Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. október 2017, Utorok
 

Prekračovanie štátnej hranice

 

Prekračovanie štátnej hranice a podmienky vstupu

Vonkajšie hranice

Vnútorné hranice
Podmienky pre vstup štátnych príslušníkov tretej krajiny
Hraničná kontrola
Štátni príslušníci tretej krajiny sa podrobia dôkladnej kontrole na vstupe aj výstupe

Pravidlá prekračovania štátnej hranice a podmienky vstupu na územie Slovenskej republiky ako členského štátu Európskej únie, ktorý v plnom rozsahu uplatňuje schengenské acquis sú uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 399/206 z 9. marca 2016, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) v platnom znení. 
Kódex schengenských hraníc nadobudol účinnosť 9.03.2016 a je zverejnený v Úradnom vestníku EÚ L77, 23.3.2016, s.1.

Vonkajšie hranice sa môžu prekračovať len na hraničných priechodoch a počas stanovených otváracích hodín.
Dňom 21.12.2007 sa vonkajšou pozemnou hranicou Európskej únie stal úsek štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou.Vonkajšou vzdušnou hranicou Európskej únie sa stali medzinárodné letiská.

Vnútorné hranice možno prekročiť v ktoromkoľvek bode bez toho, aby sa vykonala hraničná kontrola osôb bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť.
Dňom 21.12.2007 sa vnútornou pozemnou hranicou Európskej únie stal úsek štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Poľskom, Českom, Rakúskom a Maďarskom.

Podmienky pre vstup štátnych príslušníkov tretej krajiny

Na pobyt, ktorý nepresiahne tri mesiace v rámci obdobia šiestich mesiacov musia štátni príslušníci tretej krajiny spĺňať tieto podmienky:

 1. majú platný cestovný doklad alebo doklady, ktoré ich oprávňujú prekročiť hranicu,
 2. majú platné vízum v prípade, že sa vyžaduje podľa nariadenia Rady (ES) č. 539/2001 z 15. marca 2001 uvádzajúceho zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti1), s výnimkou prípadu, ak sú držiteľmi platného povolenia na pobyt alebo platného dlhodobého víza,
 3. zdôvodnia účel a podmienky plánovaného pobytu a majú dostatočné prostriedky na živobytie na dĺžku plánovaného pobytu a na návrat do svojej krajiny pôvodu alebo na tranzit do tretej krajiny, v ktorej ich určite prijmú, alebo sú schopní získať takéto prostriedky zákonným spôsobom,
 4. nejde o osoby, na ktoré bolo vydané v SIS upozornenie na účely odopretia vstupu,
 5. nepokladajú sa za hrozbu pre verejný poriadok, vnútornú bezpečnosť, verejné zdravie alebo medzinárodné vzťahy ktoréhokoľvek členského štátu a najmä na nich z takéhoto dôvodu nebolo vo vnútroštátnych databázach členských štátov vydané upozornenie na účely odopretia vstupu.

Hraničná kontrola

Je kontrola vykonávaná na hraničných priechodoch, aby sa osobám, vrátane ich dopravných prostriedkov a predmetov v ich držbe, mohol povoliť vstup na územie členských štátov, alebo aby smeli toto územie opustiť.
Všetky osoby sa pri prekračovaní vonkajších hraníc Európskej únie podrobia minimálnej kontrole na zistenie totožnosti na základe preukázania alebo predloženia cestovných dokladov. Takáto minimálna kontrola sa skladá z rýchleho a priameho overenia platnosti dokladu, ktorý svojho zákonného držiteľa oprávňuje prekročiť hranicu a overenia prítomnosti znakov falšovania alebo pozmeňovania v prípade potreby pomocou technických zariadení, alebo preverením informácií výlučne o odcudzených, zneužitých, stratených alebo neplatných dokladoch v príslušných databázach.
Minimálna kontrola je pravidlom pre osoby, ktoré požívajú právo Spoločenstva na voľný pohyb (občania Európskej únie, Švajčiarska, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska a ich rodinní príslušníci, ktorí požívajú právo na voľný pohyb podľa smernice 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov.
Pri vykonávaní minimálnych kontrol osôb, ktoré požívajú právo Spoločenstva na voľný pohyb, však môže pohraničná stráž na nesystematickom základe nahliadnuť do vnútroštátnych a Európskych databáz, aby zistila, či príslušné osoby nepredstavujú skutočné, reálne a dostatočne závažné ohrozenie vnútornej bezpečnosti, verejného poriadku, medzinárodných vzťahov členských štátov, alebo ohrozenia verejného zdravia.
Dôsledky takýchto nahliadnutí nesmú ohroziť právo na vstup osôb, ktoré požívajú právo Spoločenstva na voľný pohyb na území dotknutého členského štátu, ako je stanovené v smernici 2004/38/ES.

Štátni príslušníci tretej krajiny sa podrobia dôkladnej kontrole na vstupe aj výstupe

 1. dôkladné kontroly na vstupe zahŕňajú overenie podmienok, ktorými sa riadi vstup a overenie dokladov, ktoré ich oprávňujú na pobyt a vykonávanie odbornej činnosti. V tomto je obsiahnuté podrobné preskúmanie ďalších nasledujúcich aspektov,
 2. overenie, či má štátny príslušník tretej krajiny platný doklad na prekročenie hranice, ktorého platnosť neuplynula a že je k dokladu v prípade potreby priložené požadované vízum alebo povolenie na pobyt;
 3. dôkladná kontrola cestovného dokladu kvôli zisťovaniu znakov falšovania alebo pozmeňovania,
 4. preskúmanie odtlačkov pečiatok na vstupe a na výstupe na cestovnom doklade dotknutého štátneho príslušníka tretej krajiny s cieľom overiť si porovnaním dátumov vstupu a výstupu, či táto osoba už neprekročila maximálnu dĺžku povoleného pobytu na území členských štátov,
 5. overenie miesta odchodu a cieľa cesty dotknutého štátneho príslušníka tretej krajiny a účelu plánovaného pobytu a v prípade potreby aj kontrolu príslušných sprievodných dokladov,
 6. overenie, či má dotknutý štátny príslušník tretej krajiny dostatok prostriedkov na živobytie na dĺžku a účel plánovaného pobytu, návrat do krajiny pôvodu alebo tranzit do tretej krajiny, v ktorej ho určite prijmú, alebo či je schopný takéto prostriedky získať zákonným spôsobom,
 7. overenie, či dotknutý štátny príslušník tretej krajiny, jeho dopravný prostriedok a predmety ktoré prepravuje, nemôžu ohroziť verejný poriadok, vnútornú bezpečnosť, verejné zdravie, alebo medzinárodné vzťahy ktoréhokoľvek členského štátu. Takéto overenie zahŕňa priame nahliadnutie do údajov a upozornení na osoby a prípadne predmety uvedené v SIS a vo vnútroštátnych súboroch údajov a tiež aj prípadné činnosti, ktoré sa majú vykonať v dôsledku upozornenia.