Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2018, Pondelok
 

Úradná tabuľa

Oznamy Okresného úradu Levice:  

Podľa ust.§2 ods.3 zák. č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov  občan Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine, má právo v obci, v ktorej občania SR patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20℅ obyvateľstva v úradnom styku používať aj jazyk národnostnej menšiny. 

 

Propozície okresného kola výtvarnej súťaže "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany" (PDF, 245 kB) - zverejnené 20.9.2017

Výsledková listina výtvarnej súťaže "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany" (PDF, 146 kB) - zverejnené 27.11.2017

 

Verejné vyhlášky:

Pozemkový a lesný odbor:

Upovedomenie o podaní odvolania voči rozhodnutiu o zmene hraníc poľovného revíru Vápenná Mochovce a uznanie Samostatnej bažantnice Mochovce (PDF, 239 kB)- zverejnené 25.6.2018

Rozhodnutie o zosúladení druhu pozemku so skutočným stavom (k.ú. Kalnica) (PDF, 187 kB) - zverejnené 4.6.2018

Oznámenie  o začatí konania vo veci zmeny druhu pozemku v k.ú. Plášťovce (PDF, 250 kB) - zverejnené 26.4.2018

Upovedomenie o začatí konania, vo veci prehlásenia, že pozemok (k.ú. Kalnica) nie je lesným pozemkom (PDF, 218 kB) - zverejnené 13.4.2018

 

Odbor starostlivosti o životné prostredie:

Informácia pre verejnosť o posudzovaní navrhovanej činnosti „Protipovodňové opatrenia mimo vodného toku – mestská časť Tešmák“ (PDF, 223 kB) - zverejnené 13.7.2018

Rozhodnutie o navrhovanej činnosti "Zariadenie na zber odpadov zo železných a neželezných kovov Šahy" (PDF, 347 kB)- zverejnené 25.6.2018

Informácia pre verejnosť o posudzovaní navrhovanej činnosti "ZF Slovakia a.s., Skladová hala Levice - Géňa" (PDF, 146 kB) - zverejnené 24.5.2018

Informácia pre verejnosť o posudzovaní navrhovanej činnosti "Zariadenie na zber odpadov Levice" (PDF, 144 kB) - zverejnené 15.5.2018

Informácia pre verejnosť o posudzovaní navrhovanej činnosti "Zariadenie na zber odpadov zo železných a neželezných kovov Šahy" (PDF, 223 kB) - zverejnené 3.5.2018

Rozhodnutie o navrhovanej činnosti "Rozšírenie výrobného závodu Constellium" (PDF, 559 kB) - zverejnené 27.3.2018

Informácia - Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh dokumentu (PDF, 216 kB)„Územný plán obce Bátovce" (PDF, 216 kB) - zverejnené 1.3.2018

Rozhodnutie o predĺžení platnosti povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Tlmače – dobudovanie kanalizácie – prepojovacie potrubia (PDF, 251 kB) - zverejnené 22.2.2018

Oznámenie o začatí kolaudačného konania vodnej stavby "Kanalizácia a ČOV pre združenie obcí Aglomerácia Hronovce" (PDF, 326 kB) - zverejnené 8.2.2018

Oznámenie o začatí stavebného konania vodnej stavby a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho konania "ČOV Levice" (PDF, 330 kB) - zverejnené 23.3.2017

Prebiehajúce správne konania