Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. november 2020, utorok
 

Zákon o archívoch a registratúrach

Zákon č. 395/2002 o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
Tento zákon upravuje organizáciu a pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku archívov a registratúr, organizáciu archívov, práva a povinnosti zriaďovateľa archívu, archívu, vlastníka archívneho dokumentu, prístup k archívnym dokumentom, ako aj práva a povinnosti pôvodcu registratúry.

V súlade s príslušným kompetenčným zákonom a zákonom o archívoch a registratúrach ministerstvo organizuje a riadi archívnictvo najmä tým, že určuje koncepciu jeho rozvoja, zjednocuje odbornú činnosť archívov a metodiku archívnej práce, vytvára a zabezpečuje vhodné podmienky na zachovanie archívnych dokumentov. Ďalej zabezpečuje ochranu a evidenciu archívnych dokumentov, kontroluje ich stav a uloženie v archívoch, stará sa o spracúvanie, sprístupňovanie a zverejňovanie archívnych dokumentov. Koordinuje medzinárodnú, najmä vedeckú spoluprácu, stará sa o odborný rast archívnych pracovníkov. Ministerstvo vnútra SR gestoruje aj správu registratúry .
   

 

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Zákon č. 395/2002 o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov (258,1 kB) rtf
Vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov (139,1 kB) rtf
Decree No. 628/2002 Coll. of Laws of the Ministry of the Interior of the Slovak Republic by which certain provisions of the Act on Archives and Registries and on the Amendments of Certain Acts are executed (176,7 kB) rtf
Príloha č. 1 k vyhláške č. 628/2002 Z. z. VZOR - NÁVRH NA VYRADENIE REGISTRATÚRNYCH ZÁZNAMOV (10,6 kB) rtf
Annex No. 1 to Decree No. 628/2002 Coll. of Laws SPECIMEN - PROPOSAL FOR THE DISPOSAL OF REGISTRY RECORDS (7,1 kB) rtf
Príloha č. 2 k vyhláške č. 628/2002 Z. z. VZOR - ZOZNAM VECNÝCH SKUPÍN REGISTRATÚRNYCH ZÁZNAMOV SO ZNAKOM HODNOTY “A” NAVRHNUTÝCH NA VYRADENIE (31,3 kB) rtf
Annex No. 2 to Decree No. 628/2002 Coll. of Laws SPECIMEN - LIST OF THE SUBJECT GROUPS OF REGISTRY RECORDS WITH THE ”A” VALUE SYMBOL PROPOSED FOR DISPOSAL (7,6 kB) rtf
Príloha č. 3 k vyhláške č. 628/2002 Z. z. VZOR - ZOZNAM VECNÝCH SKUPÍN REGISTRATÚRNYCH ZÁZNAMOV BEZ ZNAKU HODNOTY “A” NAVRHNUTÝCH NA VYRADENIE (8,5 kB) rtf
Annex No. 3 to Decree No. 628/2002 Coll. of Laws SPECIMEN - LIST OF THE SUBJECT GROUPS OF REGISTRY RECORDS WITHOUT THE ”A” VALUE SYMBOL PROPOSED FOR DISPOSAL (7,9 kB) rtf
Príloha č. 4 k vyhláške č. 628/2002 Z. z. VZOR - PREBERACÍ PROTOKOL (11,7 kB) rtf
Annex No. 4 to Decree No. 628/2002 Coll. of Laws SPECIMEN - ACCESSION PROTOCOL (11,1 kB) rtf
Príloha č. 5-1 k vyhláške č. 628/2002 Z. z. VZOR - PROTOKOL O KONZERVOVANÍ / REŠTAUROVANÍ ARCHÍVNEHO DOKUMENTU (16,4 kB) xls
Annex No. 5-1 to Decree No. 628/2002 Coll. of Laws SPECIMEN - PROTOCOL ON THE CONSERVATION/RESTORATION OF ARCHIVES (16,9 kB) xls
Príloha č. 5-2 k vyhláške č. 628/2002 Z. z. OPIS PRÁCE (33,3 kB) rtf
Príloha č. 5-3 k vyhláške č. 628/2002 Z. z. ZÁZNAM O KONZERVOVANÍ A REŠTAUROVANÍ č... (23,6 kB) xls
Annex No. 5-3 to Decree No. 628/2002 Coll. of Laws CONSERVATION AND RESTORATION RECORD No. ...( (24,6 kB) xls
Príloha č. 6 k vyhláške č. 628/2002 Z. z.VZOR - KNIHA PRÍRASTKOV (11,7 kB) rtf
Annex No. 6 to Decree No. 628/2002 Coll. of Laws SPECIMEN - ACCESSION BOOK (11,3 kB) rtf
Príloha č. 7 k vyhláške č. 628/2002 Z. z. VZOR - KNIHA DEPOZITOV (12,3 kB) rtf
Annex No. 7 to Decree No. 628/2002 Coll. of Laws SPECIMEN - BOOK OF DEPOSITS (12,0 kB) rtf
Príloha č. 8 k vyhláške č. 628/2002 Z. z. VZOR - KNIHA ÚBYTKOV (8,9 kB) rtf
Annex No. 8 to Decree No. 628/2002 Coll. of Laws SPECIMEN - DIMINUTION BOOK (8,6 kB) rtf
Príloha č. 9 k vyhláške č. 628/2002 Z. z.VZOR - BÁDATEĽSKÝ PORIADOK (14,8 kB) rtf
Annex No. 9 to Decree No. 628/2002 Coll. of Laws SPECIMEN - RULES FOR RESEARCH (14,2 kB) rtf
Príloha č. 10 k vyhláške č. 628/2002 Z. z.VZOR - BÁDATEĽSKÝ LIST (19,6 kB) rtf
Príloha č. 11 k vyhláške č. 628/2002 Z. z. VZOR - OSVEDČOVACIA DOLOŽKA (7,9 kB) rtf
Vyhláška MV SR č. 251/2005, ktorou sa mení a dópĺňa vyhláška č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (31,1 kB) pdf
Decree No. 251/2005 Coll. of Laws MV SR amending Decree of the MV SR No. 628/2002 Coll., by which certain provisions of the Act on Archives and Registries and on the Amendments of Certain Acts are executed (13,1 kB) rtf
Zákon č. 216/2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov (48,8 kB) pdf
Act No. 216/2007 Coll. of Laws amending Act No. 395/2002 Coll. on Archives and Registries and on the Amendments of Certain Acts, as amended by Act no. 515/2003 Coll. (95,4 kB) rtf
Vyhláška MV SR č. 242/2007 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 251/2005 Z. z. (30,6 kB) pdf
Decree No. 242/2007 Coll. of Laws of the MV SR amending Decree of the MV SR No. 628/2002 Coll., by which certain provisions of the Act on Archives and Registries and on the Amendments of Certain Acts are executed, as amended by Decree No. 251/2005 Coll. (20,6 kB) rtf
Vyhláška MV SR č. 76/2017, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (741,1 kB) pdf
Preberací protokol elektronických archívnych dokumentov (SIP balíček v pdf) (422,7 kB) pdf
Preberací protokol elektronických archívnych dokumentov (SIP balíček v xml) (20,0 kB) xml
Preberací protokol elektronických archívnych dokumentov (SIP balíček v xsd) (19,6 kB) xsd