Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. január 2020, piatok
 

Zasadnutie pracovnej skupiny na zabezpečenie plnenia ex ante kondicionality

Dňa 7. novembra  2013 sa v priestoroch  Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, na  Pribinovej ulici, uskutočnilo zasadnutie  Pracovnej skupiny na zabezpečenie plnenia ex ante kondicionality „Zavedená je vnútroštátna stratégia začleňovania Rómov v súlade s rámcom EÚ   pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov“. Pracovná skupina je platformou Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity(ďalej len „úrad“), ktorej hlavnou úlohou je prijímať dôležité odporúčania a predkladať návrhy na plnenie podmieneností k čerpaniu fondov EÚ v programovom období 2014 – 2020 v oblasti začleňovania rómskych komunít v súlade so Stratégiou Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020(ďalej len „Stratégia“). Pracovná skupina zobrala na vedomie informáciu o plnení jednotlivých kritérií ex ante kondicionality. Z piatich kritérií boli tri kritériá vyhodnotené ako splnené. Zostávajúce dve kritéria by mal úrad splniť do konca roka 2013. Jedná sa o nastavenie monitorovania a hodnotenia Stratégie, ako aj o systémové nastavenia pomoci žiadateľom pri predkladaní žiadostí o projekty. Pracovná skupina odporučila pre programové obdobie 2014 – 2020 zjednodušiť spôsob podávania a implementácie projektov, ako aj nevyhnutnosť vybudovania administratívnych kapacít úradu, vrátane jeho regionálnych štruktúr. Pri plnení týchto úloh úrad vychádza zo záverov a odporúčaní pracovnej skupiny „Posilnenie spolupráce a administratívnych kapacít zo zasadnutia „High Level Event - pokračovanie podujatia na vysokej úrovni o príspevku štrukturálnych fondov Európskej únie k integrácii Rómov na Slovensku“.  dňa 23. Mája 2013 v Košiciach (http://www.minv.sk/?v-kosiciach-sa-konalo-podujatie-na-vysokej-urovni-the-follow-up-of-high-level-event).

 
 
 
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]