Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 

Zamestnanci

PhDr. Jana Cibereová

Námestie slobody 1, Michalovce
Telefón 056/6280701
Fax 056/6280702

Okresný úrad Michalovce

Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
Telefón 056/6280701
Fax 056/6280702

organizačný odbor

Ing. Milena Cenknerová

vedúca odboru
Telefón 056/6280 717
Fax 056/6280 702

Mgr. Gabriela Kobová

agenda realizácie Akčného plánu okresu Michalovce
Telefón 056/6280 716

JUDr. Mária Kaliská

povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel
Telefón 056/6280 713

Mária Dziadová

podateľňa - prízemie
Telefón 056/6280 711

Jarmila Vitková

podateľňa - prízemie
Telefón 056/6280 711

Mgr. Michaela Rusinkovičová

sekretariát, časový referent
Telefón 056/6280 701
Fax 056/6280 702

Mgr. Ivana Šestáková

dotácie, administratívo-ekonomické činnosti
Telefón 056/6280 719

Mgr. Lucia Hovanová

agenda realizácie Akčného plánu okresu Michalovce
Telefón 056/6280 716

odbor všeobecnej vnútornej správy

JUDr. Danica Džačková

vedúca odboru
Telefón 056/6280730

JUDr. Alena Bukovská

Prejednávanie priestupkov
Telefón 056/6280 737

Mgr. Slávka Miháľová

Prejednávanie priestupkov
Telefón 056/6280 739

Mgr. Matej Hospodár

Prejednávanie priestupkov
Telefón 056/6280 741

Ing. Patrik Szilágyi

prejednávanie priestupkov
Telefón 056/6280 731

JUDr. Anna Danková

Obvodný matrikár (overovanie úradných výpisov z matrík pre použitie v cudzine a rozhodovanie o zmene mena a priezviska)
Telefón 056/6280 734

Štefánia Čisárová

Register adries, súčinnosť na úseku exekučného konania a súčinnosť s orgánmi činnými v trestnom konaní, správa IS FABASOFT a IS CESDAP
Telefón 056/6280 736
Fax 056/6280 736

Terézia Džunková

Správa registratúry na odbore
Telefón 056/6280 735

Mgr. Zuzana Hakošová

Prejednávanie priestupkov
Telefón 056/6280732

Pracoviská odboru

Pracovisko Sobrance

Tyršova 12, 073 01 Sobrance
Telefón 0961765706

Mgr. Eva Kosťová

Prejednávanie priestupkov
Telefón 0961765706

Pracovisko Veľké Kapušany

P. O. Hviezdoslava 75, 079 01 Veľké Kapušany
Telefón 0961725725

Ing. Mária Dobosová

Prejednávanie priestupkov
Telefón 0961725725

odbor živnostenského podnikania

Ing. Katarína Šimanská

vedúca odboru
Telefón 056/6280 770

Mgr. Zuzana Rebejová

Podnikanie a registrácia fyzických a právnických osôb
Telefón 056/6280 771

MVDr. Mária Ladičová

Podnikanie a registrácia fyzických a právnickych osôb
Telefón 056/6280 773

Ing. Ľubomír Kročko

Podnikanie a registrácia fyzických a právnických osôb
Telefón 056/6280 776

Mgr. Lucia Stričková

Podnikanie a registrácia fyzických a právnických osôb
Telefón 056/6280 772

Mgr. Miroslav Želiska

Podnikanie a registrácia fyzických osôb
Telefón 056/6280 776

Pracovisko Sobrance

Sídlo výkonu práce

Tyršova 12, 073 01 Sobrance
Telefón 0961765708

Ing. Ľudmila Lukačková

Podnikanie a registrácia fyzických a právnických osôb
Telefón 0961765726, 0961765708

odbor krízového riadenia

Ing. Eduard Belušák

vedúci odboru
Telefón 056/6280 750

Bc. Ján Kocur

Organizácia, operačné záležitosti CO, krízové plánovanie, ochrany obyvateľstva, hospodárenie s mater.CO, krízové riadenie
Telefón 056/6280 751

Mgr. Emília Capíková

Príprava na CO, stavebné konanie
Telefón 056/6280 754

Ing. Ján Pavelka

Bezpečnostná rada obvodu, ochrana utajovaných skutočností, prídelové hospodárstvo, hosp. mobilizácia
Telefón 056/6280 720

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Ing. Peter Milý

vedúci odboru
Telefón 056/6280 760

Ing. Ján Onder

Cestná doprava
Telefón 056/6280 761

Mgr. Zuzana Tkáčová

Cestná doprava
Telefón 056/6280 762

Ing. Marek Hűbler

Pozemné komunikácie
Telefón 056/6280 763

Mgr. Oľga Fečiková

Cestná doprava
Telefón 056/6280 761

Ing. Jana Smaržíková

Cestná doprava
Telefón 056/6280 765

Mgr. David Svoboda

Cestná doprava
Telefón 056/6280 766

odbor starostlivosti o životné prostredie

Ing. Marián Zolovčík

Vedúci odboru
Telefón 056/6280 512

Ing. Tatiana Krajníková

Štátna vodná správa
Telefón 056/6280 519

Ing. Vladimír Kopasek

Štátna správa odpadového hospodárstva
Telefón 056/6280 515

RNDr. Iveta Pristašová

Štátna správa odpadového hospodárstva
Telefón 056/6280 517

Ing. Miroslava Magurová

Štátna správa ochrany ovzdušia
Telefón 056/6280 516

JUDr. Svetluša Miľová

Štátna správa ochrany prírody a krajiny
Telefón 056/6280 523

Ing. Mária Šimková

Štátna správa environmentálnych rizík
Telefón 056/6280 514

Ing. Zuzana Polláková

Štátna správa ochrany prírody a krajiny
Telefón 056/6280 521

Ing. Katarína Sabová

Štátna vodná správa
Telefón 056/6280 522

pozemkový a lesný odbor

JUDr. Vladimír Juričko

vedúci odboru
Telefón 056/2901 125

Ing. Juraj Saloka

Pozemkové úpravy, oceňovanie nehnuteľnosti
Telefón 056/6280 419

Ing. Róbert Kažimír

Reštitúcie
Telefón 056/6280 411

Ing. Silvia Dzurinová

Reštitúcie
Telefón 056/6280 415

Ing. Marta Varjassyová

Záhradkárske osady, pozemkové úpravy
Telefón 056/6280 417

Ing. Viera Lukáčová

Ochrana PPF
Telefón 056/6280 416

Ing. Monika Gavajová

Pozemkové úpravy, reštitúcie
Telefón 056/6280 413

Ing. Zlatica Rošková

Pozemkové úpravy, reštitúcie
Telefón 056/6280 418

Ing. Jozef Ferenčík

Poľovníctvo, lesné hospodárstvo
Telefón 056/6280 460

Ing. Zdenko Kondík

Poľovníctvo, lesné hospodárstvo
Telefón 056/6280 462

Ing. Daniel Živčák

Lesné hospodárstvo, pozemkové spoločenstvá
Telefón 056/6280 463

Katarína Pallaiová

Podateľňa, príjem sťažností a petícií, archivácia
Telefón 056/6280 410
Fax 056/6889 056

Mgr. Marián Sabovčík

Reštitúcie, jednoduché pozemkové úpravy
Telefón 056/6280 414

Katastrálny odbor

 

Ing. Mária Kundrátová

vedúca odboru
Telefón 056/2818 300

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Ing. Monika Palacková

vedúca oddelenia
Telefón 056/2818 310

Ing. Martina Badidová

Telefón 056/2818 321

Alžbeta Hricová

Telefón 056/2818 319

Mgr. Martin Hredzák

Telefón 056/2818 318

Beáta Micáková

Telefón 056/2818 321

Iveta Mičová

Telefón 056/2818 319

Ľubica Volčková

Telefón 056/2818 325

Ing. Lenka Sýkorová

Telefón 056/2818 322

Martina Greňová

Telefón 056/2818 301

Ing. Miroslava Kobová

Telefón 056/2818 318

Monika Olejníková

Telefón 056/2818 316

Ing. Jana Streňová

Telefón 056/2818 330

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

JUDr. František Antonič

vedúci oddelenia
Telefón 056/2818 320

Emília Čeklovská

Telefón 056/2818 317

JUDr. Jana Dzurinová

Telefón 056/2818 312

Mgr. Miriam Eľková

Telefón 056/2818 313

Marianna Golmicová

Telefón 056/2818 315

Monika Ivanková

Telefón 056/2818 329

Anna Jenčíková

Telefón 056/2818 329

Ing. Viera Horňáková

Telefón 056/2818 306

Ružena Kasičová

Telefón 056/2818 316

Anna Lajterčuková

Telefón 056/2818 314

Mgr. Lenka Babičová

Telefón 056/2818 311

Marcela Paličková

Telefón 056/2818 327

Kvetoslava Vargová

Telefón 056/2818 317

Registratúra

4. poschodie
Telefón 056/2818 323

JUDr. Mariana Mochťáková

Telefón 056/2818 331

Mgr. Tatiana Litunová

Telefón 056/2818 315

Ing. Erika Kaščáková

Telefón 056/2818 311

Pracovisko Veľké Kapušany

Sídlo výkonu práce

P. O. Hviezdoslava 75, 079 01 Veľké Kapušany

Ing. Ibolya Belázová

Telefón 056/2818290; 0961725720

Timea Širokmanová

Telefón 056/2818293; 0961725723

Ing. Katalin Barkó

Telefón 056/2818291; 0961725724

Eleonóra Lajos

Telefón 056/2818292

Bernadet Kecskés

Telefón 0961725722

Eva Krucovčinová

Telefón 056/2818294; 0961725721

VKLADY

Telefón 056/2818296