Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. september 2020, streda
 

Záujmové združenia právnických osôb

ZÁUJMOVÉ  ZDRUŽENIE  PRÁVNICKÝCH   OSÔB

 

     Záujmové združenie právnických osôb môžu všetky právnické osoby vytvárať na ochranu svojich záujmov alebo na dosiahnutie iného účelu.

  

     Záujmové združenie právnických osôb  môžu zakladať výlučne len  právnické osoby, a to  bez zreteľa na ich charakter.

 

  Okresný úrad  Trnava,  odbor  všeobecnej  vnútornej  správy  vydáva  rozhodnutia:

  -  o zápise do registra záujmových združení právnických osôb

-  o odmietnutí  zápisu do registra

-  o zmenách  údajov zapísaných do registra záujmových združení právnických osôb

  -  o výmaze záujmového združenia právnických osôb z registra záujmových združení

    právnických osôb

 

Prehľad predpisov, podľa ktorých okresný úrad koná:

 

  -     § 20f - § 20j  zákona  č.  40/1964  Zb. v znení neskorších predpisov -  Občiansky zákonník

-          Obchodný zákonník  č. 513/1991  Zb. v znení neskorších predpisov

  -     zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

-     zákon  č. 145/1995  Z. z. o správnych  poplatkoch  v znení neskorších predpisov

  -     zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám  v znení neskorších predpisov

 

Doklady potrebné k registrácii záujmového združenia právnických osôb:

 

a/ návrh na zápis do registra záujmových združení právnických osôb

b/ zakladateľská zmluva alebo  zápisnica o ustanovujúcej členskej schôdzi

c/ stanovy- 2x  (náležitosti podľa § 20h ods.1 Občianskeho zákonníka)

d/ určenie osôb oprávnených konať v mene záujmového združenia právnických osôb

e/ správny poplatok v hodnote  66 €

 

     V prípade, že zakladateľmi záujmového združenia právnických osôb sú obce, je potrebné predložiť aj výpis z  uznesenia  obecného  (mestského) zastupiteľstva o schválení účasti obce

(mesta) v záujmovom združení právnických osôb (§ 11 ods. 4 písm. k  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).

 

Založenie záujmového  združenia právnických osôb možno vykonať dvoma spôsobmi:

 

  A/   Písomnou zakladateľskou zmluvou – uzavretou zakladateľmi, ku ktorej musia byť

         priložené stanovy schválené zakladateľmi a určenie osôb oprávnených konať v mene

         záujmového združenia právnických osôb,  taktiež  schválené zakladateľmi.

 

  B/   Schválením založenia  záujmového združenia právnických osôb na ustanovujúcej členskej

         schôdzi, o čom sa spíše zápisnica,  ktorej sa uvedie:

 

         a/ že došlo  k  založeniu  záujmového združenia právnických osôb, t.j.  ktoré právnické

             osoby so  založením  záujmového združení právnických osôb súhlasili

         b/ účel, ktorý sa má týmto  záujmovým združením právnických osôb  dosiahnuť

         c/ zoznam zakladajúcich členov s ich názvom, sídlom a podpismi členov.

 

K zápisnici musia byť priložené:

 

a/ stanovy združenia schválené  ustanovujúcou členskou schôdzou, resp. zakladateľmi

b/ určenie osôb oprávnených konať v mene záujmového združenia právnických osôb,  ktoré

    schválila ustanovujúca členská schôdza.

 

Stanovy obsahujú:

 

  a/ názov a sídlo záujmového združenia právnických osôb

  b/ predmet činnosti

  c/ úprava majetkových pomerov

  d/ vznik a zánik členstva

  e/ práva a povinnosti členov

  f/ orgány záujmového združenia právnických osôb a vymedzenie ich pôsobnosti

  g/ spôsob zrušenia záujmového združenia právnických osôb a naloženie s jeho likvidačným

      zostatkom 

 

Stanovy môžu obsahovať aj ďalšie skutočnosti.

 

     Združenie nadobúda právnu spôsobilosť zápisom do registra združení vedeného na okresnom úrade v sídle kraja, príslušnom podľa sídla združenia.

 

     Združenie zaniká výmazom z registra. Pred zánikom združenia sa vyžaduje likvidácia, ak imanie združenia neprechádza na právneho nástupcu.

 

     Lehoty na  vydanie rozhodnutia upravuje §  49 zákona č. 71/1967   Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

 

     Proti rozhodnutiu je možné podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov podať odvolanie na  Okresný úrad Trnava do 15   dní odo dňa doručenia rozhodnutia, odvolacím orgánom je Ministerstvo vnútra SR, odbor všeobecnej vnútornej správy.

 

      Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

 

Sadzobník  správnych  poplatkov,  týkajúci sa záujmového združenia právnických osôb:

  

Zákon  č. 145/1995 Z. z.  o  správnych  poplatkoch  v  znení  neskorších predpisov - položka 34:

 

a/ Návrh na registráciu

 

                           66,00 €

b/ Zmena stanov alebo štatútu alebo nadačnej listiny alebo 

    údajov zapísaných do registra

 

                          

                           16,50 €

 

c/ Vyhotovenie  stanov, nadačnej listiny  alebo  štatútu   ako 

    náhrady  za  stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené

    stanovy, nadačnú listinu alebo štatút

 

                         

 

                           16,50 €

d/ Vyhotovenie výpisu z registra

 

                             5,00 €

e/ Vyhotovenie rozhodnutia ako náhrady za stratené, zničené,

    poškodené alebo odovzdané rozhodnutie o zápise do registra

 

                        

                           16,50 €

f/ Vyhotovenie písomnej informácie z registra

 

                             5,00 €

g/ Výmaz

                          33,00 €