Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. júl 2018, Utorok
 

Oblasť zdravia

Chudoba a sociálne vylúčenie príslušníkov MRK sa na Slovensku sleduje cez konkrétne dimenzie – medzi základné z nich patrí oblasť zdravia, aj keď možno skonštatovať, že doposiaľ bola práve téma zdravia na okraji pozornosti výskumníkov aj realizátorov politík.

Význam zlepšovania zdravotného stavu populácie je nespochybniteľný – zdravotný stav je dôležitým determinantom celkovej kvality života (uplatnenie na pracovnom trhu, mobilita, subjektívne prežívanie, atď.). Oblasť zdravia príslušníkov MRK patrí medzi kľúčové intervencie zamerané na túto cieľovú skupinu.

Napriek absencii reprezentatívnych výskumov zdravia Rómov na Slovensku, výsledky existujúcich štúdií a širšie koncipovaných zisťovaní (najčastejšie sociologických, zameraných na skúmanie chudoby a sociálneho vylúčenia Rómov)[1] poukazujú jednak na rozdiely v zdravotnom stave marginalizovaných Rómov (vrátane jeho subjektívneho vnímania) v porovnaní so všeobecnou populáciou a zároveň na nerovnosti v prístupe k zdravotným službám a k občianskej vybavenosti priamo vplývajúcej na zdravotný stav (napr. vyšší výskyt infekčných ochorení), úroveň hygieny a celkovú kvalitu života. Ide predovšetkým o prístup  k pitnej vode, pokladaný za základné ľudské právo a v našich geografických podmienkach považovaný za samozrejmosť (empirické dôkazy o obmedzenom prístupe k vode poskytujú viaceré sociologické výskumy[2]).

Zistená nedostupnosť zdravotníckych služieb spočíva najmä v:

  • geografickej nedostupnosti (týka sa najmä obyvateľov segregovaných rómskych komunít)
  • finančnej nedostupnosti (cestovné, poplatky za lieky, atď.)
  • subjektívnom hodnotení vlastného zdravotného stavu (a celkovej zdravotnej gramotnosti)
  • slabej pripravenosti zdravotníckeho personálu na pacienta z MRK (a z toho vyplývajúcej slabej úrovne porozumenia).

Akčný plán pre oblasť zdravia vychádza predovšetkým zo stratégie, z relevantných národných a medzinárodných strategických dokumentov a osobitne z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2016 - 2020. V tom je pre oblasť zdravia zdôraznená potreba zabezpečenia ochrany a dôstojnosti pre najslabšie sociálne skupiny; podpory lepšieho prístupu marginalizovaných komunít k zdravotnej starostlivosti; zabezpečenia dôstojných a spravodlivých podmienok v prístupe zdravotníckych zamestnancov a v dostupnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti; posilnenia výchovy a vzdelávania detí a žiakov k zdravému životnému štýlu. V rámci politiky podpory výskumu a inovácií si v uvedenom dokumente vláda SR kladie za cieľ posúvanie hraníc poznania, okrem iného aj v oblasti spoločenských problémov - medzi tieto bezpochyby patrí aj oblasť zdravia vo vzťahu k MRK.

Dokument zároveň zohľadňuje výsledky externého hodnotenia, kde sa kritické hodnotenie stratégie v časti zdravie týkalo predovšetkým absencie konkrétnych a merateľných indikátorov navrhovaných čiastkových cieľov a z toho vychádzajúcej nemožnosti „odmerať“ ich naplnenie, „vágnej“ formulácie časti cieľov, pretrvávajúcej nedostupnosti relevantných a reprezentatívnych údajov o zdravotnom stave marginalizovaných Rómov a súvisiacich aspektoch.

V nadväznosti na uvedené bol proces prípravy akčného plánu pre oblasť zdravia zameraný na dosiahnutie maximálnej previazanosti cieľov s konkrétnymi opatreniami a aktivitami, identifikovaním vhodných indikátorov, zadefinovaním nositeľov úloh, vrátane finančných zdrojov nevyhnutných na zabezpečenie navrhovaných intervencií. 

Akčný plán vypracovala tematická pracovná skupina pre oblasť zdravia, ktorá bola zložená zo zástupcov verejného aj mimovládneho sektoru, zástupcov akademickej obce, prizvaných odborníkov a zástupcov vecne príslušných rezortov.

Aktualizovaný akčný plán v oblasti zdravia vyčísľuje aj finančné nároky na plnenie jednotlivých opatrení a aktivít, ktoré predstavujú sumu 4 112 892,00 eur. Z toho financovanie bude zabezpečené kombináciou zdrojov zo štátneho rozpočtu SR a z OP ĽZ, prípadne spolufinancovaním konečných prijímateľov na obdobie rokov 2016 - 2018 v sume 3 883 399,85 eur. Spolufinancovanie prijímateľmi sa odhaduje na 169 617,15 eur. Predpokladaný dopad na štátny rozpočet je 59 875,00 eur. Návratnosť takto vynaložených prostriedkov sa pozitívne odrazí v zlepšení zdravotnej situácie.

Globálny cieľ a čiastkové ciele pre D.2.3. oblasť zdravia

Globálny cieľ:

Znížiť rozdiely v zdravotnom stave medzi Rómami a väčšinovou populáciou najmä zlepšením prístupu ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti, k ochrane a podpore dobrého zdravia a prevencii chorôb, podporou zdravého životného štýlu a zlepšovaním životných podmienok.

Čiastkové ciele:

Čiastkový cieľ č. 1

Rozšíriť poznatky o zdravotnom stave obyvateľov MRK, jeho príčinách a determinantoch, životných podmienkach vo vzťahu k verejnému zdraviu[3], o prístupe k zdravotnej starostlivosti, zdravotnej gramotnosti a o intervenciách zameraných na dosahovanie cieľov pre oblasť zdravia. Tieto poznatky využívať pri kreovaní prístupov a programov.

Indikátor 1:                 Existencia poznatkov o sledovaných dimenziách.

Indikátor 2:                 Existencia systému distribúcie poznatkov o sledovaných dimenziách.

Indikátor 3:                 Existencia komplexného systému monitorovania sledovaných dimenzií.

Čiastkový cieľ č. 2

Zlepšiť životné podmienky v MRK, vo vzťahu k verejnému zdraviu, predovšetkým zabezpečením prístupu k zdravotne bezchybnej pitnej a úžitkovej vode pre všetky MRK[4].

Indikátor:                    Podiel RK s prístupom k pitnej vode na celkovom počte RK.

Čiastkový cieľ č. 3

Zvýšiť počet, dostupnosť a kvalitu programov a aktivít pre obyvateľov MRK na podporu zdravého životného štýlu. 

Indikátor 1:                 Počet obcí s prítomnosťou RK, v ktorých boli realizované programy a aktivity financované z verejných zdrojov, zamerané na podporu zdravého životného štýlu v medziročnom porovnaní.

Indikátor 2:                 Podiel programov na celkovom počte programov pre obyvateľov MRK zameraných na podporu zdravého životného štýlu.

Čiastkový cieľ č. 4

Zlepšiť dostupnosť a mieru využívania služieb zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov MRK.

Indikátor 1:                 Miera účasti na preventívnych prehliadkach u všeobecného lekára pre deti a dorast; u všeobecného lekára pre dospelých; u gynekológa a stomatológa v okresoch s min. 20 % zastúpením MRK v medziročnom porovnaní.

Indikátor 2:                 Výška verejných finančných prostriedkov využitých na podporu programov, zameraných na zlepšovanie dostupnosti bežných zdravotníckych služieb v medziročnom porovnaní. 

Čiastkový cieľ č. 5

Zlepšiť kvalitu a dostupnosť služieb a programov v oblasti podpory a ochrany sexuálneho a reprodukčného zdravia pre obyvateľov MRK.

Indikátor 1:                 Počet obcí s prítomnosťou MRK, v ktorých boli implementované programy financované z verejných zdrojov tematicky zamerané na oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia pre obyvateľov MRK  v medziročnom porovnaní.

Indikátor 2:                 Odhadovaný podiel zástupcov cieľovej skupiny v rodovom rozlíšení na celkovom počte osôb zapojených do realizácie programov v oblasti podpory a ochrany sexuálneho a reprodukčného zdravia pre obyvateľov MRK financovaných z verejných zdrojov.

Indikátor 3:                 Odhadovaný podiel zástupcov cieľovej skupiny v rodovom rozlíšení na celkovom počte osôb zapojených do tvorby programov v oblasti podpory a ochrany sexuálneho a reprodukčného zdravia pre obyvateľov MRK financovaných z verejných zdrojov.

Indikátor 4:                 Podiel programov financovaných z verejných zdrojov tematicky zameraných na oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia pre obyvateľov MRK v min. trvaní 6 mesiacov na celkovom počte takýchto programov.

Indikátor 5:                 Podiel počtu živonarodených detí a matiek vo vekových kategóriách 14 – 15 rokov a 15 – 19 rokov v okresoch s min. 20 % zastúpením MRK k celkovému počtu živonarodených detí v týchto okresoch v medziročnom porovnaní.

Čiastkový cieľ č. 6

Znížiť výskyt infekčných ochorení v MRK.

Indikátor 1:                 Miera zaočkovanosti detskej populácie v povinných očkovaniach proti infekčným ochoreniam v okresoch s min. 15 % podielom obyvateľov MRK v medziročnom porovnaní.

Indikátor 2:                 Počet hlásení o vybraných infekčných ochoreniach (tuberkulóza, hepatitída typu A, B, E, infekčná meningitída) v okresoch s min. 15 % zastúpením obyvateľstva MRK v medziročnom porovnaní.

Štruktúra akčného plánu pre D.2.3 oblasť zdravie

Akčný plán má za cieľ prispieť k naplneniu globálneho cieľa v oblasti zdravia: Znížiť rozdiely v zdravotnom stave medzi Rómami a väčšinovou populáciou, najmä zlepšením prístupu ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti, k ochrane a podpore dobrého zdravia a prevencii chorôb, podporou zdravého životného štýlu a zlepšovaním životných podmienok.

Obsahuje 8 opatrení a 18 aktivít, ktoré sú navrhnuté tak, aby boli v plánovanom období rokov 2016 - 2018 realizovateľné aj vzhľadom ku kapacitám (finančným, personálnym, systémovým) subjektov, zodpovedných za ich realizáciu, a zároveň aby progres realizácie bol merateľný.

Opatrenia a aktivity navrhované v akčnom pláne sú zamerané na:

  • podporu kontinuity a zlepšovania kvality programov, ktoré v praxi našli svoje opodstatnenie,
  • monitorovanie zdravotného stavu a súvisiacich aspektov,
  • podporu zlepšovania životných podmienok, konkrétne podporu dostupnosti pitnej vody v MRK,
  • podporu inovatívnych aktivít, ktoré nadväzujú na potreby praxe.

Cieľom opatrení 1.1 a 1.2 je v súlade s čiastkovým cieľom č. 1 rozšíriť poznatky o zdravotnom stave obyvateľov MRK a o ostatných súvisiacich dimenziách. Opatrenia aj aktivity sú smerované k naplneniu tohto cieľa prostredníctvom konkrétnych krokov tak, aby bolo možné ich výstupy využívať pri kreovaní a implementácií programov zameraných na oblasť zdravia.

Opatrenie 2.1 reaguje na akútnu potrebu praxe – zlepšenie dostupnosti pitnej vody predovšetkým v tých MRK, ktoré prístup k zdroju pitnej vody nemajú (vychádzajúc z údajov atlasu 2013).

Opatrenie 3.1 je zamerané na zvyšovanie kvality a dostupnosti služieb, programov a aktivít cielených na podporu zdravého životného štýlu obyvateľov MRK.

Opatrenie 4.1 má za cieľ zlepšovať dostupnosť zdravotníckych služieb pre obyvateľov MRK a to prostredníctvom podpory preklenovacích programov. Nadväzuje na dobré skúsenosti z praxe existujúcich projektov a zároveň navrhuje nové aktivity, reflektujúce na potreby praxe.

Aj opatrenie 5.1 nadväzuje na dobré skúsenosti z praxe a zároveň reaguje na odporúčania medzinárodných/európskych inštitúcií, s cieľom zlepšiť obyvateľom MRK dostupnosť služieb v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia.[1] Napr. atlas 2013; Správa o životných podmienkach rómskych domácností na Slovensku 2010. Bratislava: UNDP, 2012; Rómska populácia a zdravie: analýza situácie na Slovensku. Bratislava: PDCS, 2009; a iné.

[2] atlas 2013; Správa o životných podmienkach rómskych domácností na Slovensku 2010. Bratislava: UNDP, 2012.

[3] Životné podmienky vo vzťahu k verejnému zdraviu: dostupnosť základnej infraštruktúry MRK a domácností v nich s dôrazom na dostupnosť pitnej vody a odvoz odpadu (ďalej odvádzanie a čistenie odpadových vôd, prístupová cesta, verejná infraštruktúra).

[4] Táto oblasť je pokrytá cieľmi a indikátormi vytvorenými pre oblasť „Bývanie“, preto bola v tejto časti prioritná pitná voda ako kľúčová premenná z oblasti životných podmienok.