Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. júl 2020, nedeľa
 

Úradná tabuľa

Opatrenia v súvislosti s koronavírusom

Do klientskych centier len s rúškami !     

POZOR ZMENA !

Zrušenie obmedzení stránkových hodín Klientského centra OU Levice.
Od 20.5.2020 budú stránkové hodiny Klientského centra OU Levice bez obmedzení, t.j. pondelok a utorok: 08.00 - 15.00, streda: 08.00 - 17.00, štvrtok: 08.00 - 15.00, piatok 08.00 - 14.00

Od 5. mája 2020 vybavujeme aj na Klientskom centre Želiezovce a od 7. mája aj na Klientskom centre Šahy  

V záujme zachovania zdravia vás, vašich blízkych a pracovníkov klientskych centier a iných úradov  vás prosíme o dodržiavanie odporúčaných rád a hygieny! Žiadame občanov, aby boli zodpovední a disciplinovaní!

 

Oznamy Okresného úradu Levice:  

OKRESNÝ ÚRAD LEVICE oznamuje svojim klientom, že na novú adresu Ul. Rozmarínová 4, 934 01 Levice boli presťahované odbory:

z ulice Ľ. Štúra 53 Levice:

  • Kancelária prednostu
  • Organizačný odbor
  • Odbor živnostenského podnikania
  • Odbor všeobecnej vnútornej správy
  • Odbor krízového riadenia
  • Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

z ulice Dopravná 14 Levice:

  • Odbor starostlivosti o životné prostredie
  • Pozemkový a lesný odbor

na novú adresu Komenského 24, 934 01 Levice bol presťahovaný katastrálny odbor z ulice T. Vansovej 4

Z dôvodu presťahovania upozorňujeme na nové telefonické kontakty. Za pochopenie Vám vopred ďakujeme.

Iné oznamy:                                                                    

Podľa ust. §2 ods.3  zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov  občan Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine, má právo v obci, v ktorej občania SR patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20℅ obyvateľstva v úradnom styku používať aj jazyk národnostnej menšiny.

Odbor živnostenského podnikania:

Informácia pre podnikateľov (PDF, 266 kB)

Odbor krízového riadenia:

Výsledková listina výtvarnej súťaze "Ochranárik..." (PDF, 130 kB)

Propozície okresného kola výtvarnej súťaže "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany" (PDF, 245 kB) vyhlásenej pre školský rok 2019/2020 - zverejnené 24.9.2019

 

Verejné vyhlášky:

Pozemkový a lesný odbor:

Oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou vo veci žiadosti Jozefa Bednárika (zmena druhu pozemku v k.ú. Gondovo) (PDF, 251 kB) - zverejnené 22.5.2019

Mimoriadne povolenie lovu diviačej zveri (JPG, 277 kB) - zverejnené 22.1.2019

 

Odbor starostlivosti o životné prostredie:

Informácia o strategickom dokumente: „Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Dolná Seč“ (PDF, 130 kB) - zverejnené 2.7.2020

Verejná vyhláška "Oznámenie rozhodnutia Kanalizácia obce Dolná Seč - II. dokončená časť" (PDF, 302 kB) - zverejnené 1.7.2020

Oznámenie kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu: "ČOV a kanalizácia obce Dolná Seč – II. dokončená časť" (PDF, 153 kB) - zverejnené 1.7.2020

Informácia o strategickom dokumente: "Zmeny a doplnky č. 7 ÚP mesta Želiezovce" (PDF, 206 kB) - zverejnené 24.6.2020

Rozhodnutie „Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Kalná nad Hronom" (PDF, 319 kB) - zverejnené 24.6.2020

Informácia o začatí správneho konania „Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k. ú. Pastovce" (PDF, 129 kB) - zverejnené 24.6.2020

Informácia pre verejnosť "Malá vodná elektráreň 0,075 MW, Vyškovce nad Ipľom" (PDF, 239 kB) - zverejnené 9.6.2020 

Informácia pre vernosť "Malá vodná elektráreň 0,075 MW, Kubáňovo" (PDF, 236 kB) - zverejnené 9.6.2020 

Oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Kalná nad Hronom" (PDF, 131 kB) - zverejnené 19.5.2020 

Oznámenie o začatí kolaudačného konania vodnej stavby „ČOV a kanalizácia obce Dolná Seč“ (PDF, 325 kB) - zverejnené 15.5.2020 

Oznámenie o zámere schváliť dokumentáciu ochrany prírody a krajiny "Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Levice" (PDF, 281 kB), dokumentácia k nahliadnutiu - zverejnené 11.5.2020 

"Rozhodnutie - Vinárstvo Lajosh" (PDF, 403 kB) - zverejnené 5.5.2020 

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia na vodnú stavbu  „Tlmače dobudovanie kanalizácie – prepojovacie potrubia" (PDF, 271 kB) - zverejnené 13.3.2020

Oznámenie rozhodnutia na uskutočnenie vodnej stavby "Želiezovce - Veľký Dvor - vodovod" (PDF, 310 kB), stavebné rozhodnutie č. OU-LV-OSZP-2020/001586-VOD/BU (PDF, 235 kB) - zverejnené 4.3.2020 

Oznámenie rozhodnutia "Optimalizácia výrobného procesu, spoločnosť Cloetta Slovakia s.r.o." (PDF, 834 kB) - zverejnené 19.2.2020 

Predĺženie platnosti stavebného povolenia (PDF, 196 kB) na vodnú stavbu: "Odvedenie povrchových vôd z obce Horná Seč" (PDF, 108 kB) - zverejnené 13.12.2019 

Oznámenie rozhodnutia "Rozšírenie vodovodu Veľké Kozmálovce" (PDF, 304 kB), stavebné rozhodnutie "Predĺženie vodovodu v obci Veľké Kozmálovce" (PDF, 202 kB) - zverejnené 27.11.2019 

Oznámenie o začatí stavebného konania vodnej stavby "Poštová ulica – splašková kanalizácia, rozšírenie verejného vodovodu Želiezovce" (PDF, 331 kB) - zverejnené 26.11.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania vodnej stavby "Tupá – splašková kanalizácia" (PDF, 327 kB) - zverejnené 26.11.2019

Oznámenie rozhodnutia "Farná - kanalizácia" (PDF, 309 kB) , stavebné "rozhodnutie Farná kanalizácia" (PDF, 245 kB) - zverejnené 21.11.2019 

Oznámenie o začatí stavebného konania vo veci "Predĺženie SP - odvedenie povrch. vôd z obce Horná Seč" (PDF, 280 kB)- zverejnené 11.11.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania vodnej stavby "Predĺženie vodovodu v obci Veľké Kozmálovce" (PDF, 326 kB) - zverejnené 17.10.2019

Rozhodnutie "Územný plán obce Slatina - Zmeny a doplnky č.1/2017" (PDF, 315 kB) - zverejnené 21.8.2019

Informácia pre verejnosť "Prístavba k výrobnej hale č. 2" (PDF, 141 kB) - zverejnené 9.8.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania vodnej stavby "Farná - kanalizácia" (PDF, 336 kB) - zverejnené 22.7.2019

Prebiehajúce správne konania