Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. august 2019, pondelok
 

Úradná tabuľa

Oznamy Okresného úradu Levice:  

 

Iné oznamy: 

Podľa ust. §2 ods.3  zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov  občan Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine, má právo v obci, v ktorej občania SR patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20℅ obyvateľstva v úradnom styku používať aj jazyk národnostnej menšiny.

Odbor krízového riadenia:

Výsledková listina okresného kola výtvarnej súťaže "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany" (PDF, 142 kB) - zverejnené 27.11.2018

Propozície okresného kola výtvarnej súťaže "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany" (PDF, 246 kB) - zverejnené 13.9.2018

 

Verejné vyhlášky:

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií:

Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby stavebníka Mesto Želiezovce „Riešenie križovatky ul. Schubertova – Rozmarínová – cesta III. tr.“ (PDF, 494 kB) - zverejnené 16.8.2019

 

Pozemkový a lesný odbor:

Odstúpenie odvolania voči rozhodnutiu Pozemkového a lesného odboru Okresného úradu Levice č. OU-LV-PLO-2019/008820-02 (PDF, 185 kB) - zverejnené 23.8.2019

Rozhodnutie o uznaní poľovného revíru Selonka Dolné Semerovce (PDF, 207 kB), Príloha č.1 (PDF, 158 kB) - zverejnené 23.8.2019

Rozhodnutie o nepovolení obnovy konania vedeného Okresným úradom Levice, pozemkovým a lesným odborom pod č. OU-LV-PLO-2016/005772-6 (PDF, 426 kB) - zverejnené 14.8.2019

Oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou vo veci žiadosti Jozefa Bednárika (zmena druhu pozemku v k.ú. Gondovo) (PDF, 251 kB) - zverejnené 22.5.2019

Upovedomenie o podaní odvolania voči rozhodnutiu o poverení Poľovníckeho združenia Teplá voda Pukanec (PDF, 240 kB)vykonávaním.... - zverejnené 4.3.2019

Zverejnenie aktualizovaného registra pôvodného stavu a nový geometrický plán záhradkovej osady SZZ, ZO 10-63 Pri Pereci Levice (PDF, 71 kB) - zverejnené 18.2.2019

Rozhodnutie o zmene hraníc poľovného revíru Trojchotár Dolné Semerovce (PDF, 248 kB) - zverejnené 31.1.2019

Mimoriadne povolenie lovu diviačej zveri (JPG, 277 kB) - zverejnené 22.1.2019

Rozhodnutie o poverení Poľovníckeho združenia Teplá voda (PDF, 214 kB) vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Teplá voda Pukanec - zverejnené 11.1.2019

Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny hraníc poľovného revíru "Trojchotár Dolné Semerovce" (PDF, 244 kB) - zverejnené 14.12.2018

 

Odbor starostlivosti o životné prostredie:

Rozhodnutie "Územný plán obce Slatina - Zmeny a doplnky č.1/2017" (PDF, 315 kB) - zverejnené 21.8.2019

Informácia pre verejnosť - oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Podlužany – zmeny a doplnky č.1“ (PDF, 297 kB) - zverejnené 15.8.2019

Rozhodnutie odvolacieho orgánu "Zariadenie na zber a výkup odpadov - Levice, Nádražný rad" (PDF, 148 kB) - zverejnené 9.8.2019

Informácia pre verejnosť "Prístavba k výrobnej hale č. 2" (PDF, 141 kB) - zverejnené 9.8.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania vodnej stavby "Farná - kanalizácia" (PDF, 336 kB) - zverejnené 22.7.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania vodnej stavby "Levice – vodovodné potrubie Svätojánska pustatina" (PDF, 327 kB) - zverejnené 24.6.2019

Rozhodnutie - Uskutočnenie vodnej stavby "Levice - dobudovanie verejnej kanalizácie" (PDF, 476 kB) - zverejnené 19.3.2019

Prebiehajúce správne konania