Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2017, Sobota
 

Oblasť zdravia

Vo viacerých správach o stave rómskej populácie na Slovensku sa konštatuje, že v posledných rokoch, resp. po roku 1989 sa zhoršuje zdravotný stav rómskej populácie. Rozdiel v zdravotnom stave rómskej a ostatnej populácie je markantný. Odborníci za hlavné determinanty zhoršeného zdravotného stavu považujú nedostatočnú úroveň zdravotného a sociálneho povedomia; nízky štandard osobnej hygieny; nízky štandard komunálnej hygieny; bývania a ekologickú rizikovosť prostredia (nedostatočný prístup k pitnej vode, infraštruktúre). K nevyhovujúcemu zdravotnému stavu v rómskych komunitách prispieva nedostatočná výživa ako dôsledok chudoby a zhoršená reálna dostupnosť k zdravotnej starostlivosti z dôvodu nedostatku finančných zdrojov na cestovanie za lekárom. Zhoršujúca sa je i miera užívania alkoholu, tabakových výrobkov a narastajúce závislosti a s nimi previazané ďalšie riziká. Podľa niektorých autorov je v niektorých rómskych komunitách pomerne veľká genetická záťaž, ktorá súvisí s vysokou incidenciou vrodených ochorení.

Na základe relevantných demografických ukazovateľov je možné konštatovať, že podľa veku má rómska populácia progresívny charakter. Znamená to, že predproduktívna zložka populácie (detí) je najvyššia, ďalej nasleduje produktívna zložka a počet osôb v poproduktívnom (tiež dôchodkovom) veku je minimálny. Na základe tejto demografickej štruktúry je možné konštatovať, že priemerná dĺžka života rómskej populácie je výrazne kratšia ako u majority. Niektoré zdroje uvádzajú, že až o 10 rokov.V rómskych komunitách absentujú vedomosti o ochrane zdravia, reprodukčnom zdraví, sexuálnom správaní, opatere detí a o osobnej hygiene. Predovšetkým správy mimovládnych organizácií  poukazujú na skutočnosť, že Rómovia môžu byť diskriminovaní aj pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, napríklad oddelenými izbami pre Rómov a ostatných. Od roku 2003 Slovensko čelí aj žalobám z násilných sterilizácií rómskych žien.

Program podpory zdravia znevýhodnených rómskych komunít je úspešný.
V rámci Programu podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku
sa zvýšila zaočkovanosť rómskych detí.

Koncom 90-tych rokov 20. storočia sa pilotovali viaceré programy, ktoré sa snažili zlepšovať dostupnosť zdravotnej starostlivosti predovšetkým pre príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít. Od roku 2007 funguje Program podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku na roky 2007 - 2015, ktorý sa realizuje prostredníctvom regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Je do neho zapojených 30 komunitných pracovníkov v oblasti zdravotnej výchovy, ktorých úlohou je sprostredkovávať komunikáciu, zvyšovať informovanosť a šíriť zdravotnú výchovu. Ukazuje sa, že na podmienky SR pri existencii viac ako 600 rómskych osád s rôznou mierou sociálneho vylúčenia je Program podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku na roky 2007 – 2015 nedostačujúci.