Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. december 2018, Piatok
 

Úradná tabuľa

Oznamy Okresného úradu Levice:  

Iné oznamy: 

Podľa ust. §2 ods.3  zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov  občan Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine, má právo v obci, v ktorej občania SR patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20℅ obyvateľstva v úradnom styku používať aj jazyk národnostnej menšiny.

Odbor krízového riadenia:

Výsledková listina okresného kola výtvarnej súťaže "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany" (PDF, 142 kB) - zverejnené 27.11.2018

Propozície okresného kola výtvarnej súťaže "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany" (PDF, 246 kB) - zverejnené 13.9.2018

 

Verejné vyhlášky:

Pozemkový a lesný odbor:

Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny hraníc poľovného revíru "Trojchotár Dolné Semerovce" (PDF, 244 kB) - zverejnené 14.12.2018

 

Odbor starostlivosti o životné prostredie:

Rozhodnutie o navrhovanej činnosti „Zariadenie na rozšírenie zberu odpadov a úpravu druhotných surovín - Bátovce" (PDF, 519 kB) - zverejnené 12.12.2018

Predĺženie platnosti povolenia na uskutočnenie vodnej stavby "Levice, ochranné opatrenia na toku Podlužianka - II. etapa" (PDF, 253 kB) - zverejnené 27.11.2018

Rozhodnutie o navrhovanej činnosti "Zmena dokončenej stavby na sklad pesticídov" (PDF, 581 kB) - zverejnené 21.11.2018

Rozhodnutie o navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber a spracovanie ostatných odpadov - Šahy" (PDF, 668 kB), v meste Šahy - zverejnené 19.11.2018

Informácia pre verejnosť o posudzovaní navrhovanej činnosti „Zariadenie na rozšírenie zberu odpadov a úpravu druhotných surovín - Bátovce" (PDF, 146 kB) - zverejnené 12.11.2018

Kolaudačné rozhodnutie "Kanalizácia a ČOV pre združenie obcí Aglomerácia Hronovce" (PDF, 714 kB) - zverejnené 12.11.2018

Informácia pre verejnosť o posudzovaní navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber a spracovanie ostatných odpadov - Šahy" (PDF, 144 kB), v meste Šahy - zverejnené 10.10.2018

Informácia pre verejnosť o posudzovaní navrhovanej činnosti "Zmena dokončenej stavby na sklad pesticídov" (PDF, 143 kB), v meste Levice - zverejnené 27.9.2018

Rozhodnutie o navrhovanej činnosti "Zariadenie na zber odpadov zo železných a neželezných kovov Šahy" (PDF, 347 kB)- zverejnené 25.6.2018

Informácia pre verejnosť o posudzovaní navrhovanej činnosti "ZF Slovakia a.s., Skladová hala Levice - Géňa" (PDF, 146 kB) - zverejnené 24.5.2018

Informácia pre verejnosť o posudzovaní navrhovanej činnosti "Zariadenie na zber odpadov Levice" (PDF, 144 kB) - zverejnené 15.5.2018

Informácia pre verejnosť o posudzovaní navrhovanej činnosti "Zariadenie na zber odpadov zo železných a neželezných kovov Šahy" (PDF, 223 kB) - zverejnené 3.5.2018

Rozhodnutie o navrhovanej činnosti "Rozšírenie výrobného závodu Constellium" (PDF, 559 kB) - zverejnené 27.3.2018

Informácia - Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh dokumentu "Územný plán obce Bátovce" (PDF, 216 kB) - zverejnené 1.3.2018

Rozhodnutie o predĺžení platnosti povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Tlmače – dobudovanie kanalizácie – prepojovacie potrubia (PDF, 251 kB) - zverejnené 22.2.2018

Oznámenie o začatí kolaudačného konania vodnej stavby "Kanalizácia a ČOV pre združenie obcí Aglomerácia Hronovce" (PDF, 326 kB) - zverejnené 8.2.2018

Oznámenie o začatí stavebného konania vodnej stavby a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho konania "ČOV Levice" (PDF, 330 kB) - zverejnené 23.3.2017

Prebiehajúce správne konania