Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. apríl 2020, utorok
 

Úradná tabuľa

Opatrenia v súvislosti s koronavírusom

Do klientskych centier len s rúškami !     Celá tlačová správa

V súvislosti s rozhodnutím vlády o rozšírení núdzového stavu budú v stredu 8. apríla 2020  a vo štvrtok 9. apríla 2020 zrušené úradné hodiny na  klientskych centrách, oddeleniach dokladov, dopravných inšpektorátoch a oddeleniach cudzineckej polície  v celej SR.

Úradné hodiny klientskych centier sa od 16. marca 2020  skracujú na čas od 8. h do 11. h každý pracovný deň.

Od 1. apríla dôjde k zmene úradných hodín v stredu, keď budú pracoviská MV SR k dispozícii od 13. do 16. hodiny.


•Pondelok 8:00 – 11:00
•Utorok 8:00 – 11:00
•Streda 13:00 – 16:00
•Štvrtok 8:00 – 11:00
•Piatok 8:00 – 11:00

Celá tlačová správa

Oznamy Okresného úradu Levice:  

OKRESNÝ ÚRAD LEVICE

oznamuje svojim klientom, že na novú adresu Ul. Rozmarínová 4, 934 01 Levice boli presťahované odbory:

z ulice Ľ. Štúra 53 Levice:

  • Kancelária prednostu
  • Organizačný odbor
  • Odbor živnostenského podnikania
  • Odbor všeobecnej vnútornej správy
  • Odbor krízového riadenia
  • Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

z ulice Dopravná 14 Levice:

  • Odbor starostlivosti o životné prostredie
  • Pozemkový a lesný odbor

na novú adresu Komenského 24, 934 01 Levice bol presťahovaný katastrálny odbor z ulice T. Vansovej 4

Z dôvodu presťahovania upozorňujeme na nové telefonické kontakty. Za pochopenie Vám vopred ďakujeme.

Iné oznamy:                                                                    

Podľa ust. §2 ods.3  zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov  občan Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine, má právo v obci, v ktorej občania SR patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20℅ obyvateľstva v úradnom styku používať aj jazyk národnostnej menšiny.

 

Odbor krízového riadenia:

Výsledková listina výtvarnej súťaze "Ochranárik..." (PDF, 130 kB)

Propozície okresného kola výtvarnej súťaže "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany" (PDF, 245 kB) vyhlásenej pre školský rok 2019/2020 - zverejnené 24.9.2019

 

Verejné vyhlášky:

Pozemkový a lesný odbor:

Odstúpenie odvolania voči rozhodnutiu OU-LV-PLO-2019/011522 (PDF, 235 kB) - zverejnené 12.3.2020

Upovedomenie o pokračovaní v konaní vo veci "Poverenie poľovníckej organizácie – SPZ Poľovnícke združenie Teplá Voda, vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Teplá Voda" (PDF, 136 kB) - zverejnené 25.2.2020

Rozhodnutie o nepovolení obnovy konania "uznanie Samostatnej bažantnice Orestav - Plášťovce" (PDF, 194 kB) - zverejnené 21.1.2020

Oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou vo veci žiadosti Jozefa Bednárika (zmena druhu pozemku v k.ú. Gondovo) (PDF, 251 kB) - zverejnené 22.5.2019

Mimoriadne povolenie lovu diviačej zveri (JPG, 277 kB) - zverejnené 22.1.2019

 

Odbor starostlivosti o životné prostredie:

Zverejnenie oznámenia podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny  v znení neskorších predpisov o výrube drevín podľa osobitných predpisov v k.ú. Levice na pozemku parcela č. 911/4 (PDF, 132 kB) - zverejnené 6.4.2020

Oznámenie o začatí zisťovacieho konania navrhovanej činnosti „Vinárstvo Lajosh" (PDF, 189 kB) - zverejnené 16.3.2020 

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia na vodnú stavbu  „Tlmače dobudovanie kanalizácie – prepojovacie potrubia" (PDF, 271 kB) - zverejnené 13.3.2020

Oznámenie rozhodnutia na uskutočnenie vodnej stavby "Želiezovce - Veľký Dvor - vodovod" (PDF, 310 kB), stavebné rozhodnutie č. OU-LV-OSZP-2020/001586-VOD/BU (PDF, 235 kB) - zverejnené 4.3.2020 

Oznámenie rozhodnutia "Optimalizácia výrobného procesu, spoločnosť Cloetta Slovakia s.r.o." (PDF, 834 kB) - zverejnené 19.2.2020 

Oznámenie rozhodnutia o odvolaní „Zariadenie na zber a výkup odpadov – Levice, Nádražný rad“ (PDF, 4 MB) - zverejnené 24.1.2020 

Oznámenie rozhodnutia „Výrobný závod CAMFIL, s.r.o., Levice rozšírenie výrobných kapacít 2019“ (PDF, 867 kB) - zverejnené 16.1.2020 

Predĺženie platnosti stavebného povolenia (PDF, 196 kB) na vodnú stavbu: "Odvedenie povrchových vôd z obce Horná Seč" (PDF, 108 kB) - zverejnené 13.12.2019 

Oznámenie rozhodnutia "Rozšírenie vodovodu Veľké Kozmálovce" (PDF, 304 kB), stavebné rozhodnutie "Predĺženie vodovodu v obci Veľké Kozmálovce" (PDF, 202 kB) - zverejnené 27.11.2019 

Oznámenie o začatí stavebného konania vodnej stavby "Poštová ulica – splašková kanalizácia, rozšírenie verejného vodovodu Želiezovce" (PDF, 331 kB) - zverejnené 26.11.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania vodnej stavby "Tupá – splašková kanalizácia" (PDF, 327 kB) - zverejnené 26.11.2019

Oznámenie rozhodnutia "Farná - kanalizácia" (PDF, 309 kB) , stavebné "rozhodnutie Farná kanalizácia" (PDF, 245 kB) - zverejnené 21.11.2019 

Oznámenie o začatí stavebného konania vo veci "Predĺženie SP - odvedenie povrch. vôd z obce Horná Seč" (PDF, 280 kB)- zverejnené 11.11.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania vodnej stavby "Predĺženie vodovodu v obci Veľké Kozmálovce" (PDF, 326 kB) - zverejnené 17.10.2019

Rozhodnutie "Územný plán obce Slatina - Zmeny a doplnky č.1/2017" (PDF, 315 kB) - zverejnené 21.8.2019

Informácia pre verejnosť "Prístavba k výrobnej hale č. 2" (PDF, 141 kB) - zverejnené 9.8.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania vodnej stavby "Farná - kanalizácia" (PDF, 336 kB) - zverejnené 22.7.2019

Prebiehajúce správne konania