Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. február 2019, Nedeľa
 

Úradná tabuľa

Oznamy Okresného úradu Levice:   

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019    

      Predseda Národnej rady SR rozhodnutím č. 8 vyhlásil v Zbierke zákonov SR  dňa 10. januára 2019 voľby prezidenta SR a určil deň ich konania na sobotu  16.marca 2019. Voľby sa budú konať v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.
      Politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade SR a petičný výbor nezávislého kandidáta môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka do Okresnej volebnej komisie Levice. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana, koalícia alebo petičný výbor prednostovi Okresného úradu Levice osobne, poštou alebo elektronicky na e-mailovú adresu prednostu: prednosta.lv@minv.sk

Iné oznamy: 

Podľa ust. §2 ods.3  zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov  občan Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine, má právo v obci, v ktorej občania SR patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20℅ obyvateľstva v úradnom styku používať aj jazyk národnostnej menšiny.

Odbor krízového riadenia:

Výsledková listina okresného kola výtvarnej súťaže "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany" (PDF, 142 kB) - zverejnené 27.11.2018

Propozície okresného kola výtvarnej súťaže "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany" (PDF, 246 kB) - zverejnené 13.9.2018

 

Verejné vyhlášky:

Pozemkový a lesný odbor:

Skončenie platnosti programu starostlivosti o lesy vyhotoveného pre lesný celok Plášťovce (PDF, 3 MB) - zverejnené 12.2.2019

Rozhodnutie o zmene hraníc poľovného revíru Trojchotár Dolné Semerovce (PDF, 248 kB) - zverejnené 31.1.2019

Mimiriadne povolenie lovu diviačej zveri (JPG, 277 kB) - zverejnené 22.1.2019

Rozhodnutie o poverení Poľovníckeho združenia Teplá voda (PDF, 214 kB) vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Teplá voda Pukanec - zverejnené 11.1.2019

Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny hraníc poľovného revíru "Trojchotár Dolné Semerovce" (PDF, 244 kB) - zverejnené 14.12.2018

 

Odbor starostlivosti o životné prostredie:

„Zariadenie na rozšírenie zberu odpadov a úpravu druhotných surovín - Bátovce", Rozhodnutie k odvolaniu (PDF, 7 MB) - zverejnené 14.2.2019

"Zariadenie na zber a spracovanie ostatných odpadov - Šahy", Rozhodnutie k odvolaniu (PDF, 4 MB) - zverejnené 7.2.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania na vodnú stavbu "Levice - dobudovanie verejnej kanalizácie" (PDF, 559 kB) - zverejnené 24.1.2019

Začatie konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia na vodnú stavbu "Čistiareň odpadových vôd mesta Tlmače" (PDF, 278 kB) - zverejnené 28.12.2018

Rozhodnutie o navrhovanej činnosti „Zariadenie na rozšírenie zberu odpadov a úpravu druhotných surovín - Bátovce" (PDF, 519 kB) - zverejnené 12.12.2018

Predĺženie platnosti povolenia na uskutočnenie vodnej stavby "Levice, ochranné opatrenia na toku Podlužianka - II. etapa" (PDF, 253 kB) - zverejnené 27.11.2018

Rozhodnutie o navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber a spracovanie ostatných odpadov - Šahy" (PDF, 668 kB), v meste Šahy - zverejnené 19.11.2018

Informácia pre verejnosť o posudzovaní navrhovanej činnosti „Zariadenie na rozšírenie zberu odpadov a úpravu druhotných surovín - Bátovce" (PDF, 146 kB) - zverejnené 12.11.2018

Kolaudačné rozhodnutie "Kanalizácia a ČOV pre združenie obcí Aglomerácia Hronovce" (PDF, 714 kB) - zverejnené 12.11.2018

Informácia pre verejnosť o posudzovaní navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber a spracovanie ostatných odpadov - Šahy" (PDF, 144 kB), v meste Šahy - zverejnené 10.10.2018

Informácia pre verejnosť o posudzovaní navrhovanej činnosti "Zmena dokončenej stavby na sklad pesticídov" (PDF, 143 kB), v meste Levice - zverejnené 27.9.2018

Rozhodnutie o predĺžení platnosti povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Tlmače – dobudovanie kanalizácie – prepojovacie potrubia (PDF, 251 kB) - zverejnené 22.2.2018

Oznámenie o začatí kolaudačného konania vodnej stavby "Kanalizácia a ČOV pre združenie obcí Aglomerácia Hronovce" (PDF, 326 kB) - zverejnené 8.2.2018

 

Prebiehajúce správne konania