Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. október 2020, pondelok
 

Zamestnanie hľadajú

 V databáze uvádzame údaje uchádzačov o zamestnanie. V prípade záujmu o zaradenie do databázy je potrebné zaslať požadované údaje v tvare:
Titul, meno,  priezvisko, aprobácia, bydlisko, č. tel., e-mail, prípadne nejakú poznámku a okres, v ktorom hľadáte miesto  mailom na adresu skolstvo.ke@minv.sk. V prípade získania zamestnania Vás žiadame, aby ste túto informáciu zaslali na uvedený e-mail z dôvodu  vyradenia z databázy. 

ROK 2020

Meno a priezvisko

Aprobácia /vzdelanie

Bydlisko

Číslo telefónu

E - mail

Poznámka

Okres

Zavedené

Mgr. Žaneta Feňáková

Prešovská univerzita v Prešove - Filozofická fakulta, učiteľstvo dejepisu a filozofie

Želmanovce 54, 086 44 Kuková

+421 918 236 793

 

Hľadám zamestnanie na ZŠ,  Gymnáziách a Stredných školách 

Prešov a okolie

10.09.2020

Mgr. Patrícia Šutová

školský psychológ, kariérny poradca

Osloboditeľov 22, 066 01 Humenné

+421 944 220 291

patricia.sutova@gmail.com

Pracovné miesto hľadám v Humenskom okrese

Humenné

24.08.2020

Ing. Andrea Horňáková, PhD.

ukončené inžinierske štúdium, štátna skúška z ANJ (C1 – C2 úroveň), absolvované DPŠ

Havanská 18, 040 13 Košice

+421 905 183 532

andrea.hornakova1@gmail.com

Mám 8-ročnú prax ako učiteľka ANJ. Hľadám zamestnanie ako učiteľka ANJ na ZŠ, alebo asistentka učiteľa na ZŠ a SŠ.

Košice

20.08.2020

Mgr. Eva Zuček

BIO_GEO_ANJ

Košice

 

evazucek@gmail.com

ZŠ, SŠ

Košice

28.07.2020

PaedDr. Marta Borisová

Ukončená pedagogická fakulta v odbore: učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ, rozširujúce štúdium: anglický jazyk s didaktikou pre 1. stupeň ZŠ na PU v Prešove, špeciálna pedagogika v odbore pedagogika mentálne postihnutých na UK v BA, I. a II. kvalifikačná skúška, rigorózna skúška.

Košice

+421 910 158 441

marta.borisova@gmail.com

23 ročná prax na 1. stupni ZŠ a ŠZŠ
Uchádzam sa o pozíciu učiteľky, vychovávateľky, pedagogického asistenta, a učiteľa pre predprimárne vzdelávanie.

Košice,
Košice - okolie

20.07.2020

PaedDr. Gabriela Kočišová

učiteľka primárneho vzdelávania
ukončené PdF v Prešove v odbore učiteľstvo ročníkov 1-4

Košice, Lesnícka 31, 040 11

+421 902 565 757

gakocisova@pobox.sk

mám 31-ročnú prax ako učiteľka 1-4, aj 5-9 TEV, ovládam MS Office, školenia z ETV, PC, TEV, tréner Šport.akad.M.Tótha,
prijmem aj prácu asistentky

Košice

16.07.2020

Mgr. Matúš Burda

DEJ - OBN

SNP 20 Humenné 066 01

 

matus.burda@gmail.com

počítačové znalosti na vysokej úrovni, publikačná činnosť (knihy, zborníky, odborné príspevky), tréner a športový manažér ŠK Gymnázium Humenné (volejbal), znalosť anglického jazyka; člen KVH Beskydy

 

10.07.2020

Mgr. Andrea Šujanská, PhD.

- ukončená Prírodovedecká fakulta Košice
- biológia, geografia, + cestovný ruch
certifikát:    osvedčenie z nemeckého jazyka s celoštátnou platnosťou
- prax na gymnáziu aj základnej škole, certifikát ECDL.

Idanská 27
040 01 Košice

+421 908 363 697

andrea.sujanská@gmail.com

Prijmem prácu aj na polovičný úväzok

Košice, Košice-okolie

02.07.2020

Mgr. Nicole Perháčová

Prešovská univerzita v Prešove - Filozofická fakulta učitelstvo v kombinácii predmetov učiteľstvo dejepisu a výchovy k občianstvu.

Toryská 12
040 11 Košice-Západ

+421 915 911 902

perhacova.nicol@gmail.com

Hľadám zamestnanie ako na ZŠ tak aj na Gymnáziách a Stredných školách

Košice a Košice - okolie

30.06.2020

Mgr. Lucia Sedláčková

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, učitelstvo psychológie a španielskeho jazyka a literatúry

Michalovská 9, 040 1 1 Košice

+421 908 288 071

selusia93@gmai1.com

Mám ročnú prax ako učitel'ka v jazykovej škole a ročnú prax v realizovaní preventívneho programu pri prevencii extrémizmu. Prijmem prácu aj na čiastočný úvüzok ako pedagogický asistent, školský psychológ, vychovávatel'.
Zamestnanie hľadám od 1.9.2020

 

15.06.2020

PaedDr. Zlatica Horňáková

matematika-pedagogika-informatika + špeciálna pedagogika

Košice

+421 907 995 551

hornakova@gmail.com

Mám pedagogickú prax 10 rokov na ZŠ, SOŠ, LVS.

 

22.05.2020

Erika Illésová

špeciálna pedagogika pre vychovávateľov v špeciálnych školách a v špeciálnych výchovných zariadeniach a Vychovávateľstvo

Gaštanová 4, 040 01 Košice

+421 948 197 764

erika.illesova50@gmail.com   Košice a Košice - okolie

15.05.2020

Katarína Podhorská

Učiteľstvo v MŠ a vychovávateľstvo

Nižná Kamenica 121

+421 903 833 321

jarosova.katarina@gmail.com Prijmem prácu pedagogického asistenta alebo Vychovávateľa v ŠKD Košice-okolie, Košice

10.02.2020