Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2018, Sobota
 

Úradná tabuľa

Oznamy Okresného úradu Levice:  

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018:

Predseda Národnej rady SR rozhodnutím č. 203 vyhlásil v Zbierke zákonov SR  dňa 6. júla 2018 Voľby do orgánov samosprávy obcí na celom území SR a určil deň ich konania na sobotu 10.novembra 2018. 

Voľby sa budú konať v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.

Politické strany, politické hnutia alebo koalície politických strán a hnutí môžu podávať oznámenia o delegovaní svojich zástupcov a náhradníkov do Okresnej volebnej komisie Levice elektronicky na nasledovnú e-mailovú adresu prednostu Okresného úradu Levice: prednosta.lv@minv.sk

Iné oznamy: 

Propozície okresného kola výtvarnej súťaže "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany" (PDF, 246 kB) - zverejnené 13.9.2018

 

Podľa ust. §2 ods.3  zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov  občan Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine, má právo v obci, v ktorej občania SR patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20℅ obyvateľstva v úradnom styku používať aj jazyk národnostnej menšiny.

 

Verejné vyhlášky:

Odbor starostlivosti o životné prostredie:

Informácia pre verejnosť o posudzovaní navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber a spracovanie ostatných odpadov - Šahy" (PDF, 144 kB), v meste Šahy - zverejnené 10.10.2018

Informácia pre verejnosť o posudzovaní navrhovanej činnosti "Zmena dokončenej stavby na sklad pesticídov" (PDF, 143 kB), v meste Levice - zverejnené 27.9.2018

Informácia pre verejnosť o posudzovaní navrhovanej činnosti „Protipovodňové opatrenia mimo vodného toku – mestská časť Tešmák“ (PDF, 223 kB) - zverejnené 13.7.2018

Rozhodnutie o navrhovanej činnosti "Zariadenie na zber odpadov zo železných a neželezných kovov Šahy" (PDF, 347 kB)- zverejnené 25.6.2018

Informácia pre verejnosť o posudzovaní navrhovanej činnosti "ZF Slovakia a.s., Skladová hala Levice - Géňa" (PDF, 146 kB) - zverejnené 24.5.2018

Informácia pre verejnosť o posudzovaní navrhovanej činnosti "Zariadenie na zber odpadov Levice" (PDF, 144 kB) - zverejnené 15.5.2018

Informácia pre verejnosť o posudzovaní navrhovanej činnosti "Zariadenie na zber odpadov zo železných a neželezných kovov Šahy" (PDF, 223 kB) - zverejnené 3.5.2018

Rozhodnutie o navrhovanej činnosti "Rozšírenie výrobného závodu Constellium" (PDF, 559 kB) - zverejnené 27.3.2018

Informácia - Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh dokumentu (PDF, 216 kB)„Územný plán obce Bátovce" (PDF, 216 kB) - zverejnené 1.3.2018

Rozhodnutie o predĺžení platnosti povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Tlmače – dobudovanie kanalizácie – prepojovacie potrubia (PDF, 251 kB) - zverejnené 22.2.2018

Oznámenie o začatí kolaudačného konania vodnej stavby "Kanalizácia a ČOV pre združenie obcí Aglomerácia Hronovce" (PDF, 326 kB) - zverejnené 8.2.2018

Oznámenie o začatí stavebného konania vodnej stavby a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho konania "ČOV Levice" (PDF, 330 kB) - zverejnené 23.3.2017

Prebiehajúce správne konania