E - mail: prednosta.se@minv.sk

 

Dôležité info pre občanov a podnikateľov

S T R Á N K O V É   H O D I N Y

na vybavovanie vecí fyzických a právnických osôb

od 27. apríla 2020

 

pondelok                        8.00 – 14.00

utorok                             8.00 – 14.00

streda                           10.00 – 16.00

štvrtok                            8.00 – 14.00

piatok                              8.00 – 14.00

Do budovy klientskeho centra, okresného úradu, Policajného zboru, kde sú poskytované služby evidencie vozidiel alebo dokladov, bude umožnený vstup len osobám s dohodnutým termínom na konkrétny úkon. Iní klienti do priestorov klientskeho centra ani okresného úradu vpustení nebudú.

V prípade dohodnutého termínu na dopravnom inšpektoráte bude vstup do klientskeho centra umožnený maximálne 5 minút pred termínom. Počas úradných hodín okresného úradu bude pre občanov k dispozícii len podateľňa okresného úradu.

Na úseku okresných úradov a štátnych archívov

Pre komunikáciu s úradmi využívajte elektronické podania prostredníctvom slovensko.sk - sú podľa § 6 ods. 2 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch sa správne poplatky pri využití elektronických služieb znižujú o polovicu, najviac o 70 eur.

 Na úhradu správnych poplatkov využívajte mobilnú aplikáciu (https://www.posta.sk/subory/38936/prirucka-pre-mobilnu-aplikaciu-ekolok.pdf) alebo virtuálny eKolkomat (m.ekolky.gov.sk/Login.aspx) 

Odbory okresných úradov budú dočasne akceptovať aj podania realizované prostredníctvom e-mailovej komunikácie bez zaručeného elektronického podpisu, tieto, ale musia byť čo najskôr doplnené aj v papierovej forme alebo prostredníctvom elektronickej služby so zaručeným elektronickým podpisom. Prílohy e-mailových podaní je potrebné naskenovať spolu s potvrdením o zaplatení správneho poplatku (QR kód). E-mailové schránky odborov sú zverejnené.

V prípade, že občan nevyužíva elektronické služby štátu a nemá zriadenú ani e-mailovú schránku, svoje podania môže realizovať prostredníctvom Slovenskej pošty, bez potreby návštevy úradu.

 Konzultácie sa vykonávajú spravidla telefonicky alebo prostredníctvom zverejnených e-mailových schránok odborov okresných úradov.

 V prípade nevyhnutnosti osobnej konzultácie alebo úkonu je možné dohodnúť si presný čas s konkrétnym úradníkom prostredníctvom zverejnených kontaktov na www.minv.sk

 Pri návšteve klientskeho centra striktne dodržuje pokyny supervízora, resp. povereného zamestnanca.

 Zakazuje sa vstup rodičov s deťmi do všetkých klientskych pracovísk okrem nevyhnutných úkonov.

 Zmeškanie zákonnej lehoty v dôsledku zavedených mimoriadnych opatrení sa nebude považovať za porušenie zákona, občan ani podnikateľ nebude za nedodržanie lehoty sankcionovaný. Lehoty pre podávanie opravných prostriedkov zostávajú v platnosti a ich dodržiavanie sa naďalej vyžaduje.

 Nedostavenie sa klienta v stanovenom termíne počas trvania mimoriadnej situácie sa nebude považovať za porušenie povinnosti; náhradný termín je okresný úrad povinný určiť písomne, a to listom, e-mailom alebo zaslaním do elektronickej schránky klienta.

 Zatvárajú sa všetky bádateľne štátnych archívov.

 

P O Z O R  ! ! ! ! ! ! ! 

!!!!!!! Usmernenie a informácie  pre obyvateľov ohľadom vírusu COVID 19 !!!!!!!

Koronavírus _biely (PDF, 28 kB)   Koronavírus_modry (PDF, 165 kB)   Usmernenie (PDF, 51 kB)   Usmernenie_ENG (PDF, 29 kB)

 

 

Zmena telefónov na odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Ing. Igor Švrček         0961 15 5720

Bc. Mária Koštialová   0961 15 5721

Zuzana Odrášková     0961 15 5721

Mgr. Dominik Bulka    0961 15 5722

Juraj Koštial               0961 15 5722

 

 

 V sekcii "Pozemkový a lesný odbor" -  "Vzory tlačív" je umiestnený vzor tlačiva : 

Návrh na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku v prospech vlastníka podľa § 12b zákona č. 504/2003 Z. z.