Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2019, nedeľa
 

Zamestnanci - kontakty

Emailové adresy Okresného úradu Trenčín v štruktúre meno.priezvisko@tn.vs.sknahradené adresami v novej štruktúre meno.priezviskoRC@minv.sk.
V prípade zhody mena a priezviska /menovci/ je Emailová adresa rozlíšená poradovým číslom za priezviskom /RC/.
U týchto zamestncov je Emailová adresa uvedená ako faxové číslo.

Prednosta

JUDr. Ing. Jozef Stopka, PhD.

prednosta Okresného úradu Trenčín
Telefón 032/7411 200
Fax 032/7434 686

 

Odbor krízového riadenia

Mgr. Marta Kohlíková

vedúca odboru
Telefón 032/7411 438, 0908909175
Fax okr.tn@minv.sk


         Oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania

Ing. Katarína Reháková

odborný radca OCOaKR OCO
Telefón 032/7411 498, 0905970147

Mgr. Pavol Daňo

odborný radca OCOaKR OCO
Telefón 032/7411 445, 0905652113

Mgr. Anna Mikolášková

odborný radca OCOaKR OCO
Telefón 032/7411 441, 0905970146

Ing. Katarína Lichnerová

odborný radca OCOaKR OCO
Telefón 032/7411 437

Mgr. Terézia Chrastinová

samostatný radca
Telefón 032/7411 339

Ing. Vladislava Kyselicová

vedúca oddelenia
Telefón 032/7411 455, 0905970145

         Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému

Ing. Miloš Kočan

vedúci kordinačného strediska integrovaného záchranného systému
Telefón 032/7411 440, 032/7436878, +421 905 682 247
Fax okr.tn@minv.sk

Ing. Martin Brezovák

odborný radca KSIZS
Telefón 032/7411 443, 0908909174

Mgr. Miloš Gorelka

odborný radca KSIZS
Telefón 032/7411 442, 0905501893

Mgr. Lucia Talianová

hlavný radca KSIZS
Telefón 032/7411 444

         Integrovaný záchranný systém "112"

Ing. Ľubomír Košík

odborný radca KSIZS
Telefón 032/7411 452
Fax 032/7435294, 032/7431812

Ing. Janette Križanová

odborný radca KSIZS
Telefón 032/7411 452
Fax 032/7435294, 032/7431812

Ing. Igor Košík

odborný radca KSIZS
Telefón 032/7411 452
Fax 032/7435294, 032/7431812

Mgr. Jaroslava Furáková

odborný radca KSIZS
Telefón 032/7411 452
Fax 032/7435294, 032/7431812

Mgr. Ľuboš Liška

odborný radca KSIZS
Telefón 032/7411 452
Fax 032/7435294, 032/7431812

Mgr. Andrea Laššová

odborný radca KSIZS
Telefón 032/7411 452
Fax 032/7435294, 032/7431812

Mgr. Hana Tóthová

samostatný radca KSIZS
Telefón 032/7411 452
Fax 032/7435294, 032/7431812

Eva Blážová

radca KSIZS
Telefón 032/7411 452
Fax 032/7435294, 032/7431812

Bc. Miroslava Belejová

samostatný radca KSIZS
Telefón 032/7411 452
Fax 032/7435294, 032/7431812
   

Odbor obrany štátu

 

Ing. Martin Krasňan

samostatný radca
Telefón 032/7411 467

Mgr. René Klimoszek

Hlavný radca - vedúci odboru
Telefón 032/7411 477
Fax 032/6521 001

Zdenka Pipišková

hlavný referent
Telefón 032/7411 434

Mgr. Tatiana Stachová

hlavný referent
Telefón 032/7411 422

Ing. Miloš Topolčansky

Odborný radca
Telefón 032/7411 405

Silvia Gallová

hlavný referent
Telefón 032/7411 406

 

Organizačný odbor

Mgr. Peter Parák

vedúci odboru
Telefón 032/7411 201
Fax 032/7434 686

Ing. Lucia Velacková

krajský koordinátor prevencie kriminality
Telefón 032/7411 391

Ing. Jana Šlesárová

odborný radca
Telefón 032/7411 361

Miroslav Riedl

vodič
Telefón 032/7411 212

Mgr. Martina Heglasová

referent špecialista - správkyňa registratúry
Telefón 032/7411 351

Jarmila Staňová

majetok a materiálno-technické zabezpečenie
Telefón 032/7411286

Bc. Anna Krajčíková

podateľňa
Telefón 032/7411311

Marta Matejková

sekretariát prednostu
Telefón 032/7411 206, 0908794363
Fax 032/7434686

Alena Hlávková

informátor/supervízor klientskeho centra
Telefón 032/7411550

Peter Žák

informátor/supervízor klientskeho centra
Telefón 032/7411550

 

Majetkovoprávny odbor

JUDr. Peter Filo

vedúci odboru
Telefón 032/7411 373, 0905204607

Ing. Samuel Filip

samostatný radca
Telefón 032/7411 372

JUDr. Mária Kramárová

odborný radca
Telefón 032/7411 326

Ing. Jana Hôrková

odborný radca
Telefón 032/7411 306

Ing. Eva Šlosárová

samostatný radca
Telefón 032/7411 309

Ing. Ľubica Pilátová

samostatný radca
Telefón 032/7411 309

Mgr. Zuzana Randziaková

odborný radca
Telefón 032/7411302

JUDr. Jana Habáňová

odborný radca
Telefón 032/7411 408

 

Odbor všeobecnej vnútornej správy

    

Ing. Zuzana Valachová

vedúca odboru
Telefón 032/7411 414
Fax 032/7411 407, ovvs.tn@minv.sk

       Oddelenie priestupkové

Iveta Hudecová

radca OP OVVS
Telefón 032/7411 233

Bc. Katarína Valjentová

radca OP OVVS
Telefón 032/7411 233

Mgr. Andrea Filová

samostatný radca OP OVVS DP Dubnica nad Váhom
Telefón 042/4464139
Fax 042/4441010

Jana Lehotská

radca OP OVVS DP Dubnica nad Váhom
Telefón 042/4441010
Fax 042/4441010

Bc. Tibor Turza

odborný radca OP OVVS DP Ilava
Telefón 042/4464142
Fax 042/4464142

Marianna Pagáčová

radca OP OVVS DP Ilava
Telefón 042/4464142
Fax 042/4464142

Mgr. Martina Ondrejková

odborný radca
Telefón 032/7411204

JUDr. Rastislav Kudla

vedúci oddelenia
Telefón 032/7411 224, 0915 495 552
Fax 032/7411 293

       Oddelenie správne, štátneho občianstva a matrík

Mgr. Anna Žitníková

štátne občianstvo, legalizácia dokladov do cudziny
Telefón 032/7411 285

Bc. Mária Husárová

okresná matrikárka
Telefón 032/7411 419

Ing. Alena Križková

vedúca oddelenia - registrácia neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, , záujm. združ. právn. osôb, ,
Telefón 032/7411 280
Fax 032/7411 249, alena.krizkova2@minv.sk

Bc. Ľubica Bulková

štátne občianstvo, legalizácia dokladov do cudziny
Telefón 032/7411 214

Mgr. Iveta Bartošová

registrácia spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom a Myjava
Telefón 032/7411 299
Fax iveta.bartosova2@minv.sk

Ing. Helena Vangelová

štátne občianstvo, legalizácia dokladov do cudziny
Telefón 032/7411 409

Bc. Mária Snopková

registrácia spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov pre okresy Považská Bystrica, Partizánske, Ilava, Púchov a Bánovce nad Bebravou
Telefón 032/7411 384
Fax maria.snopkova2@minv.sk

Mgr. Filip Zeleník

registrácia spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov pre okresy Prievidza
Telefón 032/7411 308

Ing. Eva Ďuďáková

registrácia neinvest. fondov, združenia obcí a verejných zbierok
Telefón 032/7411 281
   


Odbor živnostenského podnikania

Mgr. Ivana Santová

poverená riadením odboru
Telefón 032/7411 418
Fax 032/7411 316

ODBOR ŽIVNOSTENSKÉHO PODNIKANIA

INFORMAČNO - PORADENSKÉ CENTRUM
Telefón 032/7411 420
Fax 032/7411 316

      Oddelenie živnostenskej registrácie

Ing. Jana Kačincová

vedúca oddelenia živnostenskej registrácie
Telefón 032/7411 272

Ing. Dana Poláková

zamestnanec registrácie
Telefón 032/7411 264
Fax dana.polakova3@minv.sk

Mgr. Ivana Santová

zamestnanec registrácie
Telefón 032/7411 272

Alena Koreňová

zamestnanec registrácie
Telefón 032/7411 271

Bc. Jana Hanková

zamestnanec registrácie
Telefón 032/7411 271

Bc. Simona Benková

zamestnanec registrácie
Telefón 032/7411 410

Bc. Zlata Omachelová

zamestnanec registrácie
Telefón 032/7411 216

Mgr. Miriama Koreňová

zamestnanec registrácie
Telefón 032/7411 465

Ing. Bohumila Donková

zamestnanec registrácie - DP Dubnica nad Váhom, Ilava
Telefón 042/4424018
Fax 042/4441010

Ing. Jana Šedová

zamestnanec registrácie - DP Dubnica nad Váhom, Ilava
Telefón 042/4424018
Fax 042/4441010

Mgr. Martina Michaličková

zamestnanec registrácie - DP Dubnica nad Váhom , Ilava
Telefón 042/4424018
Fax 042/4441010

Petra Kvasničková

zamestnanec registrácie
Telefón 032/7411 287

      Oddelenie živnostenskej kontroly

Ing. Jarmila Blažeková

vedúca oddelenia živnostenskej kontroly
Telefón 032/7411 288, 0905750238

Bc. Anna Mikušková

zamestnanec kontroly
Telefón 032/7411 315

Bc. Adriana Mikulajová

zamestnanec kontroly
Telefón 032/7411 273

Mgr. Karolína Juricová

zamestnanec kontroly
Telefón 032/7411 314

Mgr. Ing. Alena Cagáňová

zamestnanec kontroly
Telefón 032/7411 319

Bc. Jaroslav Daniš

zamestnanec kontroly
Telefón 032/7411 274

Mgr. Marcela Juríková

zamestnanec kontroly
Telefón 032/7411 207

 

 Odbor školstva 

 

Mgr. Iveta Kováčiková

vedúca odboru školstva
Telefón 032/7411 321, mobil: 0911 733 212
Fax 032/74 34 364, iveta.kovacikova4@minv.sk

Oddelenie odborných a metodických činností

JUDr. Ivana Salinková

vedúca oddelenia odborných a metodických činností, nostrifikácie, právne poradenstvo
Telefón 032/7411 324, mobil: 0905 501 904
Fax 032/74 34 065, ivana.salinkova@minv.sk

Ing. Gabriela Hrušovská

odborné a metodické činnosti pre stredné školy
Telefón 032/7411 335, mobil: 0907 672 203
Fax gabriela.hrusovska@minv.sk

Mgr. Tatiana Križanová

odborné a metodické činnosti pre základné školy a materské školy, športové súťaže
Telefón 032/7411 458, mobil: 0905 479 835
Fax tatiana.krizanova@minv.sk

Mgr. Tibor Bélik

koordinovanie a organizovanie predmet. olympiád a záujmovo-umeleckých súťaží žiakov
Telefón 032/7411 292, mobil: 0917460710
Fax tibor.belik@minv.sk

Mgr. Jarmila Rajnincová

odborný radca odborných a metodických činností pre špeciálne školy, školské zariadenia a školskú integráciu
Telefón 032/7411 403, mobil: 0905 479 969
Fax jarmila.rajnincova@minv.sk

Mgr. Anna Turanová

odborné a metodické činnosti pre základné školy a materské školy
Telefón 032/7411 329, mobil: 0905 479 839
Fax anna.turanova@minv.sk

Mgr. Marta Sršňová

odborné a metodické činnosti zariadení školského stravovania
Telefón 032/7411 241, mobil: 0907 893 881
Fax marta.srsnova@minv.sk

PhDr. Mária Izraelová

odborné a metodické činnosti pre stredné školy, projekty
Telefón 032/7411 335, mobil: 0918 844 589
Fax maria.izraelova@minv.sk

 Oddelenie analýz, finančných a kontrolných činností

Ing. Gabriela Petrúšková

vedúca oddelenia
Telefón 032/7411323, mobil: 0905 501 890
Fax 032/74 35 082, gabriela.petruskova3@minv.sk

Ing. Mária Vlnková

rozpočet škôl a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ
Telefón 032/7411 337 mobil: 0918 844 596
Fax maria.vlnkova@minv.sk

Ing. Valéria Bučková

zástupkyňa vedúcej oddelenia, rozpočet zriaďovateľov škôl, dopravné
Telefón 032/7411 336, mobil: 0918 844 590
Fax valeria.buckova@minv.sk

Mgr. Gabriela Gajdošová

rozpočet zriaďovateľov škôl a škôl, ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ
Telefón 032/7411 325, mobil: 0915 496 011
Fax gabriela.gajdosova2@minv.sk

Ing. Martina Hudecová

rozpočet zriaďovateľov škôl, normatívne výdavky
Telefón 032/7411 243, mobil: 0918 844 594
Fax martina.hudecova@minv.sk

Ing. Blažena Križanová

účtovníctvo a výkazníctvo, poskytovanie dotácií
Telefón 032/7411 342, mobil: 0918 844 591
Fax blazena.krizanova@minv.sk

Mgr. Gabriela Petrovičová

rozpočet zriaďovateľov škôl, vzdelávacie poukazy, havárie
Telefón 032/7411 332, mobil: 0918 844 600
Fax gabriela.petrovicova@minv.sk

Mgr. Elena Hlúbiková

účtovníctvo a výkazníctvo, poskytovanie dotácií
Telefón 032/7411 322, 0907 735 069
Fax elena.hlubikova@minv.sk

Mgr. Alena Mazánová

rozpočet zriaďovateľov škôl, odchodné, príspevok MŠ, asistenti učiteľa
Telefón 032/7411 238, 0918 844 597
Fax alena.mazanova@minv.sk

Oddelenie špeciálnych činností

Mgr. Lucia Bečárová

administratívne činnosti, celoštátne súťaže žiakov
Telefón 032/7411 321, mobil: 0918 844 593
Fax 032/7434 364, lucia.becarova2@minv.sk

Ing. Mária Pavlíková

vedúca oddelenia
Telefón 032/7411 334, mobil: 0903552101
Fax 032/7434 364,maria.pavlikova4@minv.sk

Mgr. Daniel Divinský

štatistika, register škôl a školských zariadení
Telefón 032/7411 328, mobil: 0918 844 598
Fax daniel.divinsky@minv.sk

Ing. Jana Olešáková

kontrola
Telefón 032/7411 242, mobil: 0907 672 205
Fax jana.olesakova@minv.sk

 

Odbor výstavby a bytovej politiky

 

Ing. Milan Petrík

vedúci odboru
Telefón 032/7411 491, 0910 683 916
Fax 032/74 34568, milan.petrik2@minv.sk

     Oddelenie štátnej stavebnej správy

 

Mgr. Henrieta Kaniariková

vedúca oddelenia
Telefón 032/7411 255 , 0902 926 144

Ing. Marta Breznická

Telefón 032/7411 426

JUDr. Eva Juríková

Telefón 032/7411 426

Daniela Mináriková

Telefón 032/7411 260
Fax daniela.minarikova2@minv.sk

Mgr. Dana Beláková

Telefón 032/7411 260

Ing. Marián Krajčo

Telefón 032/7411 490

Ing. Rudolf Jánošík

Telefón 032/7411 398

Ing. Stanislava Gúčiková

Telefón 032/7411 398

Ing. Janka Kňažková

Telefón 032/7411 383

Mgr. Lucie Panáčková

Telefón 032/7411 262

Ing. Július Kúdelka

Telefón 032/7411 383

    Oddelenie územného plánovania

 

Ing. Arch. Ján Kvasnica

vedúci oddelenia
Telefón 032/7411 496, 0902 926 143

Ing. Jozefína Košinárová

Telefón 032/7411 497

Ing. Daniela Jarolímová

Telefón 032/7411497

    Oddelenie bytovej politiky

 

Ing. Roman Remo

vedúci oddelenia
Telefón 032/7411 296 , 0902 926 142

Ing. Ján Remenec

Telefón 032/7411 425, 0902 926 141

Mgr. Viera Ondrášková

Telefón 032/7411 425

Bc. Soňa Poórová

Telefón 032/7411 492, 0910 926 140

   

Odbor opravných prostriedkov

JUDr. Eva Plevová

vedúca odboru
Telefón 032/7411 415
Fax oop.tn@minv.sk

   Referát vnútorných vecí

Ing. Jarmila Hlaváčková

Telefón 032/7411 375

   Referát cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Mgr. Jarmila Skovajsová

Telefón 032/7411 416

   Referát starostlivosti o životné prostredie

Ing. Štefánia Letašiová

Telefón 032/7411 412

Ing. Daniela Domčeková

Telefón 032/7411 412

   Referát lesného hospodárstva

Ing. Ivan Horňáček

Telefón 032/7411 362, 0908210480

Ing. Katarína Anna Piovarčiová

Telefón 032/7411 363

Ing. Ondrej Huraj

Telefón 032/7411 364, 0910899418

   Pozemkový referát

Mgr. Iveta Čechvalová

Telefón 032/7411 416

Ing. Pavel Kubačka

Telefón 032/7411 365

Ing. Jarmila Petrovičová

Telefón 032/7411 366

JUDr. Milan Kováčik

Telefón 032/7411 368

Ing. Magdaléna Mináriková

Telefón 032/7411 369, 0903403817

Ing. Miloš Blaško

Telefón 032/7411 367

   Referát katastra nehnuteľností

Mgr. Elena Gogoláková

Telefón 032/7411 378
Fax elena.gogolakova@minv.sk

Mgr. Jana Štilichová

Telefón 032/7411 379
Fax jana.stilichova@minv.sk

 

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Mgr. Lenka Kolářová

vedúca odboru
Telefón 032/7411 429, 0907 849 526

 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

1.7.2016     Pozor na zmenu telefónnych čísiel zamestnancov odboru

 

Sídlo výkonu práce

Hviezdoslavova 3, Trenčín
Telefón 032/7411 671
Fax 032/7411 699

Ing. Jana Hurajová

vedúca odboru
Telefón 032/7411 670, 0905260516

Veronika Červená

sekretariát, registratúra
Telefón 032/7411 671
Fax 032/7411 699

   Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja 

Ing. Jaroslava Balušíková

vedúca oddelenia
Telefón 032/7411 673, 0910899426

Ing. Ján Augustín

ochrana prírody a krajiny, EIA kraja
Telefón 032/7411 680, 0917930710

RNDr. Stanislav Derneš, PhD

ochrana prírody a krajiny kraja
Telefón 032/7411 681

Ing. Miroslav Ďuriš

ochrana prírody a krajiny kraja
Telefón 032/7411 681
Fax miroslav.duris3@minv.sk


   Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Mgr. Monika Kočanová

ochrana ovzdušia, prevencia závažných priemyselných havárií
Telefón 032/7411 685

Ing. Viera Glesová

štátna vodná správa, povodne kraja
Telefón 032/7411 682, 0910999241

Mgr. Katarína Ulahelová

vedúca oddelenia
Telefón 032/7411 672, mob. 0910 906 728

Ing. Tomáš Šinkovič

odpadové hospodárstvo kraja, EIA
Telefón 032/7411 688

Ing. Ľubomír Svetlík

štátna vodná správa, envrironmentálne záťaže kraja
Telefón 032/7411 684


   Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

Ing. Daniel Prekop

vedúci oddelenia
Telefón 032/7411 674, 0915726700

RNDr. Daniela Bútorová

odpadové hospodárstvo, EIA
Telefón 032/7411 675

RNDr. Svorad Harcek, PhD

štátna vodná správa
Telefón 032/7411 675

Ing. Zuzana Karkulínová

ochrana prírody
Telefón 032/7411 676

Ing. Eva Mojžišová

odpadové hospodárstvo
Telefón 032/7411 677

Ing. Ivana Novotná

ochrana ovzdušia
Telefón 032/7411 678

Ing. Igor Novotný

štátna vodná správa
Telefón 032/7411 679

Mgr. Jana Hajašová

odpadové hospodárstvo
Telefón 032/7411 687

Mgr. Michaela Sliepková

odpadové hospodárstvo
Telefón 032/7411 687

Ing. Martina Mrišová

štátna vodná správa
Telefón 032/7411 679

 

Pozemkový a lesný odbor

Pozemkový a lesný odbor - sídlo výkonu práce

Hviezdoslavova 3, Trenčín
Telefón 032/7411581
Fax 032/7411589

Mgr. Hanzelová Jana

vedúca odboru
Telefón 032/7411580

Nora Pavleová

ochrana PP (vyňatie z PP)-okres Ilava
Telefón 032/7411585

Bc. Ivana Čiešková

pozemkové úpravy, z.č.140/2014
Telefón 032/7411587

Mária Balážová

ochrana PP (vyňatie z PP)
Telefón 032/7411581

Ing. Peter Igaz

pozemkové úpravy, z.č.140/2014
Telefón 032/7411582

Ing. Daniela Machavová

ochrana PP (vyňatie z PP)
Telefón 032/7411584

Ing. Zuzana Noskova

pozemkové úpravy, z.č.140/2014
Telefón 032/7411588

Ing. Stanislav Patka

lesná časť
Telefón 032/7411594

Ing. Renáta Červeňanová

lesná časť
Telefón 032/7411593

Ing. Zlatica Záhradníková

lesná časť
Telefón 032/7411592

Ing. Jana Paučinová

lesná časť
Telefón 032/7411595

Ing. Katarína Holecová

záhradkové osady, ochrana PP
Telefón 032/7411586

Ing. Petra Kollárová

záhradkové osady, ochrana PP
Telefón 032/7411590

JUDr. Peter Sitár

reštitúcie, ochrana PP
Telefón 032/7411583

Katastrálny odbor

10.7.2017     Odbor je presťahovaný do budovy Okresného úradu na Hviezdoslavovej ulici č. 3., prízemie

                      Pozor na zmenu telefónnych čísiel zamestnancov odboru

Ing. Elena Scheryová

vedúca odboru
Telefón 032/7411 600

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Ing. Jana Šimončíková

vedúca oddelenia
Telefón 032/7411 610


        Referát opráv chýb a katastrálnych konaní

Bc. Zuzana Hertlová

samostatný radca
Telefón 032/7411 627

Bc. Lenka Janečková

samostatný radca
Telefón 032/7411 628

Ing. Alena Janušková

vedúca referátu
Telefón 032/7411 626


        Technicko-informačný referát

Ing. Dana Studená

vedúca referátu
Telefón 032/7411 611

Ing. Lenka Zavřelová

odborný radca
Telefón 032/7411 625

Ing. Rastislav Mojžiš

odborný radca
Telefón 032/7411 622

Ing. Zuzana Panáková

odborný radca
Telefón 032/7411 623

Ján Kašlík

radca
Telefón 032/7411 620

Zdenka Špačková

radca
Telefón 032/7411 619

Ing. Dominika Mikušová

radca
Telefón 032/7411 618

Ing. Jana Drobenová

odborný radca
Telefón 032/7411 614

Darina Hrdličková

radca
Telefón 032/7411 617

Ing. Janka Bartošová

odborný radca
Telefón 032/7411 612

Ing. Jana Drhová

odborný radca
Telefón 032/7411 613

Marta Markuseková

radca
Telefón 032/7411 621

Mgr. Martin Habánek

odborný radca
Telefón 032/7411 616

Ing. Luboš Beňo

radca
Telefón 032/7411 615

Gabriela Švachová

hlavný referent
Telefón 032/7411 624


Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

JUDr. Andrea Štefancová

vedúca oddelenia
Telefón 032/7411 630

Zuzana Betáková

radca
Telefón 032/7411 632

Anna Červená

radca
Telefón 032/7411 633

Marcela Fabianová

radca
Telefón 032/7411 634

Anna Malcová

radca
Telefón 032/7411 637

Bc. Marta Matečná

radca
Telefón 032/7411 638

JUDr. Katarína Križanová

hlavný radca
Telefón 032/7411 641

Mgr. Miriam Miškechová

odborný radca
Telefón 032/7411 639

Bc. Jarmila Šrámeková

radca
Telefón 032/7411 643

Mgr. Eva Tomová

radca
Telefón 032/7411 645

Bc. Milada Ždrnja

samostatný radca
Telefón 032/7411 646

JUDr. Tatiana Kudělková

odborný radca
Telefón 032/7411 635

Veronika Eva Smolková

hlavný referent
Telefón 032/7411 640

Mgr. Anna Jurčíková

samostatný radca
Telefón 032/7411 642

Mgr. Veronika Laczková

odborný radca
Telefón 032/7411 636

Mgr. Daniela Mikuláš Žišková

hlavný referent
Telefón 032/7411 644

Ing. Ivana Bendová

odborný radca
Telefón 032/7411 631

Oddelenie registratúry

Katarína Holíčková

hlavný referent
Telefón 032/7411 604

Ing. Rastislav Kočický

vedúci oddelenia, administrátor databáz
Telefón 032/7411 601

Renata Košovanová

radca
Telefón 032/7411 602
Fax 032/7411 609

Ing. Žofia Čechovská

radca
Telefón 032/7411 603

Soňa Zeleníková

hlavný referent
Telefón 032/7411 607

Mgr. Martin Tomala

hlavný referent
Telefón 032/7411 605

Marianna Blašková

hlavný referent
Telefón 032/7411 606